Number of found documents: 149
Published from to

Říšské občanství jako nástroj nacistické ideologie a germanizační politiky
Emmert, František
2013 - Czech
Zákon o říšském občanství z roku 1935 přináší významnou změnu v právní úpravě institutu německého státního občanství. Zákon nově definovat státní příslušnost a nově zakládá tzv. říšské občanství. Problematice říšského občanství v československém pohraničí v souvislosti s nacistickou okupací v roce 1938 a na území Protektorátu Čechy a Morava po roce 1939 se věnuje tento článek. The Reich Citizenship Law of 1935 brings about a significant change in the legal regulation of the concept of German national citizenship. The law redefines state nationality and introduces so-called Reich Citizenship. This article focuses on the issues of Reich Citizenship in Czechoslovak border areas in relation to the Nazi occupation in 1938 and in the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia after 1939. Keywords: Nazi ideology; history of law; German national socialism Available at various institutes of the ASCR
Říšské občanství jako nástroj nacistické ideologie a germanizační politiky

Zákon o říšském občanství z roku 1935 přináší významnou změnu v právní úpravě institutu německého státního občanství. Zákon nově definovat státní příslušnost a nově zakládá tzv. říšské občanství. ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

Mitra nejen jako oděv v církevním a světském právu
Lojek, Antonín
2013 - Czech
Mitra nám nepředstavuje jen oblek či součást oblečení, ale také byla chápána jako insignie, tedy znak hodnosti, které jsou určené moci světských a církevních osob. Mitra představovala legitimní právo určité osoby vykonávat jistou funkci a zároveň poukazovala na její společenské postavení. The author in his article points out the fact that miter is not just a garment or a piece of clothing but it was also understood as insignia, i.e. a sign of rank, representing the power of secular and ecclesiastical persons. Miter represented the legitimate right of certain persons to perform certain functions and also indicated their social status. Keywords: miter in canon law; law history; clothing in law Available at various institutes of the ASCR
Mitra nejen jako oděv v církevním a světském právu

Mitra nám nepředstavuje jen oblek či součást oblečení, ale také byla chápána jako insignie, tedy znak hodnosti, které jsou určené moci světských a církevních osob. Mitra představovala legitimní právo ...

Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2013

Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928
Emmert, František
2013 - Czech
Text shrnuje podstatné historické aspekty československo-amerických vztahů, od Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 až po problematické období poválečného Československa. Zvláštním tématem je článek III Úmluvy o naturalizaci, který praví, že příslušník jedné z obou zemí, který dosáhne naturalizace v druhé zemi v době, kdy jeho země vede válku, neztratí dřívější příslušnost. The text summarizes relevant historical aspects of U.S.-Czechoslovak relations, beginning with the 1928 Treaty on Naturalization and following with the problematic post-World War II Czechoslovak period. A special theme is article III of the Treaty on Naturalization provides that Nationals of either country who are naturalized while their country of origin is at war, however, do not lose their original nationality. Keywords: the Treaty of Naturalization; U.S.-Czechoslovak relations; public international law Available at various institutes of the ASCR
Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928

Text shrnuje podstatné historické aspekty československo-amerických vztahů, od Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 až po problematické období poválečného Československa. Zvláštním tématem je článek III ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

Vybrané problémy ústavní regulace samosprávy
Matula, Miloš
2013 - Czech
Ústavní problematika samosprávy se netýká pouze otázek, kde ústava výslovně samosprávu zaručuje nebo zmiňuje, ale také problémů, kde regulace činnosti centrálních orgánů je ústavně provedena, zatímco v rovině samosprávy tomu tak není, a některých dalších otázek. Článek se výslovně věnuje základním ústavním ustanovením vztahujícím se k samosprávě. The constitutional issues of self-government do not regard only such matters where the Constitution explicitly warrants or mentions self-government, but also such matters where the regulation of activities of central bodies is carried out by the Constitution, while it is not the case on the level of self-government; and some other matters. The article expressly deals with fundamental constitutional provisions relating to self-government. Keywords: administrative law; constitutional law; self-government Available at various institutes of the ASCR
Vybrané problémy ústavní regulace samosprávy

Ústavní problematika samosprávy se netýká pouze otázek, kde ústava výslovně samosprávu zaručuje nebo zmiňuje, ale také problémů, kde regulace činnosti centrálních orgánů je ústavně provedena, zatímco ...

Matula, Miloš
Ústav státu a práva, 2013

Složitý vývoj na Hlučínsku a identifikace jeho obyvatel s Československou republikou v letech 1920 až 1938
Emmert, František
2013 - Czech
Hlučínsko, malý slezský region, nepatřil před vznikem Československa k Rakousko-Uhersku, nýbrž k Německu. I po roce 1920 zůstávalo zdejší obyvatelstvo silně ovlivněno přechozí příslušností k Prusku a německému císařství. Dočasně zůstal zachován dokonce i německý právní úřad na tomto území (tzv. trialismus právního řádu ČSR). Region se později stal voličskou základnou německých politických stran, včetně Sudetoněmecké strany (SdP) a to ve stejné míře jako německojazyčné pohraničí. Na konci 30. let i československá strana připustila, že proces integrace do republiky nebyl příliš úspěšný. Hlučínsko, a small Silesian region, did not use to belong to the Austro-Hungary, but to Germany, before the foundation of Czechoslovakia. Still after 1920 the local Czech inhabitants stayed strongly influenced by the previous jurisdiction of Prussia and German Empire. In the so-called first republic period pro-German spirit was still dominating in the region. The region itself even became an electorate base of the German political parties, including the Sudetengerman Party (SdP), and thus in the same extent as germanophonic borderland. At the end of the 1930s the Czechoslovak authorities admitted that the entire process of integration into the republic had not been particularly sucessful. Keywords: Hlučínsko; history of law; Silesian region Available at various institutes of the ASCR
Složitý vývoj na Hlučínsku a identifikace jeho obyvatel s Československou republikou v letech 1920 až 1938

Hlučínsko, malý slezský region, nepatřil před vznikem Československa k Rakousko-Uhersku, nýbrž k Německu. I po roce 1920 zůstávalo zdejší obyvatelstvo silně ovlivněno přechozí příslušností k Prusku a ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

Individualita raného lidského embrya
Černý, David
2013 - Czech
Autor ve svém příspěvku pomocí filosofické argumentace dochází k závěru, že lidské embryo je ve všech fázích svého vývoje individuálním příslušníkem lidského druhu. Tento závěr je však pouze prvním krokem k řešení problému morálního hodnocení výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk. In his contribution, the author, by means of philosophical argumentation, arrived at the conclusion that a human embryo is in all the stages of its development an individual member of humankind. However, this conclusion is just the first step to solution of the issue of moral evaluation of human embryonic stem cell research. Keywords: human embryo; medical law; bioethics Available at various institutes of the ASCR
Individualita raného lidského embrya

Autor ve svém příspěvku pomocí filosofické argumentace dochází k závěru, že lidské embryo je ve všech fázích svého vývoje individuálním příslušníkem lidského druhu. Tento závěr je však pouze prvním ...

Černý, David
Ústav státu a práva, 2013

The Work of the International Law Commission in 2013
Šturma, Pavel
2013 - English
The topics on the Agenda of the ILC in 2013: Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, Protection of persons in the event of disasters, Customary International Law, Provisional application of treaties, and, on a preliminary basis, Protection of the environment in relation to armed conflict. Keywords: public international law; International Law Commission; mezinárodní právo veřejné; mezinárodní právo Available at various institutes of the ASCR
The Work of the International Law Commission in 2013

The topics on the Agenda of the ILC in 2013: Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, Immunity of State officials from foreign criminal ...

Šturma, Pavel
Ústav státu a práva, 2013

Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk
Doležal, Tomáš
2013 - Czech
V rámci biomedicínského výzkumu vyvolává ostré kontroverze vědecký výzkum prováděný na lidských embryonálních kmenových buňkách. Článek se zabývá základními přístupy k výzkumu na embryonálních kmenových buňkách v legislativě v ČR a dalších státech. Human embryonic stem cell research causes huge controversies within biomedical research. The article pays attention to basic approaches to emryonic stem cell research in legislation of the Czech Republic and other states. Keywords: bioethics; human embryo; medical law Available at various institutes of the ASCR
Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk

V rámci biomedicínského výzkumu vyvolává ostré kontroverze vědecký výzkum prováděný na lidských embryonálních kmenových buňkách. Článek se zabývá základními přístupy k výzkumu na embryonálních ...

Doležal, Tomáš
Ústav státu a práva, 2013

Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem
Štefko, Martin
2013 - Czech
Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným návrhům de lege ferenda. Being a chief executive officer does not, of inself, make that person an employee of the company. On the contrary, general powers of management are, in accordance with stabile Czech Supreme court' case law, the main reason why a chief executive officer is not an employee. But the legislature has changed the Commercial Code. Keywords: executive officer; management; employee of company Available at various institutes of the ASCR
Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem

Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2013

Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku
Cvrček, František
2012 - Czech
Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše zmíněných zemí. Zdá se, že země V4 se ubírají odlišným směrem než Rakousko. V zemích V4 můžeme totiž pozorovat obrovský nárůst počtu novelizací po roce 1990. Tento vývoj je zachycen v jednoduchých grafech a představuje pro legislativu těchto zemí velké riziko do budoucna. The author deals with a quantitative description of the production and modifications of the primary legislation in the countries V4 and its comparison with the Austria. The methodology is based on the analyze of data from official information systems of the countries above mentioned. It seems, that the countries V4 move in a different direction then the Austria. We can observe the extreme increase in the production of modifications in the countries V4 after 1990. The situation described on the level of simple graphs shows very dangerous trends in the countries V4, which head for the decline of legal orders in these countries. Keywords: theory of law; Visegrad countries; primary legislation Available at various institutes of the ASCR
Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku

Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše ...

Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases