Number of found documents: 56
Published from to

Metodika k monitoringu velkých šelem
Hnutí DUHA, Olomouc; Kutal, Miroslav
2009 - Czech
Byla vytvořena Metodika monitoringu založená na validaci dat podle zkušeností obdobného projektu SCALP probíhající v Alpských zemích a s přihlédnutím k lokálním specifikům ČR . Metodika byla konzultována s AOPK ČR a stane se součástí monitoringu druhů Canis lupus, Lynx lynx a Ursus arctos dle Směrnice o stanovištích 92/43/ECC. Dle vytvořené metodiky bylo validováno 86 záznamů o druhu Canis lupus, 184 záznamů o druhu Lynx lynx a 26 záznamů druhu Ursus arctos v CHKO Beskydy. Keywords: CHKO Beskydy; Ursus arctos; Canis lupus; Lynx lynx; metodika; výskyt; monitorování; šelmy; PLA Beskydy Mts.; Ursus arctos; Canis lupus; Lynx lynx; methodology; occurrence; monitoring; beasts of pray; monitoring; metody; šelmy Available in the Ministry of the Environment
Metodika k monitoringu velkých šelem

Byla vytvořena Metodika monitoringu založená na validaci dat podle zkušeností obdobného projektu SCALP probíhající v Alpských zemích a s přihlédnutím k lokálním specifikům ČR . Metodika byla ...

Hnutí DUHA, Olomouc; Kutal, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha; Geršl, Milan
2007 - Czech
Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina říčních sedimentů, přehled sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů v plaveninách a sedimentech, technické řešení odběru vzorků. Keywords: monitorování vody povrchové; voda povrchová; řeka; sediment říční; ochrana vody; znečištění vody povrchové; monitorování kvality vody říční; metodika; síť monitorovací; vzorkování; surface water monitoring; surface water; river; river sediment; water protection; surface water pollution; river water quality monitoring; methodology; monitoring network; sampling; znečištění vody; povrchové vody Available in the Ministry of the Environment
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina ...

Česká geologická služba, Praha; Geršl, Milan
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I.
Watts, Stephen; Šoltys, Jiří; Nedvědová, Petra; Kadlecová, Věra; Suchlová, Šárka
2006 - Czech
Publikace nabízí jednu z možných metod a forem, jak děti v mateřských školách seznamovat (vyučovat) s cizím jazykem - angličtinou. The publication offers one of the possible methods of English language teaching in kindergarten. Keywords: angličtina; předmětová didaktika; mateřské školy; jazyková výuka; metodické příručky; jazykové vyučování Available in a digital repository NRGL
Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I.

Publikace nabízí jednu z možných metod a forem, jak děti v mateřských školách seznamovat (vyučovat) s cizím jazykem - angličtinou....

Watts, Stephen; Šoltys, Jiří; Nedvědová, Petra; Kadlecová, Věra; Suchlová, Šárka
Národní ústav pro vzdělávání, 2006

Posouzení problematiky nakládání s odpady (zákon 185/2001 Sb. v platném znění) ve vztahu k možnostem využití vytěžených povrchových důlních děl
Interprojekt - Odpady, Praha; Pýcha, Roman
2005 - Czech
Návrh metodického pokynu, který se zabývá předcházením, vznikem, využíváním a odstraňováním odpadů vznikajících při činnostech spojených se zřizováním, údržbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. Cílem tohoto předpisu je zajistit, aby se stavebním a demoličním odpadem bylo nakládáno v souladu s platnou právní úpravou. Keywords: odpady stavební; odpady stavební a demoliční; legislativa k odpadům; building waste; construction and demolition waste; waste legislation; odstraňování odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Posouzení problematiky nakládání s odpady (zákon 185/2001 Sb. v platném znění) ve vztahu k možnostem využití vytěžených povrchových důlních děl

Návrh metodického pokynu, který se zabývá předcházením, vznikem, využíváním a odstraňováním odpadů vznikajících při činnostech spojených se zřizováním, údržbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. ...

Interprojekt - Odpady, Praha; Pýcha, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady
Veverková, Milena
2002 - Czech
Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití stavebního odpadů k terénním úpravám nebo pro uložení na skládku. Byl sjednocen odběr vzorků z liniových staveb a stavebních demolic a bylo připraveno jednotné hodnocení těchto vzorků. Keywords: vyhláška o odpadech; azbest; využití odpadů; využití odpadů jako materiálu; vlastnost odpadů; odpady stavební a demoliční; ekotoxikologie; předpisy prováděcí; postup metodický; regulation on waste; asbestos; waste recovery; use of wastes as material; waste property; construction and demolition waste; ecotoxicology; rule of practice; methodical procedure; ekotoxikologie; azbest; recyklace odpadů Available in the Ministry of the Environment
Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady

Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití ...

Veverková, Milena
Ministerstvo životního prostředí, 2002

Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem
SLEEKO, Praha; Váňa, Jaroslav; Kotoulová, Zdenka
2001 - Czech
Příručka je podkladem pro rozhodování orgánů veřejné správy i provozních firem o způsobech nakládání s bioodpadem. Jsou rozvedeny podmínky a způsoby nakládání s bioodpadem, doporučené postupy odděleného sběru, kvantitativní znaky sbíraných druhů, technologie a organizační systémy kompostování včetně domácího a komunitního, územně technické požadavky na výstavbu zařízení, stavební řešení a technické vybavení i požadavky na zajištění provozu kompostáren. Je zmíněno zpracování bioodpadu na bioplynových stanicích. Keywords: bioplyn; sběr separovaný; kompostování odpadů; aglomerace městská; BAT; technologie dostupná nejlepší; dvůr sběrný; složení odpadů; odpady komunální; legislativa; odpady rozložitelné biologicky; odpady biologické; biogas; separate collection; waste composting; city agglomeration; BAT; best available technology; collection point; waste composition; municipal waste; legislation; biodegradable waste; biological waste; tvorba práva; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem

Příručka je podkladem pro rozhodování orgánů veřejné správy i provozních firem o způsobech nakládání s bioodpadem. Jsou rozvedeny podmínky a způsoby nakládání s bioodpadem, doporučené postupy ...

SLEEKO, Praha; Váňa, Jaroslav; Kotoulová, Zdenka
Ministerstvo životního prostředí, 2001

Odborná podpora výkonu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.‚ o posuzování vlivů na životní prostředí a vlastního procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Část A
ECO - ENVI – CONSULT, Jičín; Bajer, Tomáš
1998 - Czech
Postup při hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v přehledné a komplexní podobě. Jsou popsány zdroje potřebných informací, stanoven metodický postup k určení rozsahu a významnosti vlivu a uveden katalog kritérií, které je třeba pro stanovení vlivu vyhodnotit. V závěru je uvedena případová studie aplikace k určení rozsahu a významnosti vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo. Keywords: stavby silniční; stavby pozemní; zákon o EIA; státní správa; EIA; posuzování vlivů na ŽP; road structures; building structures; act on EIA; state administration; EIA; environmental impact assessment; státní orgány Available in the Ministry of the Environment
Odborná podpora výkonu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.‚ o posuzování vlivů na životní prostředí a vlastního procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Část A

Postup při hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v přehledné a komplexní podobě. Jsou popsány zdroje potřebných informací, stanoven metodický postup k určení rozsahu a významnosti vlivu ...

ECO - ENVI – CONSULT, Jičín; Bajer, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 1998

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Shrnutí podstatných prvků, které vytvářejí systém správné laboratorní praxe při hodnocení rizik pro životní prostředí. Keywords: monitorování ŽP; hodnocení rizik; praxe laboratorní správná; environmental monitoring; risk assessment; good laboratory practice; praxe; monitoring Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Shrnutí podstatných prvků, které vytvářejí systém správné laboratorní praxe při hodnocení rizik pro životní prostředí.

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Příloha XVII: Využití metod analýzy QSAR při hodnocení rizik. Popis možné aplikace QSAR analýzy k nalezení a kvantitativnímu popisu vztahů mezi strukturou chemických sloučenin a jejich aktivitou v environmentálních vědách. Příloha XVIII: Hodnocení dat a experimentální design. Jsou diskutovány oblasti aplikace biometrických metod při hodnocení rizik. Keywords: analýza chemická; analýza; pokyny pro provádění testů; indikátory biologické; genotoxicita; seznam látek znečišťujících; indikátor; analýza látky znečišťující; látka znečišťující; hodnocení rizik; monitorování ŽP; chemical analysis; analysis; testing guideline; biological indicators; genotoxicity; list of pollutants; indicator; pollutant analysis; pollutant; risk assessment; environmental monitoring; indikátory; analýza Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Příloha XVII: Využití metod analýzy QSAR při hodnocení rizik. Popis možné aplikace QSAR analýzy k nalezení a kvantitativnímu popisu vztahů mezi strukturou chemických sloučenin a jejich aktivitou v ...

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
1997 - Czech
Příloha XI: Standardizované testy toxicity. Příloha XII: Společenstva mikroorganismů reálného prostředí. Příloha XIII: Společenstva povrchových vod. Příloha XIV: Tereristický ekosystém. Keywords: ekosystém terestrický; ekosystém sladkovodní; voda povrchová; toxicita; hodnocení rizik; monitorování ŽP; terrestrial ecosystem; freshwater ecosystem; surface water; toxicity; risk assessment; environmental monitoring; toxicita Available in the Ministry of the Environment
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí

Příloha XI: Standardizované testy toxicity. Příloha XII: Společenstva mikroorganismů reálného prostředí. Příloha XIII: Společenstva povrchových vod. Příloha XIV: Tereristický ekosystém.

TOCOEN, s.r.o., Brno; Holoubek, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 1997

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases