Number of found documents: 25664
Published from to

Problematika uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce
OUŘEDNÍK, Tomáš
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které ovlivňují uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Pro dosažení tohoto cíle byla použita metoda kvalitativní analýzy za použití strukturovaných rozhovorů, která umožnila hloubkové porozumění zkušenostem a výzvám, jimž tito jedinci při výkonu a hledání zaměstnání čelí. K analýze získaných dat byla použita technika otevřeného kódování. Výzkumný soubor byl složen z náhodně vybraných jednotlivců starších 18 let ze Středočeského kraje, který byl tvořen pěti komunikačními partnery s mentálním postižením a jedním komunikačním partnerem, jež organizaci, která se zabývá problematikou zaměstnávání osob s mentálním postižením, zastupuje. V tomto souboru byly zastoupeny tři ženy a tři muži. Výsledky výzkumu ukázaly, že jedinci s mentálním postižením preferují zaměstnání před svým volným časem. Zároveň bylo zjištěno, že jedinci s mentálním postižením si plně uvědomují své přednosti, které mohou nabídnout pracovnímu trhu. Výstupy bakalářské práce přispívají k lepšímu pochopení výzev zaměstnávání osob s mentálním postižením a zároveň mohou poskytovat vysokou evaluační hodnotu jednotlivým institucím a organizacím, které se problematikou uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce zabývají. Získaná data mohou také sloužit jako informační zdroj určený sociálním pracovníkům, kteří danou problematiku řeší. This bachelor's thesis delves into the intricacies surrounding the employment of persons with intellectual disabilities within the labuor market. The primary objective of this academic endeavor is to discern the factors influencing the integration of persons with intellectual disabilities into the workforce. To achieve this objective, a method of qualitative analysis through structured interviews was employed, facilitating an in-depth comprehension of the experiences and challenges faced by these persons in their pursuit of employment. The technique of open coding was applied for the analysis of the collected data. The research cohort consisted of randomly selected persons over the age of 18 from the Central Bohemian Region. This group comprised five communication partners with intellectual disabilities and one representative communication partner, acting on behalf of an organization devoted to addressing the issue of employing individuals with intellectual disabilities. Among this cohort, three women and three men were represented. Research findings underscored that persons with intellectual disabilities prioritize employment over their leisure time. Furthermore, it was ascertained that these persons possess a keen awareness of their strengths, which they can contribute to the labour market. The outcomes of this bachelor's thesis contribute significantly to a deeper understanding of the challenges associated with employing persons with intellectual disabilities. Simultaneously, they offer substantial evaluative value to individual institutions and organizations dedicated to addressing the matter of integrating persons with intellectual disabilities into the labour market. The acquired data also holds potential as a valuable resource for social workers engaged in addressing this specific issue. Keywords: Mentální postižení; trh práce; zaměstnání; podporované zaměstnávání; sociální podnikání; Intellectual disability; labour market; employment; supported emloyment; social entrepreneurship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce. Cílem této bakalářské práce je identifikovat aspekty, které ovlivňují uplatnění osob s mentálním ...

OUŘEDNÍK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců
JELÍNKOVÁ, Karolína
2023 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Komfort a bezpečí je klíčovou součástí péče o novorozence a kojence. Bakalářská práce se zaměřuje na pohled dětských sester a matek při zajištění komfortu a bezpečí u novorozence a kojence, způsob edukace matek dětskou sestrou v této oblasti a způsob zajištění komfortu a bezpečí u novorozence a kojence matkou v domácím prostředí. V bakalářské práci byly stanoveny čtyři cíle. Prvním cílem bylo popsat pohled dětských sester na zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Druhý cíl byl zjistit způsob edukace matek v oblasti zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Třetím cílem bylo popsat pohled matek na zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců a posledním zvoleným cílem bylo zjistit způsob zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců matkami v domácím prostředí. Teoretická část bakalářské práce definuje pojmy novorozenecké a kojenecké období, zabývá se lidskými potřebami, zvláště pak potřebou jistoty a bezpečí a lásky a sounáležitosti. Teoretická část rovněž popisuje možnosti zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců, jako jsou skin to skin kontakt, bonding, koupel novorozence včetně péče o kůži, správnou manipulaci, bezpečný spánek, a nakonec i využití baby masáží, aromaterapie a šátkování. Výzkumná část práce byla vytvořena na základě kvalitativního šetření metodou dotazování. Sběr dat proběhl pomocí techniky hloubkových rozhovorů s dětskými sestrami a matkami novorozenců a kojenců. Analýza dat proběhla pomocí metody tužka papír. Následně byly vytvořeny kategorie hloubkových rozhovorů zvlášť pro dětské sestry a zvlášť pro matky. U dětských sester bylo vytvořeno pět kategorií: Zajištění potřeby jistoty a bezpečí z pohledu dětských sester, Způsob provedení edukace dětskou sestrou, Obsah edukace, Využití alternativních metod v péči o dítě z pohledu dětských sester a Příprava na péči o dítě. U matek bylo také vytvořeno pět kategorií, mezi které patří: Zajištění potřeby jistoty a bezpečí z pohledu matek, Edukace, Spánek, Využívání alternativních metod v péči o dítě z pohledu matek a Výbavička pro dítě. Ke kategoriím byly následně vytvořeny odpovídající podkategorie. Z výzkumného šetření vyplynulo, že dětské sestry i matky mají stejný pohled na zajištění komfortu a bezpečí u novorozence a kojence. Shodly se, že je potřeba, aby matka byla s děťátkem v neustálém kontaktu, mazlila se s ním, chovala ho, mluvila na něj a byla milující. Výzkumné šetření ukázalo také, že matky nejsou nedostatečně edukovány v oblasti manipulace s novorozencem a kojencem a v oblasti bezpečného spánku. Na základě výsledků výzkumného šetření byly vytvořeny dva edukační letáky obsahující zásady správné manipulace a zásady bezpečného spánku novorozence a kojence. The bachelor thesis focuses on a specific issue concerning comfort and safety establishment for newborns and infants. Comfort and safety is the key component of newborn and infant care. This bachelor thesis focuses on paediatric nurses´ and mothers´ perspective on the comfort and the safety ensurement of the newborn and the infant, furthermore focuses on the education of mothers provided in this field by the paediatric nurse and on the way by which comfort and safety of the newborn and the infant is ensured by the mother in the home environment. Four objectives were set in the bachelor thesis. The first objective was to describe the perspective of pediatric nurses on ensuring comfort and safety in newborns and infants. The second objective was to determine the way how to educate mothers in the field of providing comfort and safety to newborns and infants. The third objective was to describe the mothers' perspective on ensuring comfort and safety of newborns and infants and the last objective chosen was to find out the method of ensuring comfort and safety of newborns and infants by mothers in the home environment. The theoretical part of the bachelor thesis defines the concepts of the neonatal and the infant period, and follows up basic human needs, particularly the need of security and safety and the need of love and together belonging. The theoretical part also describes possibilities of comfort and safety ensurement of newborns and infants, such as skin to skin contact, bonding, newborn bathing including skin care, proper handling, safe sleep, and finally the use of baby massage, aromatherapy and swaddling. The research part of the thesis was based on qualitative survey, using an interview method. The data collection was done using in-depth interview technique with pediatric nurses and mothers of newborns and infants. Data analysis was done using pencil paper method. Subsequently, categories of in-depth interviews were created separately for paediatric nurses and mothers. Five categories were created for the baby nurses: Providing the Need for Security and Safety from the Baby Nurses' Perspective, The way of the Baby Nurse Education Conduct, Content of the Education, Use of Alternative Methods in the Child Care from the Baby Nurses' Perspective and Preparation for the Child Care. For mothers, five categories were also created, which include: Providing the Need of Security and Safety from the Mothers' Perspective, The Education, The Sleep, Use of Alternative Methods in the Child Care from the Mothers' Perspective, and The Layette Set. Corresponding sub-categories were then created for the categories. The research revealed that paediatric nurses just as mothers had the same perspective on providing comfort and security for the newborn and infant. They agreed that it is necessary that mother and baby are to be in constant contact, including cuddling, caressing and talking to the baby, generally speaking to be the loving mother. The research survey also showed us that mothers are not sufficiently educated in the area of handling the newborn and infant and in safe sleeping. Based on the results of the research, two educational leaflets were developed containing the principles of proper handling and safe sleep for newborn and infant. Keywords: Novorozenec; kojenec; dětská setra; matka; komfort a bezpečí; jistota; edukace; Newborn; Infant; Pediatric nurse; Mother; Comfort and safety; Certainty; Education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění komfortu a bezpečí u novorozenců a kojenců. Komfort a bezpečí je klíčovou součástí péče o novorozence a kojence. Bakalářská práce se zaměřuje na ...

JELÍNKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Determinace kvality společenského a pracovního zapojení jedinců s mozkovou obrnou v majoritní společnosti
KALKUŠOVÁ, Barbora
2023 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak se jedincům s mozkovou obrnou daří obstát v pracovní či vztahové oblasti. K dosažení hlavního cíle, bylo zapotřebí, vytyčit si i cíle vedlejší. Tedy, zjistit, zda se osoby s mozkovou obrnou setkávají na pracovišti s předsudky, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany spolupracovníků. Dalším z vedlejších cílů bylo, zjistit jaké sociální dopady má mozková obrna na všední život těchto osob. Posledním z vedlejších cílů bylo, zjistit rozdíly při získávání pracovních příležitostí těchto osob, v souvislosti se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Pro uskutečnění praktické části práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaný rozhovor. Výzkum prokázal, že se osobám s mozkovou obrnou daří poměrně dobře obstát jak v pracovní, tak vztahové oblasti, nicméně, k naplnění těchto potřeb vede mnohdy náročnější, zdlouhavější cesta, plná překážek, se kterými se majoritní společnost nepotýká. Ukázalo se, že ve vztahové oblasti si zejména dospívající jedinci musí, na rozdíl od zdravých jedinců, mnohé odpustit, či počkat delší dobu, což mnohdy vede k frustraci někdy až k deprivaci těchto osob. V pracovní oblasti se jedinci s mozkovou obrnou nezřídka setkávají s předsudky od kolegů i nadřízených, a to zejména v prvních měsících, od nástupu do nového zaměstnání. Jejich kolegové často zprvu nechápou specifické potřeby osob s mozkovou obrnou. Prokázalo se však, že s postupem času se tato situace většinou zlepší. Cíle práce se tak podařilo naplnit, přičemž práce otevřela i témata nová. Nabízí tak netradiční paletu témat, která majoritní společnost často opomíjí, přechází, či jsou pro ni spíše společenským tabu. Bakalářská práce přináší běžnému čtenáři podnět k zamyšlení, co víc, může sloužit jako studijní materiál pro další studenty sociální práce či jiných humanitních oborů. Práce by v budoucnu mohla být rozpracována do větší hloubky a rozšířena o další, doposud nezmíněná témata. The main aim of the bachelor thesis was to find out how individuals with cerebral palsy manage to cope in the work or relationship field. In order to achieve the main goal, it was necessary to set secondary goals as well. That is, to determine if individuals with cerebral palsy encounter prejudice in the workplace, both from their employer and co-workers. Another secondary objective was to find out what social impact cerebral palsy has on the everyday life of these individuals. The last secondary objective was to find out the differences in obtaining employment opportunities for these persons, in relation to high school or university education. To carry out the practical part of the thesis, a qualitative research strategy, a questionnaire method and a semi-structured interview technique were chosen. The research has shown that people with cerebral palsy manage to cope relatively well in both the work and relational spheres; however, the path to fulfilling these needs is often more challenging, more lengthy, and full of obstacles that the majority society does not face. It has been shown that in the relational area, especially adolescents, unlike healthy individuals, have to forgive or wait for a longer period of time, which often leads to frustration and sometimes even deprivation. At work, individuals with cerebral palsy often face prejudice from colleagues and superiors, especially in the first few months of starting a new job. Their colleagues often do not initially understand the specific needs of people with cerebral palsy. However, it has been shown that this situation usually improves with time. Thus, the objectives of the work were met, and the work also opened up new topics. Thus, it offers an unconventional range of topics that are often neglected, passed over, or rather a social taboo for the majority society. Keywords: Mozková obrna; sociální práce; zdravotní postižení; zaměstnávání; Cerebral palsy; social work; disability; employment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Determinace kvality společenského a pracovního zapojení jedinců s mozkovou obrnou v majoritní společnosti

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak se jedincům s mozkovou obrnou daří obstát v pracovní či vztahové oblasti. K dosažení hlavního cíle, bylo zapotřebí, vytyčit si i cíle vedlejší. Tedy, ...

KALKUŠOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vliv fyzioterapie na rozvoj jemné motoriky ruky u pacientů s revmatoidní artritidou
MACHYNIAKOVÁ, Šárka
2023 - Czech
Tato práce se věnuje především popisu revmatoidní artritidy a fyzioterapeutickým možnostem rozvoje jemné motoriky rukou. Prvním cílem bylo popsání soudobých možností fyzioterapie u pacientů s revmatoidní artritidou, které byly vhodně aplikovány na základě jednotlivých kineziologických rozborů. Druhý cíl se věnoval sestavení efektivní cvičební jednotky pro rozvoj jemné motoriky v oblasti rukou, a to na základě objektivních a subjektivních informací získaných od probandů v době výzkumu. Tato práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části jsem popsala samotné onemocnění, epidemiologii, etiopatogenezi, klinický obraz, základní vyšetření spolu s diagnostikou a známé druhy terapie. V závěrečné části jsem také stručně popsala anatomii a kineziologii pletence horní končetiny. Druhou, praktickou, část jsem zpracovala formou kvalitativního výzkumu. Výzkumný vzorek byl vytvořen z jednoho muže a dvou žen ve věku 79 až 89 let. U všech probandů jsem provedla vstupní kineziologický rozbor, zhodnocení úchopu a otestovala je podle Jebsen - Taylor testu. Na základě zjištěných informací jsem stanovila krátkodobé cíle a zvolila vhodné fyzioterapeutické metody k jejich dosažení. Výzkum pro praktickou část probíhal po dobu 3 měsíců. Během této doby jsem jednou týdně pacienty navštěvovala a dle potřeby upravovala terapii. Na závěr jsem provedla výstupní kineziologický rozbor, jehož výsledky jsem porovnala se vstupním kineziologickým rozborem a provedla vyhodnocení. Probandům bylo doporučeno pokračovat v terapii, a to plněním cílů z dlouhodobého rehabilitačního plánu. Ze zjištěných informací vyplývá, že pravidelná terapie s vhodným cvičením má pozitivní vliv zejména na zvýšení pohybu ramenních kloubů, zlepšení manipulační schopnosti ruky, zmírnění bolestí i pozitivní vliv na psychiku probandů. Tato práce může být využita jako edukační materiál pro zdravotníky, studenty zdravotnických oborů, širokou veřejnost, ale především pro nemocné či jejich blízké. The subject of this thesis is mainly description of rheumatoid arthritis and physiotherapeutic possibilities of precisely developing hand motoring. The first objective was to describe the current possibilities of physiotherapy in patients with rheumatoid arthritis, which were appropriately applied based on individual kinesiological analyses. Second goal was to build an effective exercise unit for developing fine motor skills in the hands area, based on objective and subjective information obtained from probands at the time of the research. This thesis is divided into two parts. The first theoretical part described the disease itself, epidemiology, etiopathogenesis, clinical picture, elemental examination diagnosis, and detailed description of known types of therapy. Finally, I briefly described the anatomy and kinesiology of the upper limb plait. The second practical part I processed in the form of qualitative research. The research sample contained one man and two women aged 79 to 89. For all probands, I performed an initial kinesiological analysis, grip evaluation, and testing according to Jebsen - Taylor test. Based on the information gathered, I have set short-term goals and chosen appropriate physiotherapy methods to achieve these set goals. The practical part took place over three months. During this time, I visited patients once a week and adjusted the therapy as necessary. Finally, I performed an output kinesiological analysis, the results of which I compared with the input kinesiological analysis and performed an evaluation. Probands were advised to continue therapy by fulfilling the goals of the long-term rehabilitation plan. The information found indicates that regular therapy with appropriate exercise has a positive effect especially on increasing shoulder joint ranges, improving hand handling, pain relief, and overall psychological improvement of probands. This thesis can be used as educational material for healthcare professionals, medical students, the public, and especially for the sick or their loved ones. Keywords: Revmatoidní artritida; fyzioterapie; jemná motorika; úchop; Rheumatoid arthritis; physiotherapy; precisely hand motoring; grip Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv fyzioterapie na rozvoj jemné motoriky ruky u pacientů s revmatoidní artritidou

Tato práce se věnuje především popisu revmatoidní artritidy a fyzioterapeutickým možnostem rozvoje jemné motoriky rukou. Prvním cílem bylo popsání soudobých možností fyzioterapie u pacientů s ...

MACHYNIAKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ošetřovatelská péče o dětského pacienta se zrakovou vadou / strabismem
ŽLIČAŘOVÁ, Tereza
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o dětského pacienta se zrakovou vadou strabismem. Název této zrakové vady vznikl od slova strabidzein - šilhati, a to z řeckého původu. Český název pro tuto zrakovou vadu je šilhání. Pokud tato vada není v brzkém věku dítěte včas rozpoznána a diagnostikována, může v pozdějším věku dítěti způsobovat zdravotní komplikace. U opožděné léčby může zdravotní komplikace způsobovat i v dospělosti. Prvním cílem bakalářské práce bylo zmapovat specifika ošetřovatelské péče u dětského pacientka s touto diagnostikovanou vadou, a to především u hospitalizovaných dětí. Druhým cílem bylo zmapovat úlohu sestry vedukaci dětského pacienta s diagnostikovanou zrakovou vadou/ strabismem, a to především v rámci předoperační a pooperační péče u hospitalizovaných dětí. Třetím cílem bylo zmapovat vliv onemocnění na psychické potřeby dětského pacienta se strabismem, a to tedy jednak u hospitalizovaných dětí v nemocnici a jednak u rodin s dětmi se strabismem. A posledním cílem bylo zmapovat vliv onemocnění na sociální potřeby dětského pacienta se strabismem, a to také v případě hospitalizovaných dětí v nemocnici a zároveň vliv na sociální potřeby dítěte v rodinách. Výzkumná část byla vytvořena na základě kvalitativního šetření, a to metodou dotazování v rodinách s dětmi se strabismem a s jejich rodiči a se sestrami pracujícími na oční klinice FN Brno na pracovišti Dětské nemocnice. Sběr dat proběhl pomocí techniky hloubkových rozhovorů. Sběr dat v rodinách byl proveden osobně nebo online a hloubkové rozhovory se sestrami proběhly osobně na oddělení v nemocnici. Výsledky byly zpracovány metodou tužka a papír do kategorií a podkategorií. Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že v současné době je přístup v předoperační a pooperační péči velmi individuální a přizpůsoben potřebám dětských pacientů. Hospitalizace dětského pacienta se zákonným zástupcem nebo doprovodem se stává samozřejmostí dle možností oddělení. V rámci našeho setření bylo zjištěno, že specifika v rámci ošetřovatelské péče jsou nejvíce spojená s tím, že dítě po operaci nevidí, má zakryté jedno nebo obě oči. A zdravotnický personál se tak stává "očima" dítěte a veškerá péče se následně odvíjí od toho. Dále byly zmapovány úlohy sestry v edukaci dětského pacienta, kde bylo zjištěno, jak je důležité edukovat jednak dítě, dle jeho věku, ale podstatné je edukovat i rodiče. A díky tomu je celá hospitalizace zpravidla poklidnější, protože dostatek informací mají i rodiče a vzájemná spolupráce mezi nemocničním personálem a rodiči funguje. Dále bylo potvrzeno, že malé děti se strabismem nemají problém se začleněním do kolektivu, ani jim strabismus nedělá problém ve sportovních aktivitách. Žádné dítě v rozhovorech však nedělá sport na profesionální úrovni, zde možnost omezení nelze hodnotit. Dále bylo zjištěno, že mnohdy samotný strabismus a jeho diagnostiku snáší po psychické stránce hůře rodiče než samotné děti. A závěrem bylo zjištěno, že dětem z kompenzačních pomůcek dělá nejvíce obtíže používání okluzoru. Zde je potřeba další přizpůsobení této kompenzační pomůcky dětem tak, aby byla co nejvíce vyhovující a léčba byla účinná. Výsledky získané výzkumným šetřením lze použít k vytvoření edukačního letáku pro děti a jejich rodiče motivující je k nošení okluzoru, a i dalších kompenzačních pomůcek při strabismu. A to z důvodu, že právě v rodinách bylo zjištěno časté odmítání nošení okluzoru, anebo brýlí jako kompenzační pomůcky, popřípadě jejich sundávání. This bachelor thesis deals with the nursing care of a pediatric patient with the visual impairment/ strabismus. The name of this visual defect is derived from the Greek word strabidzein - squint. The Czech name for this visual impairment is squint. If this defect is not detected and diagnosed early in a child's life, it can cause health complications later in his life. If treated late, it can cause health complications also in adulthood. The first aim of the bachelor thesis was to map the specifics of nursing care in a pediatric patient with this diagnosed defect, especially in hospitalized children. The second aim was to map the role of the nurse in the education of the pediatric patient with diagnosed visual impairment/ strabismus, especially in the preoperative and postoperative care of hospitalized children. The third aim was to map the impact of the disease on the psychological needs of pediatric patients with strabismus, both in hospitalised children and in families with children with strabismus. The final aim was to map the impact of the disease on the social needs of the pediatric patient with strabismus, also in the case of hospitalised children, as well as the impact on the social needs of the child's family. The research part of the study was created based on a qualitative investigation, using the method of interviewing families with children with strabismus and their parents and nurses working at the Eye Clinic of the Children's Hospital FN Brno. Data collection was carried out using in-depth interview technique. Data collection in families was conducted in person or online and in-depth interviews with nurses were conducted in person on the ward at the hospital. The results were processed using the pencil and paper method into categories and subcategories. The survey found that currently the approach in pre - and post-operative care is very individual and adapted to the needs of pediatric patients. Hospitalization of a pediatric patient with a legal representative or an attendant becomes a matter of course according to the possibilities of the department. In the course of our investigation, it was found that the specifics of nursing care are mostly related to the fact that the child cannot see, has one or both eyes covered after surgery. And medical staff becoming the "eyes" of the child and all care is then based on that. Furthermore, the roles of the nurse in the education of the pediatric patient were mapped, where it was found how important it is to educate the child according to his age, but it is also essential to educate the parents. And thanks to this, the whole hospitalization is usually calmer, because parents have enough information and the mutual cooperation between hospital staff and parents works. Furthermore, it was confirmed that young children with strabismus do not have problems with integration into the collective, neither does strabismus cause them problems in sports activities. However, no child in the interviews is doing the sport at a professional level, the possibility of restrictions cannot be assessed here. It has also been found that often the strabismus itself and its diagnosis are psychologically more difficult for parents to bear than for the children themselves. In the end, it was found that the children found it most difficult to use the occlusor among the compensatory aids. Here, further adaptation of this compensatory aid to the child is needed so that it is as suitable as possible and the treatment can be effective. The results obtained from the research can be used to create an educational leaflet for children and their parents motivating them to wear the occlusor and other compensatory aids for strabismus. The reason for this is that families were found to frequently refuse to wear an occlusor or glasses as a compensatory aid, or to take them off. Keywords: Dítě; zraková vada; strabismus; ošetřovatelský proces; edukace; Child; Visual impairment; Strabismus; Nursing process; Education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ošetřovatelská péče o dětského pacienta se zrakovou vadou / strabismem

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o dětského pacienta se zrakovou vadou strabismem. Název této zrakové vady vznikl od slova strabidzein - šilhati, a to z řeckého ...

ŽLIČAŘOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Fyzioterapeutické postupy při léčbě poporodní stresové inkontinence
MARELOVÁ, Alžběta
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapeutickými postupy při léčbě poporodní stresové inkontinence. Rozdělena je do teoretické a praktické části. Jedním z cílů mé práce je popsat terapeutické přístupy, které je možné využít k léčbě poporodní stresové inkontinence. Dále se v teoretické části zaměřuji na popis posturálních změn způsobených těhotenstvím a obdobím během porodu. Posledním cílem je popsat efekt zvolené terapie na posturu ženy a vliv na kvalitu jejího života. V teoretické části jsou uvedeny informace k současnému stavu dané problematiky, dále je zde popsána anatomie a fyziologie daných ústrojí. Následuje kapitola, která se věnuje stresové inkontinenci, konkrétně její klasifikaci, epidemiologii, vzniku, diagnostice a léčbě. Další kapitola řeší změny na těle ženy v období těhotenství a v neposlední řadě se zde nachází kapitola o problematice pánevního dna a možnostech fyzioterapeutických postupů k ovlivnění (nejen) svalů pánevního dna. V praktické části je popsána metodika práce, obsah vyšetření a výsledky jsou zaznamenány v podobě kazuistik. Celkem jde o kazuistiky 2 probandek, které byly různou dobu po porodu a trpěly různou mírou stresové inkontinence po porodu. Po dobu 10 týdnů probandky cvičily dané cviky a jejich popis lze nalézt v jedné z kapitol. Zároveň je možné jejich ukázku vidět na fotografiích v brožuře, která je součástí příloh. Práce může být inspirací pro fyzioterapeuty, kteří pracují s oblastí pánevního dna či konkrétně s ženami po porodu. Dále může posloužit komukoliv, kdo řeší problém v oblasti pánevního dna. Brožura může být prvním krokem v jeho řešení, neboť obsahuje edukativní informace i základní cviky na svaly v dané oblasti. This bachelor thesis focuses on physiotherapeutic procedures in the treatment of postpartum stress incontinence. It is divided into theoretical and practical parts. One of the aims of my thesis is to describe the therapeutic approaches that can be used to treat postpartum stress incontinence. Then, in the theoretical part, I focus on describing the postural changes caused by pregnancy and the period during the postpartum period. The last aim is to describe the effect of the chosen therapy on the woman's posture and the impact on quality of her life. In the theoretical part, information on the current state of the problem is given, as well as the anatomy and physiology of the organs in the body. The following chapter deals with stress incontinence, specifically its classification, epidemiology, etiology, diagnosis and treatment. The next chapter deals with the changes on a woman's body during pregnancy, and last but not least, there is a chapter discussing pelvic floor problems and the possibilities of physiotherapeutic procedures to affect (not only) the pelvic floor muscles. The practical part describes the methodology of the work, the examination content and the results are noted in the form of case reports. In total, there are case reports of 2 probands, who were at different times after childbirth and suffered from different degrees of stress incontinence after childbirth. For 10 weeks the probands practiced the given exercises, a description of which can be found in one of the chapters. At the same time, their examples can be seen in the photographs in the booklet, which is included in the appendices. The work can be an inspiration for physiotherapists who work with the pelvic floor area or specifically with women after childbirth. It can also be useful to anyone dealing with a problem in the pelvic floor area. The booklet can be the first step in solving it, as it contains educational information as well as basic exercises for the pelvic floor muscles. Keywords: Stresová inkontinence; těhotenství; porod; pánevní dno; svaly pánevního dna; změny na pohybovém aparátu; Stress incontinence; pregnancy; childbirth; pelvic floor; pelvic floor muscles; changes of the musculoskeletal system Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyzioterapeutické postupy při léčbě poporodní stresové inkontinence

Tato bakalářská práce se zabývá fyzioterapeutickými postupy při léčbě poporodní stresové inkontinence. Rozdělena je do teoretické a praktické části. Jedním z cílů mé práce je popsat terapeutické ...

MARELOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Sociální pracovník v dětském domově
MAURICOVÁ, Kristýna
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá činností sociálního pracovníka v dětském domově. Za cíl si klade přiblížit činnost sociálního pracovníka v dětském domově, popsat těžkosti a zkušenosti při výkonu sociální práce. Sociální pracovník je důležitou součástí každého dětského domova. Náplň jeho práce tvoří především administrativní stránka přijetí, pobytu a odchodu dítěte. V praktické části byla k dosažení stanoveného cíle využita kvalitativní výzkumná strategie, z konkrétních metod šlo o dotazování, techniku polostrukturovaného rozhovoru. Prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru byly získávány odpovědi na celkem 12 otázek, které pomohly objasnit cíle a výzkumné otázky bakalářské práce. Výzkumný soubor tvořili sociální pracovníci dětských domovů. Získaná data byla zpracována pomocí otevřeného kódování a následně uskupena do kategorií. Z výsledků vyplynulo, že práce sociálního pracovníka v dětském domově je převážně administrativního charakteru a s dětmi přichází do kontaktu pouze v určitých situacích. Zkušenosti sociálních pracovníků se v některých případech liší, ale na svých těžkostech se ve většině případů shodnou. Jedna z jejich těžkostí spočívá ve zprostředkování kontaktu rodiče a dítěte. Pro sociální pracovníky v dětském domově je náročné rodiče najít a kontaktovat. Problémem jsou časté změny adres bydliště nebo telefonního čísla. Dalším problémem s rodiči je situace, kdy dětem naslibují spoustu věcí, avšak nakonec své sliby nedodrží. Pracovníkům chybí potřebné informace o narození dítěte, jeho dětství, někdy i o zdravotním stavu a jeho příbuzných. Taktéž pro ně bývá náročný odchod dítěte ze zařízení. O některých dětech mají stále nějaké informace, nebo samy děti dochází na návštěvu do domova. Bohužel o některých pracovníci nemají žádné informace, a to je trápí. This thesis focuses on the activities of a social worker in a children´s home. Its objective is to provide insight into the work of a social worker in a children´s home, describe the challenges and experiences encountered in the practice of social work. A social worker is an essential part of every children´s home. His responsibilities mainly involve the administrative aspects of admitting, accommodating, and departure of a child. In the practical part of the thesis a qualitative research strategy was utilized to fulfill the set objective, using specific methods such as questioning and semi-structured interview technique. Through semi-structured interview, answers to a total of 12 questions were gathered, which helped to clarify the objectives and research questions of the thesis. The research sample consisted of social workers from children´s homes. The gathered data was analyzed using open coding and subsequently grouped into categories. The results shown that the work of a social worker in a children´s home is primarily administrative in nature, and they only come into contact with the children in specific situations. The experiences of social workers vary in some cases, but they generally agree on the difficulties they face. One of the difficulties lies in facilitating contact between parents and child. For social workers in children´s homes, it is demanding to locate and contact parents. The problem is frequent changes in residence addresses or phone numbers. Another issue with parents is situation when they make numerous promises to their children but fail to fulfill them in the end. They lack essential information about the birth of the child, childhood, sometimes even about their health condition and relatives. The departure of a child from the home is also demanding for the workers. The workers have information about some children or the children themselves come to visit the children´s home, Unfortunately, regarding some of the children, the workers have no information, which troubles them. Keywords: sociální pracovník; dětský domov; dítě; rodiče; administrativní; social worker; children´s home; child; parent; administrative Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sociální pracovník v dětském domově

Tato bakalářská práce se zabývá činností sociálního pracovníka v dětském domově. Za cíl si klade přiblížit činnost sociálního pracovníka v dětském domově, popsat těžkosti a zkušenosti při výkonu ...

MAURICOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Hodnotící škály v ošetřovatelském procesu u dětí
BENEDIKTOVÁ, Anna
2023 - Czech
Současný stav Ošetřovatelský proces je nedílnou součástí kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Tento proces obsahuje mnoho jednotlivých složek, které dovedou společně vytvořit celek, který nejen napomáhá sestrám, ale také zpříjemňuje pacientům pobyt v nemocničních zařízeních. Jednou ze složek jsou hodnotící a měřící škály. Ty mohou být zaměřené na bolest, vědomí, nutrici či riziko pádu. Cílem práce Bylo zorientovat se v hodnotících a měřících škálách v pediatrii a zjistit jejich uplatnění v ošetřovatelském procesu na vybraných pracovištích dětských odděleních. Nejprve jsme zjišťovali, jaké hodnotící škály lze uplatnit v ošetřovatelském procesu u dětí. Poté následovaly rozhovory, ve kterých jsme se zaměřili na hodnotící škály používané na vybraných pracovištích a jak sestry nahlížejí na používání hodnotících škál. Metodika Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi jsme vyhledávali v odborné literatuře hodnotící a měřící škály v pediatrii. V druhé fázi jsme prováděli hloubkové rozhovory, které se uskutečnily se sestrami, které pracujícími na standardních odděleních nebo na JIP. Výzkumné šetření bylo zpracované formou vyhledávání informací z literatury a také za pomoci hloubkových rozhovorů se sestrami na námi vybraných odděleních. Sběr dat probíhal od ledna do června roku 2023. Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon a následně přepsány do programu MS Word. K analýze a kódování dat byla požita metoda "tužka papír". Následně byla data rozčleněna na celky, ke kterým byly přiřazeny příslušné kódy a ty byly seskupovány do kategorií. Tyto kategorie a podkategorie byly následně zpracovány do přehledných schémat a podrobně popsány. Výsledky Z výzkumu jsme zjistili, že na hodnocení bolesti je mnoho škál, a ne všechny lze aplikovat na stejný věk. Na každou ze škál je navíc potřebné vyhledat správnou tabulku či techniku a každá je ve výsledku jinak hodnocená. Sestry znají hodnotící škály, které využívají na odděleních a vědí, k čemu slouží, ale neznají jejich přesné názvy, nýbrž spíše obecné k dané hodnotící problematice. Většina sester mluvila na obecné rovině, jako například "hodnocení bolesti", "hodnocení rizika pádu", "hodnocení vědomí". Ne všechna pracoviště využívají stejné hodnotící techniky a ani všechny stejné hodnotící oblasti. Závěr Z výsledků vyplívá, že hodnotící škály jsou nezbytnou součástí ošetřovatelské dokumentace. Bylo použito již mnoho hodnotících škál, tudíž si většina odděleních dovede vybrat jednu, která jim na danou problematiku bude vyhovovat a také to tak námi vybraná pracoviště učinila. Důležité je však zvolit tu správnou s ohledem na věk a psychomotorický vývoj dítěte. Tato bakalářská práce může být využita v teoretické i praktické části výuky v Pediatrickém ošetřovatelství. Hodnotící techniky lze využít při odborné praxi na daných pracovištích nebo můžeme nabídnout hodnotící škálu na hodnocení bolesti, kterou jsme vymysleli. Mohla by pomoci sestrám v diagnostikování a určování stupně bolesti u všech věkových kategoriích. Introduction The nursing process is an integral part of quality nursing care in paediatrics. This process contains many individual components that can work together to create a whole that not only assists nurses, but also makes patients' hospital stays more enjoyable. One of the components is assessment and measurement scales. These can be focused on pain, consciousness, nutrition or fall risk. Objectives of the work The aim was to become familiar with assessment and measurement scales in paediatrics and to find out their application in the nursing process in selected paediatric wards. First, we investigated which assessment scales can be applied in the nursing process in children. This was followed by interviews in which we focused on the assessment scales used in the selected wards and how nurses view the use of assessment scales. Methodology The research was conducted in two phases. In the first phase, we searched the literature for assessment and measurement scales in paediatrics. In the second phase, we conducted closely interviews, which were conducted with nurses working in standard wards or in the ICU. The research investigation was developed by searching information from the literature and also using closely interviews with nurses in our selected wards. Data collection was conducted from January to June 2023. All interviews were recorded on a dictaphone and then transcribed into MS Word. The "pencil paper" method was used to analyse and code the data. Subsequently, the data was broken down into units, which were assigned appropriate codes and these were grouped into categories. These categories and subcategories were then worked into clear diagrams and described in detail. Results From the research we found that there are many scales for assessing pain, and not all can be applied to the same age. In addition, for each of the scales the correct tally or technique needs to be found and each is rated differently in the result. Nurses are familiar with the assessment scales they use on the wards and know what they are used for, but do not know their exact names, but rather a general one for the assessment issue. Most nurses spoke in general terms such as 'pain assessment', 'fall risk assessment', 'consciousness assessment'. Not all units use the same assessment techniques, nor do they all use the same assessment domains. Conclusion The results show that rating scales are an essential part of nursing documentation. So many assessment scales have been used that most wards are able to choose one that suits their particular issue and the department we selected did so. However, it is important to choose the right one with respect to the age and psychomotor development of the child. This bachelor's thesis can be used in the theoretical and practical part of teaching in Paediatric Nursing. The assessment techniques can be used in professional practice in the respective departments or we can offer a pain assessment scale that we have devised. It could assist nurses in diagnosing and determining the degree of pain in all ages. Keywords: Hodnotící škála; pediatrie; ošetřovatelský proces; ošetřovatelská dokumentace; dítě; dětská sestra; Rating scale; paediatrics; nursing process; nursing documentation; child; paediatric nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnotící škály v ošetřovatelském procesu u dětí

Současný stav Ošetřovatelský proces je nedílnou součástí kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Tento proces obsahuje mnoho jednotlivých složek, které dovedou společně vytvořit celek, který nejen ...

BENEDIKTOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Uspokojování potřeb dětských pacientů v psychiatrické nemocnici
BLAŽKOVÁ, Eva
2023 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou uspokojování potřeb dětských pacientů, majících zkušenost s hospitalizací v některé z dětských psychiatrických nemocnic, poskytujících péči dětským pacientům. Vývoj v dětském období a v období adolescence je považován za velmi složitý, a to nejen z důvodu vývojových změn. I v tomto období se setkáváme se situacemi, kdy nedostatečná saturace může vést ke vzniku psychických onemocnění, která mohou být následně řešena formou hospitalizace. Tyto hospitalizace bývají mnohdy opakované a dětský pacient tráví v zařízení velkou část svého času. Je proto důležité, aby mu během hospitalizace byl oporou zdravotnický tým, jehož nezastupitelnou část tvoří sestry, které se budou aktivně snažit rozpoznat jeho potřeby a pomoct mu je saturovat, a které budou po celou přítomnou dobu empatické a asertivní. Cílem této práce bylo popsat uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb hospitalizovaných dětských pacientů z pohledu ošetřovatelského personálu a z pohledu samotných dětských pacientů. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část, teoretická, se zabývá historií psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie, vzděláváním psychiatrických sester, duševními onemocněními v dětském věku, rozdělením dětského věku, životními potřebami dítěte a ošetřovatelským procesem u dítěte s psychiatrickým onemocněním. Druhá část, praktická, je tvořena z výsledků získaných pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly nahrávány elektrickým diktafonem a poté přepisovány a kategorizovány. Následně vzniklo 5 kategorií: Fyziologické potřeby, Potřeba bezpečí a jistoty, Potřeba lásky a sounáležitosti, Potřeba uznání a sebeúcty a kategorie Potřeba seberealizace. Každá tato kategorie byla následně rozdělena na několik podkategorií dle odpovědí informantů a převedena do tabulek a schémat. Výzkumného šetření se zúčastnilo 5 dětských pacientů a 3 sestry pracující na některém z oddělení dětské psychiatrické nemocnice. Z výsledků našeho šetření vyplynulo, že v tvrzeních obou výzkumných skupin jsou časté neshody a lišící se názory. Z toho vyplývá, že by se tato problematika měla i nadále řešit. Předešli bychom tak negativním zkušenostem s hospitalizacemi, snížení traumatických zážitků a tím k zmírnění utvoření negativního obrazu vůči zdravotnické péči, a navázání zdravějších vztahů pacient-personál. This thesis deals with the issue of meeting the needs of pediatric patients who have experienced hospitalization in one of the medical institutions providing pediatric psychiatric care. Development in childhood and adolescence is considered to be very complex, not only because of developmental changes. We can witness for ourselves the impact on our mental health of not having some of the basic or higher needs of life met. In the childhood period, the limitation of saturation of some of the needs is even more accentuated, and we therefore encounter situations where this lack of saturation can lead to the development of mental illness. These are then forced to be dealt with by hospitalisation in one of the psychiatric hospitals in the Czech Republic. These hospitalisations are often repeated, and the child patient spends a large part of its time in the facility. It is therefore important that during the hospitalization, he or she is supported by a medical team, of which nurses are an essential part, who will actively try to identify his or her needs and help him or her to meet them, and who will be empathetic and assertive throughout the time present. The aim of this study was to describe the satisfaction of bio-psycho-social needs of hospitalized pediatric patients, from the perspective of nursing staff, and from the perspective of pediatric patients themselves. This issue should continue to be addressed in order to prevent negative experiences with hospitalizations and thus to form a negative image towards health care. This thesis is divided into two parts. The first part, theoretical, deals with the history of psychiatry and child and adolescent psychiatry, the training of psychiatric nurses, mental illness in childhood, the division of childhood, the life needs of the child and the nursing process of the child with psychiatric illness. The second part, the practical part, consists of the results obtained from semi-structured interviews that were recorded with an electric tape recorder and then transcribed and categorized. Consequently, 5 categories emerged: the Physiological Needs, the Need for Safety and Security, the Need for Love and Belonging, the Need for Recognition and Self-esteem and the category Need for Self-Realization. Each of these categories was then divided into several subcategories, according to the informants' responses, and translated into tables and charts. Five paediatric patients and 3 nurses working in one of the child and adolescent psychiatry departments participated in the research survey. The results of our investigation showed that there are frequent disagreements and differing opinions in the claims of the two research groups. This suggests that this issue should continue to be addressed. This would prevent negative experiences of hospital admissions, reduce traumatic experiences, and thereby mitigate the formation of a negative image towards healthcare and establish healthier patient-person relationships. Keywords: Dětská a dorostová psychiatrie; potřeby; dětský pacient; dětská sestra.; Child and adolescent psychiatry; needs; pediatric patient; pediatric nurse. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uspokojování potřeb dětských pacientů v psychiatrické nemocnici

Tato práce se zabývá problematikou uspokojování potřeb dětských pacientů, majících zkušenost s hospitalizací v některé z dětských psychiatrických nemocnic, poskytujících péči dětským pacientům. Vývoj ...

BLAŽKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Analýza a možnosti terapie posturálních funkcí u hokejové přípravky
NETOLIČKOVÁ, Nela
2023 - Czech
Bakalářská práce se věnuje možnostem terapie posturálních funkcí u hokejové přípravky. Cílem práce je analýza možných posturálních deviací a jejich prevence v již brzkém věku a nalezení kombinace fyzioterapeutických metod pro hokejovou přípravku. S přihlédnutím k věku cílové skupiny je cvičební jednotka sestavena především jako preventivní prostředek. Lední hokej patří mezi sporty, u kterých je typická jednostranná zátěž, což při vystavení této zátěži již od útlého věku může vést k vadnému držení těla a svalovým dysbalancím. Hokejová přípravka je otevřená dětem od 4 do 12 let. Musíme tedy počítat s růstem a dalším vývojem těchto dětí, který může být ovlivněn, pokud není kladen důraz na kompenzaci a prevenci. Cílem práce je popsání problematiky týkající se posturálních funkcí u dětí na úrovni hokejové přípravky. Dalším cílem práce je sestavit kombinaci metod a konceptů k prevenci u těchto dětí. Teoretická část bakalářské práce se věnuje lednímu hokeji jako sportu, svalovým dysbalancím spojeným s tímto sportem a fyzioterapeutickým postupům, které je možné zahrnout do tréninku. Teoretická část slouží jako podklad pro část praktickou. V praktické části je zpracován výzkum, který probíhal po dobu deseti týdnů s ledními hokejisty z SK Horácká Slavia Třebíč. Zahrnuje vstupní kineziologický rozbor, cvičební jednotku (posilovací a protahovací), výstupní kineziologický rozbor a dotazník vyplněný ke konci výzkumu. Kontrolní setkání a terapie probíhaly dle možností probandů každý týden. Z výsledků můžeme vyvodit, že především strečink, ale i posilování má pozitivní dopad na posturu zúčastněných chlapců. Došlo ke kompenzaci některých dysbalancí a aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Práce je vhodná k nahlédnutí fyzioterapeutům se zájmem o sportovní problematiku, hokejovým trenérům, hokejovým hráčům nebo široké veřejnosti. The bachelor thesis is devoted to the possibilities of therapy of postural functions in hockey players. The aim of the thesis is to analyze possible postural deviations and their prevention at an early age and to find a combination of physiotherapeutic methods for hockey preparation. Taking into account the age of the target group, the exercise unit is designed mainly as a preventive tool. Ice hockey is one of the sports in which a unilateral load is typical, which, when exposed to this load from an early age, can lead to faulty posture and muscular imbalances. Prep hockey is open to children from 4 to 12 years old. We have to take into account the growth and further development of these children, which can be affected if the emphasis is not placed on compensation and prevention. The aim of this paper is to describe the issues related to postural function in children at the level of hockey prep. Another aim of the thesis is to compile a combination of methods and concepts as a prevention for these children. The theoretical part of the bachelor's thesis deals with ice hockey as a sport, the muscular imbalances associated with this sport and the physiotherapeutic methods that can be included in training. The theoretical part serves as a basis for the practical part. The practical part includes research that took place for ten weeks with ice hockey players from SK Horácká Slavia Třebíč. It includes an initial kinesiological analysis, an exercise unit (strengthening and stretching), an output kinesiological analysis and a questionnaire completed at the end of the research. Follow-up meetings and therapy took place according to the probands' abilities every week. From the results we can conclude that mainly stretching, but also strength training has a positive impact on the posture of the participating boys. Some imbalances were compensated and the deep stabilization system was activated. This work is suitable for review by physiotherapists with an interest in sports, hockey coaches, hockey players or the general public. Keywords: posturální funkce; kompenzační cvičení; lední hokej; hokejová přípravka; Postural function; compensatory exercises; ice hockey; prep ice hockey Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza a možnosti terapie posturálních funkcí u hokejové přípravky

Bakalářská práce se věnuje možnostem terapie posturálních funkcí u hokejové přípravky. Cílem práce je analýza možných posturálních deviací a jejich prevence v již brzkém věku a nalezení kombinace ...

NETOLIČKOVÁ, Nela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases