Number of found documents: 263
Published from to

Credit Constraints and Creditless Recoveries
Derviz, Alexis
2016 - English
Tato práce zkoumá chování poptávky po úvěrech a výstupu vyplývající z rozdílů ve zdrojích kapitálu pro ekonomiky zotavující se z nepříznivého reálného šoku. Kromě fyzického kapitálu je přítomen jeho další druh, a sice lidský kapitál, který je k dispozici v období dohánění. Poněvadž část nového fyzického kapitálu musí být financována na úvěr, zatímco výroba je zatížena rizikem v podobě nejisté budoucí celkové produktivity výrobních faktorů, selhání dluhu nastává s kladnou pravděpodobností. Tu lze snížit pomocí částečného nahrazení fyzického kapitálu lidským, avšak za cenu sníženého momentálního užitku. Ptáme se, zda odklon od riskantního fyzického kapitálu ve prospěch lidského kapitálu dokáže zajistit redukci agregátních ztrát z úvěrového selhání, aniž by způsobil příliš velký pokles výstupu, což by ospravedlnilo použití specifické obezřetnostní politiky. Tato otázka je zkoumána prostřednictvím dynamického stochastického modelu s rozhodovacími pravidly se zpětnou vazbou, pro který je vyvinuta metoda řešení zohledňující celkové pravděpodobnostní rozložení rizikových faktorů. Dlouhodobé stacionární limitní rozdělení tohoto řešení je zobecněním pojmu pevného bodu u deterministických modelů. Ukazuje se, že subjekty začínající v relativně „chudých“ počátečních stavech profitují z uvalení limitů na nezajištěné úvěry při poměrně mírných nákladech z hlediska výstupu, zatímco v případě „bohatých“ počátečních podmínek jsou tyto limity do značné míry nadbytečné. The paper investigates the behavior of credit demand and output arising from differences in productive capital sources in economies recovering from an adverse real shock. Beside physical capital, another form of capital – human capital – is available during the catch-up phase. Since a part of new physical capital must be debt-financed, whereas production is risky due to uncertain future total factor productivity, defaults happen with positive probability. The latter can be reduced by partially substituting physical capital for human, at a disutility cost. We ask whether a shift away from risky borrowed physical capital to human capital is able to generate a reduction in aggregate credit losses without too big a loss in output, thereby warranting a specific prudential policy. This question is addressed by means of a dynamic stochastic model with feedback decision rules, for which we develop a full-distribution numerical solution method. The long-term stationary limit distribution of the solution generalizes the steady state notion of deterministic models. Agents that start from relatively “poor” initial states are found to benefit from limits on unsecured borrowing at a very moderate cost in output terms, whereas for “rich” initial states, such limits prove to be largely redundant. Keywords: dynamická stochastická rovnováha; lidský kapitál; obezřetnostní politika; dynamic stochastic equilibrium; human capital; prudential policy; úvěry; poptávka; kapitál Available in a digital repository NRGL
Credit Constraints and Creditless Recoveries

Tato práce zkoumá chování poptávky po úvěrech a výstupu vyplývající z rozdílů ve zdrojích kapitálu pro ekonomiky zotavující se z nepříznivého reálného šoku. Kromě fyzického kapitálu je přítomen jeho ...

Derviz, Alexis
Česká národní banka, 2016

Do Borders Really Slash Trade?
Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana
2015 - English
Existence hraničních bariér snižuje objem mezinárodního obchodu, ale většina odhadů tohoto efektu je až překvapivě veliká. V tomto článku ukazujeme, že nové metody pro odhady tohoto efektu představené během poslední dekády snižují implikovaný efekt hranic na 33% redukci mezinárodního obchodu. Efekt hranic se značně liší mezi regiony: je velký pro rozvíjející se země, ale relativně malý pro ekonomiky OECD. Pro tento výpočet jsme posbírali 1271 odhadů efektu hranic publikovaných v 61 studiích, rozčlenili jsme je podle 32 aspektů metodologie a použili bayesovské průměrování modelů k ošetření modelové nejistoty při metaanalýze. Naše výsledky naznačují, že metody výpočtu systematicky ovlivňují publikované efekty hranic. Důležitá je zejména úroveň agregace dat, měření vzdálenosti mezi zeměmi, ošetření multilaterální rezistence a způsob začlenění nebo vyloučení nulových obchodních toků. Nenalézáme žádné známky publikační selektivity. National borders reduce trade, but most estimates of the border effect seem puzzlingly large. We show that major methodological innovations of the last decade combine to shrink the border effect to a one-third reduction in international trade flows worldwide. The border effect varies across regions: it is substantial in emerging countries, but relatively small in OECD countries. For the computation we collect 1,271 estimates of the border effect reported in 61 studies, codify 32 aspects of study design that may influence the estimates, and use Bayesian model averaging to take into account model uncertainty in meta-analysis. Our results suggest that methods systematically affect the estimated border effects. Especially important is the level of aggregation, measurement of internal and external distance, control for multilateral resistance, and treatment of zero trade flows. We find no evidence of publication bias. Keywords: Bayesovské průměrování modelů; Bayesian model averaging; monetární politika; mezinárodní obchod Available in a digital repository NRGL
Do Borders Really Slash Trade?

Existence hraničních bariér snižuje objem mezinárodního obchodu, ale většina odhadů tohoto efektu je až překvapivě veliká. V tomto článku ukazujeme, že nové metody pro odhady tohoto efektu představené ...

Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana
Česká národní banka, 2015

Dynamic Elasticities of Tax Revenue
Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana; Schwarz, Jiří
2015 - English
Elasticity daňových příjmů vůči odpovídajícím daňovým základům představují klíčové parametry modelování veřejných financí. Studie, které tyto elasticity pro bývalé tranzitivní země odhadují, však neberou ohled na daňové reformy a jejich dopady na daňové příjmy. Publikované odhady jsou tak nekonzistentní. Pomocí unikátních dat o dopadech daňových reforem v České republice odhadujeme krátkodobé a dlouhodobé elasticity daňových příjmů. Naše výsledky ukazují, že daň ze mzdy má dlouhodobou elasticitu 1,4, daň z přidané hodnoty 0,9, daň ze zisku 1,7 a příspěvky na sociální zabezpečení 1. U daně z přidané hodnoty a příspěvků na sociální zabezpečení je reakce daňových příjmů na změnu v daňovém základu rychlá. V případě zbylých dvou kategorií je však prvotní reakce slabá, takže je důležité rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými elasticitami. Elasticita daně ze mzdy přesáhne hodnotu 1 až po půl roce. Tax revenue elasticities with respect to tax bases are key parameters for the modeling of public finances. Yet the existing studies estimating these elasticities for post-transition countries disregard the effects of tax reforms on tax revenue, which renders their estimates inconsistent. We use a unique data set from the Czech Republic to account for the effects of reforms and estimate both short- and long-run tax revenue elasticities. Our results suggest that the long-run elasticities are 1.4 for wage tax, 0.9 for value added tax, 1.7 for profit tax, and 1 for social security contributions. The adjustment process for value added tax and social security contributions is fast, but for the remaining two categories it is important to distinguish between the short- and long-run elasticities: the initial response of revenue to changes in the bases is weak. In the case of wage tax it takes half a year for the elasticity to surpass unity. Keywords: daňová báze; daňový příjem; elasticita; model korekce chyby; elasticity; error correction models; tax base; tax revenue; daně; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Dynamic Elasticities of Tax Revenue

Elasticity daňových příjmů vůči odpovídajícím daňovým základům představují klíčové parametry modelování veřejných financí. Studie, které tyto elasticity pro bývalé tranzitivní země odhadují, však ...

Havránek, Tomáš; Iršová, Zuzana; Schwarz, Jiří
Česká národní banka, 2015

Labour Market Adjustment since the Global Financial Crisis
Babecký, Jan; Galuščák, Kamil; Žigraiová, Diana
2015 - English
Tento článek ukazuje, jak české podniky reagovaly na změny ekonomických podmínek v důsledku globální finanční krize v letech 2008–2009 až do roku 2013 a zjišťuje, jak podniky přizpůsobovaly zaměstnanost, mzdy a ceny. Výsledky se opírají o dotazníkové šetření podniků, které bylo realizováno v rámci třetí vlny pracovní skupiny ESCB Wage Dynamics Network (WDN3). Souhrnně řečeno, zatímco změny poptávky byly během zkoumaného období kladné i záporné, celkový růst mezd zůstal nízký, ačkoli více podniků zaznamenalo spíše zvýšení než pokles celkové produktivity ve srovnání s náklady práce. Snižování nákladů práce probíhalo především pomocí snižování počtu nově přijatých zaměstnanců a individuálního propouštění. Hlavními překážkami v přijímání zaměstnanců byly nejistota ohledně ekonomických podmínek, vysoké zdanění práce a nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací. Četnost změn mezd byla v letech 2010–2013 nižší než předtím a je podniky přisuzována mj. silnější konkurenci. Stále se používalo zmrazování a snižování mezd, zatímco růst mezd byl spíše pozorován ve velmi malých a velkých podnicích a v podnicích se zahraničním vlastnictvím. Četnost změn cen v období 2010–2013 ve srovnání s obdobím 2008–2009 zůstala beze změn ve více než 80 % podniků. Častější změny cen byly způsobeny silnější konkurencí a volatilitou poptávky, zatímco změny kurzu vedly ke zvýšení četnosti změn cen na zahraničních trzích. The paper reports how Czech firms reacted to changes in economic conditions in the aftermath of the global financial crisis of 2008–2009 until 2013 and identifies specific patterns of employment, wage and price adjustment by firms. The results are drawn from a survey of firms conducted within the third wave of the ESCB Wage Dynamics Network (WDN3). Overall, while changes in demand were both positive and negative over the period, aggregate wage growth remained low, although more firms experienced an increase in average productivity over labour costs than a decline. Labour cost reduction was achieved mainly by reduction of new hires and by individual layoffs. The main obstacles to hiring workers were uncertainty about economic conditions, high payroll taxes and a shortage of labour with the required skills. The frequency of wage changes was lower in 2010–2013 than before and was attributed by firms inter alia to stronger competition. Wage freezes and wage cuts were still in use, while wage growth was more likely to be observed in very small and large firms and firms with a foreign owner. The frequency of price changes in 2010–2013 compared to 2008–2009 remained unchanged for more than 80% of firms. More frequent price changes were due to stronger competition and volatility in demand, while exchange rate changes contributed to higher frequency of price changes on foreign markets. Keywords: mzdová rigidita směrem dolů; downward wage rigidity; cenová tvorba; mzda; krize; hospodářský cyklus; mikroekonomie Available in a digital repository NRGL
Labour Market Adjustment since the Global Financial Crisis

Tento článek ukazuje, jak české podniky reagovaly na změny ekonomických podmínek v důsledku globální finanční krize v letech 2008–2009 až do roku 2013 a zjišťuje, jak podniky přizpůsobovaly ...

Babecký, Jan; Galuščák, Kamil; Žigraiová, Diana
Česká národní banka, 2015

Evaluating a Structural Model Forecast
Brázdik, František; Humplová, Zuzana; Kopřiva, František
2015 - English
Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci představujeme obecný způsob, kterým je možné rozložit rozdíly mezi dvěma prognózami vytvořenými lineárním strukturálním modelem do příspěvků prvků informační množiny prognózy při aplikaci podmiňujících informací provedené v očekávaném i neočekávaném módu. Prezentovaný systém rozkladu je založen na souboru podpůrných prognóz, které rozklad aktualizace prognózy zjednodušují. Vlastnosti tohoto systému demonstrujeme ukázkou rozkladu rozdílu dvou prognóz se stejným počátečním obdobím predikce, avšak založených na rozdílných předpokladech. Plné možnosti navrženého způsobu rozkladu prezentujeme pomocí příkladu hodnocení prognózy ze Zprávy o inflaci České národní banky III/2012, která je vyhodnocena vzhledem k aktualizované prognóze ze Zprávy o inflaci III/2013. https://www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/2015/cnbwp_2015_12.html Keywords: DSGE modely; prognózování; revize dat; revize prognóz; Data revisions; DSGE models; forecasting; forecast revisions; ekonomické modely; ekonomická statistika; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Evaluating a Structural Model Forecast

Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci ...

Brázdik, František; Humplová, Zuzana; Kopřiva, František
Česká národní banka, 2015

Dynamics of Linear Forward-looking Structural Macroeconomic Models at the Zero Lower Bound
Brůha, Jan
2015 - English
V tomto článku porovnávám vybrané techniky, které mohou být použity na řešení strukturálních makroekonomických modelů s dopředu hledícími očekáváními, které zahrnují nulovou dolní hranici úrokových sazeb jako jedinou nelinearitu. Používám stylizované teoretické modely s dopředu hledícími očekáváními, abych porovnal různé techniky řešení, co se týče implikací pro impulzní odezvy, pro dopady opatření typu "forward guidance" a pro velikost fiskálních multiplikátorů, a porovnávám také přesnost řešení. Vyvracím nedávná tvrzení v odborné literatuře, že různé metody řešení poskytují identické výsledky. Ukazuji, že různá řešení jsou ekvivalentní, pouze pokud omezení na nulovou dolní hranici sazeb váže jejich trajektorii pro více než jedno období, jinak mohou mít různé techniky řešení rozdílné implikace. Velké efekty forward guidance a vysoké fiskální multiplikátory při nulových úrokových sazbách jsou přítomny zejména pro některá řešení založená na "stínových" šocích. Na druhou stranu, řešení založená na nelineárních deterministických systémech a řešení pomocí příležitostně trvajících omezení poskytují pouze malé efekty "forward guidance" a fiskální multiplikátory, které nejsou v prostředí nulových sazeb výrazně vyšší než v normálních časech. Tyto dva přístupy k řešení se také ukazují jako nejpřesnější. Yes, they do matter, sometimes a lot. In this paper, I compare various solution techniques that can be used to solve structural forward-looking macroeconomic models subject to the zero lower bound as the only non-linearity. I use stylized forward-looking models to compare the solution techniques based on impulse responses, on the implications of forward guidance, on the values of fiscal multipliers, and on solution accuracy. I disprove recent claims in the literature that various solution methods yield identical dynamics. The solutions are equivalent only if the zero lower bound constraint binds for no more than one period, otherwise the implied dynamics can be different. Moreover, I find that large effects of forward guidance and large fiscal multipliers at the zero lower bound are found especially when models are solved using ‘shadow’ shocks. On the other hand, the occasional-binding toolbox and solutions based on a non-linear deterministic solver imply small effects of forward guidance and fiscal multipliers that are not significantly larger at the zero lower bound than during normal times. Moreover, these two types of solutions seem to be the most accurate. Keywords: fiskální multiplikátor; forward guidance; nulová dolní hranice úrokových sazeb; fiscal multiplier; forward guidance; zero lower bound; úroková míra; makroekonomie; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Dynamics of Linear Forward-looking Structural Macroeconomic Models at the Zero Lower Bound

V tomto článku porovnávám vybrané techniky, které mohou být použity na řešení strukturálních makroekonomických modelů s dopředu hledícími očekáváními, které zahrnují nulovou dolní hranici úrokových ...

Brůha, Jan
Česká národní banka, 2015

Management Board Composition of Banking Institutions and Bank Risk-Taking
Žigraiová, Diana
2015 - English
Tento článek analyzuje, jak složení představenstev českých bank ovlivňuje jejich rizikové chování. Konkrétněji se jedná o zkoumání vlivu průměrného věku členů představenstva, podílu žen mezi členy představenstva, podílu cizinců a dosaženého vzdělání členů představenstva na čtyři ukazatele rizikovosti bank. Za tímto účelem byl sestaven jedinečný soubor vybraných biografických údajů o členech představenstev českých finančních institucí, které jsou držiteli bankovní licence, za období 2001–2012. Naše nejvíce robustní zjištění je, že vyšší podíl cizinců ve složení představenstev zvyšuje rizikovost bank měřenou volatilitou zisku a snižuje jejich stabilitu zachycenou Z-indexem za český bankovní sektor a za segmenty komerčních bank, malých a středních bank a přiměřeně kapitalizovaných bank. Početnější představenstva také zvyšují rizikovost v segmentech stavebních spořitelen a malých a středních bank. Co se týče průměrné délky funkčního období členů představenstva, její vliv na rizikovost bank závisí na vlastnostech jednotlivých bank. Vliv žen v představenstvech není jednoznačný a nebyl zjištěn ani žádný silný vliv věku členů představenstva na rizikovost. Výsledky naší analýzy jsou ale ovlivněny typem míry rizikovosti, kterou používáme. Čtenář by tak měl vzít v úvahu, že vyšší absolutní rizikovost bank není nutně nežádoucí, jelikož nezachycuje zda rizikové chování je nadměrné pro požadovanou úroveň ziskovosti. The paper investigates how the management board composition of banking institutions affects their risk-taking behavior in the Czech Republic. More specifically, we examine the effect of average director age, the proportion of female directors, the proportion of non-national directors, and director education level on four different bank risk proxies. We build a unique data set comprising selected biographical information on the management board members of Czech financial institutions holding a banking license over the 2001–2012 period. Our most robust finding is that higher proportions of non-national directors increase bank risk as measured by profit volatility and reduce bank stability as captured by the Z-score for the Czech banking sector overall and for the segments of general commercial banks, small and mid-sized banks and adequately capitalized banks. Moreover, we also detect risk-increasing implications of board size for the segments of building societies and small and mid-sized banks. As for average board tenure, its effect on risk-taking varies depending on bank characteristics. We find mixed evidence on the effect of female directors and do not find any strong effect of directors’ age on risk in the Czech banking sector. All in all, the results of our analysis are subject to the proxy of bank risk used. The reader should keep in mind that higher absolute level of bank risk is not necessarily unfavorable as it does not capture if risk-taking behavior is excessive for a given return. Keywords: složení představenstva; panelová data; rizikovost; management board composition; panel data; risk-taking; banky; organizační struktura podniku; teorie rizika Available in a digital repository NRGL
Management Board Composition of Banking Institutions and Bank Risk-Taking

Tento článek analyzuje, jak složení představenstev českých bank ovlivňuje jejich rizikové chování. Konkrétněji se jedná o zkoumání vlivu průměrného věku členů představenstva, podílu žen mezi členy ...

Žigraiová, Diana
Česká národní banka, 2015

Habit Formation in Consumption
Havránek, Tomáš; Rusnák, Marek; Sokolova, Anna
2015 - English
V tomto článku analyzujeme 567 odhadů tvorby zvyků ve spotřebě zveřejněných v 69 studiích publikovaných v recenzovaných časopisech. Na rozdíl od předchozích výsledků pro většinu oborů empirické ekonomie v této literatuře nenalézáme žádné stopy publikační selektivity. Mediánový odhad síly tvorby zvyků dosahuje hodnoty 0,4, ale jednotlivé odhady se značně liší mezi studiemi i v rámci studií. K vysvětlení rozdílů mezi odhady využíváme metodu bayesovského modelového průměrování, které bere v úvahu modelovou nejistotu. Studie, které používají mikroekonomická data, prezentují konzistentně nižší odhady než studie, které se spoléhají na makroekonomická data: v průměru 0,1 oproti 0,6. Tento rozdíl zůstává velký, i když bereme v úvahu 21 dodatečných aspektů studií, jako jsou frekvence použitých dat, geografické pokrytí, definice proměnných, metoda odhadu a publikační charakteristiky. Naše výsledky dále naznačují, že odhady externí tvorby zvyků jsou obvykle výrazně vyšší než odhady interních zvyků, že odhadnutá tvorba zvyků bývá nižší na vyšších frekvencích dat a že odhady se systematicky liší mezi zeměmi. We examine 567 estimates of habit formation from 69 studies published in peer-reviewed journals. In contrast to previous results for most fields of empirical economics, we find no publication bias in the literature. The median estimated strength of habit formation equals 0.4, but the estimates vary widely both within and across studies. We use Bayesian model averaging to assign a pattern to this variance while taking into account model uncertainty. Studies using micro data report consistently smaller estimates than macro studies: 0.1 vs. 0.6 on average. The difference remains large when we control for 21 other study aspects, such as data frequency, geographical coverage, variable definition, estimation approach, and publication characteristics. We also find that estimates of external habit formation tend to be substantially larger than those of internal habits, that evidence for habits weakens when researchers use higher data frequencies, and that estimates differ systematically across countries. Keywords: Bayesovské modelové průměrování; meta-analýza; publikační selektivita; tvorba zvyků; Bayesian model averaging; meta-analysis; publication bias; habit formation; spotřeba; psychologie spotřebitele; bayesovský přístup Available in a digital repository NRGL
Habit Formation in Consumption

V tomto článku analyzujeme 567 odhadů tvorby zvyků ve spotřebě zveřejněných v 69 studiích publikovaných v recenzovaných časopisech. Na rozdíl od předchozích výsledků pro většinu oborů empirické ...

Havránek, Tomáš; Rusnák, Marek; Sokolova, Anna
Česká národní banka, 2015

Forecasting Mortgages
Saxa, Branislav
2015 - Czech
Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s měsíčním zpožděním, data o vyhledávání informací o hypotékách jsou k dispozici na týdenní bázi bez jakéhokoli zpoždění. Četnost vyhledávaní je silně korelována s objemem skutečně poskytnutých hypoték, zpoždění mezi těmito časovými řadami je dva měsíce. Vyhodnocení „out-of-sample“ predikcí ukazuje, že data o vyhledávání na internetu signifikantně zlepšují predikce vývoje hypotečních úvěrů. Ve druhé části práce je navržen experimentální indikátor přísnosti úvěrových podmínek a standardů. Mnoho zemí k monitorování přísnosti úvěrových podmínek a standardů dnes využívá šetření úvěrových podmínek bank. Navržený indikátor představuje doplňkový nástroj k podobným šetřením. This paper examines the usefulness of Google Trends data for forecasting mortgage lending in the Czech Republic. While the official monthly statistics on mortgage lending come with a publication lag of one month, the data on how often people search for mortgage-related terms on the internet are available without any lag on a weekly basis. Growth in searches for mortgages and growth in mortgages actually provided are strongly correlated. The lag between these two growth rates is two months. Evaluation of out-of-sample forecasts shows that internet search data improve mortgage lending predictions significantly. In addition to forecasting performance evaluation, an experimental indicator of restrictively tight mortgage credit standards and conditions is proposed. Nowadays many countries run bank lending surveys to monitor the tightness of bank lending standards and conditions. The proposed indicator represents a complementary tool to such a survey. Keywords: Google Trends; data o vyhledávání na Internetu; Google Trends; Internet search data; úvěry; hypotéka; prognostika; ekonometrie; vyhledávání informací; vyhledávání v datech Available in a digital repository NRGL
Forecasting Mortgages

Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s ...

Saxa, Branislav
Česká národní banka, 2015

Bank Competition and Financial Stability
Havránek, Tomáš; Žigraiová, Diana
2015 - English
Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství studií se pokouší tento efekt odhadnout empiricky, ale jejich výsledky se značně liší. V tomto článku analyzujeme 598 odhadů tohoto vztahu publikovaných v 31 studiích, k čemuž používáme metody meta-analýzy. Bereme v úvahu 35 faktorů, které mohou přispívat k tomu, že různé studie publikují různé výsledky, a používáme bayesovské modelové průměrování k ošetření modelové nejistoty. Naše výsledky naznačují, že definice finanční stability a soutěže mezi bankami použité v dané studii systematicky ovlivňují výsledky. Důležitá je také volba dat, metody odhadu a kontrolních proměnných. Nacházíme stopy mírné publikační selektivity. Literatura jako celek neukazuje na žádný významný vztah mezi soutěží na bankovním trhu a finanční stabilitou, i když odhady očistíme o publikační selektivitu a chyby v měření. The theoretical literature gives conflicting predictions on how bank competition should affect financial stability, and dozens of researchers have attempted to evaluate the relationship empirically. We collect 598 estimates of the competition-stability nexus reported in 31 studies and analyze the literature using meta-analysis methods. We control for 35 aspects of study design and employ Bayesian model averaging to tackle the resulting model uncertainty. Our findings suggest that the definition of financial stability and bank competition used by researchers influences their results in a systematic way. The choice of data, estimation methodology, and control variables also affects the reported coefficient. We find evidence for moderate publication bias. Taken together, the estimates reported in the literature suggest little interplay between competition and stability, even when corrected for publication bias and potential misspecifications. Keywords: finanční stabilita; meta-analýza; publikační selektivita; financial stability; meta-analysis; publication selection bias; banky; bayesovský přístup; bankovní soustava; konkurence Available in a digital repository NRGL
Bank Competition and Financial Stability

Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství studií se pokouší tento efekt odhadnout empiricky, ale jejich výsledky se značně liší. ...

Havránek, Tomáš; Žigraiová, Diana
Česká národní banka, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases