Number of found documents: 495
Published from to

Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí
Řezníková, Lenka
2014 - Czech
Studie analyzuje posuny v pojímání a reprezentaci mystifikací v české literatuře konce 19. století a jejich epistemologický kontext. Zatímco v předchozích dekádách byla mystifikace inscenována velmi často jako sociální praxe, na přelomu století se v tvorbě nastupující modernistické generace etablovala jako legitimní estetická a epistemologická kategorie. Tento posun v pojímání mystifikace odrážel obecný dobový skepticismus, který na přelomu století revidoval relevanci empirické evidence a postuloval alterntivní - neempirické - formy poznání, jež by důsledněji reflektovaly iluzorní povahu empirické evidence a nebezpečí klamu při zpracování tzv. fakt. The study focuses the shifts in the representations of hoax in the Czech literature at the end of the 19th century and their epistemological context. Whereas in previous decades mystifications were particularly represented as a social practice, at the turn of the century they free itself from existing ethical standards and raise to a legitimate aesthetic and gnoseological category. This shift in the conception of hoaxes reflected the general rise in the scepticism, which at the turn of the 19th and 20th centuries cast doubt over illusory obviousness of empirical evidence. Despite this epistemological scepticism, however, a new conception showed some gnoseological optimism, i.e. did not exclude the possibility of gaining knowledge as such. However it postulated knowledge of a new and unempirical kind reflecting the danger of delusion. Keywords: mystification; empirical evidence; epistemology; literary modernism Available at various institutes of the ASCR
Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí

Studie analyzuje posuny v pojímání a reprezentaci mystifikací v české literatuře konce 19. století a jejich epistemologický kontext. Zatímco v předchozích dekádách byla mystifikace inscenována velmi ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2014

Antika v nápisné kultuře českých zemí
Kepartová, Jana
2014 - Czech
Autorka informuje o elektronické databázi, která bude obsahovat nápisy z českých zemí, jež mají něco společného s antikou. Cílem dlouhodobého projektu Antika v nápisné kultuře českých zemí je postupně zdokumentovat a analyzovat antické dědictví v epigrafické kultuře českých zemí od prvních nápisných dokumentů až do současnosti. Nehraje přitom roli, zda je tento odkaz vědomý či nevědomý. Výsledkem celého projektu budou studie o 'druhém životě' antického světa v nápisech českého prostředí, tedy v oblasti, které dosud nebylo věnováno dostatek pozornosti. Teprve v této fázi projektu budou zkoumány cesty, jakými se antika do našich nápisů dostávala. Tento druhý život antiky u nás bude konfrontován s dědictvím antiky v epigrafické kultuře dalších středoevropských zemí. Author informs of the database that will contain inscriptions from the Czech lands that have something to do with antiquity. The aim of this longterm project is to gradually document and analyse the heritage of antiquity in the epigraphic culture of the Czech Lands from the first inscriptive documents to the present, regardless of whether or not the heritage is conscious or unconscious. The outcome of the entire project will be studies on 'Nachleben / the second life' of the ancient world in inscriptions in the Czech Lands, i.e. an area to which insufficient attention has been paid so far. Only in this phase of the project will the ways that antiquity had been getting into Czech inscriptions be studied. This second life of antiquity in our country will be confronted with the heritage of antiquity in the epigraphic culture of other Central European countries. Keywords: Antiquity; inscriptions; Czech lands; database; heritage of antiquity; epigraphic culture; Latin Available at various institutes of the ASCR
Antika v nápisné kultuře českých zemí

Autorka informuje o elektronické databázi, která bude obsahovat nápisy z českých zemí, jež mají něco společného s antikou. Cílem dlouhodobého projektu Antika v nápisné kultuře českých zemí je postupně ...

Kepartová, Jana
Filosofický ústav, 2014

Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664-1667
Podavka, Ondřej
2014 - Czech
Příspěvek obsahuje část korespondence mezi Bohuslavem Balbínem a premonstrátem Aloisem Hackenschmidtem. První část je věnována Hackenschmidtovu životu a působení v Teplé a obsahuje shrnutí obsahu dopisů. Ty sloužily vzájemné spolupráci a výměně informací a obsahují také osobní rovinu. Dále následuje komentovaný překlad tří Hackenschmidtových a jednoho Balbínova dopisu ze sledovaného období. The lecture contains part of the correspondence between Bohuslav Balbin and the Premonstratensian Alois Hackenschmidt. The initial part deals with Hackenschmnidt's life and working in the Tepla monastery and summarizes the contents of the letters. These served to mutual cooperation and information flow and render information about numerous Balbin's works and reactions to them. However, the letters also have a personal level. Then follows a commented translation of three Hacksnschmidt's and one Balbin's letter from the given period. Keywords: Bohuslav Balbín; Alois Hackenschmidt; correspondence edition 1664-1667; Premonstratensians in Teplá Available at various institutes of the ASCR
Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664-1667

Příspěvek obsahuje část korespondence mezi Bohuslavem Balbínem a premonstrátem Aloisem Hackenschmidtem. První část je věnována Hackenschmidtovu životu a působení v Teplé a obsahuje shrnutí obsahu ...

Podavka, Ondřej
Filosofický ústav, 2014

Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik
Svatoš, Martin
2014 - Czech
Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin. Přednáška shrnuje především Balbínovo hagiografické a historické dílo a snaží se je osvětlit jako významný projev barokního patriotismu katolických intelektuálů českých zemí v 17. století. The lecture presents the important Czech Jesuit 17th century scholar Bohuslaus Balbinus as a writer, literary scholar, teacher of 'humaniora', hagiographer and historiographer of Bohemia. Mainly a summary of his hagiographic and historic works will be given; these will be clarified as a phenomenon of Baroque patriotism of Czech catholic scholars in the 17 century. Keywords: Bohuslaus Balbinus - literary; hagiographic and historic works; Balbinus teacher; catholic patriotism; 17th century Available at various institutes of the ASCR
Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik

Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin. ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2014

Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý
Kužel, Petr
2014 - English
The paper deals with temporal prediction within a theoretical system of transparent intentional logic of Czech logician Pavel Tichy. Article in a nutshell characterizes Tichy's arguments against atemporal or time-less conception of Bertrand Russell. It shows how on base of temporal prediction is possible to overcome some logical paradoxes. Explicitly is treated for example McTaggart's paradox. Keywords: temporal prediction; atemporal prediction; transparent intentional logic; transiency; time; indexical terms; McTaggart paradox Available at various institutes of the ASCR
Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý

The paper deals with temporal prediction within a theoretical system of transparent intentional logic of Czech logician Pavel Tichy. Article in a nutshell characterizes Tichy's arguments against ...

Kužel, Petr
Filosofický ústav, 2014

Identificatory functions of the description in a fictional text
Koťátko, Petr
2014 - English
The author argues that descriptions used in narrative fiction typically function as incomplete descriptions of complete entities, rather than as descriptions of incomplete entities. This presupposes a specific account of fictional worlds and their inhabitants. Keywords: description; narrative fiction; fictional world Available at various institutes of the ASCR
Identificatory functions of the description in a fictional text

The author argues that descriptions used in narrative fiction typically function as incomplete descriptions of complete entities, rather than as descriptions of incomplete entities. This presupposes a ...

Koťátko, Petr
Filosofický ústav, 2014

Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues
Šolcová, Kateřina
2014 - English
The renaissance revival of classical learning raised an interest in history that found expression in a new literary genre, ars historica. In this contribution I provide an analysis of two ars historica examples: The dialogue Actius (written around 1499) by the Neapolitan humanist Giovanni Pontano (1426-1503), which emphasized the literary context of history, and Francesco Patrizi’s (1529-1597) Della historia. Dieci dialoghi (1560), underscoring the appropriate method with focus on the true motivations of historical events. A comparison of these two remarkable works will show in which features the humanist authors anticipated the future development that elevated history to a conceptually independent discipline. Keywords: ars historica; G. G. Pontano; F. Patrizi; historiography Available at various institutes of the ASCR
Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues

The renaissance revival of classical learning raised an interest in history that found expression in a new literary genre, ars historica. In this contribution I provide an analysis of two ars ...

Šolcová, Kateřina
Filosofický ústav, 2014

S Hansem Oerbergem na hodinách latiny
Kepartová, Jana
2014 - Czech
Cílem příspěvku bylo zhodnotit zkušenosti s výukou latinského jazyka na základě učebnic Hanse Oerberga v univerzitním curriculu. The aim of the contribution is to evaluate the experience with teaching Latin in the university curriculum upon the books written by Hans Oerberg. Keywords: Latin; teaching; classical languages Available at various institutes of the ASCR
S Hansem Oerbergem na hodinách latiny

Cílem příspěvku bylo zhodnotit zkušenosti s výukou latinského jazyka na základě učebnic Hanse Oerberga v univerzitním curriculu....

Kepartová, Jana
Filosofický ústav, 2014

Za dějiny výstav. Retroperspektiva, archiv a migrace forem
Císař, Karel
2013 - Czech
O rozšíření pole zkoumání dějin umění svědčí změna oponentů, které si zvolila Rosalind Kraussová v průlomové stati 'A View of Modernism' z roku 1972 a v knize Under Blue Cup, kterou vydala v loňském roce. Zatímco v 70. letech tímto protivníkem nebyl nikdo jiný než kritik Clement Greenberg, o 40 let později se jím stala kurátorka přehlídky documenta X Catherine Davidové. Skutečnost, že si Kraussová k tomuto útoku zvolila Davidovou, není nijak náhodná. Kurátorka totiž výstavu documenta X (1997) pojala jako kinematografickou sekvenci děl, která polemizuje s 'bílou krychlí' tradičního muzea a politikou identity, které Kraussová ve své poslední knize obhajuje. Významnější je samotný fakt, že se vůbec poprvé rozhodla vyhranit vůči kurátorce, a ne jinému kritikovi či historikovi umění. Svědčí to o proměně výtvarného umění, na níž se sama Kraussová v 70. letech významně podílela. S tím, jak se umělecké dílo rozešlo se specifičností svých výrazových prostředků, a začalo se otevírat vnějším institucionálním podmínkám, došlo k oslabení významu uměleckého díla a naopak k posílení instalace a výstavy jako celku. I proto jsou dějiny současného umění stále častěji pojímány nikoli jako dějiny stylů či individuálních děl, nýbrž jako dějiny výstav. In her 'View of Modernism,' the groundbreaking study from 1972, Rosalind Krauss takes on the work of the critic Clement Greenberg. Forty years later, Krauss' Under Blue Cup (2011) challenges Catherine David, the curator of documenta X. This change in Krauss's choice of opponents is not incidental and testifies to the widening of art-historical research. David approached the documenta X exhibition (1997) as a cinematographic sequence of artworks, questioning the 'white cube' of the traditional museum and the politics of identity, which Krauss's book defends. The fact that Krauss decided to test her views against a curator rather than a fellow critic or art historian is even more significant. It shows the transformation of art, a process which Krauss herself helped to bring about in the 1970s. As the artwork gave up on the specificity of its means of expression and started opening up to external conditions, the importance of individual artworks weakened in favour of the exhibition as a whole. This is one of the reasons why the history of contemporary art has increasingly become a history of exhibitions rather than a history of styles and individual artworks. Keywords: history; exhibitions; archive Available at various institutes of the ASCR
Za dějiny výstav. Retroperspektiva, archiv a migrace forem

O rozšíření pole zkoumání dějin umění svědčí změna oponentů, které si zvolila Rosalind Kraussová v průlomové stati 'A View of Modernism' z roku 1972 a v knize Under Blue Cup, kterou vydala v loňském ...

Císař, Karel
Filosofický ústav, 2013

Úvod
Drozenová, Wendy
2013 - Czech
Úvod ke sborníku prací ze studentské konference 'Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci', kterou uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, objasňuje strukturu knihy a tematické zaměření jednotlivých příspěvků. V první části úvodu je předeslána informace o nastolení a vývoji hlavních problémů v etice vědy. The introduction to the collection of papers from the student conference 'Ethics and Science; Ethical Dilemmas in Science' organized by the Faculty of Philosophy of Ostrava University in Ostrava explains the structure of the book and the subjects of the papers. In the first part it gives information of the development and the main themes in ethics of science. Keywords: ethics; science; technology Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Úvod ke sborníku prací ze studentské konference 'Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci', kterou uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, objasňuje strukturu knihy a ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases