Number of found documents: 406
Published from to

Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik
Svatoš, Martin
2014 - Czech
Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin. Přednáška shrnuje především Balbínovo hagiografické a historické dílo a snaží se je osvětlit jako významný projev barokního patriotismu katolických intelektuálů českých zemí v 17. století. The lecture presents the important Czech Jesuit 17th century scholar Bohuslaus Balbinus as a writer, literary scholar, teacher of 'humaniora', hagiographer and historiographer of Bohemia. Mainly a summary of his hagiographic and historic works will be given; these will be clarified as a phenomenon of Baroque patriotism of Czech catholic scholars in the 17 century. Keywords: Bohuslaus Balbinus - literary; hagiographic and historic works; Balbinus teacher; catholic patriotism; 17th century Available at various institutes of the ASCR
Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik

Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin. ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2014

S Hansem Oerbergem na hodinách latiny
Kepartová, Jana
2014 - Czech
Cílem příspěvku bylo zhodnotit zkušenosti s výukou latinského jazyka na základě učebnic Hanse Oerberga v univerzitním curriculu. The aim of the contribution is to evaluate the experience with teaching Latin in the university curriculum upon the books written by Hans Oerberg. Keywords: Latin; teaching; classical languages Available at various institutes of the ASCR
S Hansem Oerbergem na hodinách latiny

Cílem příspěvku bylo zhodnotit zkušenosti s výukou latinského jazyka na základě učebnic Hanse Oerberga v univerzitním curriculu....

Kepartová, Jana
Filosofický ústav, 2014

Za dějiny výstav. Retroperspektiva, archiv a migrace forem
Císař, Karel
2013 - Czech
O rozšíření pole zkoumání dějin umění svědčí změna oponentů, které si zvolila Rosalind Kraussová v průlomové stati 'A View of Modernism' z roku 1972 a v knize Under Blue Cup, kterou vydala v loňském roce. Zatímco v 70. letech tímto protivníkem nebyl nikdo jiný než kritik Clement Greenberg, o 40 let později se jím stala kurátorka přehlídky documenta X Catherine Davidové. Skutečnost, že si Kraussová k tomuto útoku zvolila Davidovou, není nijak náhodná. Kurátorka totiž výstavu documenta X (1997) pojala jako kinematografickou sekvenci děl, která polemizuje s 'bílou krychlí' tradičního muzea a politikou identity, které Kraussová ve své poslední knize obhajuje. Významnější je samotný fakt, že se vůbec poprvé rozhodla vyhranit vůči kurátorce, a ne jinému kritikovi či historikovi umění. Svědčí to o proměně výtvarného umění, na níž se sama Kraussová v 70. letech významně podílela. S tím, jak se umělecké dílo rozešlo se specifičností svých výrazových prostředků, a začalo se otevírat vnějším institucionálním podmínkám, došlo k oslabení významu uměleckého díla a naopak k posílení instalace a výstavy jako celku. I proto jsou dějiny současného umění stále častěji pojímány nikoli jako dějiny stylů či individuálních děl, nýbrž jako dějiny výstav. In her 'View of Modernism,' the groundbreaking study from 1972, Rosalind Krauss takes on the work of the critic Clement Greenberg. Forty years later, Krauss' Under Blue Cup (2011) challenges Catherine David, the curator of documenta X. This change in Krauss's choice of opponents is not incidental and testifies to the widening of art-historical research. David approached the documenta X exhibition (1997) as a cinematographic sequence of artworks, questioning the 'white cube' of the traditional museum and the politics of identity, which Krauss's book defends. The fact that Krauss decided to test her views against a curator rather than a fellow critic or art historian is even more significant. It shows the transformation of art, a process which Krauss herself helped to bring about in the 1970s. As the artwork gave up on the specificity of its means of expression and started opening up to external conditions, the importance of individual artworks weakened in favour of the exhibition as a whole. This is one of the reasons why the history of contemporary art has increasingly become a history of exhibitions rather than a history of styles and individual artworks. Keywords: history; exhibitions; archive Available at various institutes of the ASCR
Za dějiny výstav. Retroperspektiva, archiv a migrace forem

O rozšíření pole zkoumání dějin umění svědčí změna oponentů, které si zvolila Rosalind Kraussová v průlomové stati 'A View of Modernism' z roku 1972 a v knize Under Blue Cup, kterou vydala v loňském ...

Císař, Karel
Filosofický ústav, 2013

Úvod
Drozenová, Wendy
2013 - Czech
Úvod ke sborníku prací ze studentské konference 'Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci', kterou uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, objasňuje strukturu knihy a tematické zaměření jednotlivých příspěvků. V první části úvodu je předeslána informace o nastolení a vývoji hlavních problémů v etice vědy. The introduction to the collection of papers from the student conference 'Ethics and Science; Ethical Dilemmas in Science' organized by the Faculty of Philosophy of Ostrava University in Ostrava explains the structure of the book and the subjects of the papers. In the first part it gives information of the development and the main themes in ethics of science. Keywords: ethics; science; technology Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Úvod ke sborníku prací ze studentské konference 'Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci', kterou uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, objasňuje strukturu knihy a ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2013

Vztah účelu a prostředku ve filosofii a politice
Bednář, Miloslav
2013 - Czech
Bednář porovnává Machiavelliho chápání vztahu účelu a prostředku v politice s Platónovým pojetím, předvedeným v dialogu Gorgiás, s přihlédnutím k dnešním pokusům a rehabilitovat Machiavelliho pojetí politiky. Machiavelliho voluntaristický rozvrh politiky a výsledný manipulativní populismus není ani demokratismem, ani republikánskou nedominancí. Bednář confronts Machiavelli's understanding of the relationship between purpose and means in politics to Plato's concept of it as presented in the dialogue Gorgias and with current attempts to justify Machiavelli's concept of politics. Machiavelli's voluntaristic outline of politics and the resulting manipulative populism is neither democratism, nor a republican non-domination. Keywords: purpose; means; Plato; Machiavelli Available at various institutes of the ASCR
Vztah účelu a prostředku ve filosofii a politice

Bednář porovnává Machiavelliho chápání vztahu účelu a prostředku v politice s Platónovým pojetím, předvedeným v dialogu Gorgiás, s přihlédnutím k dnešním pokusům a rehabilitovat Machiavelliho pojetí ...

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2013

K hodnotovým předpokladům bioetiky
Drozenová, Wendy
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá specifickým postavením bioetiky jako discipliny, která vzniká na základě výsledků přírodní vědy, ale zároveň vede nutně k otázkám filozofické povahy. Druhá část příspěvku směřuje k otázce vztahu lékaře a pacienta. The paper deals with the concept of bioethics: a discipline emerging from the results of natural science and leading inevitably to philosophical questions. The other part of the paper results into the issue doctor- patient relation. Keywords: bioethics; concept of health; doctor-patient relation Available at various institutes of the ASCR
K hodnotovým předpokladům bioetiky

Příspěvek se zabývá specifickým postavením bioetiky jako discipliny, která vzniká na základě výsledků přírodní vědy, ale zároveň vede nutně k otázkám filozofické povahy. Druhá část příspěvku směřuje k ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2012

Láokóon, Tyrš a český dějepis umění
Bažant, Jan
2012 - Czech
Miroslav Tyrš ve své analýze sousoší s Láokoóntem došel k mylným závěrům, ale to nic nemění na jeho postavení otce zakladatele českého dějepisu umění a klasické archeologie. Miroslav Tyrš's analysis of the scultural group of Laocoon was erroneous, but it in no way belittle his status as the founder of Czech history of art and classical archaeology. Keywords: ancient art; history of art; Winckelmann Available at various institutes of the ASCR
Láokóon, Tyrš a český dějepis umění

Miroslav Tyrš ve své analýze sousoší s Láokoóntem došel k mylným závěrům, ale to nic nemění na jeho postavení otce zakladatele českého dějepisu umění a klasické archeologie....

Bažant, Jan
Filosofický ústav, 2012

Technology Assessment jako aplikovaná etika techniky
Machleidt, Petr
2012 - Czech
Postupy, které charakterizují sociální hodnocení techniky, tedy Technology Asessment,zažívají v poslední době v evropském prostoru určitou renesanci. Příkladem je projekt 7.rám. programu EU s názvem PACITA – Parliaments and Civil Society in Technology Assessment. Důležitou roli TA pro ČR je možno vidět ve vytváření podmínek pro akceptaci technického rozvoje ve veřejnosti. Obstát v budoucnosti znamená i pro Českou republiku vytvořit takové prostředí, které bude "přátelské" k technologiím. Řada problémů etiky techniky má proto obsahové rozhraní k etice vědy, k ekologické etice či k lékařské etice. Má také strukturální rozhraní k Technology Assessment, k etice politiky a k etice ekonomiky a podnikání. Aplikovaná etika techniky spolu s analýzou lidského faktoru ve sféře rizik se zdůrazňováním významu informovanosti veřejnosti a se sledováním zranitelnosti (vulnerability) techniky, tj. s výzkumem dostatečné robustnosti technologických systémů, naznačuje také další směřování vývoje TA v ČR. Practices that characterize Technology Asessment have recently experienced a new renaissance within the European area. An example is the EU’s Seventh Framework Programme titled PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment). An important role for TA in the Czech Republic is to create conditions for gaining public acceptance of technological development. If the Czech Republic wants succeed in the future, it has to create an environment that is „friendly“ to technologies. Many of the ethics issues in technology are linked with the interface of science and ethics, environmental ethics and/or medical ethics. Keywords: Technology Asessment; ethics Available at various institutes of the ASCR
Technology Assessment jako aplikovaná etika techniky

Postupy, které charakterizují sociální hodnocení techniky, tedy Technology Asessment,zažívají v poslední době v evropském prostoru určitou renesanci. Příkladem je projekt 7.rám. programu EU s názvem ...

Machleidt, Petr
Filosofický ústav, 2012

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy
Bednář, Miloslav
2012 - Czech
Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy. Bednář examines and summerizes the importance of transfer of Czechoslovak Germans after WWII for the building of law and democratic order of Europe. Keywords: Europe; tranfer of Germans; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy

Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy....

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2012

Vědecká textualita a symbolické jednání
Hladík, Radim
2012 - Czech
Příspěvek se konceptualizuje roli textu ve vědě jako symbolické jednání. The contribution conceptualizes the role of text in science as symbolic action. Keywords: science; rhetoric; symbolic action; text Available at various institutes of the ASCR
Vědecká textualita a symbolické jednání

Příspěvek se konceptualizuje roli textu ve vědě jako symbolické jednání.


The contribution conceptualizes the role of text in science as symbolic action.

Hladík, Radim
Filosofický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases