Number of found documents: 983
Published from to

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.\n\n16 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 57 % ji vnímá jako špatnou a 26 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.\n\nOproti poslednímu šetření z dubna a května se hodnocení ekonomické situace významně nezměnilo.\n\nTéměř třípětinová většina (59 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 32 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 9 % ji vnímá jako špatnou. According to the summer 2023 survey of CVVM, 16% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 26% view it as neither good nor bad, and 57% consider it to be bad.\n\n59% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 9% consider it to be bad, and 32% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: public opinion; Economic Situation; Living Standard; Households Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen/červenec 2023

V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a prostituci – duben/květen 2023
Čadová, Naděžda
2023 - Czech
Ve výzkumu realizovaném v dubnu a květnu 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného omnibusového šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce, eutanazie a prostituce.\n\nPřibližně čtyři pětiny (79 %) českých občanů zastávají názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama. Pro úplný zákaz interrupcí se vyslovila pouhá 2 % občanů. Podpora práva ženy rozhodnout se, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství, je vůbec nejvyšší za celou dobu sledování, tj. od roku 1990.\nS uzákoněním eutanazie podle šetření souhlasí téměř tři čtvrtiny české veřejnosti (73 %).\nDvě pětiny (40 %) dotázaných občanů se přiklonily k tomu, že prostituce by měla být zákonem povolena a upravena jako živnost. In April and May 2023 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre focused on issues that could be perceived as morally controversial. Specifically, respondents answered questions concerned with abortion, euthanasia, and prostitution. Keywords: public opinion; abortion; euthanasia; prostitution Fulltext is available at external website.
Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a prostituci – duben/květen 2023

Ve výzkumu realizovaném v dubnu a květnu 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného omnibusového šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2023

Hodnocení činnosti ministerstev – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V období června a července 2023 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých dvanácti měsících.\n\nHodnocení činnosti vládních úřadů v uplynulých dvanácti měsících ve většině případů dostalo na průměr horší čisté „trojky“.\n\nNejlepší hodnocení ze všech úřadů získalo ministerstvo kultury, které dosáhlo průměrné známky 2,85, a Kancelář prezidenta republiky s průměrnou známkou 2,92.\n\nNejhorší hodnocení obdrželo ministerstvo financí (průměrné hodnocení 4,01).\n\nNejrozporuplnější hodnocení se objevilo u Kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí. In June and July 2023 survey we enquired a question in which respondents on a scale corresponding to school grades evaluated activity of individual ministries, the Government Office and the Office of the President over the past twelve months. Keywords: public opinion; ministries; Government Office; Office of the President; evaluation Fulltext is available at external website.
Hodnocení činnosti ministerstev – červen/červenec 2023

V období června a července 2023 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Občané o inflaci a reálných příjmech – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
Výzkum CVVM, který probíhal od konce března do začátku poslední dekády května 2023, se zabýval problematikou pohybu všeobecné cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. Následně jsme se respondentů dotázali na hodnocení inflace v minulém roce a na to, jaký vývoj reálných příjmů předpokládají letos.\n\nVíce než dvě třetiny (68 %) českých občanů jsou toho názoru, že jejich reálné příjmy jsou nižší v porovnání s uplynulým rokem. Více než čtvrtina (27 %) hodnotí svoje reálné příjmy jako zhruba stejné a jen jeden dotázaný z pětadvaceti (4 %) hodnotí svoje reálné příjmy jako vyšší oproti minulému roku.\n\nJen o málo více než pětina (21 %) občanů hodnotila inflaci za rok 2022 jako spíše přijatelnou, zatímco tři čtvrtiny (75 %) ji označily za spíše nepřijatelnou.\n\n78 % dotázaných očekává další inflační znehodnocení měny v tomto roce, přičemž 35 % se domnívá, že toto znehodnocení bude výrazné. Jde o lepší výsledek, než byl ten loňský, výrazně nejhorší za celou dobu realizace srovnatelných měření od roku 2007, ale i tak jde o druhý nejhorší výsledek od roku 2013. In the spring 2023 survey the Public Opinion Research Centre examined three questions related to inflation and real income of households. Keywords: public opinion; Inflation; Real Income; Households Fulltext is available at external website.
Občané o inflaci a reálných příjmech – duben/květen 2023

Výzkum CVVM, který probíhal od konce března do začátku poslední dekády května 2023, se zabýval problematikou pohybu všeobecné cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Důvěra ústavním institucím – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce května do poloviny třetí červencové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.\n\nVládě důvěřovalo 25 % Čechů, prezidentovi 58 %.\n\nPoslanecká sněmovna má důvěru 25 % a Senát 36 % veřejnosti.\n\nNejvyšší důvěře se těšili starostové (65 %) s obecními zastupitelstvy (62 %).\n\nS politickou situací bylo spokojeno 15 % občanů, nespokojenost vyjadřovala více než třípětinová většina (62 %) veřejnosti. In the period from the end of May to the mid of the last third of July 2023 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this survey there was a question about their trust to the President, both Chambers of Parliament, the Government, and Local and Regional Councils.\n\n58% of Czechs trust the President, 25% of Czechs trust the government.\n\nThe Chamber of Deputies has the confidence of 25% and the Senate of 36% of the public.\n\n15% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 62% are dissatisfied. Keywords: public opinion; constitutional institutions; trust; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím – červen/červenec 2023

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu období od konce května do poloviny třetí červencové dekády roku 2023 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření CVVM SOÚ AV ČR, které probíhalo od konce března do května 2023, byly položeny všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce.\n\nVíce než polovina (53 %) Čechů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré, 12 % je pokládá za špatné a 35 % za „ani dobré, ani špatné“.\n\nHodnocení materiálních životních podmínek vlastní domácnosti se oproti loňsku nezměnilo.\n\nTřetina (34 %) Čechů se domnívá, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností zhorší, necelá pětina (18 %) očekává zlepšení a méně než polovina (46 %) předpokládá, že se nezmění. Očekávání se oproti loňsku výrazně zlepšila, ale zůstala výrazně horší, než byla v období let 2015 až 2020 do nástupu pandemie COVID-19. In a survey conducted in the period since end of March to May of 2023 the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of these conditions in this year.\n\nMore than half (53%) of Czechs evaluates material living conditions of their households as good, 35% think they are neither good, nor bad, and 12% consider them to be bad.\n\nA third (34%) of Czechs believe that this year the material living conditions of their households will worsen, a little less than a fifth (18%) expect an improvement, and 46% assume that they will not change. Expectations have improved significantly compared to last year. Keywords: public opinion; Material; Living Conditions; Households Fulltext is available at external website.
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – duben/květen 2023

V šetření CVVM SOÚ AV ČR, které probíhalo od konce března do května 2023, byly položeny všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny – únor/březen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření, jež proběhlo v období od konce ledna do konce druhé dekády března 2023, Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání ukrajinských uprchlíků a k možnosti jejich trvalého usazování se v České republice. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace.\n\nO vývoj situace okolo uprchlíků z Ukrajiny se zajímají necelé dvě pětiny (39 %) českých občanů.\n\n\n56 % českých občanů souhlasí s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny.\n\n\n11 % občanů je pro možnost trvalého usazení se ukrajinských uprchlíků zde, dalších sedm desetin (71 %) In a survey that was conducted between the end of January and the end of the second decade of March 2023, the Centre for Public Opinion Research surveyed a set of questions concerning the attitudes of the Czech public towards accepting refugees from Ukraine. The respondents specifically expressed their attitudes towards the admittance of Ukrainian refugees and the possibility of their permanent settlement in the Czech Republic. The survey also included a mapping of interest in current developments around this situation.\n\nLess than two-fifths (39%) of Czech citizens are interested in the situation regarding refugees from Ukraine.\n\n\n56% of Czech citizens agree with admitting refugees from Ukraine.\n\n\n11% of citizens are in favour of the possibility of permanent settlement of Ukrainian refugees here, while another seven tenths (71%) prefer only temporary admission with subsequent return to their country of origin. Keywords: public opinion; Ukraine; Refugees; interest; admittance; permanent settlement Fulltext is available at external website.
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků z Ukrajiny – únor/březen 2023

V šetření, jež proběhlo v období od konce ledna do konce druhé dekády března 2023, Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Mediální diskurz o Green Dealu z hlediska energetiky
Kolářová, Marta
2023 - Czech
Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci. Veřejná debata se proměňuje zejména vlivem války na Ukrajině ve prospěch energetické bezpečnosti a urychlení zelené transformace. Green Deal, the European Commission's initiative to protect the climate and reduce emissions greenhouse gases, has sparked controversy in the Czech public debate. An analysis of media discourse on the Green Deal from an energy perspective shows that the Green Deal is perceived predominantly negatively. In the media, it has been labelled with condemnatory statements and negative characteristics, especially by leading Czech politicians. A more favourable view of it is held by Czech companies, municipalities and experts. The public debate is being transformed in particular by the impact of the war in Ukraine in favour of energy security and accelerating the green transformation. Keywords: energy; media; Green Deal Fulltext is available at external website.
Mediální diskurz o Green Dealu z hlediska energetiky

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska ...

Kolářová, Marta
Sociologický ústav, 2023

Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – srpen/září 2023
Kyselá, Monika
2023 - Czech
V rámci svého šetření realizovaného v období srpna až září 2023 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazování na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, a dále měli zhodnotit situaci v souvislosti s různými aktivitami nebo skutečnostmi, jež ovlivňují stav životního prostředí.\n\nZ hlediska stavu životního prostředí respondenti lépe hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště (79 %) oproti celkovému stavu v ČR (72 %), přičemž spokojenost se stavem životního prostředí v místě bydliště i celkově v ČR meziročně mírně poklesly.\n\nNejproblematičtěji je vnímaná hustota silničního provozu v místě bydliště. Nadpoloviční většina občanů je s dopravní situací ve svém bydlišti nespokojena (56 %).\n\nNaopak dlouhodobě nejspokojenější jsou občané s dostupností volné přírody v místě svého bydliště, s níž jsou dle aktuálního šetření spokojeny více než čtyři pětiny z nich (81 %), tři čtvrtiny jsou také spokojeny s kvalitou pitné vody (75 %).\n\nS výjimkou kvality pitné vody se všemi zkoumanými oblastmi životního prostření v místě svého bydliště jsou více spokojeni lidé, kteří žijí na vesnici, oproti dotázaným z města. S kvalitou pitné vody jsou naopak významně nejspokojenější lidé z předměstí velkých měst a po nich lidé z vesnic. Největší rozdíly ve prospěch vesnic oproti městům zaznamenáváme v případě světelného znečištění, čistoty ovzduší a čistoty okolní přírody. The CVVM SOÚ AV ČR surveyed the environmental topics in the period from August to September 2023. Respondents were asked how satisfied or dissatisfied they were with the condition of the environment in the Czech Republic generally and in their place of residence. They were also asked to evaluate the situation in relation to various activities or facts that have an impact on the state of the environment.\n\nIn regard to the state of the environment, respondents rate the environment in their place of residence (79%) better than the overall state of the environment in the Czech Republic (72%), while satisfaction with the state of the environment in their place of residence and the Czech Republic as a whole has declined slightly year-on-year.\n\nThe most problematic perception is the traffic density in the place of residence. A majority of citizens are dissatisfied with the traffic situation in their place of residence (56%).\n\nOn the other hand, citizens are most satisfied in the long term with the availability of wildlife in their place of residence, with which more than four-fifths of them are satisfied according to the current survey (81%); three-quarters are also satisfied with the quality of drinking water (75%).\n\nWith the exception of the quality of drinking water, people living in rural areas are more satisfied with all areas of the environment in their place of residence compared to urban respondents. In contrast, people from the suburbs of large cities are significantly most satisfied with the quality of drinking water, followed by people from villages. The biggest differences in favour of villages over cities are observed in the case of light pollution, air cleanliness and cleanliness of the surrounding nature. Keywords: public opinion; environmental; traffic density; wildlife; drinking water; light pollution; air cleanliness; cleanliness of the surrounding nature Fulltext is available at external website.
Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – srpen/září 2023

V rámci svého šetření realizovaného v období srpna až září 2023 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazování na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se ...

Kyselá, Monika
Sociologický ústav, 2023

Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, navrhovaným opatřením a k inkluzivnímu vzdělávání – srpen/září 2023\n
Weikertová, Štěpánka
2023 - Czech
V rámci pravidelného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, jež probíhalo od srpna do září 2023, jsme se vybraných občanů tázali na jejich názor týkající se inkluzivního vzdělávání. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda by se měly v běžných třídách vzdělávat děti s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, děti cizí státní příslušnosti, romské děti, děti z chudých či naopak bohatých rodin a děti mimořádně nadané. Dále jsme se české veřejnosti dotazovali na postoje k opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství a k aktuálně navrhovaným opatřením.\n\nNejvyšší podpoře se těší opatření týkající se předškolního vzdělávání. Naopak nejméně populárním je prodloužení povinné školní docházky na 10 let, podpořila by ho necelá třetina (33 %), naopak proti jsou takřka tři pětiny (58 %) české veřejnosti. As part of a periodical survey conducted by the CVVM from August to September 2023, selected citizens over the age of 15 were surveyed about their opinions regarding the inclusive education. Specifically, we examined views of the Czech public on whether children with physical, sensory or mental disabilities, children of foreign nationality, Roma children, children from poor or vice versa wealthy families and gifted children should be educated in mainstream classes. We also examined attitudes to measures implemented by an amendment to the Education Act and to currently proposed measures.\n\nCzech citizens most often support measures regarding the preschool education. On the other hand, the least popular measure is a proposal to extend compulsory education to 10 years which is supported by less than a third (33 %). Keywords: public opinion; inclusive education; children; mental disabilities; physical disabilities; sensory disabilities; foreign nationality; Roma children; poor families; wealthy families; gifted children Fulltext is available at external website.
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, navrhovaným opatřením a k inkluzivnímu vzdělávání – srpen/září 2023\n

V rámci pravidelného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, jež probíhalo od srpna do září 2023, jsme se vybraných občanů tázali na jejich názor týkající se inkluzivního vzdělávání. ...

Weikertová, Štěpánka
Sociologický ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases