Number of found documents: 240
Published from to

Similarity and Clustering of Banks
Brechler, Josef; Hausenblas, Václav; Komárková, Zlatuše; Plašil, Miroslav
2014 - English
Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Vymezení systémové významnosti se však v praxi často zjednodušuje pouze na problém velikosti a nákazy vyplývající z propojenosti na mezibankovním trhu. Tato práce se proto v rámci analýzy dalších aspektů systémové významnosti zabývá problematikou podobnosti struktury bankovních portfolií a zkoumá, zda může přispívat ke vzniku systémových rizik. V článku je navržena sada metod pro empirickou analýzu tohoto problému v českém bankovním sektoru. Mezi hlavní zjištění patří to, že celková míra podobnosti portfolií českých bank byla v uplynulých letech relativně stálá a výrazně k ní přispívají především velké a zavedené banky. Identifikovali jsme ale také shluky velmi podobných bank, jejichž individuální tržní podíl je malý, ale které jako celek mohou tvořit systémově významný segment. Pokud navíc při měření podobnosti vezmeme v úvahu i pozorované úvěrové riziko, je význam těchto shluků ještě větší. After the recent events in the global financial system there has been significant progress in the literature focusing on the sources of systemic importance of financial institutions. However, the concept of systemic importance is in practice often simplified to the problem of size and contagion due to interbank market interconnectedness. Against this backdrop, we explore additional features of systemic importance stemming from similarities between bank asset portfolios and investigate whether they can contribute to the build-up of systemic risks. We propose a set of descriptive methods to address this aspect empirically in the context of the Czech banking system. Our main findings suggest that the overall measure of the portfolio similarity of individual banks is relatively stable over time and is driven mainly by large and well-established banks. However, we identified several clusters of very similar banks whose market share is small individually but which could become systemically important when considered as a group. After taking into account the credit risk characteristics of portfolios we conclude that the importance of these clusters is even higher. Keywords: banky; finanční trh; jižní ovoce Available in a digital repository NRGL
Similarity and Clustering of Banks

Po událostech nedávné finanční krize došlo k výraznému pokroku v literatuře zkoumající zdroje systémové významnosti bankovních institucí. Vymezení systémové významnosti se však v praxi často ...

Brechler, Josef; Hausenblas, Václav; Komárková, Zlatuše; Plašil, Miroslav
Česká národní banka, 2014

Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata
Galuščák, Kamil; Hlaváč, Petr; Jakubík, Petr
2014 - English
Představujeme metodologii pro identifikaci předlužených domácností, kterou používáme pro testování reakcí na šokové změny míry nezaměstnanosti, úrokových sazeb a cen nezbytných výdajů v České republice. Rozšiřujeme přístup použitý v Johansson a Persson (2006) pro Švédsko a Albacete a Fessler (2010) pro Rakousko tím, že uvažujeme obousměrné toky na trhu práce mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, a také tím, že díky dostupnosti dat zahrnujeme do testování nejen hlavy domácností, ale i jejich partnery. Toto vylepšení může vysvětlit pozorovaný vyšší výskyt předluženosti v případě šokových změn nezaměstnanosti než ve Švédsku a Rakousku, zatímco dopady šokových změn úrokové míry jsou podobné jako v Rakousku. S využitím makroekonomických scénářů z prognózy ČNB a ze Zprávy o finanční stabilitě ilustrujeme využití našeho přístupu pro zátěžové testování schopnosti domácností splácet dluhy. Výsledky potvrzují důležitost využívání mikrodat v analýzách finančního zatížení domácností, protože dopady šoků jsou vyšší mezi nízkopříjmovými domácnostmi, což by při použití agregátních dat nebylo zřejmé. We develop a methodology for identifying financially distressed households and use it for testing the responses to shocks to the unemployment rate, the interest rate and prices of essential expenditure in the Czech Republic. We extend the approach of Johansson and Persson (2006) for Sweden and Albacete and Fessler (2010) for Austria to allow for full labour market transitions between employment and unemployment, and, due to data availability, to account for heads and spouses within households. This improvement may lead to a higher response of household distress incidence due to the unemployment rate shock than in both Sweden and Austria, while the effects due to the interest rate shock are of similar size as in Austria. We illustrate the use of our approach for stress testing households’ ability to pay their debts using macroeconomic scenarios from the CNB’s official forecast and from the CNB’s Financial Stability Report. The results highlight the importance of using micro-level datasets in the analysis of household distress incidence, as the impact of shocks is more pronounced among lower-income households. Keywords: schopnost splácet; finanční přebytek; zadluženost domácností; mikrodata; zátěžové testování; ability to pay; financial surplus; household indebtedness; microdata; stress testing; methodology; debts; unemployment rate; interest rate; metodologie; dluhy; úroková míra; míra nezaměstnanosti Available in a digital repository NRGL
Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata

Představujeme metodologii pro identifikaci předlužených domácností, kterou používáme pro testování reakcí na šokové změny míry nezaměstnanosti, úrokových sazeb a cen nezbytných výdajů v České ...

Galuščák, Kamil; Hlaváč, Petr; Jakubík, Petr
Česká národní banka, 2014

Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution
Havránek, Tomáš; Horváth, Roman; Iršová, Zuzana; Rusnák, Marek
2014 - English
V tomto článku analyzujeme 2 735 odhadů elasticity mezičasové substituce spotřeby publikovaných ve 169 akademických studiích, které pokrývají 104 zemí v různých časových obdobích. Odhady se mezi zeměmi značně liší, a to i s přihlédnutím k 30 rozdílům v metodologii jednotlivých studií. Naše výsledky naznačují, že nejvýznamnějšími faktory, které tyto rozdíly vysvětlují, jsou HDP na hlavu a participace domácností na trzích aktiv: domácnosti ve vyspělých zemích s vysokou mírou participace na akciových trzích vykazují vyšší míru mezičasové substituce spotřeby v reakci na změny očekávaných výnosů aktiv. Studie, které používají data na úrovni domácností a které se zaměřují na bohaté domácnosti či domácnosti, jež participují na trzích aktiv, také publikují soustavně vyšší hodnoty elasticity. We collect 2,735 estimates of the elasticity of intertemporal substitution in consumption from 169 published studies that cover 104 countries during different time periods. The estimates vary substantially from country to country, even after controlling for 30 aspects of study design. Our results suggest that income and asset market participation are the most effective factors in explaining the heterogeneity: households in rich countries and countries with high stock market participation substitute a larger fraction of consumption intertemporally in response to changes in expected asset returns. Micro-level studies that focus on sub-samples of rich households or asset holders also find systematically larger values of the elasticity. Keywords: Bayesovské modelové průměrování; elasticita mezičasové substituce; Bayesian model averaging; elasticity of intertemporal substitution; spotřeba; bayesovský přístup Available in a digital repository NRGL
Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution

V tomto článku analyzujeme 2 735 odhadů elasticity mezičasové substituce spotřeby publikovaných ve 169 akademických studiích, které pokrývají 104 zemí v různých časových obdobích. Odhady se mezi ...

Havránek, Tomáš; Horváth, Roman; Iršová, Zuzana; Rusnák, Marek
Česká národní banka, 2014

The Czech Housing Market Through the Lens of a DSGE Model Containing Collateral-Constrained Households
Tonner, Jaromír; Brůha, Jan
2014 - English
V příspěvku vkládáme trh nemovitostí s rozpočtově omezenými domácnostmi do základního modelu České národní banky (model g3), abychom mohli analyzovat vztahy mezi trhem nemovitostí a hospodářským cyklem v rámci modelu malé otevřené ekonomiky. Diskutujeme rozklad cen nemovitostí do šoků a interpretujeme výsledky ve světle aktuálních empirických prací. Zjišťujeme, že působení trhu nemovitostí na ekonomický cyklus je slabé, a tak ani měnověpolitické implikace kolísání cen nemovitostí nejsou významné. To platí pro širokou množinu modelových parametrizací. Výsledek interpretujeme - v souladu se současnými empirickými pracemi - tak, že efekty bohatství plynoucí z vlastnictví nemovitostí nejsou v České republice významné. Nicméně ukazujeme, že mechanismus zajištění významně vylepšuje predikční vlastnosti rozšířeného modelu, hlavně u predikce spotřeby domácností. To naznačuje důležitost efektu zajišťování, přičemž zástavu mohou představovat jiná aktiva než nemovitosti. We incorporate a housing market with liquidity-constrained households into the Czech National Bank’s core forecasting model (g3) to analyze the relationship between housing market and aggregate fluctuations in a small open economy framework. We discuss the historical shock decomposition of house prices and interpret the results in the light of recent empirical work. For a wide range of model calibrations, the interaction between the housing market and the aggregate economy is weak and so the monetary policy implications of house price fluctuations for the Czech Republic are not strong. We interpret this – in line with recent empirical evidence – as an indication that the wealth effects stemming from house ownership are not significant in the Czech Republic. Nevertheless, we show that the collateral mechanism significantly improves the forecasting properties of the extended model, especially for private consumption. This indicates the importance of the collateral effect, which can be caused by assets other than houses. Keywords: agregátní spotřeba; DSGE modely; trh nemovitostí; Aggregate consumption; DSGE models; housing market; nemovitý majetek; hospodářská deprese; hospodářský cyklus; monetární politika; spotřeba Available in a digital repository NRGL
The Czech Housing Market Through the Lens of a DSGE Model Containing Collateral-Constrained Households

V příspěvku vkládáme trh nemovitostí s rozpočtově omezenými domácnostmi do základního modelu České národní banky (model g3), abychom mohli analyzovat vztahy mezi trhem nemovitostí a hospodářským ...

Tonner, Jaromír; Brůha, Jan
Česká národní banka, 2014

Bankruptcy, Investment, and Financial Constraints
Pospíšil, Martin; Swarz, Jiří
2014 - English
Pomocí rozvahových dat a informací o bankrotech v tomto článku zkoumáme vztah mezi investicemi, finančními omezeními a bankroty v posttranzitivní ekonomice. Naše data tvoří dynamický panel a pokrývají roky 2006–2011. To nám umožňuje zkoumat i vliv krize, která vypukla v roce 2008, na české podniky. Finanční omezení zkoumáme pomocí analýzy citlivosti investic na cash flow. Nacházíme robustní důkazy, že cash flow a velikost dluhu mají kladný a významný vliv na míru investic. Bližším pohledem na dílčí vzorky firem odhalujeme, že existence finančních omezení, vyjádřená citlivostí investic na cash flow, je zřejmá zejména po roce 2008 a také v kategorii malých a středních podniků. Současně však nic nenasvědčuje tomu, že by podniky, které v námi sledovaném období zbankrotovaly, čelily silnějším finančním omezením. Bankrotující podniky navíc měly významně vyšší úroveň externího dluhu a bankovních úvěrů, což naznačuje, že ve skutečnosti mohly být méně omezeny než ostatní. In this paper we use balance-sheet data and information on bankruptcy to study the relationship between investment, financial constraints, and bankruptcy in a post-transition country. Our data constitute a dynamic panel and cover the period 2006–2011, which also allows us to study the impact of the 2008 crisis on Czech companies. Using investment–cash flow sensitivity to analyze financial constraints we find there is robust evidence that cash flow and the level of debt have a positive and significant impact on the investment rate. By taking a closer look at individual subsamples we reveal that the existence of financial constraints, proxied by investment–cash flow sensitivity, is evident mainly after 2008 and in small and medium-sized enterprises. At the same time, we do not uncover any evidence that firms going bankrupt during our observed period faced more severe financial constraints. Moreover, companies going bankrupt had significantly higher levels of external debt and bank loans, which indicates that they may have been, in fact, less constrained than others. Keywords: finanční omezení; posttranzitivní ekonomika; přidělování úvěrů; Bankruptcy; cash flow; credit rationing; financial constraints; investment; post-transition economy; analysis; konkurz; finanční toky; investice; úvěry; analýza Available in a digital repository NRGL
Bankruptcy, Investment, and Financial Constraints

Pomocí rozvahových dat a informací o bankrotech v tomto článku zkoumáme vztah mezi investicemi, finančními omezeními a bankroty v posttranzitivní ekonomice. Naše data tvoří dynamický panel a pokrývají ...

Pospíšil, Martin; Swarz, Jiří
Česká národní banka, 2014

Spillover of the ECB's Monetary Policy Outside the Euro Area
Babecká Kucharčuková, Oxana; Claeys, Peter; Vašíček, Bořek
2014 - English
Tato studie se zabývá makroekonomickými dopady měnové politiky ECB na eurozónu a šest zemí EU mimo eurozónu. Analýza je založena na vývoji syntetického indexu celkových měnových podmínek eurozóny (MCI), který lze rozložit na konvenční a nekonvenční opatření. Standardní měnový VAR zahrnující složky MCI ukazuje na odlišnost transmise nekonvenční politiky v eurozóně od politiky konvenční: ceny reagují rychle, ale dopad na výstup (průmyslovou produkci) je slabý. Analýza s využitím vektorové autoregrese s blokovou restrikcí potvrzuje, že měnová politika eurozóny se přelévá do makroekonomického vývoje zemí mimo eurozónu. Zatímco konvenční měnová politika má všeobecný dopad na reálnou ekonomiku, měnový kurz a ceny, politika nekonvenčních opatření vedla z různorodým reakcím. Měnové kurzy reagují poměrně rychle, ale důsledky pro reálnou ekonomiku lze najít jen pro některé země a cenový vývoj není významně ovlivněn. This paper studies the macroeconomic impact of ECB policy on the euro area and six non-EMU countries. The analysis is based on the evolution of a synthetic index of overall euro area monetary conditions (MCI) that can be decomposed into conventional and unconventional policy measures. A standard monetary VAR including the MCI subcomponents shows that the transmission of unconventional monetary policy in the euro area is quite different than under conventional policy: prices react quickly, but the response of output (industrial production) is muted. A block-restricted VAR analysis confirms that euro area monetary policy spills over to the macroeconomic developments of non-EMU countries. While conventional monetary policy has a generalised effect on economic activity, exchange rates and prices, unconventional measures have generated a variety of responses. Exchange rates respond rather quickly, but an effect on the real economy is found only for some countries, and inflation remains largely unaffected. Keywords: ECB; syntetický indikátor; nekonvenční nástroje; VAR; ECB; synthetic indicator; unconventional measures; VAR; makroekonomie; monetární politika; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Spillover of the ECB's Monetary Policy Outside the Euro Area

Tato studie se zabývá makroekonomickými dopady měnové politiky ECB na eurozónu a šest zemí EU mimo eurozónu. Analýza je založena na vývoji syntetického indexu celkových měnových podmínek eurozóny ...

Babecká Kucharčuková, Oxana; Claeys, Peter; Vašíček, Bořek
Česká národní banka, 2014

Adverse Effects of Monetary Policy Signalling
Matějů, Jakub; Filáček, Jan
2014 - Czech
Za předpokladu informační asymetrie mezi soukromými subjekty a centrální bankou ohledně stavu ekonomiky neočekávaná změna úrokových sazeb signalizuje, jak centrální banka vnímá aktuální a budoucí stav ekonomiky, a napomáhá protichůdnému – a možná nezamýšlenému – přizpůsobení očekávání soukromých subjektů. Tento „informační kanál“ měnové politiky může působit proti standardní transmisi úrokových sazeb do inflace a výstupu. Pro teoretické odvození protichůdných efektů signalizace měnové politiky jsme sestavili jednoduchý model. Dále zjišťujeme existenci informačního kanálu v datech o inflaci očekávané soukromými subjekty pro panel vybraných zemí OECD. Assuming information asymmetry between private agents and the central bank about the state of the economy, an unexpected change in interest rates signals the central bank’s perceived state of the economy and facilitates an update of private expectations in an adverse, perhaps unintended way. This “updating channel” might counteract the standard transmission from interest rates to inflation and output. We develop a simple model laying down a theoretical basis for the adverse effects of monetary policy signalling. We also detect the presence of the updating channel in private forecasts of inflation in a cross-country sample of selected OECD countries. Keywords: transmise měnové politiky; asymetrická informace; signalizace; informační kanál; ssymmetric information; monetary transmission; signalling; updating channel; monetární politika; informace Available in a digital repository NRGL
Adverse Effects of Monetary Policy Signalling

Za předpokladu informační asymetrie mezi soukromými subjekty a centrální bankou ohledně stavu ekonomiky neočekávaná změna úrokových sazeb signalizuje, jak centrální banka vnímá aktuální a budoucí stav ...

Matějů, Jakub; Filáček, Jan
Česká národní banka, 2014

Labour Force Participation and Tax-Benefit Systems
Galuščák, Kamil; Kátay, Gábor
2014 - English
Tento článek analyzuje, do jaké míry jsou rozdíly mezi zeměmi v agregátní míře participace vysvětleny odlišností systémů daní a dávek. Zkoumáme příklad dvou zemí, České republiky a Maďarska, které přes řadu podobností vykazují značné rozdíly v mírách participace. Nejprve na českých datech o domácnostech replikujeme odhady nabídky práce získané pro Maďarsko v Benczúr a kol. (2014). S využitím těchto dvou porovnatelných odhadů simulujeme, jak by se agregátní míra participace změnila v jedné zemi, pokud by tato země přejala systém daní a dávek z druhé země. Naše výsledky ukazují podobné elasticity nabídky práce v obou zemích, což naznačuje, že individuální preference jsou v obou zemích v podstatě identické. Výsledky simulací ukazují, že zhruba polovina celkového rozdílu v mírách participace populace ve věku 15–74 let může být vysvětlena rozdíly v daních a dávkách. Největší efekt je pozorován u vdaných žen, resp. žen v plodném věku, což vztahujeme ke štědřejšímu systému dávek v mateřství v Maďarsku ve srovnání s Českou republikou. This paper investigates the extent to which cross-country differences in aggregate participation rates can be explained by divergence in tax-benefit systems. We take the example of two countries, the Czech Republic and Hungary, which – despite a lot of similarities – differ markedly in labour force participation rates. We first replicate for Czech household-level data the labour supply estimation for Hungary presented in Benczúr et al. (2014) and use the two perfectly comparable estimates to simulate how the aggregate participation rate would change in one country if the other country’s tax and social welfare system were adopted. Our estimation results yield similar labour supply elasticities for both countries, suggesting that individual preferences are essentially identical. The simulation results show that about one-half of the total difference in the participation rates of the 15–74 years old population can be explained by differences in the tax-benefit systems. The highest response is obtained for married women or women of childbearing age. This is related to the more generous maternity benefit system in place in Hungary as compared to the Czech Republic. Keywords: mezinárodní srovnání; mikrosimulace; míra participace; cross-country comparison; microsimulation; participation rate; trh práce; daňová soustava; daně; sociální politika Available in a digital repository NRGL
Labour Force Participation and Tax-Benefit Systems

Tento článek analyzuje, do jaké míry jsou rozdíly mezi zeměmi v agregátní míře participace vysvětleny odlišností systémů daní a dávek. Zkoumáme příklad dvou zemí, České republiky a Maďarska, které ...

Galuščák, Kamil; Kátay, Gábor
Česká národní banka, 2014

Explaining the Strength and Efficiency of Monetary Policy Transmission
Matějů, Jakob
2014 - English
Tento článek analyzuje prostorovou i časovou variaci v transmisi měnové politiky od nominálních krátkodobých úrokových sazeb do úrovně cenové hladiny. S použitím bayesovských TVP-VAR modelů, kde jsou strukturální měnověpolitické šoky identifikovány kombinací krátkodobých a znaménkových restrikcí, ukazuji, že transmise měnové politiky v posledních dekádách zesilovala. Tento závěr je robustní napříč vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami. Náklady měnověpolitické restrikce (ztráta výstupu v důsledku dezinflace vyvolané zpřísněním měnové politiky) se během posledních čtyř dekád také snížily. Analýza prostorové a časové variace v transmisi měnové politiky za pomoci panelových regresí ukazuje, že zavedení režimu cílování inflace bylo provázeno zesílením měnové transmise a snížením nákladů restriktivní měnové politiky. V obdobích bankovních krizí byl přenos šokových změn měnověpolitických sazeb do cenové hladiny naopak slabší a náklady restriktivní politiky vyšší. Ekonomiky s vyšším poměrem domácího soukromého zadlužení k HDP vykazují silnější transmisi úrokových šoků. This paper analyzes both the cross-sectional and time variation in aggregate monetary policy transmission from nominal short-term interest rates to the price level. Using Bayesian TVP-VAR models where structural monetary policy shocks are identified by a mixture of short-term and sign restrictions, I show that monetary policy transmission has become stronger over the last few decades. This finding is robust across both developed and emerging economies. Monetary policy sacrifice ratios (the output costs of disinflation induced by monetary policy tightening) have decreased over the last four decades. Exploring the cross-country and time variation in monetary policy responses using panel regressions, I show that after a country adopted inflation targeting, monetary transmission became stronger and sacrifice ratios decreased. In periods of banking crises, the transmission from monetary policy interest rate shocks to prices is weaker and the related output costs are higher. Furthermore, countries with higher domestic private credit to GDP feature stronger transmission of interest rate shocks. Keywords: transmise měnové politiky; znaménkové restrikce; TVP-VAR; monetary policy transmission; sign-restrictions; TVP-VAR; monetární politika; matematické metody v ekonomii; matematické modely Available in a digital repository NRGL
Explaining the Strength and Efficiency of Monetary Policy Transmission

Tento článek analyzuje prostorovou i časovou variaci v transmisi měnové politiky od nominálních krátkodobých úrokových sazeb do úrovně cenové hladiny. S použitím bayesovských TVP-VAR modelů, kde jsou ...

Matějů, Jakob
Česká národní banka, 2014

Evaluating a Structural Model Forecast
Brázdik, František; Humplová, Zuzana; Kopřiva, František
2014 - English
Makroekonomičtí analytici jsou často kritizováni pro nedostatek transparentnosti ve svých predikcích. Pro odvrácení této kritiky by měla být transparentnost predikčního procesu zvýšena vysvětlením a kvantifikováním příspěvků revizí dat a expertních úprav ke změnám mezi jednotlivými predikcemi. Tato studie popisuje metodu analyzující dekompozice změn mezi dvěma predikcemi vytvořenými lineárním strukturálním modelem. Navržený postup umožňuje rozložit rozdíly v těchto predikcích na příspěvky různých složek predikcí, např. nových dat, revizí nebo expertních úprav, a to i v případě, kdy jsou tyto úpravy modelovány jako očekávané z pohledu ekonomických subjektů v modelu. Při nejjednodušším použití tohoto postupu jsou analyzovány alternativní scénáře prognózy vycházející z různých předpokladů. Dále je analýza rozšířena přidáním rozdílu jednoho období mezi počátečními obdobími prognóz. Nakonec je pro demonstraci plného využití navrženého postupu replikováno Hodnocení plnění inflačního cíle ze Zprávy o inflaci III/2013. Macroeconomic forecasters are often criticized for a lack of transparency when presenting their forecasts. To deter such criticism, the transparency of the forecasting process should be enhanced by tracing and explaining the effects of data revisions and expert judgment updates on variations in the forecasts. This paper presents a forecast decomposition analysis framework designed to examine the differences between two forecasts generated by a linear structural model. The differences between the forecasts considered can be decomposed into the contributions of various forecast elements, such as the effect of new data or expert judgment. The framework allows us to evaluate the contributions of forecast assumptions in the presence of expert judgment applied in the expected way. The simplest application of this framework examines alternative forecast scenarios with different forecast assumptions. Next, a one-period difference between the forecasts’ initial periods is added to the examination. Finally, a replication of the Inflation Forecast Evaluation presented in Inflation Report III/2013 is created to illustrate the full capabilities of the decomposition framework. Keywords: makroekonomie; prognostika; statistická data Available in a digital repository NRGL
Evaluating a Structural Model Forecast

Makroekonomičtí analytici jsou často kritizováni pro nedostatek transparentnosti ve svých predikcích. Pro odvrácení této kritiky by měla být transparentnost predikčního procesu zvýšena vysvětlením a ...

Brázdik, František; Humplová, Zuzana; Kopřiva, František
Česká národní banka, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases