Number of found documents: 179
Published from to

Studium mikroskopických vláknitých hub ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Nováková, Alena
2013 - Czech
Práce uvádí výsledky studia mikroskopických hub ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Zahrnuty jsou izolace z jeskynního ovzduší a jeskynních sedimentů, porovnávány jsou údaje z míst na turistické trase s místy se zvýšenou koncentrací CO.sub.2./sub.. The first study of microscopic fungi in the Zbrašov Aragonite Caves was focused on microfungal outbreak of aragonite surfaces. Recently, the investigations were focused on the comparison of microfungal occurrence in sites with various CO.sub.2./sub. concentration and in the terms of monitoring of microscopic fungi in all show caves of the Czech Republic. Since 2009, microscopic fungi were regularly studied in cave air and sediments, species diversity and CFU counts were estimated in both substrates. Very interesting microfungal spectrum including a novel species of the genus .i.Aspergillus./i. (.i.A. "pseudoinsuetus"./i.) as well as interesting records about quantitative microfungal occurrence were found. Keywords: microscopic fungi; Zbrašov Aragonite Caves Available at various institutes of the ASCR
Studium mikroskopických vláknitých hub ve Zbrašovských aragonitových jeskyních

Práce uvádí výsledky studia mikroskopických hub ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Zahrnuty jsou izolace z jeskynního ovzduší a jeskynních sedimentů, porovnávány jsou údaje z míst na ...

Nováková, Alena
Biologické centrum, 2013

Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu
Krása, J.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub
2013 - Czech
Vodní nádrže v ČR jsou dlouhodobě ohroženy eutrofizací (podmíněnou přebytkem dostupného fosforu), sedimentem a dále toxickými látkami (rozpuštěnými, ale často rovněž vázanými na sediment). S narůstající extrémností klimatu ve středoevropském regionu je v posledních letech zanášení nádrží ještě eskalováno. Za účelem celorepublikového posouzení rizika eutrofizace povrchových vod je řešen projekt QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“. Metodika se skládá z několika částí: posouzení stavu trofie povrchových vod a ohroženosti nádrží; bilanční vyhodnocení jednotlivých zdrojů ve velkých povodích; kvantifikace erozního smyvu; kvantifikace transportu sedimentu do jednotlivých nádrží; určení celkového a rozpuštěného fosforu pocházejícího z eroze, resp. určení eutrofního potenciálu erozního smyvu. Stručně jsou zmíněna možná ochranná opatření proti vstupu erozního smyvu do nádrží. Keywords: sediment transport; silting of reservoirs; phosphorus loss by soil erosion Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu

Vodní nádrže v ČR jsou dlouhodobě ohroženy eutrofizací (podmíněnou přebytkem dostupného fosforu), sedimentem a dále toxickými látkami (rozpuštěnými, ale často rovněž vázanými na sediment). S ...

Krása, J.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2013

Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů
Čech, Martin; Peterka, Jiří; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš; Jůza, Tomáš; Draštík, Vladislav; Kratochvíl, Michal; Muška, Milan; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Kubečka, Jan
2013 - Czech
Keywords: egg strands; common reed Phragmites communis; curly pondweed Potamogeton crispus Available at various institutes of the ASCR
Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů

Čech, Martin; Peterka, Jiří; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš; Jůza, Tomáš; Draštík, Vladislav; Kratochvíl, Michal; Muška, Milan; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2013

Nálezy nových druhů troglofilních mnohonožek
Tajovský, Karel; Mlejnek, R.
2013 - Czech
Recentní výzkum ukázal, že druhová rozmanitost bezobratlých živočichů žijících v jeskyních ČR je daleko větší, než se dříve předpokládalo. Ve 32 jeskyních bylo nalezeno 35 druhů mnohonožek, což představuje zhruba polovinu známé fauny v ČR. V prostředí jeskyní hrají mnohonožky významnou úlohu při rozkladu přítomných organických zbytků a ovlivňují přítomnost a šíření přítomných mikroorganismů, zejména mikroskopických hub. Tlející dřevo a ostatní rostlinné materiály ponechané v jeskyních poskytují životní prostředí pro tyto bezobratlé. Významné jsou nálezy druhu .i.Brachychaeteuma bradeae./i. v 6 jeskyních a druhu .i.Macrosternodesmus palicola./i. v Mladečských jeskyních. The recent research carried out by the Cave Administration of the Czech Republic in co-operation with the Institute of Soil Biology, Academy of Science of the Czech Republic, České Budějovice clearly shows that invertebrate species diversity in caves in the Czech Republic is much higher than it was previously thought. In 32 caves in Bohemia and Moravia, 35 millipede species have been found which is about a half of the number inhabiting the Czech Republic as a whole. In species -poor and simplified food webs in caves and other underground habitats, millipedes play a significant role in litter decomposition and in control and spreading micro-organisms, particularly microscopic fungi. Therefore, keeping the decayed (rotted) wood can maintain necessary life conditions for these invertebrates there. Two millipede species are new for the Czech Republic fauna. The tiny white millipede .i.Brachychaeteuma bradeae./i. has been reported from six caves while .i.Macrosternodesmus palicola./i. occurs on the country's territory only at the Mladeč Caves (central Moravia). Keywords: new troglophilous millipede species; caves; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Nálezy nových druhů troglofilních mnohonožek

Recentní výzkum ukázal, že druhová rozmanitost bezobratlých živočichů žijících v jeskyních ČR je daleko větší, než se dříve předpokládalo. Ve 32 jeskyních bylo nalezeno 35 druhů mnohonožek, což ...

Tajovský, Karel; Mlejnek, R.
Biologické centrum, 2013

Vývoj rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard
Peterka, Jiří; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Vejřík, Lukáš; Richta, Jiří; Kubečka, Jan
2013 - Czech
Keywords: post-mining lakes; fish community; succession Available at various institutes of the ASCR
Vývoj rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard

Peterka, Jiří; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Frouzová, Jaroslava; Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Vejřík, Lukáš; Richta, Jiří; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2013

Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh
Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Říha, Milan; Matěna, Josef; Kubečka, Jan
2013 - Czech
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES). Methodology for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies was developed, including water body typology. The selection of indicator metrics was based on statistical analyses of the sensitivity of each of the indicators towards the most significant stressor – eutrophication. According to these results, biological communities and their indicators were selected to comply with the requirements set forth in the Water Framework Directive (2000/60/EC). Keywords: Water Framework Directive; ecological potential; heavy modified water bodies Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh

Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách ...

Borovec, Jakub; Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Blabolil, Petr; Říha, Milan; Matěna, Josef; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2013

Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní
Tajovský, Karel; Tuf, I.H.; Papáč, V.; Růžička, Vlastimil; Mlejnek, R.
2013 - Czech
Příspěvek sumarizuje výsledky výzkumu fauny bezobratlých ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Celkem byl doložen výskyt 49 druhů bezobratlých. Přítomná fauna zahrnuje troglofilní druhy obývající trvale jeskynní prostředí a rovněž zástupce, kteří nahodile pronikají do jeskyní, kde nalézají příznivější podmínky v chladnějším ročním období. Významné druhy jsou komentovány podrobněji. This contribution summarized the research of invertebrate fauna in ZAC. They have been implemented since the nineties of the 20th century. The most intensive study has started since 2001, when the Cave Administration of the Czech Republic in cooperation with existing workplaces of Biology Centre AS CR in České Budějovice and the Palacký University in Olomouc systematically explored the entire cave. The result was the detection of 49 kinds of invertebrates. The observed fauna consists of troglofilous species whose population evidently lives permanently here, and also number of representatives who occasionally penetrate the caves from the outside or have found the better conditions in the cooler parts of the year here. The contribution commented on some more important species. Keywords: invertebrates; Zbrašov Aragonite Caves; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní

Příspěvek sumarizuje výsledky výzkumu fauny bezobratlých ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Celkem byl doložen výskyt 49 druhů bezobratlých. Přítomná fauna zahrnuje troglofilní druhy obývající ...

Tajovský, Karel; Tuf, I.H.; Papáč, V.; Růžička, Vlastimil; Mlejnek, R.
Biologické centrum, 2013

Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (VN Lipno) Říhová Ambrožová J. (ed) Sborník konference Vodárenská biologie 2013, Praha, February 6–7, 2013. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–70–8: pp. 67–71
Krolová, Monika; Čížková, H.; Hejzlar, Josef
2013 - Czech
Keywords: littoral vegetation; eulittoral zone; water level fluctuation Available in digital repository of the ASCR
Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (VN Lipno) Říhová Ambrožová J. (ed) Sborník konference Vodárenská biologie 2013, Praha, February 6–7, 2013. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–70–8: pp. 67–71

Krolová, Monika; Čížková, H.; Hejzlar, Josef
Biologické centrum, 2013

The food preferences of asian lady beetle Harmonia axyridis
Šenkeříková, P.; Nedvěd, Oldřich
2012 - English
Survey of food preferences of Asian ladybird Harmonia axyridis included two-choice and no-choice tests. Wingless females of aphids Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae cirsiiacanthoidis and Aphis sambuci were offered to twenty-four hours starving ladybirds. No-choice tests we conducted only with adults. We gave them 20 individuals of one aphid species and we found that ladybirds fed most number of A. pisum. In two-choice test, we combined pairs of studied species: A. f cirsiiacanthoidis x A. pisum, A. pisum x A. sambuci, A. sambuci x A. f cirsiiacanthoidis. We put 10 aphids of each of the two species combined into a plastic Petri dish and then we introduced one ladybird adult or larva. We made 20 replicates with adults. We found that there was statistical difference only in the combination A. sambuci vs. A. f cirsiiacanthoidis, where males consumed more individuals of the toxic aphid A. sambuci. For this combination, we then made 20 replicates with larvae who preyed in contrast with males more of the suitable food A. f cirsiiacanthoidis than toxic A. sambuci. We also studied the influence of contrasting background on food choice in adults. We used both tests and all combinations. We found that females did not prefer any aphid species, except for the black A. f cirsiiacanthoidis being consumed more often than the green A. pisum on black background. Because they consumed much more A. pisum in no-choice experiment on both backgrounds, the difference in choice experiment is very strong and its polarity surprising. Keywords: ladybird; Coccinellidae; Harmonia axyridis Available at various institutes of the ASCR
The food preferences of asian lady beetle Harmonia axyridis

Survey of food preferences of Asian ladybird Harmonia axyridis included two-choice and no-choice tests. Wingless females of aphids Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae cirsiiacanthoidis and Aphis sambuci ...

Šenkeříková, P.; Nedvěd, Oldřich
Biologické centrum, 2012

Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích
Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Hejzlar, Josef; Krása, J.; Rosendorf, P.
2012 - Czech
Keywords: erosion; eutrophication; fractionation; sorption; soil available phosphorus Available at various institutes of the ASCR
Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích

Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Hejzlar, Josef; Krása, J.; Rosendorf, P.
Biologické centrum, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases