Number of found documents: 598
Published from to

Economic Research Bulletin (2017, No.2)
Česká národní banka
2017 - English
Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly understanding the functioning of monetary policy and its effects and interactions with other policies. This issue of the Economic Research Bulletin presents a sample of CNB staff research that contributes to the understanding of this important and exciting research agenda. Keywords: monetární politika; makroekonomie; měnový kurz; inflace Available in a digital repository NRGL
Economic Research Bulletin (2017, No.2)

Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2017

Transmission of uncertainty shocks
Claeys, Peter; Vašíček, Bořek
2017 - English
Počínaje příspěvkem Blooma (2009) mnoho empirických prací posledních let potvrdilo význam nejistoty, resp. jejích změn v čase, na ekonomickou aktivitu. Tyto práce se obvykle zaměřují na jednotlivé země a poznatků pro širší skupiny zemí je dosud velmi málo. Cílem tohoto článku je analýza dopadů šoků nejistoty na ekonomický vývoj členských zemí EU při využití (panelových) modelů BVAR. Analýza využívá nových indikátorů nejistoty a explicitně rozlišuje mezi šoky domácími, celoevropskými a globálními. Indikátory domácí nejistoty vycházejí z dat z Business and Consumer Surveys administrovaných Evropskou komisí. Indikátor společné evropské nejistoty je pak odvozen z národních indikátorů pomocí faktorového modelu. Indikátor globální nejistoty, který je inspirován prací Jurado et al. (2015), je extrahován jako společný faktor z širokého vzorku indikátorů v prognózách, přičemž tento společný faktor není ovlivněn fází hospodářského cyklu. Výsledky analýzy naznačují, že reálný hospodářský výstup zemí EU v důsledku nárůstu nejistoty klesá, což se děje především prostřednictvím poklesu investic. Na rozdíl od výsledků pro USA naše výsledky pro EU nenaznačují, že by po původním poklesu ekonomické aktivity docházelo jejímu k přestřelení. Dopad šokových změn nejistoty do reálné ekonomiky se výrazně liší napříč členskými zeměmi, přičemž vysvětlení této heterogenity nelze hledat v různé intenzitě domácích šoků, ale spíše v strukturálních rozdílech mezi zeměmi. Členské země EU, které disponují flexibilnějšími pracovními a produktovými trhy, jsou schopny šokovým změnám nejistoty odolávat lépe. Podobně vyšší podíl zpracovatelského průmyslu a vyšší diverzifikace ekonomiky pomáhají dopad šokových změn nejistoty tlumit. Význam otevřenosti ekonomiky je méně jednoznačný. Numerous recent studies, starting with Bloom (2009), highlight the impact of varying uncertainty levels on economic activity. These studies mostly focus on individual countries, and cross-country evidence is scarce. In this paper, we use a set of (panel) BVAR models to study the effect of uncertainty shocks on economic developments in EU Member States. We explicitly distinguish between domestic, common and global uncertainty shocks and employ new proxies of uncertainty. The domestic uncertainty indicators are derived from the Business and Consumer Surveys administered by the European Commission. The common EU-wide uncertainty is subsequently derived by means of a factor model. Finally, the global uncertainty indicator – inspired by Jurado et al. (2015) – is extracted as a common factor from a broad set of forecast indicators that are not driven by the business cycle. The results suggest that real output in EU countries drops after spikes in uncertainty, mainly as a result of lower investment. Unlike for the U.S., there is little evidence of activity overshooting following this initial fall. The responses to uncertainty shocks vary across Member States. These differences can be attributed not mainly to different shock sizes, but rather to cross-country structural characteristics. Member States with more flexible labour markets and product markets seem to weather uncertainty shocks better. Likewise, a higher manufacturing share and higher economic diversification help dampen the impact of uncertainty shocks. The role of economic openness is more ambiguous. Keywords: bayesovský VAR; ekonomická aktivita; nejistota; Bayesian VAR; economic activity; uncertainty; ekonomika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Transmission of uncertainty shocks

Počínaje příspěvkem Blooma (2009) mnoho empirických prací posledních let potvrdilo význam nejistoty, resp. jejích změn v čase, na ekonomickou aktivitu. Tyto práce se obvykle zaměřují na jednotlivé ...

Claeys, Peter; Vašíček, Bořek
Česká národní banka, 2017

Firm investment, financial constraints and monetary transmission
Babecká Kucharčuková, Oxana; Pašalićová, Renata
2017 - English
Tato analýza zkoumá vliv finančních omezení a měnové politiky na investiční rozhodování českých podniků. Použitá empirická specifikace je založená na dynamické verzi neoklasického modelu investic, vysvětlujícího intenzitu podnikových investic vývojem tržeb a cash flow. Dále je rozšířená o finanční omezení a jiné faktory. Podniky rozlišujeme podle jejich velikosti a typu ekonomické aktivity. Výsledky ukazují, že podnikové investice jsou významně ovlivňovány zadlužeností a dostupností likvidity. Zejména v pokrizovém období podniky čerpaly méně úvěrů v důsledku zvýšené rizikovosti a více akumulovaly likviditu. Pozitivní očekávání budoucího růstu HDP a sentimentu podniků příznivě ovlivňují vývoj investic. Současně je pozorována významná heterogenita uvedených výsledků napříč jednotlivými odvětvími. Dopad krátkodobé úrokové sazby na investiční rozhodování je velmi signifikantní, a to u všech podniků z hlediska jejich velikosti a ve všech významných odvětvích, což odráží účinné působení měnové politiky. This project investigates the effect of financial constraints and monetary policy on firms’ investment behaviour using Czech firm-level data. The empirical specification is based on the dynamic neoclassical investment model, which explains investment by sales and cash flow. In addition, it includes financial constraints and other factors. We differentiate firms according to their size and type of economic activity. We find that indebtedness and availability of liquidity have significant effects on investment. In the post-crisis period firms obtained less additional credit due to greater riskiness and tended to accumulate more liquidity. Expectations about future GDP growth and business sentiment are positively related to investment. At the same time, we observe considerable heterogeneity of the results across sectors. The impact of the short-term real interest rate is highly significant for firms of all sizes and in all important sectors of the Czech economy, reflecting monetary policy effectiveness. Keywords: finanční omezení; podniky; zadluženost; likvidita; Financial constraints, firms, indebtedness, liquidity; investice; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Firm investment, financial constraints and monetary transmission

Tato analýza zkoumá vliv finančních omezení a měnové politiky na investiční rozhodování českých podniků. Použitá empirická specifikace je založená na dynamické verzi neoklasického modelu investic, ...

Babecká Kucharčuková, Oxana; Pašalićová, Renata
Česká národní banka, 2017

Globální ekonomický výhled - březen 2017
Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů
2017 - Czech
Březnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle je naše pozornost dále analyticky zaostřena na zkoumání velikosti reakčního prostoru měnové a fiskální politiky v zemích OECD. V článku je ukázáno, že ve střednědobém horizontu jsou očekávány nominální úrokové sazby stále na velmi nízkých úrovních, což neodpovídá procesu uzavírání mezer výstupu a mírám inflace v blízkosti 2% úrovně a tím stěžuje návrat k provádění měnové politiky konvenční, tedy úrokovou cestou. Dále je zde připomenuto, že návrat ke kladným reálným úrokovým sazbám bude ztížen i předlužeností řady zemí OECD, kdy viditelné zvýšení hladiny úrokových sazeb by mohlo zvýšit riziko insolvence několika zemí eurozóny, a tím vyvolat obávaný dominový efekt. The March issue of Global Economic Outlook presents the regular monthly overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. In this issue, we then focus analytically on the monetary and fiscal policy response space in OECD countries. The article shows that nominal interest rates are still expected to be very low over the medium term. This is inconsistent with the process of closing output gaps and attaining inflation rates close to 2%, making a return to conventional interest - rate policy more difficult. Our article also notes that the return to positive real interest rates will be complicated by the overleveraging of many OECD countries, as a visible rise in interest rates could increase the risk of insolvency of several euro area countries and trigger the feared domino effect. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; úroková míra; komodita; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - březen 2017

Březnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, ...

Česká národní banka; Sekce měnová; Odbor vnějších ekonomických vztahů
Česká národní banka, 2017

Economic Research Bulletin (2017, No.1)
Česká národní banka
2017 - English
One of the key determinants of economic development in small open economies such as the Czech one is the external environment. Understanding the linkages to the external world is therefore of utmost importance for policymakers. It is not only international trade that is important. Capital flows and exchange rate fluctuations are also among the economic phenomena that should be monitored and analysed. The articles in this Research Bulletin represent a sample of the CNB’s research dealing with modelling of trade and capital flows and exchange rate fluctuations. The first article decomposes aggregate export growth in the Czech Republic in 2005–2014. The second article presents research aimed at improving the trade forecast. The third article also contains research relevant to economic forecasting. The fourth article studies the role of exchange rate movements. Keywords: fiskální politika; makroekonomie; inflace Available in a digital repository NRGL
Economic Research Bulletin (2017, No.1)

One of the key determinants of economic development in small open economies such as the Czech one is the external environment. Understanding the linkages to the external world is therefore of utmost ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2017

A DSGE Model with Financial Dollarization
Djukić, Mirko; Hlédik, Tibor; Polanský, Jiří; Trajčev, Ljubica; Vlček, Jan
2017 - English
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru. We amend a DSGE model of a small open economy by adding financial euroization in order to capture the main channels of the monetary transmission mechanism in match the Serbian data. In contrast to the standard DSGE workhorse, the model encompasses commercial banks and foreign-exchange-denominated deposits and loans. Given these features, the model is well suited to evaluating effects of the nominal exchange rate on the financial wealth and consumption of households. The model structure, including optimization problems and first-order conditions, is provided in the paper. The model properties are tested to match the stylized facts of dollarized economies. Specifically, the model is calibrated to the Serbian data, and a model-consistent multivariate filter is used to identify unobserved trends and gaps. Keywords: model DSGE; finanční dolarizace; DSGE model; financial dollarization Available in a digital repository NRGL
A DSGE Model with Financial Dollarization

Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se ...

Djukić, Mirko; Hlédik, Tibor; Polanský, Jiří; Trajčev, Ljubica; Vlček, Jan
Česká národní banka, 2017

Understanding rating movements in euro area countries
Brůha, Jan; Karber, Moritz; Pierluigi, Beatrice; Setzer, Ralph
2017 - English
Tento článek zkoumá vazbu mezi svrchovanými ratingy a makroekonomickými veličinami pro skupinu zemí eurozóny, u nichž byl jejich rating snížen v průběhu dluhové krize. Používáme bayesovské ekonometrické techniky založené na modelu uspořádaného probitu, abychom pochopili, jak je rozhodnutí ratingových agentur ovlivněno ekonomickým vývojem. Odhadnutý model replikuje historické ratingy pomocí malého množství ekonomických a institucionálních proměnných, které se zdají efektivně sumarizovat velké množství kritérií používaných agenturami Moody’s, Standard and Poor’s a Fitch v jejich oceňování svrchovaných ratingů. Naše výsledky ukazují, že rozsah poklesu těchto ratingů na začátku dluhové krize byl ve většině zemí převážně ve shodě se zhoršením makroekonomických veličin. This paper investigates the link between sovereign ratings and macroeconomic fundamentals for a group of euro area countries that recorded rating downgrades during the euro area sovereign debt crisis. We apply an elaborated econometric estimation technique, based on a Bayesian ordered probit model, to understand how the decisions of rating agencies can be explained by economic developments. The estimated model reproduces historical ratings by using a small number of economic and institutional variables which seem to effectively summarize the large number of criteria used by Moody’s, Standard and Poor’s and Fitch in their assignment of sovereign ratings. Our results suggest that the size of the downgrades observed since the start of the sovereign crisis has been broadly in line with the deterioration of economic fundamentals for most countries. Keywords: krize v eurozóně; panelový probit model; svrchovaný dluh; svrchované ratingy; Euro area crisis; panel probit model; sovereign debt; sovereign rating; krize; dluhy Available in a digital repository NRGL
Understanding rating movements in euro area countries

Tento článek zkoumá vazbu mezi svrchovanými ratingy a makroekonomickými veličinami pro skupinu zemí eurozóny, u nichž byl jejich rating snížen v průběhu dluhové krize. Používáme bayesovské ...

Brůha, Jan; Karber, Moritz; Pierluigi, Beatrice; Setzer, Ralph
Česká národní banka, 2017

Longer-term Yield Decomposition
Kučera, Adam; Dvořák, Michal; Komárek, Luboš; Komárková, Zlatuše
2017 - English
Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje metodologický aparát, který Česká národní banka využívá k získání těchto informací. Popisuje rozklad výnosové křivky českých státních dluhopisů na dílčí komponenty. Vývoj těchto komponent je interpretován ve vztahu k makrofinančnímu prostředí reprezentovanému vybranými proměnnými. Následně článek představuje využití dekompozice k odhadu a interpretaci reakcí výnosové křivky českých státních dluhopisů na makroekonomické a finanční šoky v rámci modelu vektorové autoregrese. The term structure of yields is an important source of information on market expectations about future macroeconomic developments and investors’ risk perceptions and preferences. This paper presents the methodology used by the Czech National Bank to obtain such information. It describes the decomposition of the Czech government bond yield curve into its components. The evolution of those components is interpreted in relation to the macro-financial environment, as embodied by selected variables. The practical use of the decomposition in estimating and interpreting the responses of the Czech government bond yield curve to macroeconomic and financial shocks is presented using a vector autoregression model. Keywords: afinní model; rozklad výnosů; státní dluhopisy; výnosová křivka; affine model; decomposition; government bond; yield curve; dluhopisy Available in a digital repository NRGL
Longer-term Yield Decomposition

Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje ...

Kučera, Adam; Dvořák, Michal; Komárek, Luboš; Komárková, Zlatuše
Česká národní banka, 2017

Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?
Brož, Václav; Pfeifer, Lukáš; Kolcunová, Dominika
2017 - English
V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě standardizovaného přístupu, uvažujeme jak cyklus hospodářský, tak cyklus finanční a používáme vlnkovou koherenci jako prostředek dynamické korelační analýzy. Naše výsledky ukazují, že rizikové váhy expozic spadající pod přístup založený na interních modelech bank jsou pro cyklické ve vztahu k finančnímu cyklu, a to včetně rizikových vah spjatých s expozicemi zajištěnými nemovitostmi. Také ukazujeme, že pro přístup založený na interních modelech bank je relevantní vliv měnící se kvality aktiv na rizikové váhy, což je v souladu s našimi očekáváními na základě regulatorních standardů. Naše výsledky mohou být použity pro účel rozhodování o aktivaci dohledových a makroobezřetnostních nástrojů včetně proticyklické kapitálové rezervy. We analyze the cyclicality of risk weights of banks in the Czech Republic from 2008 to 2016. We differentiate between risk weights under the internal ratings-based and those under the standardized approach, consider both the business cycle and the financial cycle, and employ wavelet coherence as a means of dynamic correlation analysis. Our results indicate that the risk weights of exposures under the internal ratings-based approach, including risk weights related to exposures secured by real estate collateral, are procyclical with respect to the financial cycle. We also show that the effect of changing asset quality on risk weights is present for the internal ratings-based approach, in line with our expectations based on regulatory standards. Our results can be employed for the purposes of decision-making on the activation of supervisory and macroprudential instruments, including the countercyclical capital buffer. Keywords: finanční cyklus; finanční stabilita; přístup založený na interním ratingu; riziková váha; Financial cycle; financial stability; internal ratings-based approach; risk weight; banky Available in a digital repository NRGL
Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?

V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě ...

Brož, Václav; Pfeifer, Lukáš; Kolcunová, Dominika
Česká národní banka, 2017

Monitoring centrálních bank - září 2017
Česká národní banka
2017 - Czech
Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB udržuje své úrokové sazby stále na nízké úrovni a nadále pokračuje v programech nekonvenční měnové politiky. Dvě výjimky, které již přistoupily k navýšení sazeb, leží na severoamerickém kontinentu. První je americký Fed, který v souladu s očekáváními svou klíčovou úrokovou sazbu navýšil letos již podruhé a oznámil přesnější postup snižování objemu své bilance. Druhou výjimkou je Bank of Canada, která již zvýšila úrokové sazby rovněž dvakrát. Kromě Švýcarska se inflace ve všech sledovaných ekonomikách nachází nad úrovní 1 %, ve většině případů však nadále leží mírně pod inflačním cílem. Téma pod lupou se tentokrát věnuje problémům jihoafrické ekonomiky a situaci tamní centrální banky. Ve vybraném projevu člen Výkonné rady ECB Yves Mersch rozebírá výzvy a šance pro centrální banky související s dnešním rychlým technologickým vývojem. Most of the central banks under review, including the ECB, are keeping their interest rates at low levels and continuing their unconventional monetary policy programmes. The two exceptions which have already raised interest rates are to be found in North America. The first is the US Fed, which as expected raised its key rate for the second time this year and announced a more exact procedure for reducing its balance sheet. The second is the Bank of Canada, which has also increased its rates twice. With the exception of Switzerland, inflation is above 1% in all the monitored economies, but is still slightly below the inflation target in most cases. Spotlight focuses this time on the problems of the South African economy and the situation of its central bank. In our Selected speech, ECB Executive Board Member Yves Mersch analyses the challenges and opportunities to central banks arising from the current rapid technological development. Keywords: inflace; monetární politika; centrální banka cedulová; úroková míra; inflation; monetary policy; central bank of issue; interest rate Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - září 2017

Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB udržuje své úrokové sazby stále na nízké úrovni a nadále pokračuje v programech nekonvenční měnové politiky. Dvě výjimky, které již přistoupily k ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases