Number of found documents: 2714
Published from to

Postoje českých občanů k obraně ČR – červen/červenec 2023
Kyselá, Monika
2023 - Czech
V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO.[1] Výsledky popisované v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu s výroky spojenými s obranou suverenity státu, schopností ovlivnit vlastní obranu a s armádou České republiky\n\nVíce v tiskové zprávě „Občané o členství České republiky v NATO – červen/červenec 2023“ dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/5730-obcane-o-clenstvi-ceske-republiky-v-nato-cerven-cervenec-2023\n\nČeská veřejnost se v naprosté většině (84 %) shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Oproti roku 2022 zde došlo po výrazném nárůstu k poklesu o 9 procentních bodů. Situace je nyní na úrovni srovnatelné s rokem 2020.\n\nI přesto více než polovina (56 %) respondentů pochybuje o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo, oproti dvěma pětinám dotázaných (40 %), kteří s tímto výrokem nesouhlasí. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení důvěry ve schopnost ČR ubránit se o 13 procentních bodů.\n\nNecelá polovina (47 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. Zde došlo k osmibodovému poklesu skepse.\n\nNecelé dvě pětiny dotázaných (39 %) si myslí, že naše armáda je na srovnatelné úrovni s armádami západních zemí. Oproti minulému šetření došlo k nárůstu nesouhlasných odpovědí, tedy názoru, že naše armáda není na úrovni vyspělých západních zemí (ze 46 % na 52 %), přičemž jde o dosud nejvyšší zjištěný podíl takovýchto skeptických odpovědí\n\nTéměř polovina dotázaných (46 %) uvedla, že náklady na obranu zbytečně zatěžují státní rozpočet. Ve srovnání s výrazným nárůstem podpory financování armády v roce 2022 se v letošním šetření podíly vrací zpět k dřívějším trendům z let 2015-2020. In the June and July 2023 the Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to NATO and defense of Czech Republic in general in its survey (find out more in previous article). Questions focused mainly on ability of the Czech Republic to defend its own sovereingty, attitudes towards defense expenditures, and exaluation of army's quality in comparison to developed western countries.\n\nThe Czech public largely agrees (84 %) that the sovereignty of the state must be defended at all costs. Compared to 2022, there has been a decrease of 9 percentage points after a significant increase. The situation is now at a level comparable to 2020.\nDespite this, more than half (56 %) of respondents doubt the Czech Republic's ability to defend itself if something would happen, compared to two-fifths of respondents (40 %) who disagree with this statement. Compared to 2022, confidence in the Czech Republic's ability to defend itself has increased by 13 percentage points.\nLess than half (47 %) of respondents do not consider the defence of the Czech Republic to be essential, as we are one of the small countries whose fate is in the hands of the superpowers anyway. Here there was an eight-point drop in scepticism.\nLess than two-fifths of respondents (39 %) think that our army is on a comparable level with the armies of Western countries. Compared to the last survey, there has been an increase in disagreeing responses, i.e. the view that our army is not on a par with that of advanced Western countries (from 46 % to 52 %), with the highest proportion of such sceptical responses found so far\nAlmost half of the respondents (46 %) said that defence spending is an unnecessary burden on the state budget. Compared to the significant increase in support for military funding in 2022, the proportions in this year's survey revert back to previous trends from 2015-2020. Keywords: public opinion; defense; sovereignt; army Fulltext is available at external website.
Postoje českých občanů k obraně ČR – červen/červenec 2023

V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO.[1] Výsledky popisované v této zprávě se pojí s ...

Kyselá, Monika
Sociologický ústav, 2023

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.\n\n16 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 57 % ji vnímá jako špatnou a 26 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.\n\nOproti poslednímu šetření z dubna a května se hodnocení ekonomické situace významně nezměnilo.\n\nTéměř třípětinová většina (59 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 32 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 9 % ji vnímá jako špatnou. According to the summer 2023 survey of CVVM, 16% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 26% view it as neither good nor bad, and 57% consider it to be bad.\n\n59% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 9% consider it to be bad, and 32% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: public opinion; Economic Situation; Living Standard; Households Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen/červenec 2023

V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a prostituci – duben/květen 2023
Čadová, Naděžda
2023 - Czech
Ve výzkumu realizovaném v dubnu a květnu 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného omnibusového šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a prostituce.\n\nPřibližně čtyři pětiny (79 %) českých občanů zastávají názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama. Pro úplný zákaz interrupcí se vyslovila pouhá 2 % občanů. Podpora práva ženy rozhodnout se, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství, je vůbec nejvyšší za celou dobu sledování, tj. od roku 1990.\nS uzákoněním eutanazie podle šetření souhlasí téměř tři čtvrtiny české veřejnosti (73 %).\nDvě pětiny (40 %) dotázaných občanů se přiklonily k tomu, že prostituce by měla být zákonem povolena a upravena jako živnost. In April and May 2023 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre focused on issues that could be perceived as morally controversial. Specifically, respondents answered questions concerned with abortion, euthanasia, and prostitution. Keywords: public opinion; abortion; euthanasia; prostitution Fulltext is available at external website.
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a prostituci – duben/květen 2023

Ve výzkumu realizovaném v dubnu a květnu 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného omnibusového šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2023

Hodnocení činnosti ministerstev – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V období června a července 2023 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých dvanácti měsících.\n\nHodnocení činnosti vládních úřadů v uplynulých dvanácti měsících ve většině případů dostalo na průměr horší čisté „trojky“.\n\nNejlepší hodnocení ze všech úřadů získalo ministerstvo kultury, které dosáhlo průměrné známky 2,85, a Kancelář prezidenta republiky s průměrnou známkou 2,92.\n\nNejhorší hodnocení obdrželo ministerstvo financí (průměrné hodnocení 4,01).\n\nNejrozporuplnější hodnocení se objevilo u Kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí. In June and July 2023 survey we enquired a question in which respondents on a scale corresponding to school grades evaluated activity of individual ministries, the Government Office and the Office of the President over the past twelve months. Keywords: public opinion; ministries; Government Office; Office of the President; evaluation Fulltext is available at external website.
Hodnocení činnosti ministerstev – červen/červenec 2023

V období června a července 2023 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Občané o inflaci a reálných příjmech – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
Výzkum CVVM, který probíhal od konce března do začátku poslední dekády května 2023, se zabýval problematikou pohybu všeobecné cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. Následně jsme se respondentů dotázali na hodnocení inflace v minulém roce a na to, jaký vývoj reálných příjmů předpokládají letos.\n\nVíce než dvě třetiny (68 %) českých občanů jsou toho názoru, že jejich reálné příjmy jsou nižší v porovnání s uplynulým rokem. Více než čtvrtina (27 %) hodnotí svoje reálné příjmy jako zhruba stejné a jen jeden dotázaný z pětadvaceti (4 %) hodnotí svoje reálné příjmy jako vyšší oproti minulému roku.\n\nJen o málo více než pětina (21 %) občanů hodnotila inflaci za rok 2022 jako spíše přijatelnou, zatímco tři čtvrtiny (75 %) ji označily za spíše nepřijatelnou.\n\n78 % dotázaných očekává další inflační znehodnocení měny v tomto roce, přičemž 35 % se domnívá, že toto znehodnocení bude výrazné. Jde o lepší výsledek, než byl ten loňský, výrazně nejhorší za celou dobu realizace srovnatelných měření od roku 2007, ale i tak jde o druhý nejhorší výsledek od roku 2013. In the spring 2023 survey the Public Opinion Research Centre examined three questions related to inflation and real income of households. Keywords: public opinion; Inflation; Real Income; Households Fulltext is available at external website.
Občané o inflaci a reálných příjmech – duben/květen 2023

Výzkum CVVM, který probíhal od konce března do začátku poslední dekády května 2023, se zabýval problematikou pohybu všeobecné cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Důvěra ústavním institucím – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce května do poloviny třetí červencové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\n\nVládě důvěřovalo 25 % Čechů, prezidentovi 58 %.\n\nPoslanecká sněmovna má důvěru 25 % a Senát 36 % veřejnosti.\n\nNejvyšší důvěře se těšili starostové (65 %) s obecními zastupitelstvy (62 %).\n\nS politickou situací bylo spokojeno 15 % občanů, nespokojenost vyjadřovala více než třípětinová většina (62 %) veřejnosti. In the period from the end of May to the mid of the last third of July 2023 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this survey there was a question about their trust to the President, both Chambers of Parliament, the Government, and Local and Regional Councils.\n\n58% of Czechs trust the President, 25% of Czechs trust the government.\n\nThe Chamber of Deputies has the confidence of 25% and the Senate of 36% of the public.\n\n15% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 62% are dissatisfied. Keywords: public opinion; constitutional institutions; trust; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím – červen/červenec 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce května do poloviny třetí červencové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření CVVM SOÚ AV ČR, které probíhalo od konce března do května 2023, byly položeny všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce.\n\nVíce než polovina (53 %) Čechů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré, 12 % je pokládá za špatné a 35 % za „ani dobré, ani špatné“.\n\nHodnocení materiálních životních podmínek vlastní domácnosti se oproti loňsku nezměnilo.\n\nTřetina (34 %) Čechů se domnívá, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností zhorší, necelá pětina (18 %) očekává zlepšení a méně než polovina (46 %) předpokládá, že se nezmění. Očekávání se oproti loňsku výrazně zlepšila, ale zůstala výrazně horší, než byla v období let 2015 až 2020 do nástupu pandemie COVID-19. In a survey conducted in the period since end of March to May of 2023 the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of these conditions in this year.\n\nMore than half (53%) of Czechs evaluates material living conditions of their households as good, 35% think they are neither good, nor bad, and 12% consider them to be bad.\n\nA third (34%) of Czechs believe that this year the material living conditions of their households will worsen, a little less than a fifth (18%) expect an improvement, and 46% assume that they will not change. Expectations have improved significantly compared to last year. Keywords: public opinion; Material; Living Conditions; Households Fulltext is available at external website.
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – duben/květen 2023

V šetření CVVM SOÚ AV ČR, které probíhalo od konce března do května 2023, byly položeny všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny – únor/březen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření, jež proběhlo v období od konce ledna do konce druhé dekády března 2023, Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání ukrajinských uprchlíků a k možnosti jejich trvalého usazování se v České republice. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace.\n\nO vývoj situace okolo uprchlíků z Ukrajiny se zajímají necelé dvě pětiny (39 %) českých občanů.\n\n\n56 % českých občanů souhlasí s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny.\n\n\n11 % občanů je pro možnost trvalého usazení se ukrajinských uprchlíků zde, dalších sedm desetin (71 %) In a survey that was conducted between the end of January and the end of the second decade of March 2023, the Centre for Public Opinion Research surveyed a set of questions concerning the attitudes of the Czech public towards accepting refugees from Ukraine. The respondents specifically expressed their attitudes towards the admittance of Ukrainian refugees and the possibility of their permanent settlement in the Czech Republic. The survey also included a mapping of interest in current developments around this situation.\n\nLess than two-fifths (39%) of Czech citizens are interested in the situation regarding refugees from Ukraine.\n\n\n56% of Czech citizens agree with admitting refugees from Ukraine.\n\n\n11% of citizens are in favour of the possibility of permanent settlement of Ukrainian refugees here, while another seven tenths (71%) prefer only temporary admission with subsequent return to their country of origin. Keywords: public opinion; Ukraine; Refugees; interest; admittance; permanent settlement Fulltext is available at external website.
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny – únor/březen 2023

V šetření, jež proběhlo v období od konce ledna do konce druhé dekády března 2023, Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Krulichová, Eva; Bašná, Kristýna; Beláňová, Andrea; Čermák, Daniel; Mikešová, Renáta; Rozum, J.; Tomášek, J.; Urbánek, Tomáš
2023 - Czech
Zpráva založená na sociologické, kriminologické a psychologické perspektivě zkoumání a kvalitativních i kvantitativních datech popisující životní dráhu klientů pod dohledem Probační a mediační služby a analyzující význam individuálních a sociálních faktorů při ukončování jejich kriminální kariéry. A report based on sociological, criminological, and psychological perspectives, utilizing both qualitative and quantitative data, describing the life trajectories of clients under the supervision of Probation and Mediation Service. The report analyzes the role of individual and social factors in terminating clients´ criminal careers.\n\n Keywords: desistance; reoffenting; probation; conditional release Available on request at various institutes of the ASCR
Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Zpráva založená na sociologické, kriminologické a psychologické perspektivě zkoumání a kvalitativních i kvantitativních datech popisující životní dráhu klientů pod dohledem Probační a mediační služby ...

Krulichová, Eva; Bašná, Kristýna; Beláňová, Andrea; Čermák, Daniel; Mikešová, Renáta; Rozum, J.; Tomášek, J.; Urbánek, Tomáš
Sociologický ústav, 2023

Důvěra ústavním institucím – podzim 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce září do začátku prosince roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\n\nVládě důvěřovalo 17 % Čechů, prezidentovi 52 %.\n\nPoslanecká sněmovna má důvěru 18 % a Senát 29 % veřejnosti.\n\nNejvyšší důvěře se těšili starostové (67 %) s obecními zastupitelstvy (62 %).\n\nS politickou situací bylo spokojeno 10 % občanů, nespokojenost vyjadřovala více než dvoutřetinová většina (69 %) veřejnosti. In the period from the end of September to the beginning of December 2023 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this survey there was a question about their trust to the President, both Chambers of Parliament, the Government, and Local and Regional Councils.\n\n52% of Czechs trust the President, 17% of Czechs trust the government.\n\nThe Chamber of Deputies has the confidence of 18% and the Senate of 29% of the public.\n\n10% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 69% are dissatisfied. Keywords: public opinion; constitutional institutions; trust; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím – podzim 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce září do začátku prosince roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\n\nVládě ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases