Number of found documents: 952
Published from to

Nehmotné aktíva v podnikaní
Spišáková, Adriána
2023 - Slovak
Spišáková, Adriána. Nehmotná aktiva v podnikání. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá nehmotnými aktivy v podnikání. Hlavním cílem je zanalyzovat nehmotná aktiva ve vybraném podniku. Teoretická část se věnuje literární rešerši, kde definuje základní pojmy nehmotných aktiv a jejich druhů v rámci české legislativy a mezinárodních účetních standardů. Tyto poznatky budou využity v rámci praktické části, která se věnuje nehmotnému majetku v rámci vybraného podniku. Také v rámci práce budu porovnávat rozdíly národní legislativy v rámci Visegrádské čtyřky a rozdíly v rámci české legislativy a IFRS. V praktické části pomocí metody analýzy se budu snažit zjistit, zda nehmotná aktiva jsou v souladu s platnou českou účetní legislativou, posouzení výkazů po aplikaci vybraných principů z mezinárodních standardů účetního vykazování, jaké bude vykazování v IFRS a nakonec se budu věnovat výzkumu a vývoji. Na závěr budou stanovena doporučení, pokud to bude nutné. Spišáková, Adriána. Intangible assets in business. Bachelor thesis. Brno: Mendel Uni- versity, 2023. This bachelor thesis deals with intangible assets in business. The main objec- tive is to analyse the intangible assets in one selected company. The theoretical part covers the source review, where it defines the basic concepts of intangible assets and their types within the framework of Czech legislation and international account- ing standards. This knowledge will be used in the practical part, which focuses on intangible assets within the selected company. Within the thesis I will also compare the differences between national legislation and The Visegrad Group and the differ- ences between Czech legislation and IFRS. In the practical part, by using a method analysis, I will try to identify whether intangible assets comply with the Czech ac- counting legislation, assessment of statements after application of selected princi- ples from international accounting reporting standards, what will the IFRS alloca- tion be and lastly, I will focus on research and development. In the conclusion, rec- ommendations will be provided, if necessary. Keywords: česká účetní legislativa; IAS - 38; IFRS; nehmotné aktiva; výzkum a vývoj; Czech accouting legislation; intangible assets; research and development Available in digital repository of Mendel University.
Nehmotné aktíva v podnikaní

Spišáková, Adriána. Nehmotná aktiva v podnikání. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá nehmotnými aktivy v podnikání. Hlavním cílem je zanalyzovat ...

Spišáková, Adriána
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh edičného kalendára pre spoločnosť Xella CZ
Milo, Andrej
2023 - Slovak
Cílem bakalářské práce je vytvořit ediční kalendář pro společnost Xella CZ na druhé pololetí roku 2023. V literární rešerši se práce zabývá celkovou charakteristikou obsahového marketingu, jeho využití, příčinami jeho rozvoje a významem v marketingové komunikaci firem. Výzkum je založen na sekundárních a primárních datech. Výslednému edičnímu kalendáři předcházelo shodnocení současného stavu obsahového marketingu analyzované společnosti, a analýza její konkurence. Při analýze společnosti byla využita primární data, která byla získána prostřednictvím hloubkových rozhovorů se zástupci vedení firmy a sekundární data, získaná z interních zdrojů firmy. Definovaná doporučení jsou také podložena hloubkovými rozhovory s cílovou skupinou zákazníků, které proběhly v březnu 2023. Na základě kvalitativního výzkumu a jednotlivých analýz jsou v práci uvedena doporučení a návrhy, které jsou aplikovány do konečné podoby editačního kalendáře pro společnost Xella CZ. The aim of this bachelor thesis is to create an editorial calendar for Xella CZ for the second half of 2023. In the literary survey, the thesis deals with the overall characteristics of content marketing, its application, the reasons for its development, and its importance in the marketing communication of companies. Research is based both on secondary and primary data. The resulting editorial calendar was preceded by an evaluation of the current state of content marketing in the analyzed company and an analysis of its competition. Primary data obtained through in-depth interviews with company management representatives and sec-ondary data obtained from internal company sources were used in the analysis of the company. Defined recommendations are also supported by in-depth interviews with the target group of customers, which were conducted in March 2023. Based on qualitative research and individual analyses, recommendations and proposals are presented in the thesis, which are applied to the final version of the editorial calendar for Xella CZ. Keywords: obsahový marketing; plánování; propagace; sociální sítě; stavebnictví; výzkum; construction; content marketing; planning; promotion; research; social media Available in digital repository of Mendel University.
Návrh edičného kalendára pre spoločnosť Xella CZ

Cílem bakalářské práce je vytvořit ediční kalendář pro společnost Xella CZ na druhé pololetí roku 2023. V literární rešerši se práce zabývá celkovou charakteristikou obsahového marketingu, jeho ...

Milo, Andrej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pomer polynenasýtených mastných kyselín n-6 a n-3 vo vzťahu k riziku srdcovo-cievnych ochorení
Gregorová, Lívia
2023 - Slovak
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit pomocí literárních zdrojů literární rešerši, která objasňuje korelaci mezi konzumací polynenasycených mastných kyselin n-3 a n-6 ve stravě a zároveň jejich vzájemný poměr ve stravě jako prevenci nebo zastavení progrese srdečně cévních onemocnění. Dále jsem této práci objasňovala příčiny vzniku kardiovaskulárních onemocnění, seznámila jsem se s patofyziologii těchto onemocnění, objasnila jsem funkci polynenasycených mastných kyselin (α-linolenové a jejich metabolitů a kyseliny linolové a z ní vznikajících metabolitů) v lidském těle a jejich metabolismu. Na závěr jsem vypracovala dietární doporučení vyplívající ze životního stylu a způsobu stravování a stejně tak objasnila rizikové faktory spojené s rozvojem srdečně-cévních nemocí. The aim of the bachelor's thesis was to create literature research using literature sources to clarify the correlation between the consumption of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids in the diet and also their relative proportion in the diet as a prevention or stopping the progression of cardiovascular disease. Furthermore, in this thesis I have elucidated the causes of cardiovascular diseases, I have become familiar with the pathophysiology of these diseases, I have elucidated the function of polyunsaturated fatty acids (α-linolenic acid and its metabolites and linoleic acid and its resulting metabolites) in the human body and their metabolism. Finally, I made dietary recommendations resulting from lifestyle and dietary patterns as well as elucidate risk factors associated with the development of cardiovascular diseases. Keywords: srdečně-cévní onemocnění; n-3; n-6; polynenasycené mastné kyseliny; poměr; cardiovascular diseases; polyunsaturated fatty acids; ratio Available in digital repository of Mendel University.
Pomer polynenasýtených mastných kyselín n-6 a n-3 vo vzťahu k riziku srdcovo-cievnych ochorení

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit pomocí literárních zdrojů literární rešerši, která objasňuje korelaci mezi konzumací polynenasycených mastných kyselin n-3 a n-6 ve stravě a zároveň jejich ...

Gregorová, Lívia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv kombinace biouhlu a zinečnatých nanočástic na rostliny kukuřice seté kultivovaných v in vitro podmínkách
Szomolaiová, Erika
2023 - Slovak
Kombinovaná aplikace nanočástic oxidu zinečnatého (ZnO NPs) a biouhlí by mohla být jedním ze slibných nástrojů pro zvýšení životaschopnosti rostlin a zmírnění široké škály stresových faktorů působících na kulturní plodiny. Pro ověření účinku různých koncentrací ZnO NPs (0, 50, 100 a 1000 mg/l), biouhlí i jejich kombinace na rostliny kukuřice seté (Zea mays L.) byl proveden in vitro experiment. Schopnost příjmu zinku rostlinným organismem z formy zinočnatých NPs, stejně jako možný vliv biouhlí na příjem a akumulaci zinku, byla vyhodnocena pomocí atomové absorpční spektrometrie. V tomto experimentu byla zjištěna pozitivní závislost mezi koncentrací ZnO NPs a obsahem zinku v nadzemní části rostlin, přičemž tento vztah nebyl ovlivněn přítomností biouhlí. Fyziologický stav rostlin byl hodnocen pomocí spektrofotometrických analýz stanovení fotosyntetických pigmentů a sekundárních metabolitů. Nejvýraznější vliv aplikace ZnO NPs a biouhlí byl pozorován u obsahu polyfenolických látek, jejichž obsah se zvyšoval přímo úměrně s koncentrací aplikovaných ZnO NPs. Naopak přítomnost biocharu způsobila významné snížení (p < 0,05) obsahu polyfenolických látek. Combined application of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) and biochar could be a perspective tool for enhancing plant viability and mitigating a large scale of stresses in crops. To investigate effect of different concentrations of ZnO NPs (0, 50, 100 and 1000 mg/L), biochar, and their combination on corn plants (Zea mays L.), in vitro experiment took place. Zinc uptake in form of zinc NPs and possible effect of biochar on zinc uptake and accumulation were determined by atomic absorption spectrometry. A positive correlation between ZnO NPs concentration and zinc content in shoots was identified. There was no significant difference observed in plants treated with biochar. Physiological state of plants was evaluated by spectrophotometric analysis of photosynthetic pigments and secondary metabolites. The most significant effect was observed in content of phenolic compounds that increased with increasing ZnO NPs concentration. On the contrary, presence of biochar resulted in significant decrease (p < 0,05) of polyphenols. Keywords: AAS; biouhlí; fotosyntetické pigmenty; kukuřice; nanočástice oxidu zinečnatého; sekundární metabolity; stres; toxicita; Zea mays; zinek; ZnO NPs; biochar; corn; photosynthetic pigments; secondary metabolites; stress; toxicity; zinc; zinc oxide nanoparticles Available in digital repository of Mendel University.
Vliv kombinace biouhlu a zinečnatých nanočástic na rostliny kukuřice seté kultivovaných v in vitro podmínkách

Kombinovaná aplikace nanočástic oxidu zinečnatého (ZnO NPs) a biouhlí by mohla být jedním ze slibných nástrojů pro zvýšení životaschopnosti rostlin a zmírnění široké škály stresových faktorů ...

Szomolaiová, Erika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt patogenů a škůdců v porostu máku setého
Gabčíková, Rebeka
2023 - Slovak
Tahle práce ve své teoretické části pojednáva o základních charakteristikách pěstování máku setého (Papaver somniferum) se zaměřením na popis a charakteristiku jednotlivých chorob a škůdců. Praktická část práce byla realizována formou pokusu, který se uskutečnil na pozemku podniku Agroregión a.s., se sídlem v Rajci na území Slovenska. Pokus spočíval v monitoringu chorob a škůdců a hodnocení početnosti ich výskytu v jednotlivých variantách chemického ošetření (kontrola, insekticid, insekticid + fungicid). Ze škůdcu byl potvrzen výskyt Mšice makové (Aphis fabae), při které se nepodařilo přeukázat přímy vliv insekticídniho ošetření na početnost výskytu. Z chorob byl potvrzen výskyt plísne makové (Peronospora arborescens), při sledovaní které se výsledky ve formě početnosti napadení ukázali jako údaj nepostačujíci pro vyhodnocení průběhu choroby. Z přiložených fotografií je však zřejmé, že fungicídni ochrana zabezpečila podstatne lepší zdravotní stav porastu. This work in its theoretical part deals with the basic characteristics of oilseed poppy cultivation, with a focus on the characterization of pests and diseases. The practical part of the work was conducted in the form of an experiment, which was carried out on the land of the company Agroregión a.s., based in Rajec, Slovakia. The experiment consisted of monitoring pests and diseases and evaluating the abundance of their occurrence in different variants of chemical treatment (control, insecticide, insecticide + fungicide). The occurrence of the black bean aphid (Aphid fabae) was detected among the pests, for which the direct impact of insecticidal treatment on the abundance could not be demonstrated. The occurrence of poppy downy mildew (Peronospora arborescens) was confirmed among the diseases, and the results in the form of the percentage of affected plants proved to be an insufficient measure for the evaluation of the disease progress. However, from the attached photographs, it is apparent that fungicidal protection in this case provided significantly better plant health. Keywords: fungicidy; insekticidy; mšice maková; ochrana rostlin; plíseň maková; black bean aphid; downy mildew of poppy; fungicides; insecticides; plant protection Available in digital repository of Mendel University.
Výskyt patogenů a škůdců v porostu máku setého

Tahle práce ve své teoretické části pojednáva o základních charakteristikách pěstování máku setého (Papaver somniferum) se zaměřením na popis a charakteristiku jednotlivých chorob a škůdců. Praktická ...

Gabčíková, Rebeka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Porovnanie výkonnosti implementácií webových serverov podporujúcich HTTP/3
Rumančíková, Simona
2023 - Slovak
Bakalářská práce obsahuje srovnání implementací vybraných webových serverů podporujících protokol HTTP/3. V úvodních kapitolách je představena zvolená technologie a některé webové servery, které protokol HTTP/3 podporují. Následně je popsána vlastní implementace tří webových serverů (Caddy, Nginx, OpenLiteSpeed) podporujících protokol HTTP/3. Cíl práce vrcholí v závěrečné kapitole, kde jsou porovnány výsledky statického vyhledávání webových stránek. Testování je simulováno s vybranými negativními událostmi nejen pomocí webového prohlížeče Firefox, ale také použitím softwaru Linux traffix control. Tyto výsledky jsou znázorněny graficky a jsou z nich vyvozeny závěry. Z šesti simulací měl OpenLiteSpeed v průměru nejkratší dobu načítání celého obsahu webu až ve třech případech. A to bylo v situacích neomezené, Regular 4G/LTE a Good 3G. Caddy měl nejkratší průměrnou dobu načítání webového obsahu s omezenou šířkou pásma a při zpoždění 200 ms. V případě ztráty paketů měl Nginx nejkratší průměrnou dobu načítání pro veškerý webový obsah. The bachelor thesis contains a comparison of implementations of selected web servers supporting HTTP/3 protocol. In the introductory chapters, the chosen technology is introduced and certain web servers that support the HTTP/3 protocol are presented. Then the actual implementation of the three web servers (Caddy, Nginx, OpenLiteSpeed) supporting HTTP/3 is described. The purpose of the thesis culminates in the final chapter, where the results of the static web page retrieval are compared. Testing is simulated with selected negative events not only using the Firefox web browser, but also using the Linux traffic control software. These results are represented graphically and conclusions are drawn from them. Of the six simulations, OpenLiteSpeed had on average the shortest load time for the entire web content in up to three cases. A this was in the unbounded, Regular 4G/LTE and Good 3G situations. Caddy had the shortest average load time for web content with limited bandwidth and at 200 ms delay. For packet loss, Nginx had the shortest average load time for all web content. Keywords: Caddy; HTTP/3; Nginx; OpenLiteSpeed; QUIC Available in digital repository of Mendel University.
Porovnanie výkonnosti implementácií webových serverov podporujúcich HTTP/3

Bakalářská práce obsahuje srovnání implementací vybraných webových serverů podporujících protokol HTTP/3. V úvodních kapitolách je představena zvolená technologie a některé webové servery, které ...

Rumančíková, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Profily návštěvníkov vybranej turistickej oblasti južnej Moravy
Iviczeová, Nina
2023 - Slovak
IVICZEOVÁ, Nina. 2023 Profily návštěvníků vybraných destinací jižní Moravy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce je zaměřena na profily návštěvníků destinace Brno a okolí. Cílem práce je sestavit profily návštěvníků uvedené destinace, provést segmentaci trhu ze strany poptávky a následně definovat klíčové a perspektivní cílové segmenty, které povedou k udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu v destinaci. První fáze práce je teoretická, věnovaná rešerši literatury v dané oblasti. Metodika práce byla provedena na základě dotazníkové metody, která následně vede k praktické části práce, v níž byly definovány klíčové a perspektivní segmenty. Tyto segmenty byly vybrány tak, aby splňovaly vhodnost pro vypracování návrhů, což souvisí s udržitelností cestovního ruchu v Brně a okolí. IVICZEOVÁ, Nina. 2023 Profiles of visitors to the selected destination in the South Moravian. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business Economics. The bachelor thesis focuses on the profiles of visitors to the destination Brno and its surroundings. The aim of this work is to compile profiles of visitors to the mentioned destination, to implement market segmentation from the demand side and subsequently to define key and prospective target segments that will lead to the sustainability of tourism development in the destination. The initial phase of the work is theoretical, devoted to literary research in the given area. The meth-odology of the work was carried out on the basis of a questionnaire survey, which subsequently results in the practical part of the work, in which key and prospec-tive segments were defined. These segments were selected in such a way that they meet the suitability for the creation of proposals related to the sustainability of tourism in Brno and its surroundings. Keywords: destinace cestovního ruchu; profil návštěvníka cestovního ruchu; udržitelnost cestovního ruchu; tourism destination; tourism sustainability; tourism visitor profile Available in digital repository of Mendel University.
Profily návštěvníkov vybranej turistickej oblasti južnej Moravy

IVICZEOVÁ, Nina. 2023 Profily návštěvníků vybraných destinací jižní Moravy. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce je zaměřena na profily ...

Iviczeová, Nina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Finanční transakce z pohledu transferových cen: cash-pooling
Glajšeková, Veronika
2023 - Slovak
Glajšeková, V. Finanční transakce z pohledu transferových cen: cash pooling. Bakalářska práce. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2023. Bakalářska práce sa zabívá finančními transakcemi u převodných cien, přičem její hlavním zaměřením je cash pooling. První část práce se věnuje teoretické podstate dané problematiky. Cílem práce je vyhodnocení dopadů odlišních cash poolingových struktur a úveryschopnosti zapojených subjektů na stanovení obvyklých úrokových sadzeb poskytnutých bankou za kreditní/debetní zůstatky na hlavním účte cash poolingové štruktúry. Glajšeková, V. Financial transactions from a transfer pricing perspective: cash pooling. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The bachelor thesis deals with financial transactions in transfer pricing, with cash pooling as its main focus. The first part of the thesis deals with the theoretical substate of the issue. The aim of the thesis is to evaluate the effects of different cashpooling structures and the creditworthiness of the entities involved on the determination of the usual interest rates granted by the bank for credit/debit balances on the master account of the cash pooling structure. Keywords: cash pooling; obvyklý úrok; princip tržního odstupu; spojené osoby; transferové ceny; arm's length principle; related parties; transfer pricing; usual interest Available in digital repository of Mendel University.
Finanční transakce z pohledu transferových cen: cash-pooling

Glajšeková, V. Finanční transakce z pohledu transferových cen: cash pooling. Bakalářska práce. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2023. Bakalářska práce sa zabívá finančními transakcemi u převodných ...

Glajšeková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh nábytkového prvku s využitím materiálu vyrobeného z morskej trávy
Bellayová, Veronika
2023 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním možností využití materiálu z mořské trávy Posidonia Oceanica pro výrobu nábytku. Cílem bylo navrhnout nábytkový prvek z tohoto materiálu, který bude v maximální možné míře splňovat kritéria pro udržitelné výrobky. Pro lepší pochopení konceptu ekodesignu byl vypracován přehled literatury na toto téma, který shrnuje jeho postupy, nástroje a strategie. Pro výrobu a zkoumání materiálů z mořské trávy bylo také důležité vypracovat přehled literatury na téma biokompozitních materiálů, materiálů z mořské trávy a přehled jejich využití v designu nábytku. Při výrobě materiálu byly zkoumány dva typy lepidel a u výsledného materiálu byly testovány a analyzovány ohybové vlastnosti, tvrdost podle Brinella a pevnost v tahu kolmo k rovině desky. Vlastnosti vyrobeného materiálu byly porovnány s dřevotřískovými deskami. Při navrhování nábytkového prvku z testovaného materiálu byl proveden výzkum na téma odkládacích stolků z mořské trávy. Následně byl vytvořen vlastní návrh, jeho konstrukční řešení a vizualizace. Nakonec byla pro navržený prvek vytvořena analýza metodou konečných prvků pro ověření jeho stability. The bachelor thesis focuses on exploring the possibilities of using the material from seagrass Posidonia Oceanica for production of furniture. The aim was to design a furniture element made of this material that would meet the criteria for sustainable products to the maximum extent possible. For a better understanding of the concept of eco-design, a literature review on the subject was developed, summarising its practices, tools, and strategies. For the production and exploration of seagrass materials, it was also important to develop a literature review on the topic of bio composite materials, seagrass materials and an overview of their use in furniture design.Two types of adhesives were used in the production of the material and the resulting material was tested for bending characteristics, Brinell hardness and tensile strength perpendicular to the plane of the board. The properties of the fabricated material were compared with particleboard. In the process of designing a furniture element from the tested material, review on seagrass side tables was carried out. Subsequently, a custom design was created with construction solution and visualizations. Finally, a FEM analysis was created for the designed element to verify its stability. Keywords: bio kompozitní materiály; cirkulární ekonomika; ekodesign; materiálová charakteristika; mořská tráva; nábytkový prvek; odkládací stolek; udržitelnost; bio-composite materials; circular economy; eco-design; furniture; material characteristics; seagrass; side table; sustainability Available in digital repository of Mendel University.
Návrh nábytkového prvku s využitím materiálu vyrobeného z morskej trávy

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním možností využití materiálu z mořské trávy Posidonia Oceanica pro výrobu nábytku. Cílem bylo navrhnout nábytkový prvek z tohoto materiálu, který bude v maximální ...

Bellayová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Novostavba dřevostavby rodinného domu
Čechová, Vanesa
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie drevostavby. Stavba je čiastočne zapustená do terénu a táto časť je tvorená oceľobetónovou konštrukciou. Drevostavba je atypického tvaru dvanásťuholníka a má zelenú strechu. V strede rodinného domu je átrium. Konštrukcia drevenej časti je tvorená z ťažkého dreveného skeletu z BSH hranolov. Ľahká obvodová konštrukcia je tvorená ako rámová konštrukcia. Prílohou bakalárskej práce je spracovaná projektová dokumentácia. V písomnej časti sú popisované jednotlivé konštrukcie. The bachelor's thesis deals with the creation of project documentation for a building permit for a wooden building. The building is partially sunken into the ground. The sunken part is consists of a reinforced concrete structure. The wooden building has an atypical dodecahedron shape and has a green roof. In the center of the family house is an atrium. The construction of the wooden part is consist of a heavy wooden skeleton made of BSH beams. Structural skeleton is formed as a frame structure. The project documentation is submitted as an attachment to the bachelor's thesis. Individual parts of the construction are described in the thesis. Keywords: dřevostavba; novostavba; ocelobetonová konstrukce; rodinný dům; skeletová konstrukce; zelená střecha; family house; green roof; new construction; skeleton construction; steel-concrete construction; wooden building Available in digital repository of Mendel University.
Novostavba dřevostavby rodinného domu

Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie drevostavby. Stavba je čiastočne zapustená do terénu a táto časť je tvorená oceľobetónovou konštrukciou. Drevostavba ...

Čechová, Vanesa
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases