Number of found documents: 371
Published from to

Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945
Mádlová, Vlasta
2009 - Czech
Keywords: World War II; Sedlčany Region, Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Kroniky českých měst z období raného novověku
Tošnerová, Marie
2009 - Czech
Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období. The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period. Keywords: Bohemia; Early Modern Period; chronicles Available at various institutes of the ASCR
Kroniky českých měst z období raného novověku

Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období.


The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period.

Tošnerová, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů
Kostrbová, Lucie
2009 - Czech
Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo von Hofmannsthala. The paper examines wartime translations (1917) by Paul Eisner as certain interpretation of Czech modern poetry, effected by Czech and German literary criticism as well as by previous translations and the ideas of Hugo von Hofmannsthal. Keywords: Czech and German literature; Eisner, Pavel; translation Available at various institutes of the ASCR
Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů

Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo ...

Kostrbová, Lucie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti
Pešek, J.; Míšková, Alena
2009 - Czech
Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, která byla paralelou České akademie věd a umění. The paper summarizes existing knowledge of the development of two most significant German scientific institutions in the Czech lands. It is based on papers devoted to the German University in Prague and to the so-called Supporting Society that was a parallel of the Czech Academy of Sciences and Arts. Keywords: German University, Prague Available at various institutes of the ASCR
Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti

Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, ...

Pešek, J.; Míšková, Alena
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Národní stát, kolektivní paměť a nacionalismus (Stav bádání a možnosti dalšího výzkumu)
Olšáková, Doubravka
2008 - Czech
Studie se zabývá problémy vztahů mezi národním státem a kolektivní pamětí. V první části jsou přehledně podány teorie nacionalismu a národního státu (E. Gellner, K. W. Deutsch,P. Brass, B. Anderson, atd.), druhá část podává stručnou charakteristiku kolektivní paměti v závislosti na pracích M. Halbwachse a dalších. Poslední část analyzuje vztah kolektivní paměti k národnímu státu za pomoci studia školních učebnic, komemorací, atd. Zvláštní pozornost je věnována Francii a Německu. Paper is treating the problems of relations between State-Nation and collective memory. The first part gives a systematic review of theories of nacionalism and the State-Nation theories (E. Gellner, K. W. Deutsch, P. Brass, B. Anderson, etc.), the second part submits a brief characteristic of collective memory according to Maurice Halbwachs and his works. In the last part of text the collective memories and its formative relations to the State-Nation are analyzed by the help of school-books, the State-Nation army formation, the commemorations, etc. A special attention is paid to France and Germany. Keywords: nationalism; State-Nation; collective memory Available at various institutes of the ASCR
Národní stát, kolektivní paměť a nacionalismus (Stav bádání a možnosti dalšího výzkumu)

Studie se zabývá problémy vztahů mezi národním státem a kolektivní pamětí. V první části jsou přehledně podány teorie nacionalismu a národního státu (E. Gellner, K. W. Deutsch,P. Brass, B. Anderson, ...

Olšáková, Doubravka
Masarykův ústav a Archiv, 2008

O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi
Hájková, Dagmara
2008 - Czech
Keywords: Hácha, Emil; Masaryk, T. G.; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Právní rukopisy ve farní knihovně sv. Jakuba v Brně
Petr, Stanislav
2008 - Czech
Ve farní knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně se dochoval mimořádně hodnotný soubor 122 rukopisů z konce 13. až počátku 16. století. Jde nejen o největší a nejhodnotnější kolekci rukopisů, ale i 141 prvotisků, jaká se ve farních knihovnách v českých zemích dochovala. Od roku 1931 je knihovna deponována v Archivu města Brna, dosud však není zpřístupněna odpovídajícím soupisem. Vedle liturgických, homiletických, patristických kodexů, biblických komentářů a dalších textů je v knihovně i necelá desítka právních rukopisů, vesměs kanonickoprávních. Nalezneme zde opisy základní sbírky Dekretálů Řehoře IX. s větším počtem textů komentářů k Dekretu, Dekretálům, Liber Sextus a Klementinám. Časté jsou i pomůcky ke sbírkám kanonického práva. Několik rukopisů obsahuje též texty určené pro foro interno a pro poučení duchovních správců či zpovědníků. Jedná se především o různé Summy confessorum, Poetinentiale či Confessionale od známých autorit, ale i o dosud neznámé sbírky a anonymní texty. Valuable collection of 122 medieval manuscripts has been preserved in the parish library at the St. James's Church in Brno, dating from the end of 13th century to the beginning of the 16th century, together with 141 incunabula. Apart from liturgical, homiletic, patristic codices, biblical commentaries and other theological and philosophical texts, there are also a few juridical manuscripts, mainly canonical-legal. Since 1931, the library has been deposited in the Archives of the City of Brno; however, it has not yet been made accessible by a proper and modern register. In the past, a large number of liturgical manuscripts were used by historians and musicologists, especially during several exhibitions of gothic art and Moravian book painting. Keywords: Brno, St. James Parish Library; manuscripts; canonical law Available at various institutes of the ASCR
Právní rukopisy ve farní knihovně sv. Jakuba v Brně

Ve farní knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně se dochoval mimořádně hodnotný soubor 122 rukopisů z konce 13. až počátku 16. století. Jde nejen o největší a nejhodnotnější kolekci rukopisů, ale i 141 ...

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939
Rychlík, Jan
2008 - Czech
Studie podává přehled jednotlivých vlád států ve střední a východní Evropě v letech 1918-1939, ve kterých byly zastoupeny agrární strany a hnutí. Podává rozdíl v programech těchto hnutí a hodnotí výsledky, kterých v jednotlivých vládách tyto strany a hnutí dosáhly. The essay gives the survey of political parties and movements in the governments of different states of Central and Eastern Europe in the years 1918-1939, in which the Agrarian parties and movements were represented. It compares their programs and evalutes their results in particular governments. Keywords: agrarian parties; Europe; history Available at various institutes of the ASCR
Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939

Studie podává přehled jednotlivých vlád států ve střední a východní Evropě v letech 1918-1939, ve kterých byly zastoupeny agrární strany a hnutí. Podává rozdíl v programech těchto hnutí a hodnotí ...

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Pasové předpisy v habsburské monarchii a v Československu
Rychlík, Jan
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá cestovními předpisy v habsburské monarchii od 19. století a v Československu (1918-1948), včetně období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). The paper deals with the travels abroad in the Habsburg monarchy from 19th century and Czechoslovakia (1918-1948), including the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945). Keywords: travels abroad; Austria-Hungaria; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Pasové předpisy v habsburské monarchii a v Československu

Příspěvek se zabývá cestovními předpisy v habsburské monarchii od 19. století a v Československu (1918-1948), včetně období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)....

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2008

Osudy tří letců ze Sedlčanska za druhé světové války
Mádlová, Vlasta
2008 - Czech
Příspěvek pojednává o osudech tří rodáků ze Sedlčanska, kteří se zúčastnili jako letci v řadách RAF druhé světové války. The study inquires into the career of three natives of Sedlčany-Region, who took a part in World War II as pilots in RAF. Keywords: World War II Available at various institutes of the ASCR
Osudy tří letců ze Sedlčanska za druhé světové války

Příspěvek pojednává o osudech tří rodáků ze Sedlčanska, kteří se zúčastnili jako letci v řadách RAF druhé světové války....

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases