Number of found documents: 499
Published from to

Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského
Balík, Vojtěch
2015 - Czech
Termín consultatio (konzultace, porada) se v 16. a 17. století ujal primárně v nadpisech odborných publikací medicínských, a nato také právních. Zdá se, že odvozeně se pak stal oblíbeným v písemně vedené veřejné debatě, či spíše v polemice v oboru nábožensko-politickém. Formálně jako consultatio (nezřídka posílená přívlastky jako utilis, salubris, orthodoxa, catholica…) byly představovány jak seriozní odborné práce, tak často i dílka téměř pamfletické úrovně. Jestliže se však J. A. Komenský rozhodl uvést své stěžejní životní dílo právě jako consultatio, jistě se tím jen nehlásil k tradičnímu žánru, ale – podobně jako i v jiných případech nadpisů svých děl – sáhl do hloubky významu toho slova a zapojil je do služby svého záměru. Navíc, jak víme, měl před očima i skutečné konzultace, shromáždění a schůze politiků, představitelů mezináboženského dialogu apod. The Latin term consultatio (consultation) in the 16th and 17th centuries took the headlines primarily in specialized medical publications, and later in legal as well. It seems that this term then derivatively became popular in written public debate, or rather in the religious-political controversy. Formally as consultatio (often accompanied by attributes such as utilis, salubris, orthodoxa, catholica...) were presented not only serious professional works, but very often pamphlets etc. However, if Comenius decided to launch its flagship life's work just as Consultatio, he surely just referred to the traditional genre, but - as in other titles of his works - he reached into his deep sense of the word and engaged it in the service of his plan. In addition, as we know, he had before his eyes a real consultation as well, the assembly or meeting of politicians, representatives of interreligious dialogue, etc. Keywords: J. A. Comenius; De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - title Available in a digital repository NRGL
Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského

Termín consultatio (konzultace, porada) se v 16. a 17. století ujal primárně v nadpisech odborných publikací medicínských, a nato také právních. Zdá se, že odvozeně se pak stal oblíbeným v písemně ...

Balík, Vojtěch
Filosofický ústav, 2015

Politický marxismus o dvou tradicích demokracie
Brabec, Martin
2014 - Czech
Článek prezentuje analýzu demokracie z pohledu Politického marxismu. Jedná se o nový proud v současném marxismu, vycházející z prací amerického historika Roberta Brennera a kanadské politoložky Ellen Woodové, která odlišuje dvě koncepce demokracie. Antické pojetí demokracie vyrostlo z určitého historického stavu, kdy doposavad podřízené skupiny (rolníci) získaly občanský status. Naopak naše současné pojetí demokracie má své počátky nikoliv v antické demokracii, ale v evropském feudalismu. Jejími základními kameny jsou Magna Charta a rok 1688 v Anglii, které značí vzestup třídy vlastníků. V tomto případě tak nešlo o osvobození rolníků od politické nadvlády pánů. Ale o prosazení nezávislé moci pánů proti požadavkům monarchie. The article presents an analysis of democracy from the point of view of Political Marxism. Political Marxism is new stream in contemporary Marxism, which is based on the works of American historian Robert Brenner and the Canadian political scientist Ellen Wood. She distinguishes between two conceptions of democracy. The ancient concept of democracy grew out of a historical experience which had conferred a unique civic status on subordinate classes, creating in particular that unprecedented formation, the peasant citizen. Our contemporary concept of democracy, originating not in Athenian democracy but in European feudalism and culminating in liberal capitalism, with the major milestones, like Magna Carta and 1688, marks the ascent of the propertied classes. In this case, it is not a question of peasants liberating themselves from the political domination of their overlords but lords themselves asserting their independent powers against the claims of monarchy. Keywords: democracy; political Marxism; Magna Carta Available at various institutes of the ASCR
Politický marxismus o dvou tradicích demokracie

Článek prezentuje analýzu demokracie z pohledu Politického marxismu. Jedná se o nový proud v současném marxismu, vycházející z prací amerického historika Roberta Brennera a kanadské politoložky Ellen ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2014

Identifikační funkce popisu ve fikčním textu
Koťátko, Petr
2014 - Czech
Autor se pokouší ukázat, že popisy užívané v narativní fikci typicky fungují jako neúplné popisy úplných entit, a nikoli jako popisy neúplných entit. To předpokládá specifické pojetí fikčních světů a jejich obyvatel. The author argues that descriptions used in narrative fiction typically function as incomplete descriptions of complete entities, rather than as descriptions of incomplete entities. This presupposes a specific account of fictional worlds and their inhabitants. Keywords: description; narrative fiction; fictional world Available at various institutes of the ASCR
Identifikační funkce popisu ve fikčním textu

Autor se pokouší ukázat, že popisy užívané v narativní fikci typicky fungují jako neúplné popisy úplných entit, a nikoli jako popisy neúplných entit. To předpokládá specifické pojetí fikčních světů a ...

Koťátko, Petr
Filosofický ústav, 2014

The Philosophy of Purposeless Time
Hauser, Michael
2014 - English
The article addresses the issue of leisure in the sense of ancient schole. It strives to uncover the relationship between Aristotelian concept of theoretical activity and schole as vacuity. It shows a paradoxical character of schole as purposeless time that forms condition for a meaningful activity. How, then, to restore schole as vacuity today, when colonization of time expands? Keywords: Time; leisure; schole; Platon; Aristotle; Marcuse; neoliberalism Available at various institutes of the ASCR
The Philosophy of Purposeless Time

The article addresses the issue of leisure in the sense of ancient schole. It strives to uncover the relationship between Aristotelian concept of theoretical activity and schole as vacuity. It shows a ...

Hauser, Michael
Filosofický ústav, 2014

Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí
Řezníková, Lenka
2014 - Czech
Studie analyzuje posuny v pojímání a reprezentaci mystifikací v české literatuře konce 19. století a jejich epistemologický kontext. Zatímco v předchozích dekádách byla mystifikace inscenována velmi často jako sociální praxe, na přelomu století se v tvorbě nastupující modernistické generace etablovala jako legitimní estetická a epistemologická kategorie. Tento posun v pojímání mystifikace odrážel obecný dobový skepticismus, který na přelomu století revidoval relevanci empirické evidence a postuloval alterntivní - neempirické - formy poznání, jež by důsledněji reflektovaly iluzorní povahu empirické evidence a nebezpečí klamu při zpracování tzv. fakt. The study focuses the shifts in the representations of hoax in the Czech literature at the end of the 19th century and their epistemological context. Whereas in previous decades mystifications were particularly represented as a social practice, at the turn of the century they free itself from existing ethical standards and raise to a legitimate aesthetic and gnoseological category. This shift in the conception of hoaxes reflected the general rise in the scepticism, which at the turn of the 19th and 20th centuries cast doubt over illusory obviousness of empirical evidence. Despite this epistemological scepticism, however, a new conception showed some gnoseological optimism, i.e. did not exclude the possibility of gaining knowledge as such. However it postulated knowledge of a new and unempirical kind reflecting the danger of delusion. Keywords: mystification; empirical evidence; epistemology; literary modernism Available at various institutes of the ASCR
Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí

Studie analyzuje posuny v pojímání a reprezentaci mystifikací v české literatuře konce 19. století a jejich epistemologický kontext. Zatímco v předchozích dekádách byla mystifikace inscenována velmi ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2014

Antika v nápisné kultuře českých zemí
Kepartová, Jana
2014 - Czech
Autorka informuje o elektronické databázi, která bude obsahovat nápisy z českých zemí, jež mají něco společného s antikou. Cílem dlouhodobého projektu Antika v nápisné kultuře českých zemí je postupně zdokumentovat a analyzovat antické dědictví v epigrafické kultuře českých zemí od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nehraje přitom roli, zda je tento odkaz vědomý či nevědomý. Výsledkem celého projektu budou studie o 'druhém životě' antického světa v nápisech českého prostředí, tedy v oblasti, které dosud nebylo věnováno dostatek pozornosti. Teprve v této fázi projektu budou zkoumány cesty, jakými se antika do našich nápisů dostávala. Tento druhý život antiky u nás bude konfrontován s dědictvím antiky v epigrafické kultuře dalších středoevropských zemí. Author informs of the database that will contain inscriptions from the Czech lands that have something to do with antiquity. The aim of this longterm project is to gradually document and analyse the heritage of antiquity in the epigraphic culture of the Czech Lands from the first inscriptive documents to the present, regardless of whether or not the heritage is conscious or unconscious. The outcome of the entire project will be studies on 'Nachleben / the second life' of the ancient world in inscriptions in the Czech Lands, i.e. an area to which insufficient attention has been paid so far. Only in this phase of the project will the ways that antiquity had been getting into Czech inscriptions be studied. This second life of antiquity in our country will be confronted with the heritage of antiquity in the epigraphic culture of other Central European countries. Keywords: Antiquity; inscriptions; Czech lands; database; heritage of antiquity; epigraphic culture; Latin Available at various institutes of the ASCR
Antika v nápisné kultuře českých zemí

Autorka informuje o elektronické databázi, která bude obsahovat nápisy z českých zemí, jež mají něco společného s antikou. Cílem dlouhodobého projektu Antika v nápisné kultuře českých zemí je postupně ...

Kepartová, Jana
Filosofický ústav, 2014

Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664-1667
Podavka, Ondřej
2014 - Czech
Příspěvek obsahuje část korespondence mezi Bohuslavem Balbínem a premonstrátem Aloisem Hackenschmidtem. První část je věnována Hackenschmidtovu životu a působení v Teplé a obsahuje shrnutí obsahu dopisů. Ty sloužily vzájemné spolupráci a výměně informací a obsahují také osobní rovinu. Dále následuje komentovaný překlad tří Hackenschmidtových a jednoho Balbínova dopisu ze sledovaného období. The lecture contains part of the correspondence between Bohuslav Balbin and the Premonstratensian Alois Hackenschmidt. The initial part deals with Hackenschmnidt's life and working in the Tepla monastery and summarizes the contents of the letters. These served to mutual cooperation and information flow and render information about numerous Balbin's works and reactions to them. However, the letters also have a personal level. Then follows a commented translation of three Hacksnschmidt's and one Balbin's letter from the given period. Keywords: Bohuslav Balbín; Alois Hackenschmidt; correspondence edition 1664-1667; Premonstratensians in Teplá Available at various institutes of the ASCR
Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664-1667

Příspěvek obsahuje část korespondence mezi Bohuslavem Balbínem a premonstrátem Aloisem Hackenschmidtem. První část je věnována Hackenschmidtovu životu a působení v Teplé a obsahuje shrnutí obsahu ...

Podavka, Ondřej
Filosofický ústav, 2014

Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik
Svatoš, Martin
2014 - Czech
Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin. Přednáška shrnuje především Balbínovo hagiografické a historické dílo a snaží se je osvětlit jako významný projev barokního patriotismu katolických intelektuálů českých zemí v 17. století. The lecture presents the important Czech Jesuit 17th century scholar Bohuslaus Balbinus as a writer, literary scholar, teacher of 'humaniora', hagiographer and historiographer of Bohemia. Mainly a summary of his hagiographic and historic works will be given; these will be clarified as a phenomenon of Baroque patriotism of Czech catholic scholars in the 17 century. Keywords: Bohuslaus Balbinus - literary; hagiographic and historic works; Balbinus teacher; catholic patriotism; 17th century Available at various institutes of the ASCR
Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik

Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin. ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2014

Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý
Kužel, Petr
2014 - English
The paper deals with temporal prediction within a theoretical system of transparent intentional logic of Czech logician Pavel Tichy. Article in a nutshell characterizes Tichy's arguments against atemporal or time-less conception of Bertrand Russell. It shows how on base of temporal prediction is possible to overcome some logical paradoxes. Explicitly is treated for example McTaggart's paradox. Keywords: temporal prediction; atemporal prediction; transparent intentional logic; transiency; time; indexical terms; McTaggart paradox Available at various institutes of the ASCR
Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý

The paper deals with temporal prediction within a theoretical system of transparent intentional logic of Czech logician Pavel Tichy. Article in a nutshell characterizes Tichy's arguments against ...

Kužel, Petr
Filosofický ústav, 2014

Identificatory functions of the description in a fictional text
Koťátko, Petr
2014 - English
The author argues that descriptions used in narrative fiction typically function as incomplete descriptions of complete entities, rather than as descriptions of incomplete entities. This presupposes a specific account of fictional worlds and their inhabitants. Keywords: description; narrative fiction; fictional world Available at various institutes of the ASCR
Identificatory functions of the description in a fictional text

The author argues that descriptions used in narrative fiction typically function as incomplete descriptions of complete entities, rather than as descriptions of incomplete entities. This presupposes a ...

Koťátko, Petr
Filosofický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases