Number of found documents: 422
Published from to

Recommendation to Mendel university on how to attract Angolan students
de Ceita, Nicola Tamira
2020 - English
DE CEITA, N. Doporučení Mendelově univerzitě, jak přilákat angolské studenty. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato bakalářská práce hledá důležité faktory a důvody, které motivují angolské studenty ke studiu v zahraničí. Hlavním cílem práce je doporučit Mendelově uni-verzitě, jak přilákat angolské studenty. Primární údaje byly sbírány prostřednictvím online dotazníku v portugalském jazyce (n = 293), hloubkového rozhovoru (n = 20) a z vlastních zkušeností autorky. Výsledky výzkumu ukazují, že mnoho angolských studentů je velmi motivováno studovat v zahraničí, takže existuje vysoká šance přilákat studenty na základě doporučení autorky DE CEITA, N. Recommendation to Mendel University on how to attract Angolan students. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, 2020. This bachelor thesis seeks for important factors and reasons that motivate Angolan students to study abroad. The main goal of the thesis is to provide recommendations to Mendel University on how to attract Angolan students. The re-search study employs the collection of primary data via online questionnaire in Portuguese language (n = 293), in-depth interview (n = 20) and authors ‘owned experience. The research findings demonstrate that many Angolan students are highly motivated to study abroad, so there is a high chance to attract the students through the author’s recommendations Keywords: Angola; studenti; studium v zahraničí; univerzita; vzdělání Available in digital repository of Mendel University.
Recommendation to Mendel university on how to attract Angolan students

DE CEITA, N. Doporučení Mendelově univerzitě, jak přilákat angolské studenty. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato bakalářská práce hledá důležité faktory a důvody, které ...

de Ceita, Nicola Tamira
Mendelova univerzita v Brně, 2020

The impact of crude oil production upon selected sectors of Ghanaian economy
Asare, Angelina
2020 - English
ABSTRAKT Tato diplomová práce se pokouší porovnat a vyhodnotit ekonomický vývoj zemědělského sektoru a dalších odvětví z období před, a po zahájení těžby surové ropy v Ghaně. Studie posuzuje vývoj exportu a importu zemědělství a dalších odvětví a zaměřuje se také na změny trhu práce. Podklady pro studii byly získány z Ghanského statistického úřadu, z databáze Ghanské centrální banky, OECD a z databází Statista. Pro analýzu dat importu a exportu byl využit Leontiefův model založený na input-output analýze. Z analýzy vyplývá, že nově objevená ropa a s ní související rozvoj ropného sektoru vedly ke snížení podílu zemědělského exportu, i exportu ostatních odvětví v Ghaně, ale bez výrazného přesunu pracovní síly z těchto odvětví do ropného průmyslu z důvodu nedostatečné pracovní kvalifikace. Vláda se musí zaměřit na podporu zemědělství a dalších odvětví, která byla hlavním zdrojem příjmů před zahájením těžby surové ropy tak, aby přispěla k zachování hospodářské rozmanitosti a stability Ghanské ekonomiky. This thesis seeks to ascertain the current situation as compared to the development of the Agricultural sector and other sectors before and after the commercial production of crude oil in Ghana on economic development. The study assesses the performance of Agricultural export and import, the labour market in the economy and the industrial sector. Data for the study was obtained from the Ghana statistical service, Bank of Ghana database, OEC, and Statista databases. Leontief Wassily Input-output model was modified as import-export for data analysis and concluded that the newly discovered oil has led to the decline of Agricultural and other product export market share in Ghana but with no significant movement of labour from other sectors to the oil sector due to lack of skills. To address this issue, the government must focus on agricultural and other sectors which have been the main source of revenue before commercial production of oil to achieve economic diversification and stability in Ghana Economy. Keywords: podíl exportního trhu; pracovní trh; těžba ropy v Ghaně; zemědělský export a import; agricultural export and import; export market share; labour market; oil production in Ghana Available in digital repository of Mendel University.
The impact of crude oil production upon selected sectors of Ghanaian economy

ABSTRAKT Tato diplomová práce se pokouší porovnat a vyhodnotit ekonomický vývoj zemědělského sektoru a dalších odvětví z období před, a po zahájení těžby surové ropy v Ghaně. Studie posuzuje vývoj ...

Asare, Angelina
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Enhancing Academic Integrity
Höklová, Veronika
2020 - English
Akademická integrita je téma, které se v poslední době začíná řešit čím dál častěji. Bylo provedeno nespočet výzkumů, ale tyto výzkumy pochází hlavně z anglicky mluvících zemí. Bakalářská práce je složena z literární rešerše a praktické části. Literární rešerše vysvětluje pojem akademická integrity a nejčastější formy se kterými se můžeme potkat a které jsou často porušovány. Dále popisuje, jaké změny by mohly přispět, aby byla akademická integrita více respektována. V praktické části jsem provedla výzkum mezi českými studenty. Údaje, které jsem díky dotazníku posbírala se týkají budování akademické integrity na českých vysokých školách. Celkem jsem sesbírala 250 výstupů. Díky dotazníku můžeme vidět, jak studenti vnímají pojem akademická integrita a co si o tomto tématu myslí. Dále jsem provedla polo strukturovaný dotazník s osmi akademickými pracovníky na Provozně ekonomické fakultě v Brně. Celková práce ukazuje, jak je akademická integrita chápána a vnímána. V poslední části je na základě výsledků zpracovaný současný stav a strategický návrh na budovaní akademické integrity. Academic Integrity is a serious topic that has been recently very much discussed. The most of the research that has been conducted comes mainly from English speaking countries. Literature research explains the notion of Academic Integrity and its forms that are most often violated. It also describes what changes can contribute to the fact that Academic Integrity is respected more. In the practical part I conducted a survey among Czech students for this research. The data I am describing in this thesis regard building Academic Integrity at Czech universities. I collected the total of 25O entries. Thanks to the questionnaire we can see how a student perceives the concept of Academic Integrity and what they have to say regarding this subject. In addition, we conducted a semi-structured questionnaire with eight academic staff members at the Faculty of Business Economics of Mendel University in Brno. This thesis shows us much more regarding the topic of Academic Integrity and how it is perceived. The last part analysed the current state at university and there is propose of a strategic plan for building Academic Integrity. Keywords: akademická integrita; čestný kód; etický kodex; hodnoty; podvádění; placené práce; plagiátorství; principy akademické integrity; studijní řád Available in digital repository of Mendel University.
Enhancing Academic Integrity

Akademická integrita je téma, které se v poslední době začíná řešit čím dál častěji. Bylo provedeno nespočet výzkumů, ale tyto výzkumy pochází hlavně z anglicky mluvících zemí. Bakalářská práce je ...

Höklová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Quality testing of existing computer fonts
Hryshkavets, Darya
2020 - English
Tahle bakalářská práce se zabývá nástroji pro testování kvality fontů v prostředí Context. V první části jsou stručně popsány některé existující moduly dostupné v Contextu a jsou vybrány ty, které jsou vhodné na testování kvality fontu. V další části jsou tyto moduly podrobně zkoumané a důležité příkazy jsou zdokumentované. Byl také vytvořen modul, který obsahuje některé z těchto příkazů s vylepšením, a také nové. V poslední části byl vytvořen manuál, který popisuje funkcionalitu nově vytvořeného modulu s jeho příkazy. This thesis deals with tools for font analysis available in Context. In the first part, there are briefly described some existing modules available in Context and some of them are selected if they are suitable for font quality testing. In the next part these modules are analyzed in detail and the important commands are documented. There was also created a new module containing some of these commands which are improved and some new ones. In the last part, a manual documenting the new module and its commands was created. Keywords: ligatury; Context; fonty; kerning; kvalita; Lua; modul; Open Type; fonts; ligatures; module; quality Available in digital repository of Mendel University.
Quality testing of existing computer fonts

Tahle bakalářská práce se zabývá nástroji pro testování kvality fontů v prostředí Context. V první části jsou stručně popsány některé existující moduly dostupné v Contextu a jsou vybrány ty, které ...

Hryshkavets, Darya
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Personal brand management for increasing the loyalty of consumers towards product or service
Daminova, Alina
2019 - English
Tato bakalářská práce se zabývá hledáním vazby mezi personal brand management a loajalitou publika YouTube kanálů ke zboží a službám doporučovaných a propagovaných influencery. Hlavním cílem této práce bylo zjistit vztah mezi vlivem influencerů na chování spotřebitelů a zvýšením loajality ke zboží a službám a zjistit faktory, ovlivňující loajalitu. Pro dosažení cílů práce byla zvolena sekundární analýza dat, dotazníkové šetření uživatelů sociálních sítí, analýza demografických a geografických faktorů ovlivňujících loajalitu spotřebitelů. This bachelor thesis copes with the link between personal brand management and the loyalty of the audience of YouTube channels towards the products or services recommended and advertised by influencers. The main aim of the thesis was to establish relationship between influencers’ impact on consumer behaviour and increase in loyalty towards products or services and identify factors influencing it. It was reached based on secondary data analysis, questionnaire for social networks users, analysis of demographic and geographic factors affecting the loyalty of consumers. Keywords: brand; influencery; loajalita spotřebitelů; marketing; personal brand management Available in digital repository of Mendel University.
Personal brand management for increasing the loyalty of consumers towards product or service

Tato bakalářská práce se zabývá hledáním vazby mezi personal brand management a loajalitou publika YouTube kanálů ke zboží a službám doporučovaných a propagovaných influencery. Hlavním cílem této ...

Daminova, Alina
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Youth Unemployment in Ghana: Causes, Consequences and Policies
Antwi, Nana Asantewaa
2019 - English
Tato práce se zaměřuje na současné nezaměstnanosti v Ghaně a porovnává nezaměstnanost mladých lidí a dalších faktorů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice. Tato studie hodnotí současnou politiku a její vliv vůči nezaměstnanosti mladých v Ghané. Data pro tuto studii byla stanovena v datovém listu Světové Banky, Ghanské statistické služby, Organizace pro národnost pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Při pohledu na dosažené vzdělání bylo potvrzeno, že klíčovým faktorem je nezaměstnanost mladých lidí. Zlepšení situace s ohledem na to, zda je možné, aby se tyto informace uplatňovaly. Vláda by se měla zaměřit na podporu učebních oborů, které by mohly vést k vytváření nových pracovních míst. Pro doplnění snahu při řešení problému s nezaměstnaností mladých v Ghaně. This paper seeks to ascertain the current situation of unemployment in Ghana and to compare the situation of youth unemployment and other indicators in Ghana to other selected African countries; Nigeria, Togo, Burkina Faso and Ivory Coast. This study also assesses the current policy measures and their efficiency in addressing youth unemployment in Ghana. Data for this study was obtained from The World Bank, Ghana Statistical Service, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Using education attainment, it was confirmed that skill mismatched is a contributory factor to unemployment amongst other things. To address the issue of youth unemployment, government must shift its focus on examination oriented educational system to critical thinking and problem-solving approach. Government should also promote vocational training and provide support and incentives to individuals who aim to establish their own businesses to employ others. This would complement the effort of government in addressing the issue of youth unemployment in Ghana. Keywords: Afrika; mládí; nezaměstnanost; pracovní trh; účast Available in digital repository of Mendel University.
Youth Unemployment in Ghana: Causes, Consequences and Policies

Tato práce se zaměřuje na současné nezaměstnanosti v Ghaně a porovnává nezaměstnanost mladých lidí a dalších faktorů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice. Tato studie ...

Antwi, Nana Asantewaa
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Marketing communication strategy proposal of the non-profit organisation
Zelenská, Lucia
2019 - English
Účelem bakalářské práce je sestavení komunikační strategie pro občanské sdružení Zelená pre krajší svet. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky týkající se marketingu a marketingové komunikace. Dále identifikuje pozici neziskových organizací na trhu, jejich charakteristiku a funkce. Druhá část práce vychází z analýzy primárních a sekundárních dat, kde primární data byla shromážděna pomocí vlastního marketingového výzkumu a formou dotazníkového šetření. Tato část práce je věnována představení vybrané organizace, jejich služeb a dosavadních aktivit s podrobným rozborem jejich mikroprostřdí a makroprostředí, na základě kterého je sestavena strategie podniku. Ta je dále podpořena a doplněna výsledkami marketingového průzumu. Na základě výsledků je navržen nový marketingový mix organizace a nová komunikační strategie ve formě komunikační kampaně. The purpose of the bachelor thesis is to compile a communication strategy for the civic association Zelená pro kraší svět. The first part of the thesis defines theoretical know-ledge concerning marketing and marketing communication. Besides that, the position of non-profit organizations in the market, their characteristics and functions are defined. The second part of the thesis is based on the analysis of primary and secondary data, where the primary data were collected by own marketing research in the form of a que-stionnaire survey. This part of the thesis is devoted to the presentation of the selected organisation, its services and current activities with a detailed analysis of its external and internal environment on the basis of which the marketing strategy is compiled. This is further supported and complemented by the results of own marketing research. Based on the results, a new marketing mix of the organization and a new communication stra-tegy in the form of a communication campaign is proposed. Keywords: analýza; komunikační kampaň; marketingová komunikace; marketingový mix; nezisková organizace; strategie Available in digital repository of Mendel University.
Marketing communication strategy proposal of the non-profit organisation

Účelem bakalářské práce je sestavení komunikační strategie pro občanské sdružení Zelená pre krajší svet. V první části práce jsou vymezeny teoretické poznatky týkající se marketingu a marketingové ...

Zelenská, Lucia
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Online marketing strategy of an SME
Žáček, Trevor
2019 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na strategii online marketingu malého podniku, konkrétně společnosti T-Shock. Pozornost je věnována současné strategii online marketingu této společnosti, jejím slabinám, zjištění prostoru pro vylepšení a návrhům toho, jak současnou strategii vylepšit. This bachelor thesis focuses on the online marketing strategy of an SME, namely the company T-shock. Attention has been paid to the current online marketing strategy of the company, its weak points, identification of space for improvement, and suggestions of how to improve the performance of the current strategy. Keywords: affiliate marketing; Google Analytics; online marketing; SEO; SME; strategie; T-shock Available in digital repository of Mendel University.
Online marketing strategy of an SME

Tato bakalářská práce se zaměřuje na strategii online marketingu malého podniku, konkrétně společnosti T-Shock. Pozornost je věnována současné strategii online marketingu této společnosti, jejím ...

Žáček, Trevor
Mendelova univerzita v Brně, 2019

The Impact of Coffee Demand on its Production
Nossek, Tomáš
2019 - English
Produkce kávy, jednoho z nejpopulárnějších nápojů na světě, zažívá velké změny díky rozvíjející se spotřebě tohoto nápoje. Konzumenti získávají více znalostí ohledně původu kávy a producenti začínají lépe chápat potřeby současné poptávky. Cílem práce je analýza vlivu moderních trendů v konzumaci kávy na její pěstování a zpracování. Dále má práce objasnit fungování trhu s výběrovou a komoditní kávou a také popsat vztah mezi pěstiteli výběrové kávy a jejími odběrateli. Práce stručně popisuje cestu kávy od farmáře ke spotřebiteli, a to jak ze zemědělského, tak i z ekonomického pohledu. Materiál použitý pro psaní práce pochází ze spolehlivých literárních zdrojů, zpráv statistických úřadů, internetových vědeckých článků a z autorovy osobní zkušenosti z kávového průmyslu. V praktické části práce bylo k získání informací využito dotazníkové šetření a rozhovory. The production of coffee, one of the world‘s most popular drinks, is experiencing a movement forward due to the progressive coffee drinking culture. Consumers are becoming well-educated about the origin of coffee and its producers well-informed about their customers’ desires. This thesis aims to analyze modern trends in coffee consumption and its impact on coffee cultivation and processing. It should also define the principles of both the specialty and the mainstream coffee market and clarify the relationship between specialty coffee producers and green bean coffee buyers. The work also describes the journey of coffee from farm to cup from agricultural as well as from the economic point of view. The material for theoretic part was collected from several reliable sources; including professional literature, statistical reports, on-line scientific articles and personal experience from the coffee industry. For the practical part, questionnaire inquiry and online interviews were used to collect information. Keywords: agrobyznys; káva; komoditní vertikála; nabídka; poptávka; výběrová káva Available in digital repository of Mendel University.
The Impact of Coffee Demand on its Production

Produkce kávy, jednoho z nejpopulárnějších nápojů na světě, zažívá velké změny díky rozvíjející se spotřebě tohoto nápoje. Konzumenti získávají více znalostí ohledně původu kávy a producenti začínají ...

Nossek, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Factors that influence e-shopping in the Ghanaian grocery market
Larbi, Prince
2019 - English
ABSTRAKT Larbi, P. “Faktory ovlivňující online nákupování na ghanském potravinářském trhu”. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tato bakalářská práce zkoumá, jak obyvatelé Ghany využívají online obchodu s potravinami, jeho oblíbenost a současný stav popularity online nakupování v Ghaně. Jejím cílem je průzkum online nakupování potravin většiny obyvatel z Ghany. V této práci byl použit dotazníkový průzkum, dotazovalo se 220 lidí. Dále zde byla analyzovaná témata, jako je elektronický obchod a chování spotřebitelů při nákupech. Dotazníkové průzkumy a rozhovory byly provedeny za účelem zjištění názorů Ghaňanů na on-line nakupování s potravinami. Manažeři firem zabývajících se prodejem potravin vznesly potenciální obavy z nemožnosti dodání zboží na adresu, poněvadž ne všechny čtvrtě mají ulice, čísla domu a navíc to stěžují špatné silnice. Někteří respondenti dotazníkového průzkumu v Ghaně také zdůraznili, že dají přednost nákupu na tržnici, jelikož mohou smlouvat o ceně, což je v Ghaně běžné. ABSTRACT Larbi Prince “Factors that influence e-shopping in the Ghanaian grocery market”. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, Brno 2019. This thesis investigates about online grocery shopping in Ghana, its objective is to discover how most Ghanaians buy groceries, the popularity and perception of online grocery shopping and its current state in Ghana. Qualitative and Quantitative data were used in this thesis, A questionnaire survey (n=220) and interviews were also conducted. Topics like E-commerce and Consumer Behavior were also analyzed in this thesis. Questionnaire surveys and interviews were conducted to ascertain the views of Ghanaians on online Grocery Shopping. A bad address system and poor road networks were some concerns raised by online grocery shopping managers in Ghana. Some respondents of the questionnaire survey in Ghana also raised the point that they could not bargain for the prices of groceries when buying online but they could bargain for better prices of groceries in the markets. Keywords: business to business (obchodník → obchodník).; business to bonsumer (obchodník → zákazník); elektronický obchod; nakupování na internetu; nakupování s potravinami na internetu; spotřebitelské chování Available in digital repository of Mendel University.
Factors that influence e-shopping in the Ghanaian grocery market

ABSTRAKT Larbi, P. “Faktory ovlivňující online nákupování na ghanském potravinářském trhu”. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tato bakalářská práce zkoumá, jak obyvatelé Ghany ...

Larbi, Prince
Mendelova univerzita v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases