Number of found documents: 15399
Published from to

Revitalizace zemědělských půd
Vavřina, Jan
2023 - Czech
Od počátku zemědělství se začíná formovat významný půdotvorný faktor a tím je člověk. Lidskou činností se půdní vlastnosti mění ve prospěch pouze jedné půdní funkce a tou je růst rostlin (produkce, výnos). Tyto změny však snižují variabilitu půdních vlastností, které jsou následně degradovány a tím dochází k narušení celého agroekosystému. Nové postupy, principy a agrotechnická opatření, které napomáhají k revitalizaci půdy se postupně implementují napříč světem. Tyto změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě využívají mutualistických ekologických interakcí, které napomáhají naplňovat základní půdní funkce a poskytují ekosystémové služby. V praktické části práce byly porovnány dvě půdy s odlišnou mírou revitalizace. Tyto půdy byly porovnány v relativních hodnotách ke kontrolní půdě, která byla málo ovlivněna zemědělskou činností. Z výsledků vyplývá, že půdy zemědělsky využívané mají nižší stabilitu půdních agregátů, objemovou hmotnost, obsah amonné formy N, obsah POH oproti kontrolní půdě. Zároveň však vykazují vyšší respiraci, která byla ovlivněna zpracováním půdy před odběrem půdních vzorků. From the beginning of agriculture, an important soil-forming factor begins to take shape, and that is man. Human activity changes soil properties in favor of only one soil function, and that is plant growth (production, yield). However, these changes reduce the variability of soil properties, which are subsequently degraded and thus further disrupt the entire agroecosystem. New procedures, principles and agrotechnical measures that help to revitalize the soil are gradually being implemented across the world. These changes in the way agricultural land is managed take advantage of mutual ecological interactions that help to fulfill basic soil functions and provide ecosystem services. In the practical part of the work, two soils with different degrees of revitalization were compared. These soils were compared in relative values to the control soil, which was little affected by agricultural activities. The results show that agricultural soils have a lower stability of soil aggregates, bulk density, ammonium form N content, and SOM content compared to the control soil. At the same time, however, a higher respiration rate was recorded, which was influenced by tillage by taking soil samples. Keywords: agropedogeneze; biouhel; ekologie půdy; revitalizace; zdraví půdy; kvalita půdy; agropedogenesis; biochar; revitalization; soil ecology; soil health; soil quality Available in digital repository of Mendel University.
Revitalizace zemědělských půd

Od počátku zemědělství se začíná formovat významný půdotvorný faktor a tím je člověk. Lidskou činností se půdní vlastnosti mění ve prospěch pouze jedné půdní funkce a tou je růst rostlin (produkce, ...

Vavřina, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ketózy u dojného skotu, jejich léčba a profylaxe
Hronová, Julie
2023 - Czech
Ketóza je považována za nejčastější a ekonomicky velmi významné metabolické onemocnění u vysokoprodukčních dojnic. V období nástupu laktace, dochází k narušení energetického metabolismu u dojnic a dostávají se do negativní energetické bilance. Hlavním příznakem ketózy je zvýšená koncentrace ketolátek v moči, mléce a v krvi. Ketolátky jsou složeny z acetonu, kyseliny acetoctové a z kyseliny β-hydroxymáselné, jejíž hodnota vzhledem ke složení ketolátek, je nejvyšší. Klinické příznaky ketózy se vyznačují úbytkem hmotnosti, poklesem užitkovosti, narušením reprodukčních vlastností a možnosti výskytu dalších metabolických onemocnění. Aby nedocházelo ke vzniku ketóz a k velkým ekonomickým ztrátám, v důsledku tohoto onemocnění, je velmi důležitá prevence. Základním preventivním opatřením je správný management výživy v před a v poporodním období. Ketosis is considered the most common and economically very important metabolic disease in high producing dairy cows. At the onset of lactation, the energy metabolism of dairy cows is disturbed and they enter into a negative energy balance. The main symptom of ketosis is an increased concentration of ketone bodies in urine, milk and blood. Ketone bodies are composed of acetone, acetoacetic acid and β-hydroxybutyric acid, which is the highest in relation to ketone body composition. Clinical signs of ketosis are characterized by weight loss, decreased performance, impaired reproductive performance and the possibility of other metabolic diseases. Prevention is very important to avoid the development of ketosis and the large economic losses resulting from this disease. The basic preventive measure is proper nutritional management in the pre- and postnatal period. Keywords: ketolátky; ketóza; management výživy; vysokoprodukční dojnice; high producing dairy cows; ketone bodies; ketosis; nutritional management Available in digital repository of Mendel University.
Ketózy u dojného skotu, jejich léčba a profylaxe

Ketóza je považována za nejčastější a ekonomicky velmi významné metabolické onemocnění u vysokoprodukčních dojnic. V období nástupu laktace, dochází k narušení energetického metabolismu u dojnic a ...

Hronová, Julie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu
Lužíková, Darina
2023 - Czech
Darina Lužíková, Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu Bakalářská práce je zaměřena na využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu. Hlavním předmětem této práce je přenos embryí z in vitro produkce, které vznikly v Holandsku, do příjemkyň holštýnského plemene v konkrétním podniku v České republice. V teoretické části se zaměříme na metodiku embryotransferu s využitím embryí získaných klasickou cestou výplachem, včetně přípravy dárkyň a příjemkyň. V této práci jsou popsaná také časová a hormonální schémata, která se nejčastěji využívají v ČR. Dále je popsána metodika in vitro produkce embryí a získávání oocytů metodou ovum pick–up. V praktické části jsou zhodnocené výsledky z embryotransferů z konkrétního podniku od prosince 2018 do dubna 2021. Darina Lužíková, Use of embryo transfer in modern reproduction in dairy cattle The bachelor´s thesis is focused on the use of embryo transfer in moder reproduction in dairy cattle. The main subject of this work is transfer of embryos which are collected in the Netherlands from in vitro production and transfered to the Holstein recipients in the Czech Republic. In the theoretical part is the thesis focused on the methodology of embryo transfer using embryos obtained by the classical way of lavage, including the preparation of donors. This work also describes the most common time and hormonal schedules used in the Czech Republic. The methodology of in vitro embryo production and oocyte retrieval using the ovum pick-up method is also described. The practical part evaluates the results of embryo transfers from the particular farm from December 2018 to April 2021. Keywords: embryo; IVF; Ovum pick-up; přenos; superovulace; synchronizace; Ovum pick–up; superovulation; synchronization; transfer Available in digital repository of Mendel University.
Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu

Darina Lužíková, Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu Bakalářská práce je zaměřena na využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu. Hlavním předmětem této práce ...

Lužíková, Darina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office
Novotná, Tereza
2023 - Czech
Novotná, T. Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá pracovní výkonností a řízením práce v podmínkách home office ve vybraném podniku. Cílem práce je posoudit home office jako jednu z možností organizace práce a z pohledu jejího dlouhodobého fungování, zejména v oblasti výkonnosti a řízení práce pracovníků pracujících vzdáleně. Práce je rozdělena na dvě části. První z nich obsahuje přehled odborné literatury zabývající se řešenou problematikou. Druhá část práce obsahuje vlastní výzkum, který je rozdělen do dvou částí. První část výzkumu je založena na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnili zaměstnanci dané společnosti. Druhou částí jsou polostrukturované rozhovory s 5 vedoucími zaměstnanci společnosti. Novotná, T. Job performance and work management on remote work. Bachelor thesis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. This bachelor thesis deals with work performance and work management on re-mote work conditions in a selected company. The aim of the thesis is to assess the home office as one of the options of work organization and in terms of its long-term functioning, especially in the field of performance and work management of remote workers. The thesis is divided into two parts. The first part contains a review of the litera-ture dealing with the issue. The second part of the thesis contains the actual re-search, which is divided into two parts. The first part of the research is based on a questionnaire survey, which was participated by the employees of the given com-pany. The second part is structured interviews with 5 senior employees of the company. Keywords: efektivita práce; home office; lidské zdroje; motivace; pracovní výkonnost; řízení práce; spokojenost; zaměstnanci; employees; human resources; job performance; motivation; remote work; satisfaction; work efficiency; work management Available in digital repository of Mendel University.
Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office

Novotná, T. Pracovní výkonnost a řízení práce v podmínkách home office. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá pracovní výkonností a řízením práce v ...

Novotná, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující kumulaci ftalátů v potravinách
Němečková, Tereza
2023 - Czech
Bakalářská práce Faktory ovlivňující kumulaci ftalátů v potravinách má charakter literární rešerše a zabývá se faktory, které ovlivňují migraci ftalátů do potravin. Ftaláty jsou lipofilní organické sloučeniny, které se používají k měkčení plastů. V důsledku lidské činnosti pronikají do životního prostředí, z něhož se následně dostávají do potravního řetězce lidí. Ke kontaminaci potravin však dochází i při jejich výrobě a uchovávání. Mezi faktory, které ovlivňují migraci ftalátů do potravin patří doba kontaktu potraviny s polymerem, teplota uchovávání, ultrazvuk, pH potraviny, UV záření, druh konzervantu a složení obalového materiálu a potraviny. Ftaláty negativně působí na zdraví lidí a zvířat. Způsobují poruchy reprodukce, alergické reakce, poruchy imunitního systému, kardiovaskulární problémy a jsou karcinogenní. The bachelor thesis Factors influencing phthalate accumulation in food has the character of a literature search and deals with factors that influence phthalate migration into food. Phthalates are lipophilic organic compounds that are used to soften plastics. As a result of human activities, they enter the environment, from which they subsequently enter the human food chain. However, food contamination also occurs during production and storage. Factors that influence the migration of phthalates into food include the contact time of the food with the polymer, storage temperature, ultrasound, pH of the food, UV radiation, type of preservative, and composition of the packaging material and food. Phthalates have negative effects on human and animal health. They cause reproductive disorders, allergic reactions, immune system disorders, cardiovascular problems and are carcinogenic. Keywords: faktory; ftaláty; kontaminace; potraviny; životní prostředí; contamination; environment; factors; food; phthalates Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující kumulaci ftalátů v potravinách

Bakalářská práce Faktory ovlivňující kumulaci ftalátů v potravinách má charakter literární rešerše a zabývá se faktory, které ovlivňují migraci ftalátů do potravin. Ftaláty jsou lipofilní organické ...

Němečková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh rodinného domu
Hajzler, Aleš
2023 - Czech
Cílem této práce je navrhnout rodinný dům pro čtyř až pěti člennou rodinu. Dům je navržen na pozemku, který je situován v Hradci Králové. Pozemek má parcelní číslo 983/26, katastrální území Věkoše a je v oblasti, kde se staví nová bytová zástavba, proto je možné navrhnout stavbu, která se může uskutečnit. Díky projektované zástavbě je oblast zasíťována inženýrskými sítěmi. Založení domu bude na betonové konstrukční desce a objekt bude nepodsklepen. Bakalářská práce je zaměřena na návrh dřevostavby s difuzně otevřenou stěnou s nosnou částí z KVH hranolů. Důraz bude kladen na návrh krovu, kde budou navrhnuty tři varianty řešení zastřešení sedlové střechy pro jeden půdorys. Stavba je navržena tak, aby mohla být prováděna formou staveništní montáže. Energetická efektivita splňuje české normy pro výstavbu domu a blíží se hodnotám pasivního domu. This bachelor's thesis aims to design a detached house for a family of four or five people. The house is designed on a site located in Hradec Krylov. The land has parcel number 983/26, the cadastral territory of Věkoše. In this area, the housing developer is building new blocks of flats. Therefore, it is possible to design a building that can be realised. Thanks to the planned development, the area is networked with utility networks. The house's foundation will be on a concrete slab, and the building will not have a basement. The house will have a wooden load-bearing structure made of KVH prisms with a diffusely open envelope. Emphasis will be on the design of the truss. There will be designed three variants of gable roof covering. The solutions will be done for the same floor plan. The construction is designed for on-site construction. The energy efficiency is according to the Czech standards for building a house and is close to the values of a passive house. Keywords: difuzně otevřená stěna; dřevostavba; sbíjené vazníky; střecha; vaznicový krov; truss roof; diffuse open envelope; knocked down frames; purlin roof; roof construction Available in digital repository of Mendel University.
Návrh rodinného domu

Cílem této práce je navrhnout rodinný dům pro čtyř až pěti člennou rodinu. Dům je navržen na pozemku, který je situován v Hradci Králové. Pozemek má parcelní číslo 983/26, katastrální území Věkoše a ...

Hajzler, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt patogenů v porostu lilku bramboru
Novák, Ondřej
2023 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na výskyt patogenů v porostu lilku bramboru (Solanum tuberosum L.). Cílem práce bylo popsání lilku bramboru, popsání patogenů, které lilek brambor napadají, a v praktické časti sledování a vyhodnocení výskytu plísně bramboru, terčovité a hnědé skvrnitosti bramboru (na chemicky ošetřených a neošetřených částech pozemku) a Y – virózy bramboru. V každé části byl výskyt patogenů sledován na 15 odrůdách. Plíseň bramboru se v porostu objevila pouze minimálně. To bylo způsobeno suchým a teplým počasím během vegetace, které zapříčinilo minimální šíření choroby. Terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru se naopak objevila na všech sledovaných odrůdách. Tato choroba se v porostech objevuje zpravidla za teplé a střídavě vlhké sezóny. Y – viróza bramboru se významně projevila na třetině sledovaných odrůd. Výskyt byl způsoben rekordním náletem mšice broskvoňové, která virus PVY přenáší. This bachelor thesis is focused on the occurrence of pathogens in the potato (Solanum tuberosum L.) crop. The objectives of the thesis were to describe potato, to describe the pathogens that attack potato and, in the practical part, to observe and evaluate the occurrence of late blight, early blight (on chemically treated and untreated parts of the plot) and Y – virus of potato. In each section, pathogen incidence was monitored on 15 varieties. Late blight occurred only minimally in the crop. This was due to the dry and warm weather during the growing season, which caused minimal spread of the disease. On the other hand, early blight occurred on all varieties surveyed. This disease usually appears in the crops during the warm and intermittently wet season. Y-virus of potato was significantly present on one third of the varieties surveyed. The occurrence was caused by a record infestation of the peach aphid, which transmits the PVY virus. Keywords: brambor; choroby brambor; plíseň bramboru; terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru; Y – viróza bramboru; early blight; late blight; potato; potato diseases; Y-virus of potato Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt patogenů v porostu lilku bramboru

Tato bakalářská práce je zaměřena na výskyt patogenů v porostu lilku bramboru (Solanum tuberosum L.). Cílem práce bylo popsání lilku bramboru, popsání patogenů, které lilek brambor napadají, a v ...

Novák, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Šikana na střední škole a její prevence
Straková, Lucie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá šikanou na středních školách a její možnou prevencí. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do teoretické části a praktické části. Teoretická část je zaměřena na samotný pojem šikana a její projevy, druhy šikany, účastníky šikany, a nakonec na její prevenci. Veškeré zdroje informací jsou dostupné z odborné literatury. Praktická část je zaměřena na průzkum konaný na středních školách v rámci Jihomoravského kraje. Jeho cílem je odhalit zkušenosti s šikanou a rozsah šikany u studentů středních škol. Praktická část je formou dotazníkového šetření a výsledky jsou vyhodnoceny statistickými metodami a zhotoveny do grafů. The bachelor's thesis deals with bullying in high schools and its possible preventi-on. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the concept of bullying and its manifestations, types of bullying, participants, and finally, prevention. All sources of information come from profes-sional literature. The practical part is focused on a survey conducted in high schools within the South Moravian Region. Its aim is to reveal experiences with bullying and the extent of bullying among high school students. The practical part is in the form of a questionnaire survey, and the results are evaluated using sta-tistical methods and presented in graphs. Keywords: oběť; pachatel; prevence; šikana; bullying; offender; prevention; sacrifice Available in digital repository of Mendel University.
Šikana na střední škole a její prevence

Bakalářská práce se zabývá šikanou na středních školách a její možnou prevencí. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do teoretické části a praktické části. Teoretická část je zaměřena na samotný ...

Straková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Přístupy kolumbijských vlád k mírovému procesu
Valášková, Barbora
2023 - Czech
Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává přístupy jednotlivých kolumbijských vlád k mírovému procesu mezi kolumbijskou vládou a povstaleckými skupinami, zejména Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie FARC, s hlavním zaměřením na vývoj po roce 1998. V úvodní části je popsána historie kolumbijského vnitřního konfliktu s důrazem na období po událostech La Violencia. Hlavní část práce je soustředěna na analýzu strategií mírových jednání a popisuje faktory determinující dílčí úspěchy a neúspěchy administrativ tří prezidentů Andrése Pastrany, Álvara Uribeho a Manuela Santose v letech 1998 až 2018, přičemž každý z nich různě velkou měrou přispěl k uzavření finální mírové dohody v listopadu 2016. This bachelor's thesis analyzes and compares the approaches of individual Colombian governments to the peace process with a primary focus on the last three presidential administrations. The introductory part describes the history of Colombia's internal conflict with an emphasis on the period after the events of La Violencia. The main part of the work is focused on the analysis of peace negotiation strategies and describes the factors determining the partial successes and failures of the administrations of the three presidents Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, and Manuel Santos between 1998 and 2018, while each of them contributed to a different extent to the conclusion of the final peace agreement in November 2016 Keywords: FARC; mírová dohoda; Santos; Kolumbie; Pastrana; povstalecké skupiny; Uribe; vnitřní konflikt; Colombia; internal conflict; peace agreement; rebel groups Available in digital repository of Mendel University.
Přístupy kolumbijských vlád k mírovému procesu

Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává přístupy jednotlivých kolumbijských vlád k mírovému procesu mezi kolumbijskou vládou a povstaleckými skupinami, zejména Revolučními ozbrojenými silami ...

Valášková, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě
Tvrdá, Aneta
2023 - Czech
Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, specifika ženské věznice, bezpečnost ve věznici i v jejím okolí a regionální analýza obce Světlá nad Sázavou. Další část práce se věnuje zejména výsledkům dotazníkového šetření, které proběhlo s obyvateli obce a rozhovorům s relevantními aktéry obce. Na základě výsledků z dotazníků a rozhovorů je vyhodnoceno, že věznice má na život obyvatel ve městě neutrální až mírně pozitivní vliv. The presented bachelor's thesis deals with the significance of the prison in Světlá nad Sázavou for life in the city. In the theoretical anchoring of the work, a literature search is prepared on the topic of the influence of the prison on life in the city, the specifics of the women's prison, safety in the prison and its surroundings, and a regional analysis of the municipality of Světlá nad Sázavou. The next part of the work is mainly devoted to the results of the questionnaire survey, which took place with the inhabitants of the village and interviews with the relevant actors of the village. Based on the results of the questionnaires and interviews, it is evaluated that the prison has a neutral to slightly positive effect on the life of the inhabitants of the city. Keywords: bezpečnost; obyvatelstvo; věznice; vliv věznice; ženská věznice; population; prison; prison effect; safety; women's prison Available in digital repository of Mendel University.
Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě

Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, ...

Tvrdá, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases