Number of found documents: 4482
Published from to

Analýza sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov
Čada, Ondřej; Husák, Jakub; Martina, Martina
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov, která leží v Jihomoravském kraji. Úvodní teoretická část vymezuje základní pojmy, kterými jsou veřejná správa, samospráva, charakteristika obce a jednotlivé orgány obce. Dále práce přibližuje regionální rozvoj a podrobně vysvětluje regionální politiku v EU a v ČR. V závěrečné kapitole teoretické části jsou uvedeny jednotlivé koncepty místního rozvoje. Počátek druhé praktické části je věnován základní charakteristice obce Mikulov včetně historie území. Stěžejní částí diplomové práce je analýza současné sociálně ekonomické situace Mikulova se zaměřením na demografickou charakteristiku, ekonomické prostředí, trh práce, občanskou vybavenost, kulturu, sport a volný čas, cestovní ruch, dopravní a technickou infrastrukturu a životní prostředí. Závěry vyplývající z jednotlivých oblastí jsou zobrazeny v souhrnné SWOT analýze. Na závěr práce jsou identifikované klíčové návrhy oblastí rozvoje Mikulova. This thesis deals with the topic covering social and economic development of the municipality Mikulov located in South Moravian Region of the Czech Republic. The introductory theoretical part defines the basic terms which are public administration, local government, and characteristics of the municipality and its respective authorities. Furthermore, it describes the regional development and also explains in detail the regional policy in the EU, and the Czech Republic. The final chapter of the theoretical part presents specific concepts of the regional development. The beginning of the practical part characterizes the nature of Mikulov including the history of the area. The crucial part of the thesis is the analysis of the current socio-economic situation of Mikulov with the focus on demographic characteristics, economic environment, labour market, civic amenities, culture, sport and leisure, tourism, transport and technical infrastructure, and environment. The conclusions derived from all these areas are summarized in the SWOT analysis. At the end, the thesis indentifies key recommendations on various areas for Mikulovs development. Keywords: veřejná správa; obec; sociální a ekonomický rozvoj; regionální rozvoj; regionální politika; přeshraniční spolupráce; euroregion Pomoraví dostupnost_czu
Analýza sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a ekonomického rozvoje obce Mikulov, která leží v Jihomoravském kraji. Úvodní teoretická část vymezuje základní pojmy, kterými jsou veřejná ...

Čada, Ondřej; Husák, Jakub; Martina, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Kolektivizace venkova ve vzpomínkách pamětníků z obcí Lhenice a Mičovice
Kolářová, Lucie; Kreisslová, Sandra; Tereza, Tereza
2017 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na období násilné kolektivizace venkova a je zpracována formou případové studie z obcí Lhenice a Mičovice. Jejím cílem je zodpovědět otázku, jaký obraz kolektivizace je přítomen v paměti tamních obyvatel a jakým způsobem tento proces zasáhl do jejich každodenních minulých životů. Práce v teoretické rovině rozebírá pojmy každodennost, socialistická každodennost, paměť a kolektivní paměť. Za účelem co nejhlubšího poznání vnitřního pohledu na každodenní minulost byla jako vhodná metoda zvolena orální historie, dále bylo využito také archivních rešerší. Díky tomuto přístupu práce předkládá obraz kolektivizace z pohledu přímých svědků doby a přispívá k hlubšímu pochopení těchto událostí moderní československé historie z perspektivy samotných aktérů. The submitted thesis focuses on the period of forced collectivisation in rural Czechoslovakia and is a case study of the villages Lhenice and Mičovice. The focus of the work is to determine what images of collectivisation are still in the minds of the local residents and how this process affected the daily lives of their past. The theoretical section explains the concepts of everyday life, socialistic everyday life, memory and collective memory. It was conducted in the form of oral history method and archive research. Thanks to this approach the work illustrates view of witnesses who lived during the process of collectivization. It deepens our understanding of Czechoslovak modern history through the perspective of local residents. Keywords: každodennost; kolektivizace; kolektivní paměť; kvalitativní výzkum; orální historie dostupnost_czu
Kolektivizace venkova ve vzpomínkách pamětníků z obcí Lhenice a Mičovice

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na období násilné kolektivizace venkova a je zpracována formou případové studie z obcí Lhenice a Mičovice. Jejím cílem je zodpovědět otázku, jaký obraz ...

Kolářová, Lucie; Kreisslová, Sandra; Tereza, Tereza
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Návrh investičního plánu domácností v ČR
Hlavsová, Eliška; Hálová, Pavlína; Mach, Jiří
2017 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Návrh investičního plánu domácností ČR se věnuje problematice diverzifikace finančních prostředků do investičních a spořících nástrojů na základě zjištěného čistého měsíčního příjmu a mandatorních výdajů vybraných domácností. Práce se dělí na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány investiční a spořící nástroje běžně dostupné a využívané v České republice, dále výpočty konečných zhodnocených či naspořených částek. Metodika těchto výpočtů, která spadá do stejné části práce, popisuje postupy při výpočtech dosažených hodnot. V praktické části jsou vytyčeny běžné cíle rodin a navržen plán pro optimální rozvržení finančních prostředků domácností, které se liší výší měsíčních příjmů a volbou strategie investování, ale struktura požadavků je totožná. Pro větší názornost byly voleny domácnosti s příjmy a výdaji odpovídající životu v Praze. Cílem práce je navržení vhodných nástrojů tak, aby v daném časovém horizontu zhodnotily vklady domácností do co nejvyšší míry a tím splnily požadované cíle. This thesis titled Draft Investment Plan Czech households is dedicated to the diversification of funds into investment instruments based on observed monthly net income and mandatory spending. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the investment and savings tools and methodology for the calculation of the final amount of the saved and evaluated. The methodology of calculations, in the same part describes the procedure for calculating values achieved. In the practical part of the proposed plan of allocation of financial resources of households, which differ in the amount of monthly income and choice of investment strategy, but the structure is identical requirements. The aim is to design the appropriate tools that within this timeframe will assess household deposits in requested amounts. Keywords: Akcie; Dluhopisy; Portfolio dostupnost_czu
Návrh investičního plánu domácností v ČR

Tato bakalářská práce s názvem Návrh investičního plánu domácností ČR se věnuje problematice diverzifikace finančních prostředků do investičních a spořících nástrojů na základě zjištěného čistého ...

Hlavsová, Eliška; Hálová, Pavlína; Mach, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Obliba ovocných piv v České republice
Balaštík, Milan; Maier, Tomáš; Lukáš, Lukáš
2017 - Czech
Práce se zabývá oblibou ovocných piv v České republice. Popisuje druhové rozdělení ovocného piva v zahraničí i u nás. Znázorňuje přehled nabídky velkých i malých výrobců této kategorie na domácím trhu. Zaměřuje se na zmapování situace ochuceného piva na domácím i zahraničních trzích dle nejnovějších údajů. Na základě dotazníkového šetření jsou analyzovány spotřebitelské preference na domácím trhu. Poté jsou formulována obecná doporučení pivovarům, která vyplývají z výstupů dotazníkového šetření. Následně jsou s využitím základních statistických metod zjišťovány významné závislosti mezi konzumací ochucených piv a pohlavím a mezi konzumací a věkem oslovených respondentů. Pokud tomu tak je, tak se určuje síla této závislosti. Bylo zjištěno, že zatímco významná závislost nebyla prokázána u pohlaví, existuje mezi konzumací a věkem respondentů. Síla této závislosti byla hodnocena jako středně silná. Nakonec byla vypracována prognóza spotřeby míchaných nápojů na bázi piva v České republice. Analyzovaná časová řada obsahovala skutečné roční údaje vedené Českým svazem pivovarů a sladoven od roku 2012 do roku 2015. Prognóza byla počítána na další dva roky. Bylo zjištěno, že spotřeba míchaných nápojů na bázi piva bude v budoucnu i nadále klesat. The main topic of this thesis is the popularity of fruit beers in the Czech Republic. It describes a generic distribution of fruit beers, both abroad and in our country. Shows an overview of large and small manufacturers in this category in the domestic market. It focuses on the current situation flavored beer on domestic and foreign markets, according to the latest data. Based on the survey are analyzed consumer preferences in the domestic market. They are then formulated breweries general recommendations arising from the outcomes of the survey. Subsequently, using basic statistical methods detected significant correlation between the consumption of flavored beers and gender and between consumption and age of respondents. If so, then it determines the strength of this dependence. It was found that while significant correlation was demonstrated in sex exists between consumption and age of the respondents. The strength of this dependence was assessed as moderate. It was finally drafted forecast consumption of mixed drinks based on beer in the Czech Republic. The analyzed time series contained the actual annual data maintained by the Czech Beer and Malt Association from 2012 to 2015. The forecast was calculated for the next two years. It was found that consumption of mixed drinks based on beer in the future will continue to decline. Keywords: Pivo; Obliba; Dotazník dostupnost_czu
Obliba ovocných piv v České republice

Práce se zabývá oblibou ovocných piv v České republice. Popisuje druhové rozdělení ovocného piva v zahraničí i u nás. Znázorňuje přehled nabídky velkých i malých výrobců této kategorie na domácím ...

Balaštík, Milan; Maier, Tomáš; Lukáš, Lukáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Význam dotací v rozvoji obce (Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor)
Koláříková, Markéta; Kocmánková Menšíková, Lucie; Pavel, Pavel
2017 - Czech
Hlavním cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaký význam mají přijaté dotace v rozvoji obcí Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor. Práce primárně řešila dotace jako významnou součást příjmů obcí a jako nástroj pro jejich rozvoj. Teoretická část je založena na prostudování odborné literatury a dalších relevantních zdrojů, které se týkají zkoumané problematiky. Pozornost je věnována tématu regionálního rozvoje, v rámci kterého jsou porovnávána dvě programovací období (2007 až 2013 a 2014 až 2020), a financování obcí. Na poznatky, získané v teoretické části navazuje, sekundární analýza dat, ve které bylo zjištěno, že přijaté dotace zaujímají významné postavení ve struktuře příjmů obcí Chanovice a Pačejov, ve dvou ostatních obcích toto postavení tak významné není. Nejvyšší přijaté dotace lze sledovat v obci Pačejov, která výrazně převyšuje obce ostatní. Díky přijatým dotacím obce v období 2007 až 2013 realizovaly mnoho rozvojových projektů, zejména infrastrukturálního (nejvíce obec Pačejov), ale i jiného (nejvíce obec Chanovice) rázu. V rámci projektů týkajících se infrastruktury se všechny obce zabývaly výstavbami a opravami v oblasti vodohospodářství a dopravní infrastruktury, co se týče rozvoje ostatního, byly dotace nejvíce směřovány do oblasti vzdělávání. Na základě polostandardizovaných rozhovorů se starosty vybraných obcí byla následně zpracována empirická část práce. Starostové se shodují v názoru, že pro rozvoj obcí, zejména rozvoj týkající se infrastruktury, jsou dotace nezbytné, avšak cesta k jejich získání je pro malé obce velmi náročná a nákladná. The main goal of the study was to find out and compare the significance of the received subsidies in the development of Chanovice, Pačejov, Myslív and Velký Bor villages. My work in the first place dealt with subsidies as an important part of a village income and as a tool for their development. The theoretical part is based on the study of special literature and other relevant sources relating to the examined issues. Attention is given to regional development, within which the two programming periods (2007 2013 and 2014 2020) are compared and also the financing of villages. The knowledge gained in the theoretical part are followed by secondary data analysis, in which it was found that the received subsidies hold an important position in the structure of Chanovice and Pačejov village incomes in the two other villages that position is not so important. Thanks to received subsidies in the period 2007 2013 the villages implemented a lot of developing projects, either infrastructural (most Pačejov village) or other (especially Chanovice village) character. In the framework of the infrastructure based projects all municipalities used the subsidies to build and repaire their water and transport infrastructures. Another field where the municipalities aimed the subsidies was field of education. Based on semi-structured interviews with mayors of selected villages the empirical part of my work was worked out afterward. The mayors share the opinion that the village development especially the development connected with infrastructure, the subsidies are necessary, but the way to obtain them is very difficult and costly for the small villages Keywords: dotace; regionální rozvoj; rozvoj venkova; obec; financování obcí; rozpočet obce dostupnost_czu
Význam dotací v rozvoji obce (Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor)

Hlavním cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaký význam mají přijaté dotace v rozvoji obcí Chanovice, Pačejov, Myslív a Velký Bor. Práce primárně řešila dotace jako významnou součást příjmů obcí ...

Koláříková, Markéta; Kocmánková Menšíková, Lucie; Pavel, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Marketingová strategie podniku
Hrebenyk, Yanina; Štůsek, Jaromír; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku marketingové strategie podniku. První část práce se zabývá teoretickými poznatky o marketingu, jeho koncepcí, strategií a plánování, a také strategickými marketingovými procesy. Pro návrh a realizaci marketingové strategie jsou zde také detailně popsány nejdůležitější marketingové analýzy tj. marketingový mix, marketingová komunikace, marketingové prostředí a SWOT analýza. V druhé části diplomové práce je představena cestovní agentura MOVAMI s.r.o., její aktivity a celkový stav z pohledu marketingové koncepce. Tato část zkoumá každou analýzu zvlášť pro lepší pochopení současné pozice agentury na trhu cestovního ruchu. Třetí část práce prezentuje shrnutí výsledků všech provedených analýz a návrh nové vylepšené marketingové strategie pro cestovní agenturu MOVAMI s.r.o. This thesis is focused on the main characteristics of company marketing strategy. The first part describes theoretical facts about marketing, its concept, strategy and planning, as well as the strategic marketing processes. For design and realisation of marketing strategy the most important marketing analysis are described here in detail: marketing mix, marketing communication, marketing environment and SWOT analysis. The second part of this thesis presents a travel agency MOVAMI s.r.o., its activities and overall state from the perspective of marketing conception. This part also investigates each analysis individually for better understanding of the present position of agency on the tourism market. The third part presents the summary of the results of all conducted analysis and design of the new improved marketing strategy for the travel agency MOVAMI s.r.o. Keywords: marketingová koncepce; marketingová strategie; cestovní ruch dostupnost_czu
Marketingová strategie podniku

Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku marketingové strategie podniku. První část práce se zabývá teoretickými poznatky o marketingu, jeho koncepcí, strategií a plánování, a také strategickými ...

Hrebenyk, Yanina; Štůsek, Jaromír; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Rozvoj environmentálně šetrného cestovního ruchu v regionu Nechanicko
Součková, Michaela; Kašparová, Ivana; Karel, Karel
2017 - Czech
Tato práce se zabývá možnostmi cestovního ruchu v mikroregionu Nechanicko v Královéhradeckém kraji. Součástí práce je analýza současného území (geografie, vodstvo, klima, obyvatelé, doprava) a nabízené turistické služby a možnosti (ubytování, památek, událostí a možnosti občerstvení). Tato analýza byla vypracována v rámci vlastního zkoumáním území, strategických plánů a jiných dokumentů. Součástí analýzy je popis jednotlivých obcí mikroregionu a to z hlediska dopravy a společenských aktivit. Z této analýzy a jednotlivých rozhovorů se zástupci obcí byla následně sestavena SWOT analýza, která upozorňuje na silné a slabé stánky, příležitosti a ohrožení daného mikroregionu. Během analýzy proběhly jak již zmíněné rozhovory se zástupcem každé obce, tak s některými místními podnikateli o jejich výrobcích a službách a jak prostřednictvím nich zkvalitnit cestovní ruch v daném území. Dále jsou navrženy prioritní osy. Některé tyto prioritní osy jsou rozpracovány v části Navržené opatření a Vlastní návrhy opatření v kapitole č. 19. a 20. Poslední částí této práce je vlastní návrhy výletních okruhů zaměřené především na cyklistickou dopravu, které by měly napomoci k propagaci environmentálního cestovního ruchu v mikroregionu Nechanicko. This thesis deals with possibilities of tourism development of mikroregion Nechanicko in region Hradec Kralove. The thesis includes analysis of the current region (geography, hydrography, climate, residents and transport) and tourist services and device (accommodation, attractions and events, refreshment). This analysis has been prepared from own investigation ofregion, region strategic plans and other documents. This analysis is a discription of eachvillage in region frompointofview of transport ofand social activities. From this analysis and individual interviews with a representative of each village was made SWOT analysis (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) of region. During analysis wereperformedinterviews with representatives of each village and some local bussinesmen about their products and services and how they to tourism with their products and services in region. It was also proposed several preffered axes. Some of thepriorities are developed in a part of proposed precautionand owen proposals precaution in parts of number 19. and 20. The last part of this thesis are owen proposal for cycling trips. There cycling trips are helped to advertising environmental tourism in this region. Keywords: turismus; destinace; venkovská krajina dostupnost_czu
Rozvoj environmentálně šetrného cestovního ruchu v regionu Nechanicko

Tato práce se zabývá možnostmi cestovního ruchu v mikroregionu Nechanicko v Královéhradeckém kraji. Součástí práce je analýza současného území (geografie, vodstvo, klima, obyvatelé, doprava) a ...

Součková, Michaela; Kašparová, Ivana; Karel, Karel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Kraniální variabilita středoevropských populací bobra evropského
Oberreiterová, Veronika; Vorel, Aleš; Korbelová, Jana
2017 - Czech
Abstrakt: Populace bobra evropského ve střední Evropě vznikly z několika refugiálních populací. Tyto populace jsou sice v současné době dobře prozkoumané, avšak projevy, které mohou odrážet genetickou variabilitu, známy nejsou. V České republice jsou bobři, kteří se šíří ze Saska, z Magdeburského refugia, a další populace, které jsou tvořeny bobry z Rakouska a Bavorska, čili jde o potomky jedinců pocházejících z refugií v Polsku, Rusku, Norsku a Francie. Existuje mnoho náznaků o tom, že jedinci ze severních Čech (jedinci labské populace) vykazují značné množství odlišností. Cílem této práce bylo přesné stanovení věku uhynulých jedinců bobra evropského ze sbírky katedry ekologie FŽP. Nejpřesnějším odhadem věku je uzavírání bazálního otvoru kořene zubu a součet cementových vrstev molárů, avšak tato metoda je časově a technicky náročná a proto se tato práce snažila o nalezení jiného spolehlivého kritéria k určení stáří uhynulých jedinců ve formě intervalů konkrétních charakteristik pro jednotlivé věkové třídy (juvenil, subadult, adult). Pomocí statistické analýzy jsem dospěla k závěru, že nejvhodnějším kraniálním rozměrem pro determinaci věku jedinců je délkový rozměr LCB (kondyobazální délka lebky) a LAZ (zygomatická šířka lebky). Nejvhodnější metristickou charakteristikou pro odhad věku vyšla váha. Abstract: European beaver population in Central Europe originated from several refugial populations. Although these populations are currently well-researched, but the manifestations that may reflect genetic variability, are not known. In the Czech Republic there are beavers who spread from Saxony, from Magdeburg refugia, and other stocks that are created by beavers from Austria and Bavaria, or are the offspring of individuals coming from refuges in Poland, Russia, Norway and France. There are many indications that individuals from northern Bohemia (Elbe individuals of the population) have a considerable amount of differences. The aim of this study was to determine the exact age of mortalities beaver from the collection of the Department of Ecology FES. The most accurate estimate of the age is the closing of the basal opening of the tooth root and the sum of cement layers molars, but this method is time-consuming and technically challenging and therefore the work of trying to find another reliable criterion to determine the age of mortalities in the form of intervals of specific characteristics for each age class (juvenil, subadult, adult). Using statistical analysis, I conclude that the most cranial size determination for individuals age the length dimension is LCB (condyobasal length of the skull) and LAZ (zygomatic width of the skull). The most appropriate metristic characteristic to estimate the age appeared weight. Keywords: kraniální variabilita; bobr evropský; castor fiber albicus dostupnost_czu
Kraniální variabilita středoevropských populací bobra evropského

Abstrakt: Populace bobra evropského ve střední Evropě vznikly z několika refugiálních populací. Tyto populace jsou sice v současné době dobře prozkoumané, avšak projevy, které mohou odrážet genetickou ...

Oberreiterová, Veronika; Vorel, Aleš; Korbelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnota turistických oblastí České republiky
Havránková, Eva; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vnímáním hodnoty turistické destinace a metodami jejího měření pomocí výzkumných metod Q-metodologie a Likertova škála, které jsou v závěru diplomové práce komparovány. Zkoumanými destinacemi jsou turistické oblasti České republiky vymezené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. V teoretických východiscích je charakterizována destinace cestovního ruchu a její potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Zároveň je v této části vysvětlen pojem hodnota destinace. V části Metodická východiska jsou charakterizovány výzkumné metody Likertova škála a Q-metodologie, které byly uplatněny v empirickém výzkumu při sběru dat. Druhá část diplomové práce je zaměřena na analýzu a komparaci výsledků dotazníkového šetření. Výsledky diplomové práce mohou být využity centrálami cestovního ruchu nebo organizacemi cestovního ruchu v destinacích. This master thesis deals with the perception of tourist destination attractiveness and its measuring by means of two research methods - Q-methodology and Likert scale. The use of these methods and the results which they provide are compared at the end of this thesis. In the theoretical part, which is based on the study of scientific literature, the term tourist destination and its potential for tourism development are defined. This part is also focused on the types of tourist destinations and explains the term tourist destination attractiveness. The following section is aimed at characterization of research methods Likert scale and Q-methodology. These methods are applied in the empirical research for data collection. The practical part is composed of the analysis of the data captured by the questionnaires and the comparison of the results based on own research focused on the tourist destination attractiveness. The result of this master thesis can be used by the destination management organizations and tourist centres in destinations. Keywords: cestovní ruch; atraktivita; destinace; hodnota; Likertova škála; Q-metodologie; shluková analýza dostupnost_czu
Hodnota turistických oblastí České republiky

Diplomová práce se zabývá vnímáním hodnoty turistické destinace a metodami jejího měření pomocí výzkumných metod Q-metodologie a Likertova škála, které jsou v závěru diplomové práce komparovány. ...

Havránková, Eva; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Lidský kapitál a investování do něj ve zvolené společnosti
Kosa, Kristina; Šrédl, Karel; Hana, Hana
2017 - Czech
V této diplomové práce je zkoumána problematika lidského kapitálu a investování do něj. V současné době pojem lidský kapitál je široce používán. Ze všech podnikových zdrojů se zejména v lidském kapitálu skrývá největší prostor pro zvýšení efektivity fungování moderní společnosti. Lidský kapitál se stává objektem investování zároveň s technickým vybavením, budovami, technologiemi. V teoretické části jsou popsané základní pojmy spojené s lidským kapitálem, základní hlediska na teorii lidského kapitálu. Cílem dané práce je provádění komparace hledisek na teorii lidského kapitálu a prognóz vývoje trhu lidského kapitálu na příkladu České republiky a Ruské federace. V praktické části je provedena analýza chování ruské skupiny společností Master v oblasti investování do lidského kapitálu. Úkolem praktické části je zjistit, pomocí čeho se společností snaží rozvíjet svůj lidský kapitál. In this graduate work studied problems of human capital and investing in it. Currently, the concept of human capital is widely used. From all enterprise resources, especially in human capital contains the greatest scope for increasing the efficiency of the functioning of modern enterprise. Human capital is becoming the object of investing together with technical equipment, buildings, technologies. The theoretical part describes the basic concepts of human capital, basic viewpoints on human capital theory. The goal of this graduate work is the comparison points of view on the human capital theory and forecasts of market development of human capital in the Czech Republic and the Russian Federation. In the practical part analyzed investing behavior of the Russian group of companies Master in human capital. The task of the practical part is to find out how the company trying to develop its human capital. Keywords: lidský kapitál; znalostní ekonomika; vzdělávání dostupnost_czu
Lidský kapitál a investování do něj ve zvolené společnosti

V této diplomové práce je zkoumána problematika lidského kapitálu a investování do něj. V současné době pojem lidský kapitál je široce používán. Ze všech podnikových zdrojů se zejména v lidském ...

Kosa, Kristina; Šrédl, Karel; Hana, Hana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases