Number of found documents: 136
Published from to

Měření času a frekvence
Čermák, Jan
2004 - Czech
Jsou popsány základní metody měření času a frekvence. Hlavní pozornost je věnována měření periody, frekvence a časového intervalu reciprokým čítačem a hlavním zdrojům nejistoty měření. Jako příklad je uvedeno měření čítačem Stanford Research 620. Uvedena je rovněž kalibrační a měřící schopnost Státního etalonu času a frekvence. Basic methods of time and frequency measurement are described. Attention is paid to measurement of period, frequency and time interval based on reciprocal time-interval counter. Stanford Research 620 counter serves to illustrate the case. Also mentioned is the calibration/measurement capability of the National Time and Frequency Standard. Keywords: frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Měření času a frekvence

Jsou popsány základní metody měření času a frekvence. Hlavní pozornost je věnována měření periody, frekvence a časového intervalu reciprokým čítačem a hlavním zdrojům nejistoty měření. Jako příklad je ...

Čermák, Jan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Optická vlákna pro chemické senzory
Matějec, Vlastimil; Chomát, Miroslav; Kašík, Ivan
2004 - Czech
V příspěvku jsou rozebrány možnosti optických vláken pro vývoj chemických senzorů. V úvodu jsou ukázány fyzikální základy využívané pro návrh vláknově-optických senzorů. Dále jsou pak diskutovány možnosti jednotlivých typů optických vláken využívaných pro vývoj chemických senzorů a to vláken typu PCS, sektorových vláken i vláken se speciálními gradientnímy profily indexu lomu. The paper deals with performance of optical fibers for the development of chemical fibers. In its first part, there are physical basis shown are employed for the sensor design. Characteristics of particular types of fibers used in fiber-optic chemical sensors, namely polymer-clad silica /PCS/ fibers, sectorial fibers or fibers with special graded-index profiles are discussed in the next parts of the paper. Keywords: optical fibres; chemical sensors Available at various institutes of the ASCR
Optická vlákna pro chemické senzory

V příspěvku jsou rozebrány možnosti optických vláken pro vývoj chemických senzorů. V úvodu jsou ukázány fyzikální základy využívané pro návrh vláknově-optických senzorů. Dále jsou pak diskutovány ...

Matějec, Vlastimil; Chomát, Miroslav; Kašík, Ivan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Diagnostika vertikálně vázaného kruhového mikrorezonátoru
Ondráček, František; Čtyroký, Jiří; Skalský, Miroslav
2004 - Czech
Bylo provedeno měření vertikálně vázaného kruhového mikrorezonátoru vytvořeném Si.sub.3./sub.N.sub.4./sub.-SiO.sub.2./sub. technologií pomocí jemně laditelného polovodičového laseru. Byla změřena spektrální odezva vyčleňovacího portu mikrorezonátoru a spočítány důležité parametry jako jsou jemnost mikrorezonátoru, vzdálenost rezonančních frekvencí mikrorezonátoru a grupový efektivní index. A vertically coupled microring resonator based on Si.sub.3./sub.N.sub.4./sub.-SiO.sub.2./sub. technology was characterized by a tunable sem iconductor laser. The drop spectral responses were measured and resonator finesse, free spectral range and group effective index were determined. Keywords: optical testing; resonators; integrated optics Available at various institutes of the ASCR
Diagnostika vertikálně vázaného kruhového mikrorezonátoru

Bylo provedeno měření vertikálně vázaného kruhového mikrorezonátoru vytvořeném Si.sub.3./sub.N.sub.4./sub.-SiO.sub.2./sub. technologií pomocí jemně laditelného polovodičového laseru. Byla změřena ...

Ondráček, František; Čtyroký, Jiří; Skalský, Miroslav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Krystalový oscilátor-nejčastější zdroj přesné frekvence
Šojdr, Ludvík
2004 - Czech
V příspěvku je uveden přehled vývoje technologie a parametrů, jak krystalových rezonátorů, tak i vysoce stabilních krystalových oscilátorů. This contribution presents on overview of progress in technology and parameters of both quartz crystal resonators and high stability quartz - crystal oscillators. Keywords: frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Krystalový oscilátor-nejčastější zdroj přesné frekvence

V příspěvku je uveden přehled vývoje technologie a parametrů, jak krystalových rezonátorů, tak i vysoce stabilních krystalových oscilátorů....

Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Přístupové a metroloplitní optické sítě - současný stav a výhledy jejich rozvoje
Kuchar, Anton
2004 - Czech
Optické metropolitní sítě jsou již běžně stavěny v mnoha částech světa a zdá se, že i optické přístupové sítě se konečně začnou masově budovat v některých zemích. Přesto, obecně tyto sítě stále představují uzký profil, který musí být odstraněn, má-li být nasycen hlad zákazníků po stále vyšších přístupových rychlostech. Tento příspěvek podává přehled o technologích, architektuře a službách poskytovaných na těchto sítích a o současném stavu a trendech jejich rozvoje. Optical metropolitan area networks are already being implemented in many countries and the optical access networks are at last taking off on a wider scale in some countries. Still, they present a bottleneck that has to be removed in order to satisfy the ever-growing demand for higher access bit rates. Technologies, architectures and services encountered in the optical access and metropolitan area networks, the state of affairs and the trends of development are discussed in the paper. Keywords: optical communication; optical links; telecommunications network Available at various institutes of the ASCR
Přístupové a metroloplitní optické sítě - současný stav a výhledy jejich rozvoje

Optické metropolitní sítě jsou již běžně stavěny v mnoha částech světa a zdá se, že i optické přístupové sítě se konečně začnou masově budovat v některých zemích. Přesto, obecně tyto sítě stále ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Simulace šifrovacího algoritmu RSA v MATLABU
Čížek, Václav; Švandová, Hana
2004 - Czech
Šifrovací algoritmus RSA je dodnes považován za jeden z téměř nerozluštitelných způsobů šifrování. V současné době je používán i pro účely elektronického podpisu. Algoritmus je založen na elementárních poznatcích z teorie čísel, jako je kongruence, Eulerova funkce a modulární inverse. Protože některé číselně teoretické operace lze zpracovávat i MATLABem, je uvedeno jak algoritmus v něm simulovat. Jsou ukázány výsledky a některá úskalí simulace tohoto algoritmu na standanrdním PC. Enciphering algorithm RSA is up to now hold for one almost not decipherable methods of enciphering. At present it is used also for the electronic signature. The algorithm is based on elementary knowledge in number theory like congruence, Euler function and modular inversion. Because some number theoretic operations mey be processed in MATLAB it is shown, how the RSA algorithm can be simulated in MATLAB. Results and some simulation difficulties of the RSA algorithm are presented. Keywords: codes; number theory Available at various institutes of the ASCR
Simulace šifrovacího algoritmu RSA v MATLABU

Šifrovací algoritmus RSA je dodnes považován za jeden z téměř nerozluštitelných způsobů šifrování. V současné době je používán i pro účely elektronického podpisu. Algoritmus je založen na ...

Čížek, Václav; Švandová, Hana
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Ověření použitelnosti PDFA zesilovačů v pásmu 1310nm D
Vojtěch, J.; Karásek, Miroslav; Radil, J.
2004 - Czech
Jsou prezentovány výsledky experimentů prováděných s cílem zvětšit dosah přenosu 1GE a 10GE signálů v pásmu1310nm s použitím optických zesilovačů na bázi praseodymem dopovaných fluoritových vláken. We present results of experiments aimed at increasing the reach of 1GE and 10GE transmission in the 1310nm wavelenght range by application of Praseof dimium doped fluoride fibre amplifiers. Keywords: optical communication; optical fibre amplifiers; wavelength division multiplexing Available at various institutes of the ASCR
Ověření použitelnosti PDFA zesilovačů v pásmu 1310nm D

Jsou prezentovány výsledky experimentů prováděných s cílem zvětšit dosah přenosu 1GE a 10GE signálů v pásmu1310nm s použitím optických zesilovačů na bázi praseodymem dopovaných fluoritových ...

Vojtěch, J.; Karásek, Miroslav; Radil, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Diagnostika kanálkových vlnovodů laditelným polovodičovým laserem
Ondráček, František; Skalský, Miroslav; Čtyroký, Jiří
2003 - Czech
V příspěvku je popsáno uspořádání pro nově budované měřící pracoviště s laditelným polovodičovým laserem a jsou prezentovány první výsledky spektrálního měření útlumu a grupového indexu lomu rezonátorovou metodou v kanálkových vlnovodech. Kanálkové vlnovody byly připraveny metodou iontové výměny ve speciálních sklech, protonovou výměnou v monokrystalu LiNbO.sub.3./sub. i difúzí titanu do LiNbO.sub.3./sub.. Jsou diskutovány výhody i úskalí použité metody a je naznačen směr dalšího vývoje měřící metodiky na pracovišti. In contribution is described new measuring set up with tuned semiconductor laser and there are given first results of spectral losses and group refractive index in various channel waveguides by using a resonator method. The waveguides were prepared in special glasses by ion exchanges method and in LiNbO.sub.3./sub. crystal by proton exchange and also by titan difusion. Experimental results have demonstrated accuracy and rate of this arangement. In conclusion we have shown the possibility of the next research. Keywords: integrated optics; waveguide lasers; loss measurement Available at various institutes of the ASCR
Diagnostika kanálkových vlnovodů laditelným polovodičovým laserem

V příspěvku je popsáno uspořádání pro nově budované měřící pracoviště s laditelným polovodičovým laserem a jsou prezentovány první výsledky spektrálního měření útlumu a grupového indexu lomu ...

Ondráček, František; Skalský, Miroslav; Čtyroký, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Optimalizace přenosu NRZ dat s rychlostí 10Gb/s po vláknech G.652 bez linkových zesilovačů: simulace a experiment
Karásek, Miroslav; Radil, J.; Boháč, L.
2003 - Czech
Pomocí numerické analýzy optického přenosového systému byl analyzován vliv způsobu kompenzace chromatické disperze, vstupních výkonů do vláken a typu použitých vláknových zesilovačů na přenos dat s rychlostí 10 Gb/s standardním jednovidovým vláknem. Teoretické výsledky byly částečně ověřeny experimentálně. The best scheme of chromatic dispersion compensation, input powers to standard and dispersion compensating fibre have been analysed numerical with the aim to find limits of NRZ data transmission over G.652 fibre. Theoretical results have partly been verified experimentally. Keywords: optical communication; optical fibre amplifiers; wavelength division multiplexing Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace přenosu NRZ dat s rychlostí 10Gb/s po vláknech G.652 bez linkových zesilovačů: simulace a experiment

Pomocí numerické analýzy optického přenosového systému byl analyzován vliv způsobu kompenzace chromatické disperze, vstupních výkonů do vláken a typu použitých vláknových zesilovačů na přenos dat s ...

Karásek, Miroslav; Radil, J.; Boháč, L.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Místní širokopásmové sítě
Kuchar, Anton
2003 - Czech
V současné době přenosová kapacita dálkových optických sítí dosahuje řádu Tb/s. V řadě případů tyto sítě však nejsou plně využity. Hlavním důvodem je nedostatečná kapacita místních sítí. V tomto příspěvku je učiněn pokus analyzovat situaci v místních sítích z pohledu technického, ekonomického ale i legislativního a bude popsána v širších souvislostech aktuální role optických technologií i jejich perspektivní uplatnění v místních sítích. Pozornost je věnována i konkurenčním řešením místních sítí. Currently, transmission capacity of long-haul optical networks is of the order of Tb/s. In many cases, however, these networks are not fully utilised. The main reason is insufficient capacity of access networks. In this paper an attemp is made to analyse the situation in the access networks from the technology, economy and legislation point of view and the present role of optical as well as competitive technologies and their prospective application in the access networks is discussed. Keywords: optical communication; telecommunication networks; optical links Available at various institutes of the ASCR
Místní širokopásmové sítě

V současné době přenosová kapacita dálkových optických sítí dosahuje řádu Tb/s. V řadě případů tyto sítě však nejsou plně využity. Hlavním důvodem je nedostatečná kapacita místních sítí. V tomto ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases