Number of found documents: 788
Published from to

Příčiny fluktuace pracovního týmu ve vybrané společnosti
Kruťa, Adam
2014 - Czech
Bakalářská práce analyzuje současnou situaci v pracovním týmu vybrané společnosti spojenou s vysokou fluktuací. Teoretická východiska popisují problém fluktuace, prvky motivace a spokojenosti zaměstnanců. Tyto prvky jsou pomocí dotazníkového průzkumu vyhodnoceny tak, aby byly zjištěny skutečné a možné příčiny odchodu zaměstnanců ze společnosti a k nim jsou navržena účelná řešení, která mohou snížit fluktuaci zaměstnanců v pracovním týmu. V pracovním týmu společnosti je zaveden neefektivní kariérní růst operátora, který by bylo vhodné nahradit jiným, splňujícím požadavky operátorů. Více než 50 % současných zaměstnanců uvedlo jako případný důvod odchodu jinou pracovní příležitost, neodpovídající mzdové ohodnocení a výkonnostní odměny, náplň práce, nadřízeného, nedostatek času a malusy. Bývalí zaměstnanci se shodli, že konečným důvodem odchodu byl jejich nadřízený. Přínosné by bylo školení manažerských dovedností pro současné vedoucí pracovníky externími lektory, kteří jsou specialisty v oboru a pomohou tak vytvořit kvalitní zázemí pro management společnosti. K lepšímu chodu ve firmě jistě přispějí pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců, vyhodnocení operátora měsíce, vyhodnocení týmu měsíce, věrnostní benefity pro dlouhodobě zaměstnané operátory, diferenciace práce, nové prvky odměn, eliminace malusů, nová vedoucí pozice a intenzivnější informovanost operátorů. This Bachelor thesis analyzes the current situation (associated with high turnover) in the work team of selected company. Theoretical bases are describing problem of fluctuation, elements of motivation and satisfaction of employees. These elements are evaluated with the help of questionnaires and surveys so we can find out real and possible causes of employees leaving the company. Each of these causes has its own effective solutions which can reduce the turnover of employees in the team. There is an established inefficient career growth of an operator in the work teams which should be replaced by one meeting the requirements of the operators. The most common reasons for leaving are other job opportunities, salary, performance bonuses, job content, supervisor, lack of time and fees. This applies to more than 50% of the staff. Former employees have agreed that the final reason for leaving was their supervisor. Trainings of managerial skills by external lecturers which are specialists in the field could help create quality background for management of the company and would be beneficial for current leaders .Conducting regular surveys of the staff's satisfaction, evaluation of the operator of the month, evaluation of the team of the month, loyalty benefits of the long-term employed operators, differentiation of work, new kinds of rewards, fees elimination, new leadership and increased awareness of operators would help to run the company more efficiently. Keywords: call centrum; fluktuace; motivace; operátor; spokojenost Available to registered users in the Library of Mendel University.
Příčiny fluktuace pracovního týmu ve vybrané společnosti

Bakalářská práce analyzuje současnou situaci v pracovním týmu vybrané společnosti spojenou s vysokou fluktuací. Teoretická východiska popisují problém fluktuace, prvky motivace a spokojenosti ...

Kruťa, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Etologie tygra ussurijského v zajetí
Šmídová, Iveta
2014 - Czech
Tato práce se zaměřuje na život a chování tygra ussurijského, největší kočkovité šelmy žijící na naší planetě, a to v zajetí i ve volné přírodě. Ve své práci popisuji stav ohrožení i to, kde jsem získala vlastní zkušenosti s tímto zvířetem. Zabývala jsem se také charakteristikou tygra ussurijského, a to jeho výskytem, potravou, způsobem lovu, způsobem života, dorozumíváním, rozmnožováním a dalšími zajímavostmi. Dále jsem se věnovala chovu tygra v zajetí obecně, i z mých vlastních zkušeností. V poslední části jsem se zabývala životem tygra ussurijského v zajetí a srovnávala jsem život tygra v Oáze a v zoologické zahradě. V závěru stručně shrnuji práci a zamýšlím se nad problematikou ohrožení tygra ussurijského. This work focuses on the life and behavior of the Siberian tiger , the largest feline living on our planet , in captivity and in the wild. I describe a state of emergency, and where I gained my experience with this animal. I also dealed with characteristic Siberian tiger, and its occurrence, food, fishing method, way of hunting, communication, reproduction and other curiosities. Next, I focused on breeding tigers in captivity in general, from my own experience. In the last section I deal with life Siberian tiger in captivity and I compared the life of a tiger at the Oasis and in a zoo. In conclusion, briefly summarize the work and consider the issue of threats to Siberian tiger . Keywords: chování tygra ussurijského; ohrožení tygra; pomoc pro tygry Available to registered users in the Library of Mendel University.
Etologie tygra ussurijského v zajetí

Tato práce se zaměřuje na život a chování tygra ussurijského, největší kočkovité šelmy žijící na naší planetě, a to v zajetí i ve volné přírodě. Ve své práci popisuji stav ohrožení i to, kde jsem ...

Šmídová, Iveta
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Rezistence hrachu k virovým patogenům
Buriánková, Zuzana
2013 - Czech
Keywords: DAS-ELISA; hrách; PEMV Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rezistence hrachu k virovým patogenům

Buriánková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Význam dotací pro hospodaření zemědělského podniku
Dančová, Veronika
2013 - Czech
Keywords: agrární politika; dotace; hospodářský výsledek podniku Available to registered users in the Library of Mendel University.
Význam dotací pro hospodaření zemědělského podniku

Dančová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Vliv vybraných faktorů na výskyt listových patogenů ječmene
Stošek, Lukáš
2013 - Czech
Keywords: houbové patogeny; ječmen; ochrana rostlin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv vybraných faktorů na výskyt listových patogenů ječmene

Stošek, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Řízení nákladů subjektu podnikajícího v oblasti ekologického zemědělství
Vařejková, Věra
2013 - Czech
Keywords: ekologické zemědělství; kalkulace nákladů; kalkulační vzorec Available to registered users in the Library of Mendel University.
Řízení nákladů subjektu podnikajícího v oblasti ekologického zemědělství

Vařejková, Věra
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Vypracování in vitro systému vhodného pro transformaci pšenice
Koutná, Kateřina
2013 - Czech
Keywords: indukce kalusu; mikroprojektilový přenos DNA; pšenice Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vypracování in vitro systému vhodného pro transformaci pšenice

Koutná, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Hodnocení a zkoušení vřesových medů
Křepelková, Michaela
2013 - Czech
Keywords: mikroskopická analýza; tixotropické vlastnosti; vřesový med Available to registered users in the Library of Mendel University.
Hodnocení a zkoušení vřesových medů

Křepelková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Zhodnocení použití projektu společenské odpovědnosti firmy a její efektivity v podniku Tyco Kuřim
Matoušková, Lenka
2013 - Czech
Keywords: efektivita; etický kodex; společenská zodpovědnost firmy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Zhodnocení použití projektu společenské odpovědnosti firmy a její efektivity v podniku Tyco Kuřim

Matoušková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Optimalizace výrobního procesu rotorů
Pazucha, Jaroslav
2013 - Czech
Keywords: absolutní vibrace; kvalita vyvážení; odchylka Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace výrobního procesu rotorů

Pazucha, Jaroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases