Number of found documents: 66
Published from to

Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem
Stryk, Josef; Matula, Radek
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; vozovky; konstrukce; tloušťka vrstvy; měření; georadar; road construction; roads; layer; measurement; Ground Penetrating Radar; silnice; měření Available in a digital repository NRGL
Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem

Stryk, Josef; Matula, Radek
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2011
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; výzkumné instituce; transport; transport research; research institutions; doprava Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2011

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Inteligentní dopravní systémy ve veřejné dopravě
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: inteligentní dopravní systémy; veřejná doprava; informační systémy; infomobilita; orojekt POLITE; ITS; public transport; information systems; infomobility; POLITE Project; dopravní telematika; dopravní systémy Available in a digital repository NRGL
Inteligentní dopravní systémy ve veřejné dopravě

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Dopravní infrastruktura - diagnostika, správa a údržba PK - dosavadní činnost CDV a cíle VP4
Stryk, Josef
2011 - Czech
Keywords: dopravní výzkum; dopravní infrastruktura; pozemní komunikace; diagnostika; správa; údržbba; transport research; transport infrastructure; roads; diagnostics; maintenance; management; dopravní infrastruktura; diagnostika; silnice; údržba; management Available in a digital repository NRGL
Dopravní infrastruktura - diagnostika, správa a údržba PK - dosavadní činnost CDV a cíle VP4

Stryk, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Předkomerční zadávání veřejných zakázek - PCP
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: inteligentní dopravní systémy; ITS; veřejné zakázky; financování; projekt P3ITS; ITS; procurement; funding; project P3ITS; dopravní telematika; veřejné soutěže Available in a digital repository NRGL
Předkomerční zadávání veřejných zakázek - PCP

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2010
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2011 - Czech
Keywords: transport; doprava Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2010

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Zkušenosti s hloubkovou analýzou dopravních nehod v ČR
Andres, Josef
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; hloubková analýza dopravních nehod; bezpečnost; dopravní infrastruktura; HADN; road transport; traffic; accidents; safety; transport infrastructure; HADN; silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; dopravní infrastruktura; dopravní provoz; nehody Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti s hloubkovou analýzou dopravních nehod v ČR

Andres, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Bezpečnost z pohledu silniční infrastruktury
Tučka, Pavel
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; silniční infrastruktura; pozemní komunikace; bezpečnost; bezpečnostní audit; dopravní nehody; transport; traffic; road infrastructure; safety; road safety audit; accidents; silniční provoz; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost z pohledu silniční infrastruktury

Tučka, Pavel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech: Clean City
Špička, Libor; Dostál, Ivo; Dufek, Jiří; Jedlička, Jiří; Ličbinský, Roman
2011 - Czech
Řešený projekt byl zaměřen na environmentální a ekonomické vyhodnocení nástrojů nepřímé podpory čistých vozidel. V průběhu řešení byl navržen soubor možných nástrojů podpory. Na základě provedené analýzy kvality ovzduší byla vytipována lokalita pro aplikaci nástrojů. Pro zvolené město byl vytvořen a zkalibrován dopravní model, který byl rozšířen o dva vytvořené scénáře obsahující soubor návrhových opatření na podporu čistých vozidel. Zvolené scénáře byly environmentálně vyhodnoceny a srovnány se základním současným stavem. Na základě environmentálního vyhodnocení byly zpracovány rozptylové studie, které sloužily jako podklad pro vyhodnocení dopadů na lidské zdraví. Další výstupy environmentálního vyhodnocení byly použity pro ekonomické hodnocení navržených nástrojů podpory. This project was focused on environmental and economic assessment of tools for indirect promoting of clean vehicles. During the solution was proposed a set of possible support tools. The locality for application of tools was identified on the basis of air quality analysis. For the chosen city was created and calibrated the traffic model which was extended by two scenarios. These scenarios include a set of proposed tools for promoting of clean vehicles. The chosen scenarios were assessed environmentally and compared with the basic present state. On the basis of the environmental assessment was prepared the dispersion studies which were used as a basis for the assessment of impacts on human health. Other outputs of environmental assessment were used for the economic evaluation of proposed tools for promoting of clean vehicles. Keywords: doprava; životní prostředí; čistá vozidla; ekologie; dopravní model; cost-benefit; zdravotní dopad; transport; environment; clean vehicles; ecology; traffic model; cost-benefit; health impact; doprava; životní prostředí; ekologie Available in a digital repository NRGL
Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech: Clean City

Řešený projekt byl zaměřen na environmentální a ekonomické vyhodnocení nástrojů nepřímé podpory čistých vozidel. V průběhu řešení byl navržen soubor možných nástrojů podpory. Na základě provedené ...

Špička, Libor; Dostál, Ivo; Dufek, Jiří; Jedlička, Jiří; Ličbinský, Roman
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Evidence prvků železniční dopravní cesty - vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů
Brich, Milan
2011 - Czech
Zpráva popisuje řešení projektu, jehož cílem bylo vytvoření metodiky získávání, zpracování a zobrazování dat o tratích, dopravnách a významných stavebních a provozních objektech (např. mosty, tunely, přejezdy) ležících v první fázi realizace v síti ŽDC vedené v IS provozovatelů infrastruktury ČD a. s. a SŽDC s.o. a návazně i v kolejištích ostatních správců železniční infrastruktury. Systém je navrhován na bázi současných provozních pravidel uvedených provozovatelů infrastruktury s přihlédnutím k očekávanému vývoji organizačních, technických a legislativních podmínek a známých směrnic vydaných EU. The report describes the solution of research project. The target of this project is to establish methodology for export of the data about railway routes and localities laying in the Czech Republic railway network and documented in the Railway Infrastructure Administration’s information system as the infrastructure managers of the public railways network prevailing part is the subject of the project. The system is based on the actual processing rules and takes in account the organizational, technical and legislature development in the future, including EU documents. Keywords: železniční doprava; železniční infrastruktura; železniční dopravní cesta; jednotná dopravní vektorová mapa; informační systémy; railway transport; railway infrastructure; Unified Vector Map; information systems; železniční doprava; informační systémy Available in a digital repository NRGL
Evidence prvků železniční dopravní cesty - vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů

Zpráva popisuje řešení projektu, jehož cílem bylo vytvoření metodiky získávání, zpracování a zobrazování dat o tratích, dopravnách a významných stavebních a provozních objektech (např. mosty, tunely, ...

Brich, Milan
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases