Number of found documents: 3645
Published from to

Statistická analýza hodnocení reklamy spotřebiteli
Doleželová, Petra
2016 - Czech
Diplomová práce pojednává o reklamě jako o jednom z nejdůležitějších prostředků marketingové komunikace se spotřebiteli a její úloze v současném světě. Nejdříve jsou v literární rešerši vymezena teoretická východiska tématiky zabývající se marketingovou komunikací, reklamou jako takovou a vzájemnou interakcí reklamy a spotřebitele. Empirická část práce vychází z marketingového výzkumu prováděného reklamní agenturou Focus CZ Marketing and IT Research, s.r.o. na území Jihomoravského kraje, který reflektuje hodnocení, názory a postoje spotřebitelů v této lokalitě vůči reklamě. Ty jsou zpracovávány prostřednictvím statistických metod a interpretovány pomocí žebříčků úspěšnosti reklam a uváděny do souvislostí skrze statistickou analýzu závislostí. The thesis is about advertising process taken as the most important part of all market communication i.e. the communication of an advertiser with consumers and its predominant role in the contemporary market world as a whole. First, in the course of literature sources search the theoretical background topics dealing with market communication, the process of advertising itself and, finally, the interaction between advertisement product and consumer are defined. The empirical part is based on the marketing data search carried out by Focus CZ Marketing and IT Research Ltd. advertising agency operating in the South Moravian region, which best reflects the evaluations, opinions and attitudes of consumers regarding specifically the advertising methods. The results are then processed statistically and interpreted using the results of advertisement success polls and put it into functional correlation with general statistical analysis. Keywords: hodnocení; marketingová komunikace; marketingový výzkum; reklama; spotřebitel; statistická analýza Available to registered users in the Library of Mendel University.
Statistická analýza hodnocení reklamy spotřebiteli

Diplomová práce pojednává o reklamě jako o jednom z nejdůležitějších prostředků marketingové komunikace se spotřebiteli a její úloze v současném světě. Nejdříve jsou v literární rešerši vymezena ...

Doleželová, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vliv teploty na tokové chování tekutých vaječných hmot
Kumbár, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: vejce; potravinářská chemie; pasterizace Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv teploty na tokové chování tekutých vaječných hmot

Kumbár, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Optimalizace projektového řízení ve společnosti ABB s.r.o.
Kedroňová, Tereza
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací projektového řízení ve společnosti ABB s.r.o. Hlavním úkolem je seznámit čtenáře v praktické části práce s teoretickými poznatky, metodami a základními pojmy, které se týkají řešené pro-blematiky projektového řízení ve společnosti. V praktické části práce se pak zamě-říme na analýzu a možnou optimalizaci projektového říze ve společnosti, respekti-ve ve zvoleném oddělení, jednotky Process Automation Power Generation, dále jen PAPG. Součástí řešení závěrečné práce bude uvedení popisu projektového managementu vybrané jednotky společnosti, analýza současného stavu řízení projektů s identifikací možných nedostatků a následné navržení opatření na jejich optimalizaci. The diploma thesis deals with an optimization of project management in a company ABB s.r.o. The main task is to introduce theoretical knowledge, methods and basic concepts concerning problems of project management in the company. In the practical part of the work we will focus on analysis and possible optimization of project management, particularly in selected departments of Process Automation Power Generation units (hereinafter PAPG). Part of the diploma thesis will be presentation of a description of the project management of selected company department, the analysis of the current state of project management to identify possible shortcomings and subsequent proposal of measures for their optimization. Keywords: projekt; projektové řízení; trojimperativ; úspěšnost řízení projektu Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace projektového řízení ve společnosti ABB s.r.o.

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací projektového řízení ve společnosti ABB s.r.o. Hlavním úkolem je seznámit čtenáře v praktické části práce s teoretickými poznatky, metodami a základními ...

Kedroňová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Molekulární diagnostika deficience lipoproteinové lipásy (LPLD) jako výběr pacientů vhodných pro genovou terapii (AAV1-LPL S447X )
Křížová, Jana
2016 - Czech
Deficience lipoproteinové lipázy je nedostatečnost enzymu hrajícího klíčovou roli v metabolismu lipoproteinů. Deficience lipoproteinové lipázy může způsobit závažné ataky pankreatitidy. Příčinou deficience enzymu jsou patologické změny v genu LPL. Existuje velké množství variant v genu LPL a také značné množství patogenních variant, jejichž četnost se liší u různých lidských populací. Byla udělená licence první genové terapii v Evropě pro léčbu deficienci lipoproteinové lipázy, využívající hyperfunkční varianty genu LPL. Povedlo se zavést vyšetřovací logaritmus genu LPL zahrnující metody MLPA, Light SNiP, kvantitativní real time PCR a sekvenování za účelem vyhledání pacientů pro tuto terapii. V souboru vzorků DNA převážně od pacientů s historiií pankreatitidy byli vyhledáni 3 pacienti vhodní pro léčbu genovou terapií Alipogene tiparvovec (AAV1-LPL S447X). Lipoprotein lipase deficiency is a malfunkction of a key enzyme for lipoprotein metabolism. Lipoprotein lipase deficiency can cause serious episodes of pancreatitis. The deficiency is caused by pathology in the LPL gene. There are many variants in the LPL gene and quite a lot of them are pathogenic.The first gene therapy in Europe was licensed for the treatment of lipoprotein lipase deficienciency using a gain-of-function variant of the LPL gene. A pattern of examination was established to including MLPA, Light SNiP, quantitative real time PCR and sequencing in order to find pacients for the treatment. Three pacients suitable for the gene therapy Alipogene tiparvovec (AAV1-LPL S447X) were found amongst a group of patients with history of pancreatitis. Keywords: alipogene tiparvovec; Glybera; hypertriglyceridémie; chylomikronémie; Light SNiP; MLPA; SNP Available to registered users in the Library of Mendel University.
Molekulární diagnostika deficience lipoproteinové lipásy (LPLD) jako výběr pacientů vhodných pro genovou terapii (AAV1-LPL S447X )

Deficience lipoproteinové lipázy je nedostatečnost enzymu hrajícího klíčovou roli v metabolismu lipoproteinů. Deficience lipoproteinové lipázy může způsobit závažné ataky pankreatitidy. Příčinou ...

Křížová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka
Kropáčková, Veronika
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá charakteristikou změn způsobených rozvojem agrobyznysu a některých specifik formování podnikatelského prostředí českých zemědělských podniků vyvolaných transformačními procesy a vstupem České republiky do Evropské unie. Práce charakterizuje vývoj komoditní vertikály mléka v podmínkách České republiky, zabývá se postavením zemědělských podniků v jejím rámci, a také základními faktory determinujícími úspěšnost prvovýroby. Na základě zjištěných poznatků práce pojednává o odstranění závislosti konkrétního podniku na navazujícím článku komoditní vertikály mléka. Stěžejní částí práce je podnikatelský plán samostatného zpracování faremní produkce mléka. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že samostatné zpracování faremní produkce se v dnešních podmínkách jeví jako jeden z vhodných způsobů, jak udržet životaschopnost malých a středních zemědělských podniků. This thesis focuses on characteristic changes caused by expansion of agribusiness and some shaping specifics of Czech farms and business environment which were caused by the transformation processes and the Czech Republic's accession to the European Union. The thesis also describes the developement of milk commodity chain in the Czech Republic, discusses the farm status in it and also fundamental factors determining the success of primary production. Based on the results, the thesis also deals with the elimination of dependence of one specific farm on followup subjects. The main part of the thesis is a business plan of independent processing of farm milk production. The results show that independent processing of farm production is one of the suitable possibilities nowadays, how to keep the viability of small and medium sized farms. Keywords: agrobyznys; faremní zpracování mléka; komoditní vertikála; mlékárenské výrobky; mléko Available to registered users in the Library of Mendel University.
Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka

Diplomová práce se zabývá charakteristikou změn způsobených rozvojem agrobyznysu a některých specifik formování podnikatelského prostředí českých zemědělských podniků vyvolaných transformačními ...

Kropáčková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech
Mrkvica, Jakub
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. Cílem práce je vyhodnotit marketingovou komunikaci obou zmíněných společností, poukázat na odlišnosti mezi oběma společnostmi a navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Práce je rozdělena na dvě části, kterými jsou literární rešerše a praktická část. Literární rešerše obsahuje klíčové informace z odborné literatury pojednávající o marketingu a marketingové komunikaci. Tyto poznatky z odborné literatury budou v praktické části aplikovány na vyhodnocení marketingové komunikace obou společností. V závěru práce budou uvedeny návrhy na zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Bachelor thesis deals with marketing communication in retail banking field of Česká spořitelna, a. s. and one of other subsidiary companies, Slovenská sporiteľňa, a. s. The aim of this bachelor thesis is to evaluate a communication mix of both companies, point out the differences between both companies and propose approaches for improvement in marketing communication of Česká spořitelna, a. s. This thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains crucial informations about marketing and marketing communication. These informations are applied in the second practical part. In conclusion are going to be mentioned proposals for improvement in marketing communication of Česká spořitelna, a. s. Keywords: banka; klient; komunikace; komunikační mix; marketing; marketingová komunikace; segment; společnost; sub-segment Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. ...

Mrkvica, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Studium dědičnosti polyneuropatie u psů plemene leonberger
Wolfová, Anna
2016 - Czech
Hlavním předmětem této diplomové práce nazvané Studium polyneuropatie u psů plemene leonberger (LPN) bylo určení variability ortologu genu pro CMT2 ve vybrané populaci psů tohoto plemene. Počet sledovaných jedinců v experimentu byl 211. Celý soubor vzorků DNA se rozdělil na zkoumanou (110 vzorků) a kontrolní skupinu (101 vzorků). Dílčími cíli bylo shromáždění dostupných informací o problematice hereditárních neuropatií, výběr kandidátního genu a odhalení nových polymorfizmů a prokázání jejich asociace s onemocněním. Studovaný kandidátní gen je u lidí asociován s autozomálně recesivní formou axonální neuropatie s brzkým nástupem příznaků. V genu byla objevena složená mutace (substituce a delece 1 bp). Normální alela převažovala u zdravých jedinců. Oproti tomu obě mutované alely vždy převažovaly u nemocných jedinců. Statistické porovnání závislosti objevených genotypů na zdravotním stavu neprokázalo jasnou souvislost s onemocněním (p = 0,1562). The main objective of this master thesis entitled The study of polyneuropathy in Leonberger dogs (LPN) was to determine the variability of ortholog of CMT2 gene in a selected population of this breed. The number of individual samples studied was 211. The entire set of DNA samples was divided to the cases (110 samples) and controls (101 samples). Partial objectives were the study of information available on the hereditary neuropathies, the selection of candidate gene polymorphisms and their association analysis with the disease. The candidate gene studied is associated with the autosomal recessive form of axonal neuropathy in humans with early onset of symptoms. Compound mutation was discovered in the gene (substitution and 1 bp deletion). The normal allele predominated in healthy individuals. In contrast, both mutant alleles always predominated in diseased individuals. Statistical comparison of genotypes depending on the health status did not show a clear correlation with disease (p = 0,1562). Keywords: dědičné onemocnění; genetická mutace; leonberger; neuropatie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Studium dědičnosti polyneuropatie u psů plemene leonberger

Hlavním předmětem této diplomové práce nazvané Studium polyneuropatie u psů plemene leonberger (LPN) bylo určení variability ortologu genu pro CMT2 ve vybrané populaci psů tohoto plemene. Počet ...

Wolfová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Studium ubiquitinace proteinů DELLA
Breineková, Alžběta
2016 - Czech
Posttranslační modifikace (PTM) proteinů reprezentují fascinující rozšíření dynamické komplexity proteomu živých buněk, ale představují i značnou překážku v analýze proteomu. Identifikace a mapování PTM proteinů se výrazně vylepšily, avšak pro pochopení složitých mechanismů a biologických funkcí je třeba zabývat se také proteiny s velmi nízkou abundancí. V této diplomové práci s názvem Studium ubiquitinace proteinů DELLA byl použit standard rekombinantního proteinu. Je tak poukázáno na možnost jeho využití pro determinaci in vivo modifikovaných peptidů rodiny DELLA proteinu RGA. Pro sekvence peptidů byla navržena SRM analýza pro detekci místa ubiquitinace. Výsledky této analýzy a MS/MS dat poukazují na lokalizaci modifikace v konzervované N-terminální oblasti proteinu RGA. Posttranslational modifications (PTMs) of proteins represent fascinating extensions of the dynamic complexity of living cells' proteomes, but also present a solid obstacle in the proteome analysis. Identification and mapping of PTMs in proteins have improved dramatically, but to comprehend complex mechanisms and biological functions, one must address also a very low abundant proteins. Here, in this thesis entitled 'Analysis of DELLA protein ubiquitination' we demonstrate the use of a recombinant protein standard for the determination of in vivo modified peptides of the DELLA family protein RGA. The candidate peptide sequences were targeted in an SRM-based analysis to detect the ubiquitination site and the results of this analysis and that of an MS/MS data processing indicate that the modification is localized in the conserved N-terminal region of RGA protein. Keywords: DELLA protein; posttranslační modifikace; proteomika; PTM; ubiquitinace Available to registered users in the Library of Mendel University.
Studium ubiquitinace proteinů DELLA

Posttranslační modifikace (PTM) proteinů reprezentují fascinující rozšíření dynamické komplexity proteomu živých buněk, ale představují i značnou překážku v analýze proteomu. Identifikace a mapování ...

Breineková, Alžběta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Posouzení ekonomické výkonnosti podniku ve vztahu k jeho lokalizaci
Illíková, Markéta
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti podniku ve vztahu k jeho lokalizaci. Hlavním cílem práce je zhodnocení vlivu lokalizace a působení regionálních podmínek na ekonomickou výkonnost a pozici středně velkého podniku. Teoretická část se zaměřuje na pojmy spojené s regionem, regionální politikou a popisuje nejpoužívanější metody strategické a finanční analýzy. V rámci praktického řešení je provedena strategická analýza vnějšího prostředí a finanční analýza včetně mezipodnikové komparace s konkurenčními firmami. Na základě zhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí jsou formulovány návrhy na upevnění a zlepšení finanční pozice podniku v regionu. The Diploma thesis deals with the assessment of economic performance of the company in relation to its localization. The main objective of the thesis is to evaluate the effect of localization and influence of regional conditions on the economic performance and the position of the medium-sized company. The theoretical part is focused on concepts related to the region, regional politics and describes the most commonly used methods for strategic and financial analysis. The practical part is comprised of a strategic environmental analysis and a financial analysis including an intercompany comparison with competing firms. Finally, the evaluation of internal and external environment aims to formulate proposals to enhance and improve the financial position of the company in the region. Keywords: finanční analýza; konkurence; lokalizace; region; regionální politika; strategická analýza Available to registered users in the Library of Mendel University.
Posouzení ekonomické výkonnosti podniku ve vztahu k jeho lokalizaci

Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti podniku ve vztahu k jeho lokalizaci. Hlavním cílem práce je zhodnocení vlivu lokalizace a působení regionálních podmínek na ekonomickou ...

Illíková, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Faktory ovlivňující tvarovou stabilitu překližovaných výlisků v závodě TON Holešov
Měrka, Tadeáš
2016 - Czech
Diplomová práce posuzuje tvarovou stabilitu a kvalitu lepení ve výrobě překližovaných výlisků v závodě TON a. s. Holešov. Podává přehled o dané problematice, charakteristice vrstvených lepených materiálů, jejich výrobě a použití a specifikuje tvarované vrstvené výrobky. Hodnotí vybrané druhy výlisků a lepidel používaných na výrobu dílců sedacího nábytku. Testuje vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti překližek, vlhkost, hustotu, pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost lepené spáry a další faktory ovlivňující tvarovou stabilitu překližovaných výlisků. Dosažené výsledky vyhodnocuje, statisticky analyzuje a porovnává s dostupnou literaturou. Na základě výsledků navrhuje opatření pro zlepšení tvarové stability překližovaných výlisků v daném závodě. Final thesis reviews shaping stability and quality of bonding in production of plywoods mouldings in plant TON Holešov. It gives an overview of issue, the characteristic of laminated bonded materials, their production and application and specifies shaped laminated products. It evaluates selected types of mouldings and adhesives used for production of components sitting furniture. Tests selected physical and mechanical properties of plywood, moisture content, density, bending modulus of rupture, bending modulus of elasticity, strength of glue line a other factors influencing shaping stability of plywoods mouldings. Achieved results evaluates, statistically analyses and compares with available literature. On the basis of the results proposes measures to improve shaping stability plywoods mouldings in the plant. Keywords: formaldehyd; paření; překližka; tvarová stabilita; vlhkost Available to registered users in the Library of Mendel University.
Faktory ovlivňující tvarovou stabilitu překližovaných výlisků v závodě TON Holešov

Diplomová práce posuzuje tvarovou stabilitu a kvalitu lepení ve výrobě překližovaných výlisků v závodě TON a. s. Holešov. Podává přehled o dané problematice, charakteristice vrstvených lepených ...

Měrka, Tadeáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases