Number of found documents: 4692
Published from to

Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou
Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Procháska, František; Beneš, Jiří
2022 - Czech
Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou nulové roztažnosti při 33°C. Nosná police z materiálu Zerodur je izolována od rezonátoru dvěma O-kroužky z Vitonu. Rezonátor je umístěn v hliníkové komoře s přímou stabilizací teploty. 2. teplotní stabilizaci zajišťují 4 Peltierovy moduly umožňující výměnu tepla mezi měděným pláštěm a okolím sestavy. Nerezový plášť funguje jako pasivní izolace a mechanická ochrana systému. We designed an optical resonator cavity for narrowing standard commercial laser to sub-Hz linewidth. The optical Fabry Perot resonator is designed hemispherical with all components from ULE material and zero crossing temperature at 33°C. The support Zerodur shelf is isolated from the resonator by two Viton O-rings. The resonator is located in an Aluminium chamber with direct temperature stabilization. 2nd temperature stabilisation is provided by 4 Peltier modules enabling heat exchange between the copper jacket and the assembly surroundings. The stainless-steel jacket has passive isolation and protective function. Keywords: length metrology; construction; vacuum chambre Available at various institutes of the ASCR
Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou

Navrhli jsme optický rezonátor pro zúžení šířky spektrální čáry standardního komerčního laseru. Optický Fabry-Perotův rezonátor je navržen jako polokulový se všemi součástmi z materiálu ULE teplotou ...

Pravdová, Lenka; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Procháska, František; Beneš, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2022

Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy
Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození materiálu. Je také možné provádět dělení povrstvených materiálů bez poškození těchto vrstev. Přeným polohováním svazku jsou vytvářeny prostorové struktury jak pro optické (zejména mikroelementy), tak pro mikrofuidické použití. Optické elementy jsou následně dokončeny jinými technologiemi do potřebné jakosti povrchu. Use of ultrafast laser pulses for processing of glass materials is promising method for cutting, drilling and manufacturing of free form shapes. No material damage is observed due to nearly zero heat affected zone. Cutting of opticaly coated substrates withou damage to the layers is also possible. Thanks to precision beam positioning system it is possible to manufacture free form shapes for optical (microelents) or microfluidic use. Optical element's surfaces are finished to desired quality by other technologies. Keywords: microprocessing; ultrafast; laser; glass; glass machining Available at various institutes of the ASCR
Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy

Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození ...

Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis
Pokorná, Lucie; Belda, M.; Beranová, Romana
2022 - Czech
Tento příspěvek se věnuje obecnému popisu atmosférických reanalýz, jejich koncepci a roli při výzkumu atmosféry a klimatu. Představuje regionální reanalýzu PERUN/Reanalysis, která vznikla s využitím numerického modelu ALADIN v ČHMÚ v letech 2021-2022. The contribution describes atmospheric reanalyses in general, their concept and role in atmospheric and climate research. The novel PERUN/Reanalysis regional reanalysis based on the ALADIN numerical model opreating at the Czech National Institute of Hydrometeorology is presented. Keywords: assimilation; model Fulltext is available at external website.
Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis

Tento příspěvek se věnuje obecnému popisu atmosférických reanalýz, jejich koncepci a roli při výzkumu atmosféry a klimatu. Představuje regionální reanalýzu PERUN/Reanalysis, která vznikla s využitím ...

Pokorná, Lucie; Belda, M.; Beranová, Romana
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Termická analýza vstupních surovin pro růst krystalů vysokoteplotních komplexních oxidů
Zemenová, Petra; Král, Robert; Falvey, Alexandra; Pejchal, Jan; Bystřický, Aleš
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování oxidů vzácných zemin (La2O3, Sc2O3 a Gd2O3), které se používají jako výchozí suroviny při přípravě krystalů komplexních oxidů na bázi granátů a perovskitů, pomocí metod DSC-TG-MS. This contribution deals with the study of thermal behavior of oxide La2O3, Sc2O3 a Gd2O3 by methods DSC-TG-MS. Keywords: thermal analysis DSC-TG; mass spectrometry; oxide; high-temperature complex oxides crystals Available at various institutes of the ASCR
Termická analýza vstupních surovin pro růst krystalů vysokoteplotních komplexních oxidů

Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování oxidů vzácných zemin (La2O3, Sc2O3 a Gd2O3), které se používají jako výchozí suroviny při přípravě krystalů komplexních oxidů na bázi granátů a ...

Zemenová, Petra; Král, Robert; Falvey, Alexandra; Pejchal, Jan; Bystřický, Aleš
Fyzikální ústav, 2022

Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice
Kaláb, Zdeněk
2022 - Czech
Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. CzechGeo/EPOS je distribuovaná, vícevrstvá, mnohaoborová infrastruktura založená na sběru a poskytování dat z geofyzikálních monitorovacích sítí. V oblasti průzkumných geofyzikálních prací je patrně největší akcí průzkum potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Nejedná se pouze o průzkum na potenciálních lokalitách, ale také aktivity prováděné v podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Jedním z velkých úkolů, který na užitou geofyziku v krátké budoucnosti čeká, je podíl na průzkumech pro vysokorychlostní železniční trať. Aplikace geofyzikálních metod ale pronikají stále více do dalších oborů.\n\n The basic research of the Earth's physical fields in the Czech Republic is solved by the research infrastructure CzechGeo/EPOS, which is a comprehensive system for observing geophysical fields operated by geoscience institutions in the Czech Republic. CzechGeo/EPOS is distributed multilayer research infrastructure based on acquisition and distribution of data from geophysical monitoring networks. In the area of exploratory geophysical works, the survey of potential sites for the deep repository of nuclear waste is probably the biggest topic. This is not only a survey of potential sites, but also activities at the Bukov underground laboratory. One of the major challenges facing applied geophysics in the near future is to participate in surveys for the high-speed railway line. Applications of geophysical methods are increasingly penetrating also other fields.\n Keywords: geophysics; CzechGeo/EPOS; deep repository of nuclear waste; Bukov Underground Research Facility; geophysical survey Available on request at various institutes of the ASCR
Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice

Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. ...

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2022

Změny poměru nového sněhu a sezónních srážek v horských a podhorských oblastech Česka
Procházka, J.; Lipina, P.; Šustková, V.; Tesař, Miroslav
2022 - Czech
Sněžení a tvorba sněhové pokrývky je důležitým aspektem chladnější části roku v Česku i střední Evropě. Sněhová pokrývka má význam z hlediska klimatologického, hydrologického, ekologického i rekreačního, potažmo ekonomického. Množství nového sněhu závisí kromě srážek především na teplotě vzduchu. S postupným oteplováním se dá předpokládat, že při podobném celkovém úhrnu srážek se bude snižovat podíl srážek ve formě sněhu a schopnost tvorby sněhové pokrývky. Za účelem vyjádření příslušného stavu a změn byl v tomto příspěvku použit poměr sezónního množství nového sněhu v cm a celkových srážek v mm, Sn/P. V této souvislosti byla zpracována data z databáze ČHMÚ pro 112 vybraných horských a podhorských meteorologických stanic Česka pro dvě normálová období 1961–1990, resp. 1991–2020. Hodnocena byla data z chladné části roku a ze stanic s nadmořskou výškou nad 500 m, a to souhrnně nebo dle jednotlivých výškových pásem. Jako chladná část roku zde bylo považováno období listopad až duben, kdy je větší pravděpodobnost tvorby nové sněhové pokrývky. Výsledky studie ukázaly, že poměr Sn/P zaznamenal v období 1991–2020 znatelný pokles v porovnání s obdobím 1961–1990, v průměru tomu bylo z hodnoty 0,54 na hodnotu 0,44, tedy o 18 %. Dokumentovaná změna se projevila především v souvislosti s poklesem sezónního úhrnu nového sněhu, a to z průměrných 168 na 144 cm, zatímco sezónní úhrn srážek v průměru jen mírně vzrostl z 312 na 326 mm. Stav a změny v hodnocených parametrech\nbyly současně prezentovány i prostorově v podobě klimatologických map Česka pro příslušná normálová období. Výhodou hodnocení pomocí poměru Sn/P, v porovnání s hodnocením poměru tuhých a kapalných srážek S/P, je možnost využití dat z většího souboru klimatologických i srážkoměrných stanic. Poměr Sn/P navíc zahrnuje důležitý fenomén chladnější části roku, a to vytváření sněhové pokrývky. Snowfall and snow cover formation is an important aspect of the colder part of the year in the Czech Republic and Central Europe. Snow cover is important from the point of view of climatology, hydrology, ecology and recreation, and therefore economic. In addition to precipitation, the amount of new snow depends mainly on the air temperature. With gradual warming, it can be assumed that with a similar total precipitation, the proportion of precipitation in the form of snow and the ability to form snow cover will decrease. In order to evaluate the mentioned changes, the ratio of the seasonal amount of new snow in cm and total precipitation in mm, Sn/P (cm/mm) was used in this paper. For the analysis, data from the CHMI database for two normal periods 1961–1990 and 1991–2020 were processed for selected mountain and foothill meteorological stations in the Czech Republic. The period from November to April was assessed as a cold part of the year for this purpose, when a new snow cover is more likely to form. The results of the study showed that the Sn/P ratio decreased in the period 1991–2020 compared to the period 1961–1990. Keywords: snow cover; meteorological station; raingauge; database CLIDATA; climatological normal Fulltext is available at external website.
Změny poměru nového sněhu a sezónních srážek v horských a podhorských oblastech Česka

Sněžení a tvorba sněhové pokrývky je důležitým aspektem chladnější části roku v Česku i střední Evropě. Sněhová pokrývka má význam z hlediska klimatologického, hydrologického, ekologického i ...

Procházka, J.; Lipina, P.; Šustková, V.; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2022

Jak to v těch datech najít?
Zitová, Barbara; Šorel, Michal
2022 - Czech
Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktivitami oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR v.v.i. v oblasti analýz dat projektu Copernicus. Oddělení se dlouhodobě zabývá vývojem metod digitálního zpracování obrazu a hlubokého učení. Během posledních dvou let vzniklo několik demonstračních studentských prací ve spolupráci s MFF UK a FJFI ČVUT využívajících data z družic Sentinel, jako například rozpoznávání typů plodin z časových řad snímků ze satelitu Sentinel-2, automatická segmentace oblastí podle způsobu využití či typu povrchu pomocí metod strojového učení, přesnější detekce mraků v datech ze Sentinel-2, ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR postupy pro odhad vlhkosti povrchové vrstvy krajiny z dat družice Sentinel-2 a zvyšování rozlišení tepelných dat Sentinel-3 pomocí metod hlubokého učení. V druhé části budou přiblíženy možnosti aplikace metod vyvinutých pro jiné oblasti (separace zdrojů \ninformace) v DPZ. The lecture aims to introduce the activities of the Image Processing Department of the Institute of Image Information of the CAS in the field of Copernicus data analysis to the professional public. The department has long been involved in the development of digital image processing and deep learning methods. During the last two years, in cooperation with the MFF UK and FJFI CTU, several student demonstration projects using data from Sentinel satellites have been finished, such as crop type recognition from Sentinel-2 time-series images, automatic segmentation of areas by land use or surface type using machine learning methods learning, more accurate cloud detection in Sentinel-2 data, in collaboration with the Institute of Hydrodynamics of the CAS Czech Republic, procedures for estimating landscape surface moisture from Sentinel-2 data and increasing the resolution of Sentinel-3 thermal data using deep learning methods. The second part will present the application of developed methods for other areas in remote sensing. Keywords: remote sensing; satellite imaging; machine learning Fulltext is available at external website.
Jak to v těch datech najít?

Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktivitami oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR v.v.i. v oblasti analýz dat projektu Copernicus. Oddělení se dlouhodobě zabývá ...

Zitová, Barbara; Šorel, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2022

Vliv velikosti zrn práškového NaCl na jeho termické vlastnosti
Falvey, Alexandra; Zemenová, Petra; Vaněček, Vojtěch; Bystřický, Aleš; Stehlík, Štěpán; Král, Robert
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování vzorku NaCl v práškové formě (s homogenní a nehomogenní distribucí zrn, různou vlhkostí) a monokrystalického NaCl metodami termické analýzy (DSC a TMA) a hmotnostní spektrometrii (MS). The paper deals with the study of the thermal behavior of a sample of NaCl in powder form (with homogeneous and inhomogeneous grain distribution, different humidity) and monocrystalline NaCl using the methods of thermal analysis (DSC and TMA) and mass spectrometry (MS). Keywords: thermal analysis Available at various institutes of the ASCR
Vliv velikosti zrn práškového NaCl na jeho termické vlastnosti

Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování vzorku NaCl v práškové formě (s homogenní a nehomogenní distribucí zrn, různou vlhkostí) a monokrystalického NaCl metodami termické analýzy (DSC a TMA) a ...

Falvey, Alexandra; Zemenová, Petra; Vaněček, Vojtěch; Bystřický, Aleš; Stehlík, Štěpán; Král, Robert
Fyzikální ústav, 2022

Kompaktní vakuová sestava pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+
Grim, Jakub; Vlček, Ivan; Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
2022 - Czech
Představujeme návrh kompaktní vakuové komory pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+. Vakuová komora byla navržena do kompaktních rozměrů, aby bylo dosaženo dobrého optického přístupu k zachyceným iontům a velmi vysokého vakua v komoře. V kombinaci Helmholtzových cívek, sedlových cívek a magnetického stínění je dosaženo homogenního magnetického pole v oblasti zachycených iontů. Představená aparatura umožní kvantové experimenty s jednotlivými ionty a také s Coulombovými krystaly. We present the design of a compact vacuum chamber for trapping and laser cooling of 27Al+ a 40Ca+ ions. The vacuum chamber has been designed to a compact size to achieve good optical access to the trapped ions and ultra-high vacuum in the chamber. In combination with the Helmholtz coils, saddle coils, and magnetic shielding is achieved a homogenous magnetic field in the ion trapping area. The presented apparatus will enable quantum experiments with single ions and also Coulomb crystals. Keywords: Ion trap; vacuum chamber; laser ablation; coils; homogeneous magnetic field Available at various institutes of the ASCR
Kompaktní vakuová sestava pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+

Představujeme návrh kompaktní vakuové komory pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+. Vakuová komora byla navržena do kompaktních rozměrů, aby bylo dosaženo dobrého optického přístupu ...

Grim, Jakub; Vlček, Ivan; Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2022

Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami
Fejfar, Antonín
2022 - Czech
Tenké vrstvy jsou klíčovou komponentou prakticky všech moderních fotovoltaických článků pro využití sluneční energie. Články využívají tenké vrstvy pro dosažení optimálního záchytu světla, pro rozdělení a sběr fotogenerovaných nábojů i pro pasivaci rozhraní či přímo jako vrstvy absorbující fotony slunečního svitu. Každoročně jsou tak nanášeny vrstvy o celkové ploše řádu mnoha stovek kilometrů čtverečních, a to především s využitím plazmochemických technologií. Thin films are key components for practically all of contemporary photovoltaic cells for solar energy utilization. Cells use thin films for optimizing light trapping, for selecting and collection of photogenerated charges and interface passivation or as absorber layers. Each year several hundreds of square kilometers of thin films are deposited mainly by plasma chemistry methods. Keywords: thin films; deposition; plasma chemistry; photovoltaics Available at various institutes of the ASCR
Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami

Tenké vrstvy jsou klíčovou komponentou prakticky všech moderních fotovoltaických článků pro využití sluneční energie. Články využívají tenké vrstvy pro dosažení optimálního záchytu světla, pro ...

Fejfar, Antonín
Fyzikální ústav, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases