Number of found documents: 192
Published from to

Půdní voda, vzduch a mikrobiální procesy
Šimek, Miloslav
2003 - Czech
Keywords: soil water; air; microbial processes; aerologie; půdy Available at various institutes of the ASCR
Půdní voda, vzduch a mikrobiální procesy

Šimek, Miloslav
Ústav půdní biologie, 2003

Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář
Frouz, Jan; Šourková, Monika; Frouzová, Jaroslava
2003 - Czech
Keywords: soil physical properties; soil organisms; roots of plants Available at various institutes of the ASCR
Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář

Frouz, Jan; Šourková, Monika; Frouzová, Jaroslava
Ústav půdní biologie, 2003

Biochemické vlastnosti půd horských ekosystémů zasažených acidifikací
Šantrůčková, Hana; Kopáček, Jiří; Šimek, Miloslav; Picek, T.; Grund, M.; Šetlík, J.
2003 - Czech
Cílem tohoto přispěvku je ukázat jaké množství živin je vázáno v mikroorganismech a jaká je rychlost mineralizace C a N, a nitrifikace v půdách dvou odlišných horských ekosystémů; smrkového lesa a alpinských luk; v oblastech zasažených acidifikací. Výsledky naznačují, že v současnosti půdy alpinských luk v Tatrách mají větší schopnost zadržovat živiny a nebezpečí vysoké mineralizace a následného vyplavování živin je nižší než v lesních půdách Šumavy. Results on the evaluation of chemical and biological properties of soil affected by long-term acidification are summarized. It is shown that mountain ecosystems differ in their ability to adsorb nutrients and in the rate of nutrient leaching. Keywords: soil acidification; carbon; nitrogen; dusík Available at various institutes of the ASCR
Biochemické vlastnosti půd horských ekosystémů zasažených acidifikací

Cílem tohoto přispěvku je ukázat jaké množství živin je vázáno v mikroorganismech a jaká je rychlost mineralizace C a N, a nitrifikace v půdách dvou odlišných horských ekosystémů; smrkového lesa a ...

Šantrůčková, Hana; Kopáček, Jiří; Šimek, Miloslav; Picek, T.; Grund, M.; Šetlík, J.
Ústav půdní biologie, 2003

Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou
Tajovský, Karel; Pižl, Václav
2003 - Czech
Společenstva půdní makrofauny (žížalovití, mnohonožky a stonožky) byla studována ve třech zvláště chráněných horských smrkových porostech Šumavy v letech 2000-2003 metodou půdních vzorků, s cílem stanovit jejich kvalitativní a kvantitativní parametry. Studované smrkové lesy vykazovaly chudá (abundance 7,7 - 61,3 ind.m-2), avšak velmi specifická společenstva žížal tvořená 2 až 4 acidotolerantními epigeickými druhy. Obdobně společenstva mnohonožek vykazovala velmi nízké hustoty (1,6 - 44,8 ind.m-2 ) a nízké počty druhů. Hustoty populací stonožek dosahovaly 41,1 - 206,4 ind.m-2, přičemž jejich společenstva byla tvořena převážně zástupci zemivek z řádu Geophilomorpha. Porovnání ploch bez zásahu s plochami se selektivní těžbou smrkových stromů ukázalo negativní vliv lesního hospodaření na populace mnohonožek a stonožek. Hustoty populací obou skupin a rovněž druhové spektrum mnohonožek byly podstatně nižší na těžené ploše na lokalitě Trojmezná. Naopak vyšší populace žížal byly zjištěny na těžených plochách, pravděpodobně následkem změn v bylinném patře a opadu, ke kterým dochází v souvislosti s vykácením stromů. Assemblages of soil macrofauna (earthworms, millipedes and centipedes) were studied in three specially protected mountain spruce stands in the Bohemian Forest (Czech Republic) in 2000-2003 using soil sampling to assess their quantitative and qualitative parameters. Spruce forests under study possessed poor (density 7,7-61,3 ind.m-2), but very specific earthworm assemblages built of 2-4 acidotolerant epigeic species. Similarly, assemblages of millipedes were low in both density (1,6-44,8 ind.m-2) and species numbers. Density of centipedes reached 41,1-206,4 ind.m-2, and their assemblages were composed mainly of the representatives of the order Geophilomorpha. Comparison of intact stands and those with selective cutting of spruce trees showed the negative impact of forestry management on populations of millipedes and centipedes. Density of both groups as well as species number of millipedes was markedly lower at selectively cut plot in the Trojmezná. On the contrary, denser earthworm populations were found at cut than at intact plots, most probably due to changes in herb vegetation and litter layer followed tree cutting. Keywords: soil fauna; spruce forests; tree cutting Available at various institutes of the ASCR
Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou

Společenstva půdní makrofauny (žížalovití, mnohonožky a stonožky) byla studována ve třech zvláště chráněných horských smrkových porostech Šumavy v letech 2000-2003 metodou půdních vzorků, s cílem ...

Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2003

Vybrané aspekty interakcí žížal s fyzikálními parametry prostředí
Pižl, Václav
2003 - Czech
Keywords: earthworms-physical parameters of the environment Available at various institutes of the ASCR
Vybrané aspekty interakcí žížal s fyzikálními parametry prostředí

Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2003

Vliv teploty na půdní živočichy: metody studia
Šustr, Vladimír
2003 - Czech
Keywords: temperature; soil organisms; teplota Available at various institutes of the ASCR
Vliv teploty na půdní živočichy: metody studia

Šustr, Vladimír
Ústav půdní biologie, 2003

Collembola Žofínského pralesa a jejich biodiverzita
Rusek, Josef
2002 - Czech
V letech 1997-1999 jsem studoval společenstva Collembola bukových a smrkových lesů v Národní přírodní rezervaci Žofínský prales. V materiálu 13297 jedinců bylo zjištěno 93 druhů Collembola. V bučinách bylo zjištěno 71, ve smrčinách 52 druhů. Vysoká diversita (H=2,6) byla zjištěna v některých mikrostanovištích jak v bučině, tak i ve smrčině, nejnižší (H=0,6) na sukcesně raných mikrostanovištích s porostem mechů. Nejvyšší počet druhů (31) byl zjištěn na dvou mikrostanovištích v bukovém smrkovém pralese, nejnižších porostech mechů na granodioritových balvanech v bukové javořině (5 druhů). Význačným zoogeografickým prvkem fauny Collembola jsou v Žofínském pralese alpské druhy, či druhy mající blízké příbuzné v Alpách. Collembolan, communities were studied in the Žofínský Prales National Nature Reserve in south Bohemia during 1997-1999. 93 species of Collembola were established in the material of 13297 individuals. 71 of them were recorded in the beech and 52 in the spruce forests. The highest diversity (H=2,6) was established in one of the beech and in two of the spruce forest microhabitats. The lowest diversity (H=0,6) was in moss on a boulder in the Fageto-Aceretum forest. Characteristic feature of the collembolan fauna of the Žofínský prales is a high number of alpine species or species having near relatives in the Alps. Keywords: Collembola; biodiversity; microhabitats Available at various institutes of the ASCR
Collembola Žofínského pralesa a jejich biodiverzita

V letech 1997-1999 jsem studoval společenstva Collembola bukových a smrkových lesů v Národní přírodní rezervaci Žofínský prales. V materiálu 13297 jedinců bylo zjištěno 93 druhů Collembola. V bučinách ...

Rusek, Josef
Ústav půdní biologie, 2002

Fauna of soil nematodes and other soil micro-mesofauna in spruce clearings in the Šumava Mts., Czech Republic
Háněl, Ladislav
2002 - English
Soil micro- and mesofauna was studied in four spruce clearings in the Šumava Mts., covered by vegetation of Junco effusi-Calamagrostietum villosae. The total average abundance of nematodes varied from 1527 to 3864 x 10 3 ind.m-2 in individual localities (mean value 2833 x 10 3 ind.m-2). Root-fungal feeders were the most abundant nematodes mainly represented by Aglenchus agricola (about 50% of all nematodes) and by Filenchus spp. (5%, mostly F. misellus). The second most abundant trophic group were bacterivores (29%,mostly Acrobeloides nanus and Plectus spp.) followed by omnivores (6%, mostly Eudorylaimus spp.). The number of nematode species in individual localities varied from 51 to 57, the number of genera from 29 to 33. Generic heterogeneity of spruce clearing fauna was relatively low (mean H´gen = 1,92), as well as the value of maturity indices (SMI = 2,19, MI = 2,40, PPI = 2,01. (The mean abundance of enchytraeids in the set of localities studied was 55 x 10 3 ind.m-2, of rotifers 134 x 10 3 ind.m-2, of tardigrades 125 x 10 3 ind.m-2, and of copepods 5 x 10 3 ind.m-2. Keywords: Nematoda; Enchytraeidae; spruce clearings Available at various institutes of the ASCR
Fauna of soil nematodes and other soil micro-mesofauna in spruce clearings in the Šumava Mts., Czech Republic

Soil micro- and mesofauna was studied in four spruce clearings in the Šumava Mts., covered by vegetation of Junco effusi-Calamagrostietum villosae. The total average abundance of nematodes varied from ...

Háněl, Ladislav
Ústav půdní biologie, 2002

Soil algae of spruce forests at Smrčina and Plechý (Šumava Mts.)
Lukešová, Alena
2002 - English
Keywords: communities; diversity; selective tree cutting Available at various institutes of the ASCR
Soil algae of spruce forests at Smrčina and Plechý (Šumava Mts.)

Lukešová, Alena
Ústav půdní biologie, 2002

Žížalovití (Lumbricidae) Novohradských hor - současný stav poznání
Pižl, Václav
2002 - Czech
In this contribution, the first data are presented on the occurrence of earthworms at the territory of the Novohrady Mts. 605 individuals were obtained during occasional samplings at 11 sites, among which 19 earthworm species and subspecies were identified, i.e. almost 40 Keywords: earthworms; Novohrady Mts.; faunistics Available at various institutes of the ASCR
Žížalovití (Lumbricidae) Novohradských hor - současný stav poznání

In this contribution, the first data are presented on the occurrence of earthworms at the territory of the Novohrady Mts. 605 individuals were obtained during occasional samplings at 11 sites, among ...

Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases