Number of found documents: 372
Published from to

Návrh vybraných ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny
2008 - Czech
Studie předkládá velmi rozsáhlý analyticko-syntetický materiál o existujících i plánovaných ekonomických nástrojích v ochraně přírody a krajiny v České republice v kontextu environmentální politiky EU a o konstrukci environmentální politiky v oblasti ekonomických nástrojů. Jsou uvedeny podrobné informace o Norských fondech a zdůvodnění ukončení Programu revitalizace říčních systémů. Veškeré podklady o nově vytvořeném Programu obnovy přirozených funkcí krajiny - program 115160 detailně popisují důvody vzniku a způsob administrace programu. Část věnována analýze koncepce Zelené knihy o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách obsahuje kromě jiného podrobné rozbory možnosti uplatnění ekonomických nástrojů od autorů Sejáka, Geusse, Šauera a Ščasného. Keywords: zákon o ochraně přírody a krajiny; program ochrany přírody a krajiny; dohoda dobrovolná; vzdělávání environmentální; podpora environmentálně škodlivá; podpora ekonomická; financování; regulace; daň ekologická; poplatek environmentální; nástroj ekonomický; politika environmentální; act on protection of nature and landscape; nature and landscape protection programme; additional agreement; environmental training; Environmentally Damaging Subsidy; economic support; financing; regulation; ecological tax; environmental charge; economic instrument; environmental policy; politika životního prostředí; regulace Available in the Ministry of the Environment
Návrh vybraných ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny

Studie předkládá velmi rozsáhlý analyticko-syntetický materiál o existujících i plánovaných ekonomických nástrojích v ochraně přírody a krajiny v České republice v kontextu environmentální politiky EU ...

Ministerstvo životního prostředí, 2008

Kritéria navyšování hodnot minimálních průtoků ve vodních tocích
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice
2008 - Czech
Cílem předkládaného díla je zpracování přílohy k připravované vyhlášce Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví hodnota, způsob kontroly a měření minimálního zůstatkového průtoku. Tato příloha popisuje kritéria pro navyšování směrných hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích zejména z důvodu ochrany přírody a krajiny. Součástí díla jsou popsaná základní východiska pro navýšení směrných hodnot minimálních zůstatkových průtoků, kritéria pro posouzení navýšení minimálních zůstatkových průtoků, způsob výpočtu navýšení minimálních zůstatkových průtoků, sezónní specifika pro navýšení minimálních zůstatkových průtoků a uživatelský program pro výpočet navýšení minimálních zůstatkových průtoků nad směrné hodnoty. Keywords: ekosystém sladkovodní; kontrola průtoku; průtok minimální; tok vodní; freshwater ecosystem; discharge control; flow minimal; water course; měření průtoku; vodní toky Available in the Ministry of the Environment
Kritéria navyšování hodnot minimálních průtoků ve vodních tocích

Cílem předkládaného díla je zpracování přílohy k připravované vyhlášce Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví hodnota, způsob kontroly a měření minimálního zůstatkového průtoku. Tato ...

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Vylišení lokalit s nutnou ochranou významných vegetačních prvků komponované krajiny LVA‚ památkové zóny a památky na Seznamu světového dědictví UNESCO
Biosférická rezervace Dolní Morava o.p s., Břeclav; Kloupar, Miloš; Horsáková, Eva
2008 - Czech
Tento materiál popisuje z pohledu ochrany hodnot harmonické kulturní krajiny Lednicko- valtického areálu hlavní problémy, které se v území s bobrem postupně objevily a které je třeba řešit. Práce se zabývá dopadem přirozené činnosti bobra na krajinu významně pozměněnou činností člověka. Jedním z důvodů vzniku materiálu jsou i otázky spojené s návrhem zařazení LVA do tzv. zóny A - území s přísnou ochranou bobra evropského v ČR v nivě řeky Dyje, kterou navrhuje Program péče o bobra evropského. Keywords: náhrada škody; místo dědictví světového; krajina chráněná; krajina kulturní; ochrana krajiny; porost vegetační; ochrana druhů živočišných; konflikt ekologický; Lednicko-valtický areál; škoda způsobená zvěří; bobr evropský; compensation; world heritage site; protected landscape; cultural landscape; landscape protection; vegetation cover; animal species protection; environmental conflict; Lednice-Valtice Cultural Landscape; animal damage; European beaver; ochrana krajiny; odstupné; náhrada škody Available in the Ministry of the Environment
Vylišení lokalit s nutnou ochranou významných vegetačních prvků komponované krajiny LVA‚ památkové zóny a památky na Seznamu světového dědictví UNESCO

Tento materiál popisuje z pohledu ochrany hodnot harmonické kulturní krajiny Lednicko- valtického areálu hlavní problémy, které se v území s bobrem postupně objevily a které je třeba řešit. Práce se ...

Biosférická rezervace Dolní Morava o.p s., Břeclav; Kloupar, Miloš; Horsáková, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Modelové zhodnocení energetického potenciálu toků a jeho možného využití z hlediska zájmů ochrany vodních ekosystémů
Daphne, Institut aplikované ekologie
2008 - Czech
Studie řeší otázku využití vody jako obnovitelného zdroje energie ve vztahu k cennosti toků coby stanovišť původní fauny a flóry v modelových oblastech (povodí Otavy, Jizery, Ploučnice a Kamenice), odpovídající cca 1 200 km říční sítě (více než 5 % významných toků). Keywords: Kamenice; Ploučnice; Otava; Jizera; stavba hydroenergetická; konflikt ekologický; ochrana přírody; elektrárna vodní malá; Kamenice river; Ploučnice river; Otava river; Jizera river; hydroenergetics structure; environmental conflict; nature conservation; small water power plant; ochrana životního prostředí Available in the Ministry of the Environment
Modelové zhodnocení energetického potenciálu toků a jeho možného využití z hlediska zájmů ochrany vodních ekosystémů

Studie řeší otázku využití vody jako obnovitelného zdroje energie ve vztahu k cennosti toků coby stanovišť původní fauny a flóry v modelových oblastech (povodí Otavy, Jizery, Ploučnice a Kamenice), ...

Daphne, Institut aplikované ekologie
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami - ekofyziologie rostlin‚ pravděpodobné dopady na lesy a lesní hospodářství
Janouš, Dalibor
2008 - Czech
Zpráva popisuje hlavní směry výzkumů v souvislosti s klimatickými změnami. Ekofyziologický výzkum byl orientován zejména na vliv navyšování koncentrace CO2 v atmosféře, stres suchem, teplem a měnící se ozářeností. Výzkum dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy v ČR je založen na dlouhodobém monitoringu stavu porostů a aktivizace škůdců a nemocí, na ekofyziologickém výzkumu a experimentech pěstování lesních dřevin ve zvýšené koncentraci CO2. Jsou uvedeny významné rizikové faktory. Keywords: výzkum; hospodářství lesní; les; délka záření slunečního; teplo; sucho; ekofyziologie; změna klimatická; research; forest management; forest; duration of sunshine; heat; drought; ecophysiology; climatic change; sucho; teplo; výzkum Available in the Ministry of the Environment
Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami - ekofyziologie rostlin‚ pravděpodobné dopady na lesy a lesní hospodářství

Zpráva popisuje hlavní směry výzkumů v souvislosti s klimatickými změnami. Ekofyziologický výzkum byl orientován zejména na vliv navyšování koncentrace CO2 v atmosféře, stres suchem, teplem a měnící ...

Janouš, Dalibor
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Modelové vyhodnocení realizace nově navrhovaných agroenvironmentálních opatření na orné půdě‚ které prospějí biodiverzitě
Česká společnost ornitologická, Praha; Pražan, Jaroslav; Zámečník, Václav
2008 - Czech
Cílem návrhu nových agroenvironmentálních (AE) opatření je vytvořit v zemědělské krajině vhodný prostor pro volně žijící živočichy a plané rostliny, který by umožnil jejich úspěšnou reprodukci bez rušivých zásahů člověka. Dále by měl tento prostor vytvořit nové potravní zdroje nebo rozšířit stávající potravní nabídku v průběhu celého roku. Celkovým cílem nově navrhovaných opatření je přispět k zachování a dalšímu rozvoji pestrosti zemědělské krajiny. Keywords: krajina zemědělská; diverzita druhová; příručka metodická; náhrada finanční; kompenzace ekologická; opatření agroenvironmentální; agricultural landscape; species diversity; methodical handbook; financial compensation; ecological compensation; agro-environmental measure; zemědělská krajina Available in the Ministry of the Environment
Modelové vyhodnocení realizace nově navrhovaných agroenvironmentálních opatření na orné půdě‚ které prospějí biodiverzitě

Cílem návrhu nových agroenvironmentálních (AE) opatření je vytvořit v zemědělské krajině vhodný prostor pro volně žijící živočichy a plané rostliny, který by umožnil jejich úspěšnou reprodukci bez ...

Česká společnost ornitologická, Praha; Pražan, Jaroslav; Zámečník, Václav
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Re-evaluace Evropského geoparku UNESCO Český ráj
Brožová, Tereza; Prostředník, Jan; Řídkošil, Tomáš
2008 - Czech
Re-evaluace zahrnuje hodnocení aktivit Geoparku Český ráj od října 2005 do července 2008. Studie vyhodnocuje dopady a vliv geoparku na přírodní a socioekonomické prostředí. Re-evaluační proces tj. opětovné hodnocení geoparků je běžnou metodou zdokonalování činnosti Sítě evropských geoparků a je prováděn jednou za tři, respektive za čtyři roky. Část A pod názvem "Popis oblasti" obsahuje administrativní část (totožnost žadatele, podpis a základní přehled o hodnoceném území) a identifikaci území rozdělenou do pěti částí: geologie a krajina, struktura managementu, informace a environmentální vzdělávání, geoturismus a trvale udržitelné regionální hospodářství. Část B pod názvem "Hodnocení vývoje geoparku" obsahuje šest kapitol – vztah se Sítí evropských/světových geoparků, struktura managementu a stav financí, strategie ochrany přírody a krajiny (zachování geologického dědictví), strategická spolupráce, marketing a propagace a trvale udržitelný hospodářský rozvoj. Keywords: hodnocení; Český ráj; park geologický; evaluation; Český ráj region; geological park; hodnocení Available in the Ministry of the Environment
Re-evaluace Evropského geoparku UNESCO Český ráj

Re-evaluace zahrnuje hodnocení aktivit Geoparku Český ráj od října 2005 do července 2008. Studie vyhodnocuje dopady a vliv geoparku na přírodní a socioekonomické prostředí. Re-evaluační proces tj. ...

Brožová, Tereza; Prostředník, Jan; Řídkošil, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., Strašice; Zatloukal, Vladimír; Cienciala, Emil
2008 - Czech
Stručné shrnutí obecných principů krajinně-ekologických opatření zmirňujících dopady klimatické změny, které jsou relevantní pro oblast lesního hospodářství. Keywords: hospodářství lesní; les; opatření ozdravné; zalesňování; důsledek ekologický; adaptace ekologická; změna klimatická; forest management; forest; restorative measure; reforestation; environmental consequence; ecological adaptation; climatic change; obnova lesa; zalesňování Available in the Ministry of the Environment
Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami

Stručné shrnutí obecných principů krajinně-ekologických opatření zmirňujících dopady klimatické změny, které jsou relevantní pro oblast lesního hospodářství.

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., Strašice; Zatloukal, Vladimír; Cienciala, Emil
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií‚ které emise TZL na plošných zdrojích snižují
DEAL, s.r.o., Praha; Tekáč, Viktor; Skácel, František
2008 - Czech
Studie se zabývá problematikou spolehlivého monitorování emisí. Uvádí faktory, které spolehlivost údajů ovlivňují a zároveň zdůrazňuje nezbytnost monitorování zdrojů znečišťujících ovzduší. Jsou uvedeny soubory emisních faktorů tuhých znečišťujících látek v těchto průmyslových odvětvích - cihlářská výroba, těžba hnědého uhlí, výroba betonových směsí, výroba vápna, těžba písku a stěrku, výroba kameniva, výroba železa a oceli, výroba litiny a pro skladování a manipulaci se sypkými materiály a jejich ukládání v deponiích. Jsou navrhována řešení snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Keywords: průmysl hutnictví železa a oceli; těžba uhlí; těžba štěrku; těžba písku; výroba průmyslová; výroba cihel; výroba cementu; výroba betonu; monitorování; látka znečišťující tuhá; emise látek znečišťujících; emise tuhé; iron and steel industry; coal mining; aggregate extraction; sand extraction; industrial manufacturing; brickmaking; cement manufacture; concrete manufacture; monitoring; solid pollutant; emission of pollutants; solid emission; monitoring Available in the Ministry of the Environment
Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií‚ které emise TZL na plošných zdrojích snižují

Studie se zabývá problematikou spolehlivého monitorování emisí. Uvádí faktory, které spolehlivost údajů ovlivňují a zároveň zdůrazňuje nezbytnost monitorování zdrojů znečišťujících ovzduší. Jsou ...

DEAL, s.r.o., Praha; Tekáč, Viktor; Skácel, František
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Prognóza potřebných kapacit na zpracování bioodpadu a odbytových kapacit produktů ze zpracování BRKO pro roky 2010‚ 2013 a 2020
CZ Biom - české sdružení pro biomasu
2008 - Czech
Cílem studie je stanovení možností separace a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu na základě vývoje produkce směsného komunálního odpadu v minulých letech. Jsou předloženy návrhy a doporučení pro opatření vedoucí k dosažení žádoucího vývoje sběru, zpracování a využití BRKO pomocí dostupných prostředků. Keywords: využití energetické; systém informační o odpadech; osvěta; strategie; nakládání s odpady; zpracování odpadů; sběr odpadů; kompostování; bioplyn; vznik odpadů; prevence vzniku odpadů; odpady rozložitelné biologicky; odpady biologické; zařízení pro odpady biologické; energy recovery; waste information system; awareness; strategy; waste handling; waste processing; waste collection; composting; biogas; waste generation; prevention of waste generation; biodegradable waste; biological waste; facility for biological waste; biopaliva; strategie; komposty; odstraňování odpadů Available in the Ministry of the Environment
Prognóza potřebných kapacit na zpracování bioodpadu a odbytových kapacit produktů ze zpracování BRKO pro roky 2010‚ 2013 a 2020

Cílem studie je stanovení možností separace a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu na základě vývoje produkce směsného komunálního odpadu v minulých letech. Jsou předloženy návrhy a ...

CZ Biom - české sdružení pro biomasu
Ministerstvo životního prostředí, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases