Number of found documents: 7698
Published from to

Spánek v kontextu kvality života
Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
2024 - English
The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially determined by genetics, sleep is also strongly determined by environmental and social factors. Much of the research in this area, however, limits itself to studies with biomedical approaches, and the sociological aspects of sleep are rarely investigated. The dissertation aims to bridge this knowledge gap, discussing sleep in the context of quality of life and applying a variety of analytical methods on data collected from a Czech population sample to study how sleep affects and is affected by quality of life. Motivated by a lack of research on the longitudinal effects of sleep and well-being, the dissertation includes a research article (Chapter 3) on the long-term effects of changes in sleep duration, sleep quality and social jetlag (the discrepancy between biological time and social times) on quality of life (satisfaction with life, happiness, work stress, subjective health and well-being). A second article investigates social jetlag and its links to work and family (Chapter 4). A third article studies sleep in the context of family types and the effect of parenthood on sleep duration and social... Význam a hodnota kvalitního spánku pro naši pohodu jsou často podceňovány. Ačkoli je spánek částečně podmíněn geneticky, je také silně determinován environmentálními a sociálními faktory. Velká část výzkumu v této oblasti se však omezuje na studie s biomedicínským přístupem a sociologické aspekty spánku jsou zkoumány jen zřídka. Cílem disertační práce je překlenout tuto mezeru ve znalostech, pojednat o spánku v kontextu kvality života a aplikovat různé analytické metody na data získaná ze vzorku české populace, aby bylo možné studovat, jak spánek ovlivňuje a je ovlivňován kvalitou života. Motivem disertační práce je nedostatek výzkumů longitudinálních vlivů spánku a životní pohody, a proto je její součástí výzkumný článek (kapitola 3) věnovaný dlouhodobému vlivu změn délky spánku, kvality spánku a sociálního jetlagu (nesoulad mezi biologickým a sociálním časem) na kvalitu života (spokojenost se životem, štěstí, pracovní stres, subjektivní zdraví a životní pohodu). Druhý článek zkoumá sociální jetlag a jeho souvislosti s prací a rodinou (kapitola 4). Třetí článek zkoumá spánek v kontextu typů rodin a vliv rodičovství na délku spánku a sociální jetlag a také porovnává kvalitu spánku u bezdětných jedinců s rodiči s dětmi různého věku (kapitola 5). Výsledky mého akademických zkoumání naznačují, že... Available in a digital repository NRGL
Spánek v kontextu kvality života

The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially ...

Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
Univerzita Karlova, 2024

Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou
Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
2024 - English
Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction (ORR). Given its unique properties, platinum has been the primary choice for meeting activity demands, either in its pure form or as various Pt-based alloys. The challenge yet persists with catalyst degradation in the hostile environment of the PEMFC cathode. The thesis aims to explore efficient and durable Pt-based ORR catalysts prepared by the magnetron sputtering technique. In the first chapter, Pt-Au alloys with various compositions (5, 10, 20 at.% of Au) were systematically studied to understand their composition-activity-stability relationship. It was found that Pt90Au10 exhibits the most optimal alloying, retaining the activity of Pt while effectively suppressing Pt dissolution. The stability of Pt-Au alloys was further evaluated under different simulated PEMFC operating conditions, demonstrating their higher stability compared to monometallic Pt catalyst. In the second chapter, the composition-activity-stability relationship of ternary PtNi-Au alloys with various compositions (3, 7, 15 at.% of Au, Pt:Ni = 50:50) was investigated. It was revealed that while Au incorporation negatively impacts activity, it... Rozšířené přijetí pokročilých energetických technologií, jako jsou palivové články s protonově vodivou membránou (PEMFC), závisí na vývoji účinných a odolných katalyzátorů pro reakci redukce kyslíku (ORR). Platina je první volbou, pro její jedinečné vlastnosti splňující požadavky na aktivitu. Využívá se buď ve své čisté formě nebo jako slitina na bázi Pt. Výzva však stále přetrvává kvůli degradaci katalyzátoru v nepříznivém prostředí katody PEMFC. Tato práce si klade za cíl zkoumat účinné a odolné katalyzátory pro ORR na bázi Pt připravené technikou magnetronového naprašování. V první kapitole byly systematicky studovány slitiny Pt-Au s různými složeními (5, 10, 20 at. % Au) s cílem porozumět souvislostem mezi složením, aktivitou a stabilitou. Bylo zjištěno, že slitina Pt90Au10 projevuje nejoptimálnější vlastnosti, zachovávající aktivitu Pt a efektivně potlačující rozpouštění Pt. Stabilita slitin Pt-Au byla dále zkoumána za různých simulovaných pracovních podmínek PEMFC, což prokázalo jejich vyšší stabilitu ve srovnání s monometalickým katalyzátorem Pt. Ve druhé kapitole byl zkoumán vztah mezi složením, aktivitou, a stabilitou terciárních slitin PtNi-Au s různými složeními (3, 7, 15 at.% Au, Pt:Ni = 50:50). Bylo zjištěno, že začlenění Au negativně ovlivňuje aktivitu, ale zlepšuje stabilitu. Mezi testovanými... Keywords: PEMFC|ORR|katalyzátor na bázi Pt|stabilita|aktivita; PEMFCs|ORR|Pt-based catalyst|stability|activity Available in a digital repository NRGL
Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou

Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction ...

Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
Univerzita Karlova, 2024

Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy
Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
2024 - English
Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political and social organization, economic situation, and other parameters. Discourse plays a specific role in the reproduction and legitimation processes of ideology. This thesis elaborates a theoretical approach to ideological dominance in the topic of urban development, specifically post-socialist Prague. The latter, as an urban space that has undergone major changes of post-revolutionary transformation, becomes a specific arena in which the discursive manifestations of various actors contribute to the production of theoretically identified (and also other yet unrecognized) patterns of dominant ideology. These, in turn, create a discursive field in which reproductive and legitimizing schemas are produced that contribute to the fact that the theme of urban development serves as one of the significant means that reinforce the global hegemonic position of neoliberal capitalism. The thesis builds on Pierre Bourdieu's theoretical approach to identify the actor field within which the processes of reproduction and legitimation occur, and works with Bourdieu's theory of ideological domination, which he developed... Pozdně kapitalistická společnost je dominována specifickými atributy neoliberální ideologie, které se různými způsoby propisují do politik vládnutí v kontextu geografické lokalizace, politického a společenského uspořádání, ekonomické situace, a dalších parametrů. Specifickou roli v rámci reprodukčních a legitimizačních procesů ideologie hraje diskurs. Práce rozpracovává teoretický přístup k ideologické dominanci v tématu územního rozvoje měst, konkrétně post-socialistické Prahy. Ta se jako urbanizovaný prostor, který prošel zásadními proměnami porevoluční transformace, stává specifickou arénou, ve které diskursivní projevy různých aktérů přispívají k tvorbě teorií identifikovaných (i dosud nerozpoznaných) vzorců dominantní ideologie. Ty následně vytvářejí diskursivní pole, v němž dochází k tvorbě reprodukčních a legitimizačních schémat, jež přispívají k tomu, že téma rozvoje města slouží jako jeden z významných prostředků, který posiluje globální hegemonní pozici neoliberálního kapitalismu. Práce staví na teoretickém přístupu Pierra Bourdieu, s jehož pomocí identifikuje aktérské pole, v jehož rámci k procesům reprodukce a legitimizace dochází, a dále pracuje s Bourdieuovou teorií ideologické dominance, kterou rozpracoval s Lucem Boltanskim. V další teoretické kontextualizaci studií post-socialismu... Keywords: Dominantní ideologie; hegemonie; média; diskurs; územní rozvoj; městské plánování; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialismus; Praha; Dominant ideology; hegemony; media; discourse; urban development; urban planning; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialism; Prague Available in a digital repository NRGL
Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy

Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political ...

Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích
Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
2024 - English
The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased interest in both the offensive potential of mass media assets as well as particular strategies enabling to employ these assets to assertively decide political and military conflicts in the course of the last two decades, there is still a crucial lack of understanding of how the effectiveness of these strategic approaches is produced or could be appraised. Therefore, this dissertation thesis aims to construct a comprehensive definition of effectiveness in the given context and use it to generate a new and unparalleled analytical model that can be applied to proceed with a qualitative assessment of the 'efficiency potential' of (real or prospective) offensive foreign mass media campaigns led on the information-psychological level. Such a kind of tool (or similar) is still desperately missing. In the last step, a purposefully selected case study framework - Russian mass media in Ukraine in 2013 (but referencing to both: the period of building up the Russian media network starting from the first presidential term of Vladimir Putin and its utilization during the latent and escalation phases of the Russian-... Disertační práce se zaměřuje na zkoumání problému efektivity instrumentalizace masmédií na informačně-psychologické úrovni v rámci ofenzivních zahraničněpolitických strategií. Navzdory zvýšenému zájmu nejen o ofenzivní potenciál masmédií, ale i o konkrétní strategie umožňující využití těchto prostředků k asertivnímu rozhodování politických a vojenských konfliktů v průběhu posledních dvou desetiletí, se stále potýkáme s nedostatečným porozuměním toho, jakým způsobem dochází ke generování efektivity potřebné k úspěšnému použití masmédií v rámci takovýchto strategických přístupů. Z uvedeného důvodu si disertační práce klade za cíl zkonstruovat komplexní definici 'efektivity' v daném kontextu a její použití k sestavení nového jedinečného analytického modelu, který bude možné aplikovat ke kvalitativnímu posuzování "potenciálu efektivity" (reálných či budoucích) útočných zahraničních masmediálních kampaní vedených v informačně-psychologické rovině. Podobný nástroj stále zoufale postrádáme. Fungování vzniklého analytického modelu v praxi je pak testováno v rámci zvolené případové studie - Ruská média na Ukrajině před vypuknutím konfliktu v roce 2014 (s ohledem na budování ruské mediální sítě od prvního prezidentského období Vladimira Putina a na využívání této sítě v průběhu latentní a eskalační fáze... Keywords: masmédia; zahraniční politika; ofenzivní strategie; efektivita; informačně-psychologický vliv; mass media; foreign policy; offensive strategies; effectiveness; information-psychological influence Available in a digital repository NRGL
Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích

The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased ...

Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
Univerzita Karlova, 2024

Vzpomínky na egejskou hraniční krajinu: Sounáležitost s Imvrosem (Gökçeadou/Ίμβρος)
Brody, Laura Nicole; Horová, Miroslava; Tsimouris, Giorgos; Carpentier, Nico
2024 - English
Zoning in on the Aegean island of Imvros - Gökçeada in Turkish and Ίμβρος in Greek - this thesis deploys the developing 'borderscape' lens to explore socio-political myths of belonging linked to processes of diaspora creation and return. By tracing diverse 'borderscaping' practices which have occurred on Imvros since its post-WWI cession to the newly-created Turkish nation- state and the exemption of its Greek-speaking inhabitants from the 1923 Greco-Turkish population exchange, it highlights a substantial shift between 'hegemonic borderscape' and 'counter-hegemonic borderscape' eras occurring on the island roughly in the early 1990s. Whereas the 'hegemonic borderscape' era is linked to the multifaceted impact(s) of Turkish nation-building on the forced displacement of Imvros' Greek-speaking inhabitants - and thus the parallel creation of the Imvriot diaspora - primarily between the 1960s and 1980s, the 'counter-hegemonic borderscape' era is instead linked to the unfolding diasporic return movement which has been partaken in by some members of the Imvriot diaspora since the early 1990s. Data for this thesis also draws on 42 interviews and 33 mental maps collected from first, second and third-generation members of the Imvriot diaspora who agreed to participate in a grounded theory ethnography conducted in... Tato disertační práce se zaměřuje na ostrov Imvros v Egejském moři - turecky Gökçeada a řecky Ίμβρος - a využívá rozvíjející se "hraniční krajinu" ke zkoumání sociálně-politických mýtů příslušnosti spojených s procesy vzniku a návratu diaspory. Sledováním rozmanitých úprav hraniční oblasti ("borderscaping practices"), k nimž na ostrově Imvros docházelo od jeho postoupení nově vzniklému tureckému národnímu státu po první světové válce a osvobození jeho řecky mluvících obyvatel od řecko-turecké výměny obyvatelstva v roce 1923, poukazuje na podstatný posun mezi "hegemonickou hraniční krajinou" a "proti-hegemonickou hraniční krajinou", k němuž na ostrově došlo zhruba na počátku 90. let 20. století. Zatímco éra "hegemonické hraniční krajiny" je spojena s mnohostranným dopadem (dopady) tureckého budování národa na nucené vysídlení řecky mluvících obyvatel Imvrosu - a tím i na paralelní vytvoření imvrijské diaspory - především mezi 60. a 80. lety 20. století, éra "proti-hegemonické hraniční krajiny" je naopak spojena s rozvíjejícím se hnutím za návrat diaspory, kterého se od počátku 90. let 20. století účastní někteří členové imvrijské diaspory. Podklady pro tuto práci tvoří také 42 rozhovorů a 33 kreslených map získaných od příslušníků první, druhé a třetí generace imvriotské diaspory, kteří souhlasili s účastí... Keywords: hranice|hraniční krajiny|hraniční imaginace|řecko-turecké hranice|příslušnost|politická příslušnost|sounáležitost|budování národa|národnostní menšiny|diasporní vlast|imbrijská diaspora|imvrijská diaspora|nucená migrace|výměna obyvatelstva|řecko-turecká výměna obyvatelstva|vytváření diaspor|návrat diaspor|diasporní identita|diasporní paměť|mezigenerační trauma|prostorová imaginace|Imbros|Imvros|Gökçeada|Ίμβρος; borders|borderscapes|border imaginations|Greek-Turkish borders|belonging|political belonging|belongingness|nation-building|national minorities|diaspora homeland|Imbriot diaspora|Imvriot diaspora|forced migration|population exchange|Greco-Turkish population exchange|diaspora creation|diaspora return|diasporic identity|diasporic memory|intergenerational trauma|spatial imagination|Imbros|Imvros|Gökçeada|Ίμβρος Available in a digital repository NRGL
Vzpomínky na egejskou hraniční krajinu: Sounáležitost s Imvrosem (Gökçeadou/Ίμβρος)

Zoning in on the Aegean island of Imvros - Gökçeada in Turkish and Ίμβρος in Greek - this thesis deploys the developing 'borderscape' lens to explore socio-political myths of belonging linked to ...

Brody, Laura Nicole; Horová, Miroslava; Tsimouris, Giorgos; Carpentier, Nico
Univerzita Karlova, 2024

Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů
Hudcová, Barbora; Mikolov, Tomáš; Aubrun, Nathalie; Kupsa, Michal
2024 - English
The central aim of this thesis is to study the concepts of "complexity" and "com- putational capacity" of discrete dynamical systems and to connect them to rigorously measurable properties. In the first part of the thesis, we propose a formal metric of a dis- crete system's complexity based on the numerical estimates of its asymptotic convergence time. We identify a critical region of systems corresponding to a phase transition from an ordered to a chaotic phase. Additionally, we complement this work by studying dynam- ical phase transitions of discrete systems analytically, using newly developed tools from statistical physics. Specifically, for a fixed discrete system, we demonstrate that varying its initial configurations can result in abrupt changes in the system's behaviour; and we describe exact positions of such transitions. The second part of this thesis is dedicated to analysing computational capacity of cellular automata via the notion of their relative simulation. Informally, we say that automaton B can simulate A if B can effectively reproduce any dynamics of A. We introduce a specific notion of automata simulation and formalize it in algebraic language. This allowed us to answer open questions about the computational capacity of cellular automata using well-established algebraic results. Namely,... Hlavním cílem této disertační práce je studovat pojmy "složitost" a "výpočetní kapa- cita" diskrétních dynamických systémů a propojit je s rigorózně měřitelnými vlastnostmi. V první části práce navrhujeme metodu, jak formálně měřit složitost diskrétních systémů, založenou na numerických odhadech jejich asymptotického času konvergence. Díky této metodě identifikujeme oblast komplexních systémů odpovídající fázovému přechodu z uspořádané do chaotické fáze. Tyto výsledky dále doplňujeme analytickým studiem fá- zových přechodů v diskrétních systémech s využitím nově vyvinutých nástrojů z oblasti statistické fyziky. Konkrétně pro diskrétní systémy z určité třídy ukazujeme, že variace počátečních konfigurací může vést k prudkým změnám chování systému, a popisujeme přesné polohy těchto přechodů. Druhá část této disertační práce se věnuje analýze vý- početní kapacity celulárních automatů prostřednictvím pojmu relativní simulace. Nefor- málně lze říci, že automat B simuluje A, pokud B umí efektivně reprodukovat jakoukoliv dynamiku A. Zavádíme konkrétní pojem simulace automatu a formalizujeme jej v al- gebraickém jazyce. To nám umožnilo zodpovědět otevřené otázky týkající se výpočetní kapacity celulárních automatů s využitím známých algebraických výsledků. Konkrétně dokazujeme, že určité třídy afinních automatů jsou... Keywords: diskrétní dynamické systémy|celulární automaty|dynamické fázové přechody|výpočetní kapacita; discrete dynamical systems|cellular automata|dynamical phase transitions|computational capacity Available in a digital repository NRGL
Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů

The central aim of this thesis is to study the concepts of "complexity" and "com- putational capacity" of discrete dynamical systems and to connect them to rigorously measurable properties. In the ...

Hudcová, Barbora; Mikolov, Tomáš; Aubrun, Nathalie; Kupsa, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Studie o chvostových rizicích, asymetriích a výnosech aktiv
Nevrla, Matěj; Baruník, Jozef; Rombouts, Jeroen; Erdemlioglu, Deniz; Bevilacqua, Mattia
2024 - English
This thesis consists of three papers investigating asymmetric risk, especially downside risk, in empirical asset pricing. The first paper introduces quantile spectral beta, a measure of risk that quantifies the dependence between stock return and a risk factor in a particular part of the joint distribution over a given horizon. We apply the new measure to study the pricing of tail market risk and extreme volatility risk across asset classes. The second paper proposes a new factor pricing model. Instead of focusing on common factors that explain the cross-sectional mean or variance of stock returns, we propose a model that captures the common structure of cross-sectional quantiles. We show that the downside factors possess information relevant to predicting market returns. Moreover, exposure to the downside factors is compensated for in the cross- section of stock returns for U.S. firms. The third paper examines whether di erent measures of systematic asymmetric risk lead to risk premia because they represent linear exposure to the common factor structure or because of their nonlinear properties. Using instrumented principal component analysis, we show that these measures can be e ciently combined to generate abnormal returns that other factors cannot explain. However, some measures can also be used to... Tato diserta ní práce se skládá ze t í lánk , které zkoumají asymetrické, ze- jména downside, riziko v kontextu empirického oce ování aktiv. První lánek p edstavuje kvantilovou spektrální betu, coû je míra rizika, která kvantifikuje závislost mezi v˝nosem akcií a rizikov˝m faktorem v konkrétní ásti spole né distribuce v daném horizontu. Tuto novou míru pouûíváme ke studiu ocen ní chvostového trûního rizika a extrémního rizika volatility nap í t ídami aktiv. Druh˝ lánek navrhuje nov˝ oce ovací faktorov˝ model. Místo zam ení se na b ûné faktory, které vysv tlují pr ezov˝ pr m r nebo rozptyl v˝nos akcií, my navrhujeme model, kter˝ zachycuje spole nou strukturu pr ezov˝ch kvantil . Ukazujeme, ûe dolní faktory obsahují relevantní informace pro predikci v˝nos trhu. Navíc je expozice v i dolním faktor m kompenzována v pr ezu v˝nos akcií u firem z amerického trhu. T etí lánek zkoumá, zda r zné míry systemat- ického asymetrického rizika vedou k rizikov˝m prémiímm, protoûe p edstavují lineární expozici k b ûné struktu e faktor nebo kv li jejich nelineárním vlast- nostem. Pomocí instrumentuované anal˝zy hlavních komponent ukazujeme, ûe tyto míry lze efektivn kombinovat ke generování abnormálních v˝nos , které nelze vysv tlit jin˝mi faktory. Nicmén n které míry lze také vyuûít ke zlepöení zachycení lineárních... Available in a digital repository NRGL
Studie o chvostových rizicích, asymetriích a výnosech aktiv

This thesis consists of three papers investigating asymmetric risk, especially downside risk, in empirical asset pricing. The first paper introduces quantile spectral beta, a measure of risk that ...

Nevrla, Matěj; Baruník, Jozef; Rombouts, Jeroen; Erdemlioglu, Deniz; Bevilacqua, Mattia
Univerzita Karlova, 2024

Za hranicí sektářství: dynamika paměti v Severoirském muralismu
Rava, Gabriella; Řehořová, Irena; Asavei, Maria Alina; Kocián, Jiří
2024 - English
Gabriella Rava- Doctoral Thesis Beyond Sectarianism: the Dynamics of Memory in Northern Irish Muralism Abstract: The present research aims to analyze the famous political murals of Northern Ireland within a renewed frame that moves beyond the theoretical dimension that has dominated the study of mural painting in the province. Proposing the concept of 'muralism', which allows for the adoption of a systematic and unitary perspective on this well-rooted practice, this work investigates its contemporary development through the analysis of some functions/trends underlying it. These are identified as: commodification and heritagization, transnationalism, commemoration, archival impulse and the related digitization and archiving of images of murals. These functions/trends, which encompass muralism both within the realm of material culture and digital practices, fall within a theoretical model that describes muralism as a dynamic system through which the communities of Northern Ireland have embodied and transmitted their own collective memories, especially those of the conflict. It is within this model, which highlights the dynamic nature and (auto)poietic character of muralism as a system of memory, that the aforementioned functions/trends are examined, moving on multiple levels of manifestation. These include... Keywords: muralism; dynamic system; memory; archive; Northern Ireland; muralism; dynamic system; memory; archive; Northern Ireland Available in a digital repository NRGL
Za hranicí sektářství: dynamika paměti v Severoirském muralismu

Gabriella Rava- Doctoral Thesis Beyond Sectarianism: the Dynamics of Memory in Northern Irish Muralism Abstract: The present research aims to analyze the famous political murals of Northern Ireland ...

Rava, Gabriella; Řehořová, Irena; Asavei, Maria Alina; Kocián, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Textura uměleckého výzkumu: Teorie sebereflexivní praxe umění jako vzdělávání
Edwards, Cornelia Helena; Fulková, Marie; Herzog, Jerneja; Duh, Matjaž
2024 - English
In Czech Tato studie zkoumá transformační potenciál uměleckého výzkumu, když je aplikován učícím se umělcem ve vzdělávacím prostředí. Jak můžeme porozumět metodologii uměleckého výzkumu aplikované učícím se umělcem ve třídě střední školy? Studie sleduje její původ od bakalářského studia přes magisterské až po doktorské studium. Investigace její implementaci do kurikula designu s cílem vytvořit nové poznatky pro učícího se umělce a studenty. Cílem studie je propojit umělecký výzkum a pedagogiku, čerpajíc z oblastí sociologie, fenomenologie a teorie vzdělávání. Použitou metodologií je Umělecký akční výzkum ve spojení s modelem Výzkumu v didaktice k analýze tří případových studií. Výsledky zdůrazňují obohacení vzdělávacích zkušeností prostřednictvím uměleckého výzkumu, podporují reflexivní přístup učících se umělců a obhajují výzkumný přístup ve vzdělávání. Keywords: Umělecký výzkum; Učící se umělec; Sebereflexe; teorie praxe; Artistic Research; Teaching Artist; Self-Reflexivity; Practice Theory Available in a digital repository NRGL
Textura uměleckého výzkumu: Teorie sebereflexivní praxe umění jako vzdělávání

In Czech Tato studie zkoumá transformační potenciál uměleckého výzkumu, když je aplikován učícím se umělcem ve vzdělávacím prostředí. Jak můžeme porozumět metodologii uměleckého výzkumu aplikované ...

Edwards, Cornelia Helena; Fulková, Marie; Herzog, Jerneja; Duh, Matjaž
Univerzita Karlova, 2024

Vliv sepse na dynamiku neurálních oscilací a buněčnou aktivitu hipokampu
Annu, Kala; Ježek, Karel; Klement, Daniel; Levčík, David
2024 - English
(CZECH) Sepsí asociovaná encefalopatie (SAE) je závažnou komplikací sepse, která vede k vysoké mortalitě a dlouhodobé mozkové dysfunkci. SAE se často projevuje jako změna vědomí, delirium, kóma, nepozornost a kognitivní poruchy. Poruchy spánku zobrazené jako fragmentace spánku a bdění vyskytující se v akutní fázi sepse byly přímo spojeny se špatnými výsledky u pacientů se sepsí. U osob, které přežily septický šok, se typicky rozvíjí postseptický syndrom charakterizovaný extrémní únavou, poruchami spánku a kognitivními poruchami. Centrální nervový systém, konkrétně hipokampus, je jednou z prvních oblastí, které jsou v důsledku SAE postiženy. Navzdory úloze spánku při udržování funkčního imunitního systému a jeho významu pro konsolidaci paměti zůstává důkladné pochopení vzorců spánku a bdění nedostatečně prozkoumáno. V této práci jsme se zaměřili na pochopení jemné dynamiky oscilací hipokampu na modelu sepse s LPS (10 mg/kg) v uretanové anestezii. Uretan má minimální účinky na dýchací a kardiovaskulární systém, což z něj činí vhodný systém pro studium jemné kinetiky mozkových oscilací bez vnějších senzorických modalit. Dále jsme se zaměřili na potvrzení našich zjištění o architektuře spánku a spektrálních vlastnostech u neanestetizovaných zvířat pod standardizovanou dávkou 5 mg/kg LPS. Dále jsme se... Available in a digital repository NRGL
Vliv sepse na dynamiku neurálních oscilací a buněčnou aktivitu hipokampu

(CZECH) Sepsí asociovaná encefalopatie (SAE) je závažnou komplikací sepse, která vede k vysoké mortalitě a dlouhodobé mozkové dysfunkci. SAE se často projevuje jako změna vědomí, delirium, kóma, ...

Annu, Kala; Ježek, Karel; Klement, Daniel; Levčík, David
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases