Number of found documents: 33161
Published from to

Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy
Kučerová, Laura
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních alejí a 631 potenciálních stromořadí na území ORP Olomouc mimo zastavěné území města Olomouce a vojenský újezd Libavá, doplněná o databázi 10 alejí Olomouckého kraje a pasport zeleně města Olomouce. Údaje z mapy byly vyhodnoceny dle lokalizace v jednotlivých obcích, kde se prvky nachází, z pohledu hustoty, délky a počtu prvků. Terénní šetření probíhalo ve dvou lokalitách. V obci Drahanovice bylo zmapováno celkem 11 vegetačních prvků, ve městě Velká Bystřice 41 prvků. Mapování bylo následně vy-hodnoceno. V těchto lokalitách byly navrženy nové prvky dle současné a historické struktury krajiny se zaměřením na půdní bloky s rozlohou více než 30 ha a více než 10 ha u pozemků, kde se nachází silně erozně ohrožené půdy. The thesis deals with the issue of tree-lined alleys and rows of trees in agricultural landscapes, which were described in detail in the theoretical section. In the application part, a summary map of 210 potential alleys and 631 potential rows of trees was created in the terri-tory of the Olomouc District outside the built-up area of the city of Olomouc and the Libavá military training area, supplemented by a database of 10 alleys in the Olomouc region and a green passport of the city of Olomouc. The data from the map were evaluated based on the location of the elements in individual municipalities in terms of density, length, and number of elements. Field research was carried out in two locations. In the village of Drahanovice was mapped out total of 11vegetation elements and in the town of Velká Bystřice was mapped out total of 41 vegetation elements. Mapping was subsequently evaluated. New elements were proposed in these areas based on the current and historical landscape structure, focusing on soil blocks with an area of more than 30 ha and more than 10 ha in areas with strongly eroded soils. Keywords: agrolesnictví; aleje; ekosystémové služby; mapování; zemědělská krajina; agricultural landscape; agroforestry; ecosystem services; mapping; tree alleys Available in digital repository of Mendel University.
Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy

Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních ...

Kučerová, Laura
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí
Jakešová, Karolína
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní spolupráce optikou představitelů dobrovolných svazků obcí. Cílem práce je zmapovat současný stav meziobecní spolupráce v uvedených oblastech ve Středočeském a Jihomoravském kraji České republiky. Podle realizovaného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s reprezentanty dobrovolných svazků obcí byly poskytnuty kvalitativní informace, které ilustrovali celkový pohled na meziobecní spolupráci v oblastech životního prostředí a odpadového hospodářství. Závěr práce syntetizuje zachycené výsledky a navrhuje opatření k identifikovaných bariér, které brání dalšímu rozvoji projektů meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. The diploma thesis is devoted to inter-municipal cooperation in the areas of waste management and the environment. The main aspect of the final thesis is a look at motivation, access to support and perception of inter-municipal cooperation through the lens of representatives of voluntary associations of municipalities. The aim of the thesis is to map the current state of inter-municipal cooperation in the mentioned areas in the Central Bohemian and South Moravian regions of the Czech Republic. According to the conducted questionnaire survey and in-depth interviews with representatives of voluntary unions of municipalities, qualitative information was provided that illustrated the overall view of inter-municipal cooperation in the areas of environment and waste management. The conclusion of the work synthesizes the captured results and proposes measures for the identified barriers that prevent the further development of inter-municipal cooperation projects in the field of waste management and the environment. Keywords: Česká republika; dobrovolné svazky obcí; Jihomoravský kraj; meziobecní spolupráce; obce; odpadové hospodářství; Středočeský kraj; životní prostředí; Central Bohemia region; Czech Republic; environment; inter-municipal cooperation; municipalities; South Moravian region; voluntary associations of municipalities; waste management Available in digital repository of Mendel University.
Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí

Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní ...

Jakešová, Karolína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
2023 - Czech
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě. The thesis deals with the documentation of a timbered building in the village of Čeladná from the beginning of the 20th century. The thesis contains a complete description of all structures and details of the building, including photo documentation. For better recording, a 3D model of the wooden structure was created and the accuracy of the existing documentation was checked. The identified structural failures were plotted in the views generated from this model. The overall condition of the building and its causes were evaluated and recommendations for its possible restoration were described, taking into account its economic and historical value. Keywords: dřevostavba; historie stavby; obnova; ochrana dřeva; poškození dřeva; průzkum konstrukce; roubená konstrukce; building history; restoration; structural survey; timber building; timber damage; timber frame; timber preservation Available in digital repository of Mendel University.
Průzkum a dokumentace roubené stavby

Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo ...

Pytel, Kristián
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomická analýza energetického práva
Vystrčil, Filip
2023 - Czech
Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé sankce vyplývající z Energetického zákona a komparovat jejich efektivnost s vývojem výsledků hospodaření před zdaněním vybraných firem. Hlavním zjištěním byla skutečnost, že výsledky hospodaření energetických firem a sankce za přestupky se nevyvíjí stejným tempem. V závěru práce je doporučeno novelou Energetického zákona upravit stávající kategorie přestupků a zvýšit maximální výše pokut stanovených ‚pevnou sazbou‘ alespoň o průměrný růst indexu spotřebitelských cen. This thesis deals in detail with the economic analysis of energy law from the perspective of sanctions for offences defined in more detail by Czech and European legislation. The aim was to identify individual sanctions resulting from the Energy Act and to compare their effectiveness with the development of earnings before taxes of selected companies. The main finding was that the performance of energy companies and penalties for offences do not evolve at the same pace. The thesis concludes by recommending an amendment to the Energy Act to modify the existing categories of offences and to increase the maximum amount of fines set at a 'fixed rate' by at least the average increase in the consumer price index. Keywords: dodavatel energií; držitel licence; ekonomická analýza práva; elektrická energie; energetický zákon; obchodník s energiemi; provozovatel distribuční soustavy; regulace v energetice; sankce za neplnění povinností; sankce za přestupky; zemní plyn; distribution system operator; economic analysis of law; electricity energy; energy law; energy regulation; energy supplier; energy trader; licence holder; natural gas; penalties for non-compliance; penalties for offences Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomická analýza energetického práva

Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé ...

Vystrčil, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Time management podle typologie osobnosti
Váša, Jan
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy, na základě dat z dotazníkového šetření, podle kterých je potvrzena nebo vyvrácena závislost. Na základě výsledků jsou navrženy metody time managementu pro jednotlivé typologie osobnosti MBTI. The aim of the diploma thesis is to find out whether there is a dependence between personality typology and work with time management. For this purpose, quantitative and qualitative research is used. Research questions and hypotheses are established in the work, based on data from a questionnaire survey, according to which addiction is confirmed or refuted. Based on the results, time management methods are proposed for individual MBTI personality typologies. Keywords: cíl; čas; delegování; MBTI; plán; priorita; time management; typologie osobnosti; delegation; goal; personality typology; plan; priority; time Available in digital repository of Mendel University.
Time management podle typologie osobnosti

Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou ...

Váša, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích
Sejkorová, Michaela
2023 - Czech
Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou nejdříve obecně shrnuty skokové soutěže, včetně penalizací v nich. Další kapitoly se věnují požadavkům pro výběr skokového koně, jaké vlastnosti by měl mít, tj. jeho exteriér, povaha, temperament a původ. Následně je pojednáváno o správném lonžování koně, o jeho přípravě na obsednutí, a také o samotném obsedání koně, které je nezbytné pro každý výcvik mladého koně. Hlavní část bakalářské práce je základní výcvik mladého koně. Tato část se zabývá postupným stupňováním výcvikových požadavků, tedy prací mladého koně na jízdárně i v terénu, a také prací s kavaletami přes gymnastická cvičení až po samostatné skoky. Závěr práce je věnován přípravě mladého koně na první závody a následným navyšováním jezdeckých požadavků na mladého koně směřujícím k účasti koně na vyšších stupních soutěží. The content of the bachelor‘s thesis on the topic "Training of a young horse with a focus on the use in jumping competitions" is the gradual development of a young horse to an adult individual with competition experience. It is divided into several chapters in which jumping competitions are first summarised in general, including the penalties in them. Other chapters deal with the requirements for selecting a jumping horse, what characteristics it should have, i.e. its exterior, character, temperament and origin. Then the proper longeing of the horse, its preparation for saddling, and the actual saddling of the horse itself, which is essential for any training of a young horse. The main part of the bachelor thesis is the basic training of the young horse. This part deals with the gradual gradation of training requirements, i.e. the work of the young horse on the riding arena and in the field, and also the work with cavalettes through gymnastic exercises to independent jumping. The conclusion of the thesis is devoted to the preparation of the young horse for the first competitions and the subsequent increase of the riding requirements for the young horse towards the participation of the horse in higher levels of competitions. Keywords: kůň; lonžování; obsedání; penalizace; požadavky; skákání; zkušenosti; experience; horse; jumping; longeing; penalties; requirements; saddling Available in digital repository of Mendel University.
Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích

Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do ...

Sejkorová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Řízení integračních soustav
Meduna, Jakub
2023 - Czech
Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro řízení těchto soustav a výsledky porovnat s klasickou PID regulací. Vyhodnocení bylo provedeno na základě porovnání několika typických kritérií kvality. Výsledky simulačních experimentů ukazují, že regulace regulátorem se dvěma stupni volnosti při určitých požadavcích na regulační pochod, ne vždy vychází jako lepší varianta pro řízení integračních soustav. V závěru práce je sepsáno doporučení pro volbu regulátoru se dvěma stupni volnosti a doporučený vhodný postup pro volbu jeho parametrů. This thesis describes modern methods of controlling integration systems that are commonly found in practice all around us. The aim of this thesis was to select a suitable PID controller with two degrees of freedom to control these systems and to compare the results with classical PID regulation. The evaluation was based on comparing several typical criteria of quality. The results of the simulation experiments show that the regulation by the controller with two degrees of freedom, with certain requirements for the regulation way, does not always come out as a better option for controlling integration systems. The thesis concludes with a recommendation for the selection of a controller with two degrees of freedom and a recommended procedure for the selection of its parameteres. Keywords: integrační soustava; model; porucha; regulátor; simulace; soustava; 2DOF regulátor; integration system; malfunction; regulator; simulation; system; 2DOF regulator Available in digital repository of Mendel University.
Řízení integračních soustav

Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro ...

Meduna, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19
Míča, Lukáš
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. Cílem práce je také zhodnotit faktory a možnosti, které ovlivňují výši daňových a nedaňových příjmů obcí. V literární rešerši je popsána problematika územní samosprávy, rozpočtu obcí, rozpočtové skladby, přijatých hospodářských a daňových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výzkum je proveden na obcích, vyskytující se v mikroregionu Šternberk a případném okolí. V rámci výzkumu je sledován vývoj příjmů v časovém období od roku 2017 do 2021, dále jsou vyhodnoceny dopady na výdajovou stránku a ekonomické ukazatele z důvodu pandemie. Na základě dopadů a přijatých opatření, změn rozpočtového určení daní, výsledků a prostudované literatury byly navrženy doporučení pro obce v souvislosti s jejich velikostí. The diploma thesis is focused on evaluation of the development of tax revenues of municipalities in the Czech Republic from 2017 to 2021 and the influence of the Covid-19 pandemic in 2020 and 2021. At the same time, the development of revenues in other EU countries is also pointed out. The aim of the thesis is also to evaluate the factors and possibilities that influence the level of tax and non-tax revenues of municipalities. Literary research describes the issues of territorial self-government, municipal budget, budget structure, economic and tax measures taken in connection with the Covid-19 pandemic. The research is carried out on municipalities located in the Šternberk micro-region and possible surroundings. Within the research, the development of revenues in the time period from 2017 to 2021 is monitored, the impacts on the expenditure side and economic indicators due to the pandemic are further evaluated. Based on the impacts and measures taken, changes in the budgetary determination of taxes, results and the literature studied, recommendations for municipalities in connection with their size were proposed. Keywords: covid-19; daňové příjmy; municipalita; obec; příjmy; rozpočet; výdaje; budget; expenses; income; municipality; tax revenues; village Available in digital repository of Mendel University.
Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19

Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. ...

Míča, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů
Horňák, Jan
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve spolupráci s firmou SMC Industrial Automation CZ s.r.o. byla aplikována metodika zjišťování úniku stlačeného vzduchu pomocí přístroje pracujícího na principu ultrazvuku u nejmenované výrobní firmy se zaměřením na pneumatické výrobní systém, které jsou tvořeny dvanácti samostatnými výrobními linkami. Měření technického stavu jednotlivých výrobních linek, vyhodnocení dat, stanovení opatření a doporučení vedoucích k minimalizaci provozních nákladů. Porovnání metod měření úniku a možnosti snížení nákladů při spotřebě stlačeného vzduchu. The subject of the master thesis is the determination of process and implementation measures within energy management with a focus on compressed air consumption and leakage in pneumatic production systems. In cooperation with the company SMC Industrial Automation CZ s.r.o., the methodology of compressed air leakage detection using an ultrasound-based device was applied in an unnamed manufacturing company focusing on pneumatic production systems, which consist of twelve separate production lines. Measuring of the technical status of each production line, evaluation of the data, determination of measures and recommendations leading to minimization of operating costs. Comparison of leakage measurement methods and cost reduction opportunities for compressed air consumption. Keywords: energetický management; měření ultrazvukem; stlačený vzduch; compressed air; energy management; ultrasonic measurement Available in digital repository of Mendel University.
Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů

Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve ...

Horňák, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Bukáčková, Silvie
2023 - Czech
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. Začínající kapitola teoretické části ujasňuje syndrom vyhoření a jeho diagnostiku. Dále navazuje na rozdílnost a srozumitelnost mezi depresí a stresem. Další kapitola v teoretické části se věnuje výzkumu se zaměřením na syndrom vyhoření u učitelů středních škol, kterému se věnovali odborníci Masarykovy univerzity v Brně. V závěru se teoretická část věnuje informacím a přehledu profesí, které nejvíce ohrožuje syndrom vyhoření, na které navazuje kapitola zabývající se konkrétně stresem v učitelské profesi. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření zaměřenému na stres, vyhoření a prevenci. Cílem práce bylo porovnat zjištěné výsledky s výzkumy učitelů, které byly provedeny v České republice. Pro výzkumné kvantitativní šetření byl sestaven vlastní anonymní dotazník, který byl rozdán respondentům tedy žáků dvou středních škol v jesenickém okrese. Základní výzkumnou otázkou této práce bylo zjistit, do jaké míry jsou stresem v současné době učitelé ovlivněni a jak se jim brání. Z výzkumu plyne, že se stres a vyhoření učitelů se projevuje ve změně jejich chování. Učitelé tyto změny vnímají jako způsob podrážděnosti, nespokojenosti a agresi. Jako prevenci používají pravidelný pohyb a snaží se svůj volný čas trávit s rodinou a přáteli. Abstract The bachelor thesis focuses on the issue of burnout syndrome in secondary school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into several areas. The beginning chapter of the theoretical part clarifies the burnout syndrome and its diagnosis. It then goes on to establish the difference and clarity between depression and stress. The next chapter in the theoretical part is devoted to research focusing on burnout syndrome in secondary school teachers, which was conducted by experts from Masaryk University in Brno. The theoretical part concludes with information and an overview of the professions most threatened by burnout syndrome, followed by a chapter dealing specifically with stress in the teaching profession. The practical part is devoted to a research investigation on stress, burnout and prevention. The aim of the work was to compare the findings with research on teachers that has been conducted in the Czech Republic. For the quantitative research investigation, a self-administered anonymous questionnaire was designed and distributed to the respondents, i.e. pupils of two secondary schools in the Jeseník district. The basic research question of this paper was to find out to what extent teachers are currently affected by stress and how they resist it. The research shows that teachers' stress and burnout are manifested in changes in their behaviour. Teachers perceive these changes as a way of irritability, dissatisfaction and ag-resis. They use regular exercise as prevention and try to spend their free time with family and friends. Keywords: deprese; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; prevention; burnout syndrome; depression; stress; teacher Available in digital repository of Mendel University.
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol

Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u učitelů středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do několika oblastí. ...

Bukáčková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases