Number of found documents: 424
Published from to

Nový přístroj pro stanovení mechanických vlastností dřeva
Kloiber, Michal; Drdácký, Miloš
2013 - Czech
Příspěvek představuje novou konstrukci diagnostického přístroje pro „in-situ“ stanovení mechanických vlastností dřeva ve vrtu (prům. 12 mm). Přístroj umožňuje přímé stanovení konvenční pevnosti a modul přetvárnosti v tlaku podél vláken v libovolné hloubce dřevěného profilu. Cílem bylo ověřit výsledky měření z nového přístroje s měřením na vzorcích zkoušených podle evropských norem. Experimentální zkoušky potvrdily především velmi dobrou korelaci konvenční pevnosti s pevností zjišťovanou na standardních vzorcích v tlaku podél vláken. Semi-destruktivní metoda způsobuje velmi malé poškození hodnoceného prvku a lze ji s výhodou výrazné přesnosti stanovení mechanických vlastností použít pro posuzování historických dřevěných konstrukcí. The paper presents a novel concept of a diagnostic tool for "in-situ" assessment of the mechanical characteristics of wood in a prepared 12 mm hole. The device enables direct determination of conventional strength and modul of deformation in arbitrary depth along timber profile .The aim was to verify the measurement results of the new device with measurements on already tested devices according to european standards. Experimental tests show above all a very good correlation between conventional strength by means of the new device and standard samples strength in pressure along the fibers. This semi-destructive method causes a very gentle damage and can be used for the assessmen of historic timber structures. Keywords: non-destructive device; in-situ measurement; compression strength Available at various institutes of the ASCR
Nový přístroj pro stanovení mechanických vlastností dřeva

Příspěvek představuje novou konstrukci diagnostického přístroje pro „in-situ“ stanovení mechanických vlastností dřeva ve vrtu (prům. 12 mm). Přístroj umožňuje přímé stanovení konvenční pevnosti a ...

Kloiber, Michal; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2013

Analýza chování dřeva v okolí zatlačovaného trnu při diagnostice konstrukčních prvků staveb
Kloiber, Michal; Tippner, J.; Hrivnák, J.; Vichrová, Gábina; Valach, Jaroslav
2012 - Czech
Technické řešení se týká diagnostického zařízení pro terénní i laboratorní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru, spadá do oblasti testování kvality a vlastností materiálu, zejména dřeva. Zařízení podle technického řešení lze použít pro stanovení konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti jakéhokoliv materiálu při roztlačení čelistí ve vyvrtaném otvoru ve zkoumaném objemu. Uplatnění najde dále v situacích, kde není možné či vhodné využít odporové vrtání a je potřeba určit mechanické vlastnosti dřeva po celém průřezu prvku. Výhodný je především pro svou rychlou a jednoduchou obsluhu bez nutnosti připojení do elektrické sítě. The technical solution of this diagnostic device for in-situ and laboratory measuring of conventional strength and the module of deformation by opening clamps in a drilled hole belongs to the field of quality and material property testing, especially concerning timber. In dependence on the specific technical solution, the device can be used for an establishment of conventional strength and the module of deformation of any material by opening clamps in a drilled hole in the examined volume. It also finds application in the situations when resistance drilling cannot be used and the mechanical properties of timber need to be established through the entire section of the examined element. Its main advantages are its speed and simple operation without a need for power distribution network. Keywords: non-destructive testing; wood; compression strength Available at various institutes of the ASCR
Analýza chování dřeva v okolí zatlačovaného trnu při diagnostice konstrukčních prvků staveb

Technické řešení se týká diagnostického zařízení pro terénní i laboratorní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru, spadá do oblasti testování ...

Kloiber, Michal; Tippner, J.; Hrivnák, J.; Vichrová, Gábina; Valach, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Vývoj zastřešení kostela sv. Jakuba Většího v Brně
Bláha, Jiří
2012 - Czech
Podrobný přehled historických proměn zastřešení kostela od středověku až do současnosti s důrazem na poruchy a poškození renesančního krovu lodi, provedená opatření a výměnu konstrukce krovu v barokním období. Detailed overview of historical changes of the roofing of the church from the medieval times to the present, with emphasis on faults and damages of the Renaissance nave roof, the measures and the final exchange of timber construction in the baroque period. Keywords: church; timber roof; carpentry Available at various institutes of the ASCR
Vývoj zastřešení kostela sv. Jakuba Většího v Brně

Podrobný přehled historických proměn zastřešení kostela od středověku až do současnosti s důrazem na poruchy a poškození renesančního krovu lodi, provedená opatření a výměnu konstrukce krovu v ...

Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Experimentální vápenná pec pro malovýrobu vápenných pojiv
Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef
2012 - Czech
Za účelem obnovení výroby a využití některých osvědčených vápenných pojiv je realizován výzkumný projekt, který vyvinul funkční vzorek pece pro malosériovou výrobu vápna tradičním způsobem. Vlastní produkce umožní detailní experimentální porovnání materiálových vlastností vápenných pojiv. Do konce roku 2015 by projekt měl umožnit posouzení možností malosériové výroby vápenných pojiv pro památkovou péči, experimentální výrobu hydraulického vápenného pojiva a zhodnotit vlivy „tradičního“ způsobu výroby vápenných pojiv (např. výpal dřevem) a zpracování (uležení vápenné kaše) na výslednou kvalitu vápenného pojiva. A small scale lime kiln was designed and built in order to evaluate production of historic lime binders. The kiln does not copy any specific historic model. It is designed to simulate variety of “traditional” lime calcination procedures. The construction of the kiln is presented in details. The prototype is equipped with sensors and the burning process is monitored by a set of thermocouples in three levels, air flow on the air inlet and composition of emissions (CO, CO2 and O2). The obtained data are used for assessment of the whole burning process and its optimisation. Keywords: lime kiln; small scale production; building conservation Available at various institutes of the ASCR
Experimentální vápenná pec pro malovýrobu vápenných pojiv

Za účelem obnovení výroby a využití některých osvědčených vápenných pojiv je realizován výzkumný projekt, který vyvinul funkční vzorek pece pro malosériovou výrobu vápna tradičním způsobem. Vlastní ...

Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Vliv rovnání zakřiveného tělesa na jeho lomové vlastnosti
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin
2012 - Czech
Porovnání vlivu rovnání zakřivených těles na lomově mechanické vlastnosti materiálu je důležité pro praxi. Jedná se o posuzování lomově mechanických vlastností válcových skořepin, které jsou součástí zejména energetických technologií. Comparing R-curves for flat (straightened) and curved CT-specimens makes it apparent at the first sight that the R-curve obtained for curved CT-specimens has a smaller inclination than the R-curve determined for flat. Keywords: fracture toughness; CT specimen; pipe Available at various institutes of the ASCR
Vliv rovnání zakřiveného tělesa na jeho lomové vlastnosti

Porovnání vlivu rovnání zakřivených těles na lomově mechanické vlastnosti materiálu je důležité pro praxi. Jedná se o posuzování lomově mechanických vlastností válcových skořepin, které jsou součástí ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Vývoj navrhování pažících konstrukcí pražského metra
Koudelka, Petr
2012 - Czech
Příspěvek uvádí stav teoretických a praktických znalostí zajišťování výkopů před zahájením projektu podzemní dopravy v Praze a rychlý vývoj těchto znalostí v průběhu projektování a stavby. Projekt se soustřeďuje projkční praxi a vývoj teorie zemního tlaku. The Paper shows a state of theoretical and practical knowledge in design of retaining structures at beginning 60ties when a project of underground system started (the 1st section of line C- IC) and after. The project brought great stride and development in Czech geotechnics which had to solve tasks not solved before (e.g. big excavated pits of depths more than 8 m in built-up area, applications of new technologies). The paper concentrates on a designer practice and a development of the earth pressure theory. Keywords: retaining struture design; history of Prague Metro; theory development; technology development; earth pressure theory Available at various institutes of the ASCR
Vývoj navrhování pažících konstrukcí pražského metra

Příspěvek uvádí stav teoretických a praktických znalostí zajišťování výkopů před zahájením projektu podzemní dopravy v Praze a rychlý vývoj těchto znalostí v průběhu projektování a stavby. Projekt se ...

Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Experimentální výzkum tradičních vápenných pojiv
Matas, Tomáš; Válek, Jan; Jiroušek, Josef
2012 - Czech
Za účelem obnovení výroby některých vápenných pojiv využívaných v minulosti byl vyvinut prototyp experimentální vápenné pece. Experimentální výzkum se v první fázi zabývá kvalitou vápenné kaše a vlivem výpalu na její kvalitu, kde se uplatňují jak normové zkoušky, tak speciálně navržené zkušební postupy. Prototype of a lime kiln has been developed in order to replicate production of selected lime binders used in the past. Experimental study deals with quality of lime putty and the influence of calcination on its quality. Standardised test are used along with specially designed experimental tests for the description of the products. Keywords: lime kiln; lime putty; small-scale lime production; lime for building conservation Available at various institutes of the ASCR
Experimentální výzkum tradičních vápenných pojiv

Za účelem obnovení výroby některých vápenných pojiv využívaných v minulosti byl vyvinut prototyp experimentální vápenné pece. Experimentální výzkum se v první fázi zabývá kvalitou vápenné kaše a ...

Matas, Tomáš; Válek, Jan; Jiroušek, Josef
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Zjištění jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků při stavebně-technických průzkumech staveb
Frankl, Jiří
2012 - Czech
Pro kvalitní a účelnou sanaci či rekonstrukci dřevěných konstrukčních prvků je, před jejím započetím, nutné provést co nejpodrobnější průzkum a zjištění jejich jakostního stavu. Především s ohledem k poškození, způsobeném biologickými dřevokaznými činiteli. Příspěvek představuje vhodné postupy přípravy stavby, dřevěných konstrukcí i jednotlivých konstrukčních prvků (před provedením průzkumu). Metody průzkumu, použitelné pro jednotlivé konstrukční prvky i konstrukce jako celky (smyslové i přístrojové) a výstupy - informace, které je možné před započetím rekonstrukcí o jakostním stavu dřevěných konstrukcí získat. Jednotlivé postupy a metody jsou demonstrovány na příkladech z průzkumů různých typů staveb. For quality and efficient rehabilitation or reconstruction of structural wooden elements, it is necessary, before starting, to make as detailed survey as possible to determine their quality condition. Especially with regard to damage caused by wood-damaging biological agents. The paper presents suitable procedures to be applied in order to prepare the building, wooden structures as well as individual structural elements (prior to making the survey). Survey methods, applicable to individual structural elements and the structure as a whole (both sensory and instrumental) and outputs - information that can be obtained prior to the commencement of the reconstructions about the quality condition of wooden structures. Various procedures and methods are demonstrated on examples from surveys of various types of buildings. Keywords: wooden elements; survey methods; rehabilitation and reconstruction Available at various institutes of the ASCR
Zjištění jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků při stavebně-technických průzkumech staveb

Pro kvalitní a účelnou sanaci či rekonstrukci dřevěných konstrukčních prvků je, před jejím započetím, nutné provést co nejpodrobnější průzkum a zjištění jejich jakostního stavu. Především s ohledem k ...

Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2012

Typické příklady konstrukčního použití dřeva v historických stavbách, jeho životnost a význam termosanační konzervační metody očima stavebního historika
Bláha, Jiří
2011 - Czech
Příklady různého použití dřeva jako konstrukčního stavebního materiálu. Konstrukční ochrana a životnost dřevěných prvků. Výhody a nevýhody termosanační konzervační metody. Examples of various structural use of wood as building material. Durability of wooden elements, their protection and preservation. Advantages and disadvantages of the hot air disinsection method. Keywords: timber constructions; built heritage; hot air disinsection Available at various institutes of the ASCR
Typické příklady konstrukčního použití dřeva v historických stavbách, jeho životnost a význam termosanační konzervační metody očima stavebního historika

Příklady různého použití dřeva jako konstrukčního stavebního materiálu. Konstrukční ochrana a životnost dřevěných prvků. Výhody a nevýhody termosanační konzervační metody....

Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2011

Diagnostické metody pro hodnocení konstrukčního dřeva
Heřmánková, V.; Kloiber, Michal; Tippner, J.; Anton, O.
2011 - Czech
V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní. In the present time, there is an effort in the Czech Republic to increase the share of realization of wooden structures. For this reason the necessity to pay higher attention to wood as building material, to learn how to inspect its quality before starting the building as well as of the already bulit-in wood is evident. The paper performs diagnostic methods for evaluation of construction timber being used at the workplaces of the authors. The methods are sorted according to the kind of invasiveness onto non-destructive, semi-destructive and destructive. Keywords: wood; wooden structures; diagnostic methods Available at various institutes of the ASCR
Diagnostické metody pro hodnocení konstrukčního dřeva

V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se ...

Heřmánková, V.; Kloiber, Michal; Tippner, J.; Anton, O.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases