Number of found documents: 99
Published from to

Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava)
Juchelka, Jiří
2007 - Czech
Článek pojednává o mohylovém pohřebišti lužické kultury v Hněvošicích využívaném v mohylovo - lužickém období (RBC2/D). The article discusses the tumulus cemetery of the Lusatian culture in Hněvošice, which was used in tumulus/lusatian period (RBC2/D). Keywords: Tumulus; Lusatian culture; lusatian cemetery Available at various institutes of the ASCR
Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava)

Článek pojednává o mohylovém pohřebišti lužické kultury v Hněvošicích využívaném v mohylovo - lužickém období (RBC2/D)....

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2007

Interpretace moravských objektů slovanského kultu
Klanica, Zdeněk
2007 - Czech
V současné době dochází na Moravě k novým interpretacím starších nálezů, spojovaných dosud s realizací předkřesťanských slovanských kultů. Autoři některých studií při svých závěrech neberou v úvahu známý srovnávací materiál, výsledky naší i zahraniční archeoreligionistiky a také příbuzných vědních disciplin. Nowadays, new interpretations occur in Moravia related to older findings, connected so far with the realization of pre-Christian Slavic cults. In their conclusions, the authors of some essays do not take into their consideration known comparative material, results of domestic and foreign archaeoreligionistics and related scientific disciplines. Keywords: Moravia; 8-10th century; ritual objects; interpretation Available at various institutes of the ASCR
Interpretace moravských objektů slovanského kultu

V současné době dochází na Moravě k novým interpretacím starších nálezů, spojovaných dosud s realizací předkřesťanských slovanských kultů. Autoři některých studií při svých závěrech neberou v úvahu ...

Klanica, Zdeněk
Archeologický ústav, Brno, 2007

Okrouhlík. Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005
Svoboda, Jiří; Hajnalová, M.; Horáček, I.; Novák, Martin; Přichystal, A.; Šajnerová, A.
2007 - Czech
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu nově objevených mezolitických lokalit situovaných pod skalními převisy v areálu soutěsky řeky Kamenice (Okrouhlík, Dolský Mlýn, Šamanská rokle, Prasečí převis, Ferdinandova soutěska, Kostelní rokle). Skalní převis Okrouhlík, patřící do období staršího mezolitu, byl díky plytkému uložení nálezových vrstev prozkoumán v celé jeho ploše. Výzkum tak zachytil vnitřní uspořádání sídliště: centrální ohniště ze systémem kotlíkovitých jamek v okolí a dvě okrajová ohniště vyplněná kameny. Analýza kamenné industrie z hlediska surovinového složení, typologie a traseologie je doplněná analýzami archeobotanických a archeozoologických vzorků. This paper introduces a group of newly discovered Mesolithic rockshelter sites, clustered at the confluence of two rocky canyons in the sandstone region of North Bohemia, Czech Republic (Dolský Mlýn, Šamanská rokle, Prasečí převis, Ferdinandova soutěska, Kostelní rokle). The Okrouhlík rockshelter, representative of the Early Mesolithic stage, was excavated almost completely, demonstrating internal within-site patterning: a central hearth, system of surrounding kettle-shaped pits, and two large, stone-filled, marginally located hearths. Analyses of the environmental data, fauna, and raw material, typological and use-wear analyses of lithic artifacts are included. Keywords: Nothern Bohemia; Mesolithic; rockshelter; stratigraphy; planigraphy; archeobotany; archeozoology; lithic artifacts; raw material; traseology Available at various institutes of the ASCR
Okrouhlík. Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005

Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu nově objevených mezolitických lokalit situovaných pod skalními převisy v areálu soutěsky řeky Kamenice (Okrouhlík, Dolský Mlýn, Šamanská rokle, Prasečí převis, ...

Svoboda, Jiří; Hajnalová, M.; Horáček, I.; Novák, Martin; Přichystal, A.; Šajnerová, A.
Archeologický ústav, Brno, 2007

Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic
Vlach, Marek
2007 - Czech
V letech 2003 a 2004 byla Ústavem archeologické památkové péče Brno v rámci záchranného výzkumu odkryta polokulturní lokalita SZ od obce Sudoměřice. Evidovány byly mj. pozůstatky sídliště z mladší a pozdní doby římské. Komponenta je reprezentována zbytky čtyř zahloubených chat, dvěma sídlištními jámami a souborem movitých nálezů. V jeho rámci dominuje keramika místní produkce, dále pak byly evidovány např. nálezy římskoprovinciální keramiky, germánských spon, hřebenů a ostruhy. During the years 2003 and 2004 Institute for Archaeological Heritage Conservation Brno excavated a polycultural site NW of Sudoměřice. Among others there were recognized remains of the barbarian settlement from the Late Roman Period. The archaeological component is represented by the rests of four sunken-floor dwellings, unidentified settlement pits and the assemblage of movable items. Besides dominating pottery of local production there were observed e.g. categories of roman-provincial pottery, Germanic brooches, combs and spur. Keywords: Roman period; Sudoměřice; Germanic tribes; settlement; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Nové sídlištní nálezy z mladší a pozdní doby římské ze Sudoměřic

V letech 2003 a 2004 byla Ústavem archeologické památkové péče Brno v rámci záchranného výzkumu odkryta polokulturní lokalita SZ od obce Sudoměřice. Evidovány byly mj. pozůstatky sídliště z mladší a ...

Vlach, Marek
Archeologický ústav, Brno, 2007

Nové poznatky o importu terry sigillaty na Moravě
Klanicová, Soňa
2007 - Czech
Zpracování souboru terry sigillaty z germánskách lokalit (sídliště, pohřebiště) na Moravě. Největší intenzita importu terry sigillaty na moravské území spadá do druhé poloviny 2. – 1. poloviny 3. století. Objevují se především výrobky hrnčířských dílen v Rheinzabernu, Lezoux a Westerndorfu a v menší míře výrobky z jižní Galie, Heiligenbergu a Pfaffenhofenu. The file Samian ware from Germanic sites (settlement, burials) in Moravia were studied. The biggest intensity of import Samian ware in Moravian area falls into the second half of the 3rd century. Especially pottery products appear in Rheinzabern, Lezoux and Westerndorf and also less commonly products from South Gallia, Heiligenberg and Pfaffenhofen. Keywords: Samian ware; pottery; Roman period; Moravia Available at various institutes of the ASCR
Nové poznatky o importu terry sigillaty na Moravě

Zpracování souboru terry sigillaty z germánskách lokalit (sídliště, pohřebiště) na Moravě. Největší intenzita importu terry sigillaty na moravské území spadá do druhé poloviny 2. – 1. poloviny 3. ...

Klanicová, Soňa
Archeologický ústav, Brno, 2007

Osteologická analýza kostí z raně středověkého Přerova
Sůvová, Z.; Procházka, Rudolf; Weiter, L.
2006 - Czech
Článek podává hlavní výsledky osteologické analýzy zvířecích kostí z archeologického výzkumu horizontu 2.pol. 10.- 1.pol. 11. stol. z raně středověkého hradu v Přerově. Mezi domácími zvířaty převažují kosti prasete následovaného turem, překvapuje vysoký podíl kostí koně a lovné zvěře. Druhová skladba podporuje teorii o přítomnosti polské vojenské posádky panovníka Boleslava Chrabrého na přerovském hradě na počátku 11. stol. The article presents the osteological analysis from the early medieval castle of Přerov (period of the 2st half 10st - half of the 11st century). Within the collection prevail the bones of pig, followed with cattle. There occured also relatively high part of the horse- and quarry bones. The animal structure support the theory of the placement of the polish troop of the sovereign Boleslav the Brave in the castle of Přerov in the beginning of the 11th century. Keywords: Moravia; Přerov; Early Middle Age Available at various institutes of the ASCR
Osteologická analýza kostí z raně středověkého Přerova

Článek podává hlavní výsledky osteologické analýzy zvířecích kostí z archeologického výzkumu horizontu 2.pol. 10.- 1.pol. 11. stol. z raně středověkého hradu v Přerově. Mezi domácími zvířaty převažují ...

Sůvová, Z.; Procházka, Rudolf; Weiter, L.
Archeologický ústav, Brno, 2006

K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u Mušova (kat. úz. Pasohlávky, Jihomoravský kraj). Kritické poznámky z pohledu římsko-provinciální archeologie
Komoróczy, Balázs
2006 - Czech
Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Mušov-Neurissen, které byly přisuzovány táboru římského vojska, vedeného Tiberiem v r. 6 po Kr. proti Marobudovi. Detailní rozbory a komparace s archeologickými strukturami a nálezy z území římských provincí ukázaly, že pro datování těchto objektů do poč. 1. stol. po Kr. chybí odpovídající paralely i historické důvody. Jejich předlohy se nacházejí i v mladším kontextu a jsou odvoditelné od běžných vojenských i civilních římských architektonických forem. Proto je nutno s nimi počítat v rámci stavebních struktur, vybudovaných římskou armádou u Mušova v době markomanských válek. The essay analyses archaeological structures founded at locality Mušov-Neurissen, which in previous publications had been ascribed to roman military camp leaded by Tiberius in 6 year AD against Marobud. Detailed analysis and comparisons with archaeological structures and findings from the territory of roman provinces have shown that for dating of these objects into beginning of the 1st century AD relevant parallels as well a historic reasons are missing. Their models appear also in later context and they are deduced from common military and civil roman architectonic forms. For that reason it is neccesary to count them upon within building structures constructed by roman army at Mušov during the Marcomannic wars. Keywords: roman archaeology; roman military; architecture Available at various institutes of the ASCR
K otázce existence římského vojenského tábora na počátku 1. století po Kr. u Mušova (kat. úz. Pasohlávky, Jihomoravský kraj). Kritické poznámky z pohledu římsko-provinciální archeologie

Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Mušov-Neurissen, které byly přisuzovány táboru římského vojska, vedeného Tiberiem v r. 6 po Kr. proti Marobudovi. Detailní ...

Komoróczy, Balázs
Archeologický ústav, Brno, 2006

Oddělení archeologické prospekce a mezioborové spolupráce Archeologického ústavu AV ČR v Brně, zaměření a hlavní výsledky prací
Hašek, Vladimír
2005 - Czech
V roce 1994 bylo při Archeologickém ústavu AVČR v Brně založeno nové oddělení "Archeologické prospekce a mezioborové spolupráce", které se v kooperaci s různými externími institucemi podílí za pomoci řady přírodovědeckých a technických metod na průzkumu a metodickém výzkumu v oblast pravěké až raně novověké archeologie. Článek shrnuje hlavní výsledky a poznatky, které byly dosaženy při řešení na různých lokalitách ČR i zahraničí. In 1994 the Institute of Archaeology of Czech Academy of Sciences Brno founded a new department focused on archaeological surveys and interdisciplinary cooperation. This department established partnership with a number of other institution, and participates on numerous archaeological projects. This article presents the most significant results and achievements of this department, both in the Czech Republic and abroad. Keywords: archaeology; interdisciplinary cooperation; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Oddělení archeologické prospekce a mezioborové spolupráce Archeologického ústavu AV ČR v Brně, zaměření a hlavní výsledky prací

V roce 1994 bylo při Archeologickém ústavu AVČR v Brně založeno nové oddělení "Archeologické prospekce a mezioborové spolupráce", které se v kooperaci s různými externími institucemi podílí za pomoci ...

Hašek, Vladimír
Archeologický ústav, Brno, 2005

Archeogeofyzikální výzkum příkopových ohrazení Kyjov I
Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Tomešek, J.
2005 - Czech
Lokalita s dvěma příkopovými ohrazeními byla zjištěna během leteckého průzkumu asi 1000 - 1200m JZZ od okraje města Kyjov. K vlastní geofyzikální prospekci byl použit kontinuálně pracující gradiometr (OVERHAUSER GSM - 19 SYSTEMS) kanadské výroby s přesností 0,01 nT/m. Rondeloid se skládá ze dvou asymetricky umístěných, různě velkých a širokých příkopů vyplněných zeminou tmavé barvy o zvýšených hodnotách magnetické susceptibility. Podstatnou část archeologický nálezů tvoří zlomky keramiky ze starší doby bronzové. Inventář z povrchového sběru je předběžně zařazen do klasické fáze únětické kultury. A site with two ditch enclosures by an aerial survey approximately 1000 - 1200 meters due south-west from the town Kyjov. The actual geophysical survey of the site focused on an area of some 180 x 150 m; a Canadian gradiometer OVERHAUSER GSM-19 (sensitivity 0,01 nT/m) continuous data acquisition. Our results showed that this structure includes two ditches of different sizes, filed with dark soil with higher magnetic susceptibility. Finds from this site include mostly fragment of pottery from Early Bronze Age. We also list a tool made of speckled silicate - the finds can be specified as the classical phase of Únětice culture. Keywords: Moravia Kyjov; archaeo-geophysical survey; doba bronzová; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Archeogeofyzikální výzkum příkopových ohrazení Kyjov I

Lokalita s dvěma příkopovými ohrazeními byla zjištěna během leteckého průzkumu asi 1000 - 1200m JZZ od okraje města Kyjov. K vlastní geofyzikální prospekci byl použit kontinuálně pracující gradiometr ...

Hašek, Vladimír; Kovárník, J.; Tomešek, J.
Archeologický ústav, Brno, 2005

Nové archeologické poznatky z výšinné lokality púchovské kultury na Okrouhlé u Staříče blízko Frýdku-Místku
Stabrava, Pavel
2005 - Czech
Příspěvek přináší informace o historii zkoumání výšinné lokality púchovské kultury na kopci Okrouhlá a nové poznatky, které zde byly získány během záchranného archeologického výzkumu v roce 2001. Výzkum byl prováděn v souvislosti s výstavbou základnové telekomunikační stanice sítě Paegas. Plocha zkoumané ohrazené polohy činila asi 0,5 ha. Uvnitř ohrazení byly zjištěny stopy po stavbě kůlové konstrukce, pravděpodobně velkých rozměrů. Všechny archeologické nálezy, získané během výzkumu, mluví spíše pro interpretaci lokality jako ohrazeného hospodářského dvorce či refugia, než pro klasické hradisko. The paper brings a story of archaeological recognition of the Púchov culture hillsite at the Okrouhlá hill and the new pieces of knowledge obtained in the course of archaeological rescue excavation in 2001. The excavation was connected with construction of a sender for the mobile telecommunication net Paegas. The fortified place had an area about 0,5 ha. Inside the fortification there was found a posthole construction, probably of big dimmensions. All archaeological finds give evidence rather for a fortified farmstead or a refuge than for a stronghold. Keywords: Moravia; Púchov culture; hillsite Available at various institutes of the ASCR
Nové archeologické poznatky z výšinné lokality púchovské kultury na Okrouhlé u Staříče blízko Frýdku-Místku

Příspěvek přináší informace o historii zkoumání výšinné lokality púchovské kultury na kopci Okrouhlá a nové poznatky, které zde byly získány během záchranného archeologického výzkumu v roce 2001. ...

Stabrava, Pavel
Archeologický ústav, Brno, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases