Number of found documents: 139
Published from to

Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem
Štefko, Martin
2013 - Czech
Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným návrhům de lege ferenda. Being a chief executive officer does not, of inself, make that person an employee of the company. On the contrary, general powers of management are, in accordance with stabile Czech Supreme court' case law, the main reason why a chief executive officer is not an employee. But the legislature has changed the Commercial Code. Keywords: executive officer; management; employee of company Available at various institutes of the ASCR
Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem

Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2013

Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku
Cvrček, František
2012 - Czech
Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše zmíněných zemí. Zdá se, že země V4 se ubírají odlišným směrem než Rakousko. V zemích V4 můžeme totiž pozorovat obrovský nárůst počtu novelizací po roce 1990. Tento vývoj je zachycen v jednoduchých grafech a představuje pro legislativu těchto zemí velké riziko do budoucna. The author deals with a quantitative description of the production and modifications of the primary legislation in the countries V4 and its comparison with the Austria. The methodology is based on the analyze of data from official information systems of the countries above mentioned. It seems, that the countries V4 move in a different direction then the Austria. We can observe the extreme increase in the production of modifications in the countries V4 after 1990. The situation described on the level of simple graphs shows very dangerous trends in the countries V4, which head for the decline of legal orders in these countries. Keywords: theory of law; Visegrad countries; primary legislation Available at various institutes of the ASCR
Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku

Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše ...

Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

Základní zásady pracovního práva
Štefko, Martin
2012 - Czech
Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou zásadní roli sehrát základní zásady pracovního práva. Jejich úkolem je vytvořit jakousi převodní páku mezi obecnou občanskoprávní částí pracovního práva a jeho částí zvláštní. We may document cases from both the past and the present when despite of subsidiary applicability of the Civil Code (Civil Law) it was not possible to address the needs of economic life satisfactorily. In this case, the fundamental principles of Labour Law may play the key role. Their task is to form a bridge between the general (civil) and special part of Labour Law. Keywords: labour law; private law; Civil Code Available at various institutes of the ASCR
Základní zásady pracovního práva

Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2012

Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ve společnosti. Keywords: legal knowledge; social work; professional ethics Available at various institutes of the ASCR
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka

Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným rádcem a pomocníkem zejména při řešení právních a sociálních problémů těchto osob. Keywords: Social Worker; Imprisonment; Convicted Available at various institutes of the ASCR
Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody

Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - Czech
Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou orlici. The article deals with the interpretation of the heraldic decoration of the lower part of the eastern side of the Old Town Bridge Tower. The authors particularly consider arguments whether one of the coats of arms represents the Swidnica or Brandenburg eagle. Keywords: Old Town Bridge Tower; coats of arms; heraldic decorations Available at various institutes of the ASCR
Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)

Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika
Novák, František
2012 - Czech
Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho legislativní aktivity je věnována především záležitostem ekonomickým a státněsprávním, zatímco oblasti společenského působení spjaté s člověkem jako individuem a s možným uspokojováním jeho potřeb kulturních, sociálních či edukačních jsou i v období po roce 1990 dále marginalizovány. This chapter is concerned of the analysis of the Czech legislation from the year 1993 to the present in category of Law Acts as the basic legislative instrument enected in that period. The results obtained from such comparisons demonstrate that the most intensive attention is in legislation devoted to economic and state administrative affairs including justice, but problems connected with individual and his rights and possible satisfying his cultural, social and education needs are after the year 1990 even more marginalized. Keywords: theory of law; Czech legislation; parametrization of Czech order Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika

Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2012

Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva
Havel, Bohumil
2012 - Czech
Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. Závěrem autor formuluje tezi, že nové soukromé právo předpokládá funkcionalistický a interdisciplinární přístup, který bude zohledňovat lidskou svobodu a její limity. The chapter deals with economic aspects of law, that is with the issue concerning the transaction costs of Private Law recodification. It specifies the costs on the part of private persons and divides them into direct and indirect. In conclusion, the author shapes a proposition that new Private Law presupposes a functionalist and interdisciplinary approach which allows for human freedom and its limits. Keywords: private law; translation costs; economic aspects of law Available at various institutes of the ASCR
Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva

Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. ...

Havel, Bohumil
Ústav státu a práva, 2012

Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - Czech
V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra z Aspeltu, Jana Volka, Václava Králíka z Buřenic, a Jana z Rabštejna. In this article, the authors focus on personalities of some provosts of the Vyšehrad Chapter who headed the Czech Court Office from 1225 to the 15th century. Attention is paid to Petr of Prague, Petr of Aspelt, Jan Volek, Václav Králík of Buřenice and Jan of Rabštejn. Keywords: history of law; medieval legal; Vyšehrad provosts Available at various institutes of the ASCR
Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království

V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti. Keywords: minor parents; family law; parents and children Available at various institutes of the ASCR
Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče

V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti.

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases