Number of found documents: 31638
Published from to

Vliv kvality objemných krmiv na náklady spojené s výživou skotu
Jurková, Lydie
2022 - Czech
Diplomová práce vymezuje pojmy, jako jsou trvalý travní porost, jetelotravní porost, krmivo. Pojmy jsou vysvětleny a objasněny v souvislostech, které mezi nimi lze nalézt. V návaznosti na tyto pojmy je v práci zmíněna problematika skotu, podrobněji pak problematika Holštýnského skotu v České republice. Práce je postavena na jednofaktorové a vícefaktorové analýze variance (P<0,05), dále byl využit Post-hoc test, přesněji Tukeyův test (P<0,05). Podnik, v jehož prostředí byla analýza realizována – Hanácká zemědělská společnost a. s. (HZS Jevíčko), má výměru travních porostů s rozlohou 262,04 ha. Z těchto porostů byly do analýzy zahrnuty čtyři druhy, a to trvalý travní porost obnovovaný, trvalý travní porost neobnovovaný,vojtěškojetelotravní porost I. užitkový rok a vojtěškojetelotravní porost II. užitkový rok. Analýzou byly zjišťovány živiny hrubý protein (CP), hrubá vláknina (CF), acidodetergentní vláknina (ADF) a neutrálně detergentní vláknina (NDF). Uvedené hodnoty pochází z vlastních laboratorních analýz travních a vojtěškotravních porostů a na základě jejich výsledků byly sestaveny krmné dávky dle požadavků pro dojnice o váze 600 kg s mléčnou užitkovostí 28 l FCM. Po sestavení těchto dávek následovalo ekonomické vyhodnocení jejich výhodnosti v jednotlivých termínech odběrů vzorků a porovnání s termínem reálné sklizně podniku. Jako nejvhodnější termín sklizně trvalého travního porostu byl z pohledu krmné dávky vyhodnocen první, kdy oproti reálné sklizni dochází k úspoře (při počtu 895 ks dojnic) ve výši 1 211 964 Kč. V trvalém travním porostu neobnovovaném by částka úspory činila 2 904 141 Kč. Oproti těmto dvěma porostům nevykazuje vojtěškojetelotravní porost I. užitkový rok mezi prvním termínem a reálným termínem sklizně žádný cenový rozdíl. Ten se projevil až u vojtěškojetelotravního porostu II. užitkový rok, a to ve výši 427 944 Kč. The diploma thesis defines terms such as permanent grassland, clover grass, fod-der. The concepts are explained and clarified in the contexts that can be found between them. In connection with these concepts, the issue of cattle is mentioned in the work, in more detail Holstein cattle in the Czech Republic. The work is based on one-factor and multifactor analysis of variance (P <0.05), then the Post-hoc test was used, more precisely Tukey's test (P <0.05). The company where the analysis was performed – Hanácká zemědělská společnost a. s. (HZS Jevíč-ko), has area of grassland262.04 ha. Of these stands, four species were included in the analysis, namely permanent grassland renewed, permanent grassland not rene-wed, alfalfa grassland I. useful year and alfalfa grassland II. utility year. The analysis determined nutrients crude protein (CP), crude fiber (CF), acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF). The stated values come from our own laboratory analyzes of grass and alfalfa stands and on the basis of their results feed rations were compiled according to the requirements for dairy cows weighing 600 kg with a milk yield of 28 l FCM. After the compilation of these batches, an economic evaluation of their profitability in the individual sampling dates and a comparison with the date of the company's actual harvest followed. From the point of view of the feed ration, the first one was evaluated as the most suitable date for the harvest of permanent grassland, where compared to the actual harvest the savings are made (with 895 dairy cows) in the amount of CZK 1,211,964. The amount of savings in permanent grassland not renewed would be CZK 2,904,141. In contrast to these two stands, it does not show alfalfa grass I. useful year between the first date and the real harvest date no price difference. It manifested itself only in the alfalfa vegetation vegetation II. useful year, in the amount of CZK 427,944. Keywords: cena krmné dávky; holštýnské dojnice; jetelotravní porost; organické živiny; trvalý travní porost; clower grass; feed ration price; Holstein dairy cow; organic nutrients; permanent grassland Available in digital repository of Mendel University.
Vliv kvality objemných krmiv na náklady spojené s výživou skotu

Diplomová práce vymezuje pojmy, jako jsou trvalý travní porost, jetelotravní porost, krmivo. Pojmy jsou vysvětleny a objasněny v souvislostech, které mezi nimi lze nalézt. V návaznosti na tyto pojmy ...

Jurková, Lydie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Optimalizace webu zvolené společnosti
Krajčíková, Pavlína
2022 - Czech
Krajčíková, P. Optimalizace webu vybrané společnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se věnuje problematice optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Tato práce si klade za cíl vytvořit návrh a optimalizaci webové stránky tak, aby bylo dosaženo lepší pozice ve vyhledávání a vyšší návštěvnosti za použití Google Analytics a dalších nástrojů. Konkrétní návrhy jsou založeny na současném stavu webových stránek a finančně vyčísleny. Krajčíková, P. Web Page Optimization of Chosen Company. Bachelor thesis. Brno:Mendel University, 2022. The bachelor thesis deals with the issue of search engine optimization. The aim of this thesis is to create a proposal of design and website optimization in order to achieve a better search position and higher traffic using Google Analytics and other tools. Specific suggestions are based on the current state of the website and financially calculated. Keywords: Google Analytics; marketingové nástroje; online marketing; optimalizace; optimalizace pro vyhledávače; SEO; marketing tools; optimization; search engine optimization Available in digital repository of Mendel University.
Optimalizace webu zvolené společnosti

Krajčíková, P. Optimalizace webu vybrané společnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se věnuje problematice optimalizace webových stránek pro vyhledávače. ...

Krajčíková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Chovane spotrebiteľa pri online nákupe potravín
Smrečková, Natália
2022 - Slovak
Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrhy a doporučení pro online prodejce potravin, díky kterým by mohli zvýšit svou úspěšnost na trhu. Na základě primárních a sekundárních dat byly zjišťovány charakteristiky nákupního chování a vliv pandemie Covid-19 na nakupování potravin online. Z primárního výzkumu vzešlo, že 70 % respondentů již má předchozí zkušenost s nákupy online. Ze zbývajících lidí je 60 % k využití služby v budoucnosti nakloněna. Výsledkem zabývající se touto problematikou je vytvoření segmentů, na které jsou zpracovány návrhy komunikační strategie pro online prodejce potravin. The Diploma Thesis sought to generate proposals and recommendations for online food suppliers to help them boost their market success. Primary and secondary data were used to evaluate the features of buying behavior and the influence of the Covid-19 pandemic on online food shopping. According to primary research, 70% of respondents have prior experience with internet buying. Sixty percent of those remaining are in favor of using the service in the future. As a result of addressing this issue, segments have been defined for which communication strategies for online food sellers have been devised. Keywords: marketingová komunikace; nákupní chování; online prodej; prodej potravin; marketing communication; online sales; sales of food products; shopping behavior Available in digital repository of Mendel University.
Chovane spotrebiteľa pri online nákupe potravín

Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrhy a doporučení pro online prodejce potravin, díky kterým by mohli zvýšit svou úspěšnost na trhu. Na základě primárních a sekundárních dat byly zjišťovány ...

Smrečková, Natália
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vyhodnocení vybraných jakostních parametrů měkkého salámu v závislosti na technologii výroby dané jeho zrněním
Mátlová, Adéla
2022 - Czech
Diplomová práce se věnuje vyhodnocení vybraných jakostních parametrů měkkého salámu v závislosti na technologii výroby dané jeho zrněním. Úkolem bylo vyrobit dvě šarže gothajského salámu, které se vzájemně lišily stupněm zrnění. U obou šarží byla provedena analýza chemického složení, mikrobiologický rozbor, instrumentální analýza barvy. Z výsledků naměřených pomocí spektrofotometru bylo zjištěno, že rozdíl v barevnosti mezi šaržemi byl lépe pozorovatelný u syrového díla než u hotových výrobků. Největší pozornost byla v práci věnována senzorickému hodnocení. Senzorická analýza byla provedena třemi skupinami respondentů – seniory, studenty a proškolenými hodnotiteli. Výsledky ukázaly, že všichni panelisté hodnotili lépe vzorek salámu s jemnějším tukovým zrněním. Tento výsledek byl zřejmě ovlivněn stávající preferencí výrobků s nižším obsahem tuku. The diploma thesis is dedicated to evaluating selected quality parameters of cooked salami depending on the production technology given by its graining. The task was to produce two batches of cooked salami „gothajský“ that differed in degree of graining. Chemical composition analysis, microbiological analysis, instrumental colour analysis were performed on both batches. According to spectrophotometer displayed in the proces of measuring it was found out that the difference in colour between batches was better observed in the meat batter than in the finished products. Most attention was paid to sensory evaluation at work. The sensory analysis was conducted by three groups of respondents – seniors, students and trained evaluators. The results showed that all panelists rated the salami sample with finer fat grain better. This result appeared to have been influenced by the existing preference for products with lower fat content. Keywords: senzorická analýza; gothajský salám; masné výrobky; zrnění; sensory analysis; gothaj salami; graining; meat products Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení vybraných jakostních parametrů měkkého salámu v závislosti na technologii výroby dané jeho zrněním

Diplomová práce se věnuje vyhodnocení vybraných jakostních parametrů měkkého salámu v závislosti na technologii výroby dané jeho zrněním. Úkolem bylo vyrobit dvě šarže gothajského salámu, které se ...

Mátlová, Adéla
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Návrh a realizace webové aplikace pro podporu online vzdělávání na základní škole
Linek, Kryštof
2022 - Czech
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace webové aplikace pro podporu vzdělávání dětí na základní škole. Práce zahrnuje rozbor dostupných technologií a možností v oblasti online vzdělávání. Následuje analýza řešeného problému spolu s výběrem technologií. V praktické části je uveden postup realizace aplikace, který je postaven na poznatcích z analytické části a dále způsob testování a nasazení. Výsledkem je webová aplikace, která je určena k již zmíněnému účelu. Na závěr je uvedeno kritické zhodnocení webové aplikace spolu s dalšími návrhy na možné rozšíření. The aim of the bachelor's thesis is the design and implementation of a web application to support the education of children in primary school. The work includes an analysis of available technologies and possibilities in the field of online education. This is followed by an analysis of the problem to be solved in connection with the choice of technologies. The practical part presents the procedure of implementing the application based on the findings of the analytical part and the method of testing and deployment. The result is a web application designed for the aforementioned purpose. The conclusion of the bachelor thesis contains a critical evaluation of the web application and further suggestions for its extension. Keywords: backend; frontend; Java; JavaScript; online vzdělávání; Spring Boot; Vue.js; Vuetify.js; webová aplikace; e-learning; web application Available in digital repository of Mendel University.
Návrh a realizace webové aplikace pro podporu online vzdělávání na základní škole

Cílem bakalářské práce je návrh a realizace webové aplikace pro podporu vzdělávání dětí na základní škole. Práce zahrnuje rozbor dostupných technologií a možností v oblasti online vzdělávání. ...

Linek, Kryštof
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Modernizace informačního portálu pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s.
Šebek, Martin
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá modernizací informačního portálu pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. Cílem bylo navrhnout a implementovat nový informačního portál, který bude splňovat všechny požadavky firmy. Teoretická část práce zahrnuje analýzu současného stavu a popis použitých technologií. Praktickou část tvoří návrh systému nové aplikace včetně UML diagramů a popis implementace jednotlivých částí systému. V závěru jsou diskutovány náměty na rozšíření aplikace a zhodnocení výsledků práce. This bachelor thesis is about the modernization of the information portal for VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. The aim was to design and implement a new information portal that will meet all the requirements of the company. The theoretical part of the work includes an analysis of the current state and a description of the technologies used. The practical part consists of the system designing of the new application including UML diagrams and a description of the implementation of individual parts of the system. In the conclusion, there are discussed suggestions for extending the application and evaluating the results of the work. Keywords: informační systém; integrace; JavaScript; modernizace; MySQL; vue.js; vuetify; webová aplikace; wordpress; information system; integration; modernizaton; web application Available in digital repository of Mendel University.
Modernizace informačního portálu pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s.

Tato bakalářská práce se zabývá modernizací informačního portálu pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. Cílem bylo navrhnout a implementovat nový informačního portál, který bude splňovat všechny ...

Šebek, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Druhová diverzita bylinného patra lesů 3. LVS s různou příměsí modřínu evropského (ŠLP Křtiny, polesí Vranov)
Keclíková, Jarmila
2022 - Czech
Cílem této práce bylo na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, polesí Vranov zkoumat, zda modřín evropský (Larix decidua) ovlivňuje druhovou diverzitu bylinného patra lesů 3. lesního vegetačního stupně (LVS). Na polesí Vranov byly dle kritérií zohledňující skladbu porostu a abiotické vlastnosti prostředí vybrány porostní skupiny se zastoupením modřínu a kontrolní listnaté porostní skupiny. Fytocenologické snímky byly zapsány tak, aby byl modřín ve stromovém patru zastoupen nebo nikoliv. V každém snímku byl odebrán směsný půdní vzorek. Rozdíly ve složení bylinného patra byly porovnávány z hlediska indexů diverzity, Ellenbergových indikačních hodnot, zejména světla, pH půdy, fidelity a počtu druhů. Významný rozdíl byl nalezen v druhové diverzitě semenáčků, která byla v modřínových porostech výrazně nižší, celkově byla zjištěna vyšší diverzita bylinného patra listnatých porostů. Ukázalo se, že modřínové porosty provází druhy náročnější na světlo, ruderální (nitrofilní), poukazující na narušování půdy. Naopak druhy věrné listnatým porostům jsou převážně mezotrofní až přirozeně nitrofilní indikující humózní půdy. S rostoucí pokryvností modřínu byla zjištěna tendence ke stoupající druhové diverzitě bylin, klesající diverzitě semenáčků a stoupajícím nárokům na vlhkost. Přimíšením modřínu do porostu dochází pravděpodobně k ovlivnění přirozené obnovy lesa a změně druhového složení bylinného patra směrem k nitrofilním druhům. The aim of this work was to describe whether the European larch (Larix decidua) allows species diversity in the forest herbaceous layer (3rd forest vegetation zone, FVS) on the territory of the Masaryk Forest Křtiny School Enterprise, Vranov Forest. In the Vranov forest, stand groups with larch and control deciduous stand groups were selected according to criteria taking into account the composition of the stand and the abiotic properties of the environment. Phytocenological samples were recorded so the larch was present in the tree layer or not. A mixed soil sample was taken in each sample. Differences in the herb species composition were compared in terms of diversity indices, Ellenberg indication values, especially light, soil pH, fidelity and number of species. A significant difference was found in the species diversity of seedlings, which was significantly lower in larch stands, overall, a higher diversity of the herbaceous layer of deciduous stands was found. Larch stands have been shown to be accompanied by more light-intensive species, ruderal (nitrophilous), indicating soil disturbance. In contrast, the species of deciduous stands are predominantly mesotrophic to naturally nitrophilous, indicating humus soils. With increasing larch cover, there was a tendency for increasing higher species diversity of herbs, decreasing seedling diversity and increasing demands on moisture. Adding larch to the stand probably affects the natural regeneration of the forest and changes the species composition of the herbaceous layer towards nitrophilous species. Keywords: druhová diverzita cévnatých rostlin; indexy diverzity; lesní bylinné patro; modřín evropský; 3. lesní vegetační stupeň; biodiversity; diversity index; European larch; herbaceous laye; 3rd forest vegetation zone Available in digital repository of Mendel University.
Druhová diverzita bylinného patra lesů 3. LVS s různou příměsí modřínu evropského (ŠLP Křtiny, polesí Vranov)

Cílem této práce bylo na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, polesí Vranov zkoumat, zda modřín evropský (Larix decidua) ovlivňuje druhovou diverzitu bylinného patra lesů 3. lesního ...

Keclíková, Jarmila
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Demografické a socioekonomické aspekty stárnutí v České republice a Švédsku
Rymešová, Denisa
2022 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na komparaci demografických a socioekonomických aspektů ovlivňujících stárnutí populace v České republice a ve Švédsku. Porovnává země jako celky i nižší územní jednotky, tvořeny regiony soudržnosti NUTS 2. Cílem práce je tedy komparovat demografické a socioekonomické faktory ovlivňující stárnutí populace v České republice a ve Švédsku. K naplnění cíle je použito metod analýzy časových řad, regresní a komparativní analýzy. Využívá sekundárních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Švédského statistického úřadu (SCB) v časové řadě let 2000–2020 a ukazatelů porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, otázek migrace, ekonomické struktury, nezaměstnanosti a vzdělanostní struktury. Z výsledků plyne, že ve sledovaném období došlo k převýšení seniorské složky nad dětskou, konstantně roste index stáří a střední délka života. Hodnoty úhrnné plodnosti nezajišťují prostou reprodukci populace do budoucna, téměř každé druhé dítě je narozeno mimo manželství a celkový přírůstek obou zemí je tvořen zejména migrací. Populace České republiky i Švédska stárne a pravděpodobně bude pokračovat tento trend i v budoucnu. The diploma thesis focuses on the comparison of demographic and socioeconomic aspects influencing the aging of the population in the Czech Republic and Sweden. It compares countries as a whole and lower territorial units, formed by NUTS 2 cohesion regions. The aim of this work is to compare demographic and socio–economic factors affecting population aging in the Czech Republic and Sweden. Time series analysis, regression and comparative analysis methods are used to fulfill the goal. It uses secondary data from the Czech Statistical Office (CSO) and the Swedish Statistical Office (SCB) in the time series 2000–2020 and indicators of births, deaths, marriages, divorces, migration issues, economic structure, unemployment and educational structure. The results show that in the observed period, the senior component exceeded the child component, the age index and the average life expectancy are constantly growing. Total fertility rates do not ensure a simple reproduction of the population in the future, almost every second child is born out of wedlock and the overall growth in both countries is mainly due to migration. The population of the Czech Republic and Sweden is aging and this trend is likely to continue in the future. Keywords: Česká republika; demografické aspekty; socioekonomické aspekty; stárnutí; Švédsko; ageing; Czech republic; demographic aspects; socioeconomic aspects; Sweden Available in digital repository of Mendel University.
Demografické a socioekonomické aspekty stárnutí v České republice a Švédsku

Diplomová práce se zaměřuje na komparaci demografických a socioekonomických aspektů ovlivňujících stárnutí populace v České republice a ve Švédsku. Porovnává země jako celky i nižší územní jednotky, ...

Rymešová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Testování použití stromové injektáže jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus
Rozsypálková, Lucie
2022 - Czech
V posledních letech lze zaznamenat velmi kvalitní výsledky při ochraně dřevin vůči houbovým chorobám a hmyzím škůdcům pomocí technologie stromové injektáže, tato práce tedy má za cíl otestovat čtyři účinné látky – tebukonazol, hydroxid měďnatý, seleničitan sodný a nanotechnologie selenu. Ty byly aplikovány pomocí mikro-injektáže do 60 jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) shodného věku a rostoucích ve stejných klimatických podmínkách. Tyto dřeviny byly před injektáží inokulovány dvěma kulturami Chalara fraxinea, u kterých se na konci experimentu podařilo verifikovat, že jejich patogenita byla obdobná. Následně byl sledován růst podkorních nekróz po dobu devíti měsíců. Posléze se díky analýzám délek a ploch jednotlivých podkorních nekróz u jednotlivých variant podařilo potvrdit stanovené hypotézy. Tedy že nejúspěšnější v potlačování patogenu Hymenoscyphus fraxineus bude přípravek s obsahem nanočástic selenu a naopak nejméně úspěšný že bude přípravek Champion 50 WP s účinnou látkou hydroxidu měďnatého. In recent years, very good results can be observed in the protection of trees against fungal diseases and insect pests using tree injection technology, so this work aims to test four active substances - tebuconazole, copper hydroxide, sodium selenite and selenium nanotechnology. These were applied by micro-injection to 60 ash trees (Fraxinus excelsior) of the same age and growing in the same climatic conditions. These tree species were inoculated with two srains of Chalara fraxinea prior to injection, and it was verified at the end of the experiment that their pathogenicity was similar. Subsequently, the growth of underbark necrosis was monitored for nine months. Subsequently, analyses of the lengths and areas of the individual root necroses of each variant allowed to confirm the hypotheses. That is, that the most successful in suppressing the pathogen Hymenoscyphus fraxineus would be the product containing selenium nanoparticles and, on the contrary, the least successful would be Champion 50 WP with the active ingredient copper hydroxide. Keywords: Fraxinus excelsior L.; Hymenoscyphus fraxineus; inokulace; nanotechnologie selenu; podkorní nekróza; stromová mikro-injektáž; inoculation; selenium nanotechnology; tree trunk micro-injection; underbark necrosis Available in digital repository of Mendel University.
Testování použití stromové injektáže jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus

V posledních letech lze zaznamenat velmi kvalitní výsledky při ochraně dřevin vůči houbovým chorobám a hmyzím škůdcům pomocí technologie stromové injektáže, tato práce tedy má za cíl otestovat čtyři ...

Rozsypálková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Finanční aspekty lesních ekosystémů
Štěpánková, Michaela
2022 - Czech
Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. Vzhledem k stanovenému cíli dosáhnutí klimatické neutrality v rámci Zelené dohody hraje významnou roli ekosystémová služba sekvestrace uhlíku, která díky ukládání oxidu uhličitého do své biomasy snižuje koncentraci v atmosféře a zpomaluje oteplování planety. Změna klimatu má také mimo jiné za následek kůrovcovou kalamitu, která negativně poznamenala funkční schopnosti lesních ekosystémů, ale také finanční situaci při hospodaření vlastníků lesů. Cílem práce proto bylo kvantifikovat finanční aspekty při hospodaření v lesním ekosystému na modelovém příkladu o velikosti 1 hektaru a zhodnotit míru podpory určené pro vlastníky lesů. Přínos sekvestrace uhlíku je demonstrován na vyčíslení hodnoty v jednotlivých krajích České republiky v závislosti na rozloze lesních pozemků. V závěru je vytvořeno doporučení na hospodaření v lesním ekosystému pro ochranu investice i odolnosti lesů vůči změně klimatu. Štěpánková, M., Financial aspects of forest ecosystems. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2022. Forest ecosystems provide a range of services that affect the life and well-being of society. As a result of climate neutrality being achieved under the Green Deal, the carbon sequestration ecosystem service plays a significant role. Its role is to reduce atmospheric concentrations and slow global warming by storing oxide in its biomass. Climate change is, among other things, also the cause of the bark beetle calamity, which has negatively affected the functional capabilities of forest ecosystems and the financial situation of forest owners. Therefore, the aim of the work is to quantify the financial aspects of forest ecosystem management on a model of 1 hectare and to evaluate the level of support for forest owners. The benefit of carbon sequestration is demonstrated in the enumeration of the value in individual regions of the Czech Republic regarding the area size of forest land. Consequently, a recommendation for forest ecosystem management is cre-ated to protect investments and the resilience of forests to climate change. Keywords: ekosystémové služby; les; náklady; příspěvky; sekvestrace uhlíku; carbon sequestration; contributions; costs; ecosystem services; forest Available in digital repository of Mendel University.
Finanční aspekty lesních ekosystémů

Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. ...

Štěpánková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases