Number of found documents: 74014
Published from to

Fuzz testování síťového subsystému v PikeOS
Piroutek, Jan; Parízek, Pavel; Yaghob, Jakub
2024 - English
Stability under every possible circumstance is a goal for a lot of applications. This problem applies to the network stack ANIS of the real-time operating system PikeOS developed by SYSGO. PikeOS requires security and stability because it is used in areas, e.g., airborne systems, where unstable software could cause severe damage. A proven way to ensure the stability and security of software is testing. Fuzzing is an automated testing technique that generates randomized inputs for the application to find bugs, vulnerabilities, or crashes within the application. Another testing technique is long- run testing, which exposes an application to some input for longer periods. Because ANIS is a product usually shipped with PikeOS, it must follow the same security standards. We have developed a testing tool for the ANIS network stack, using the two mentioned techniques and emphasizing the option to configure such a test. This testing tool exposes the ANIS to various scenarios that could stress the stack and uses fuzzing to create a combination of these scenarios automatically, which could crash the network stack. The developed test is implemented with a small set of scenarios that expose ANIS to various network traffic. The test can be extended to work with more scenarios. All scenarios have a predefined set of... Dosáhnout stability za jakékoli situace je cílem spousty aplikací. Tento problém se týká také síťového stacku ANIS, který je součástí operačního systému reálného času PikeOS vyvíjeného společností SYSGO. PikeOS vyžaduje bezpečnost a stabilitu svých komponent, protože je používán v průmyslu jako je např. letectví, kde by nedostatek těchto vlastností mohl způsobit veliké škody. Vyzkoušená cesta pro ověření stability a bezpečnosti programu je jeho testování. Fuzz testování je technika automatického tes- tování, která se snaží v programu najít chyby skrz generování náhodných vstupů. Jejím cílem je najít zranitelnosti a odhalit potenciální chyby, které mohou mít závažné důsledky na provoz aplikace. Další testovací technikou je long-run testing, přes který je aplikace vystavena náporu po delší časový úsek. Jelikož ANIS je běžně dodávám jako součást PikeOS, musí také splňovat stejné bez- pečnostní standardy jako PikeOS. My jsme s pomocí long-run a fuzz testování vytvořili testovací program pro síťový stack ANIS. Při tvorbě jsme kladli důraz na možnost na- stavování našeho testu. Tento test vystavuje ANIS různým scénářům, které mají za úkol zatížit ANIS. Test používá fuzzing jako nástroj pro generování kombinací těchto scénařů a snaží se s jejich pomocí donutit ANIS k chybám. V rámci vývoje jsme opatřili test malým... Keywords: Fuzz testování|Dlouhodobé testování|RTOS|Síťový stack|PikeOS; Fuzzing|Long run testing|RTOS|Network stack|PikeOS Available in a digital repository NRGL
Fuzz testování síťového subsystému v PikeOS

Stability under every possible circumstance is a goal for a lot of applications. This problem applies to the network stack ANIS of the real-time operating system PikeOS developed by SYSGO. PikeOS ...

Piroutek, Jan; Parízek, Pavel; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Generování hudebních symbolů pomocí neuronových sítí
Havelka, Jonáš; Pecina, Pavel; Hajič, Jan
2024 - English
We create more training data for the optical music recognition (OMR) task by generating artificial images of the music symbols. We follow up Mashcima and the model J. Mayer trained on it. We take the Rebelo dataset (dataset of music symbol images), adjust it with some computer vision methods, and train generative neural networks (above all, variational and adversarial autoencoders) on it. By replacing some original images in Mashcima input with ones generated by those networks, we get more general performance from the model: For slightly worsening on the original dataset (CVC-MUSCIMA), we get much better results on the PrIMuS dataset. Also, we create very realistic synthetic images of music symbols. Vytvořili jsme více trénovacích dat pro optické rozpoznávání notových zápisů (OMR) pomocí vygenerování umělých obrázků hudebních symbolů. V návaznosti na Mashcimu a model, který nad ní J. Mayer natrénoval, jsme vzali Rebelo dataset (dataset obrázků hudebních symbolů), upravili ho metodami počítačového vidění a natrénovali na něm generativní neuronové sítě (především variační a adversariální autoenkodéry). Nahrazením části původních obrázků v Mashcimě obrázky vygenerova- nými těmito sítěmi jsme dosáhli lepšího výkonu modelu: Za mírné zhoršení na původním datasetu (CVC-MUSCIMA) jsme získali o dost lepší výsledky na datasetu PrIMuS. Taktéž jsme vytvořili velmi realistické umělé obrázky hudebních symbolů. Keywords: rozpoznávání notopisu|generování syntetických dat; optical music recognition|synthetic data generation Available in a digital repository NRGL
Generování hudebních symbolů pomocí neuronových sítí

We create more training data for the optical music recognition (OMR) task by generating artificial images of the music symbols. We follow up Mashcima and the model J. Mayer trained on it. We take the ...

Havelka, Jonáš; Pecina, Pavel; Hajič, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Webová aplikace pro vyhledávání pěších tras s ohledem na klíčová slova
Zhukov, Dmitry; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
2024 - English
Most mainstream web mapping applications implement location-based direction search. The typical workflow involves constructing an explicit sequence of places to visit. In this thesis, we aim to develop a web application that lets users formulate search queries in terms of categories, each composed of a keyword and attribute filters. A resulting route passes through at least one place from each category. The search procedure is formalized as a variant of the generalized Traveling Salesman Problem and solved with the help of polynomial-time heuristics. The application follows the three-tier architecture pattern. The frontend is imple- mented as a single-page application written in TypeScript using the React library, while the backend is programmed using the ASP.NET framework. We utilize the Open- StreetMap dataset and two knowledge graphs, Wikidata and DBPedia, as the basis for the conceptual model. Data is preprocessed and stored in MongoDB, which also serves as an efficient index. The OSRM routing engine helps calculate shortest paths and estimate network distances. Last but not least, the application stores user data in a decentralized way, either in IndexedDB or a Solid pod. The former is a standardized in-browser database, while the latter is part of an emerging technology that gives users control over... Většina mainstreamových webových mapových aplikací nabízí vyhledávání tras zalo- žené na poloze. Uživatel zadává konkrétní místa a určuje jejich pořadí. Na základě těchto vstupů systém naplánuje cestu. V předložené práci se věnujeme vývoji webové aplikace, která umožní uživatelům formulovat vyhledávací dotazy pomocí kategorií, z nichž každá se skládá z klíčového slova a atributových filtrů. Nalezená cesta nutně prochází alespoň jedním místem z každé kategorie. Vyhledávací procedura je pak formalizována jako vari- anta zobecněného problému obchodního cestujícího a je řešena pomocí několika heuristik s polynomiální časovou složitostí. Aplikace využívá třívrstvou architekturu. Frontend je implementován jako jednostrán- ková webová aplikace psaná v jazyce TypeScript s použitím knihovny React. Backend je navržen za pomocí ASP.NET frameworku. Používáme datovou sadu OpenStreetMap a dva znalostní grafy, konkrétně Wikidata a DBPedia, jako podklad pro konceptuální model. Data jsou předzpracována a uložena do databáze MongoDB, která zároveň slouží pro efektivní dotazování. OSRM routovací služba pomáhá s výpočtem nejkratších cest a odhadem vzdáleností. Aplikace ukládá uživatelská data decentralizovaným způsobem, a to buď do Inde- xedDB nebo Solid podu. První možnost představuje databázi integrovanou do webového... Keywords: prostorové dotazy|vyhledávání tras|osobní data|Solid|otevřená data; spatial queries|route search|personal data|Solid|open data Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro vyhledávání pěších tras s ohledem na klíčová slova

Most mainstream web mapping applications implement location-based direction search. The typical workflow involves constructing an explicit sequence of places to visit. In this thesis, we aim to ...

Zhukov, Dmitry; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Vliv osobní asistence na vnímání těla u lidí po poranění míchy
Rönischová, Renata; Truhlářová, Zuzana; Formánková, Lenka
2024 - Czech
(in English): The main aim of this bachelor thesis was to explore how the consequences of spinal cord injury affect the body image of respondents and whether the utilization of personal assistance services influences this perception. One of the reasons for choosing this topic was an attempt to understand whether the disruption of bodily privacy through care provided by another person could lead to a negative body image. The theoretical part of the thesis acquaints the reader with concepts and information related to this issue. The empirical section was conducted using a qualitative research method. Despite information obtained from interviews with respondents confirming changes in body image after spinal cord injury, no correlation was found between these changes and the use of personal assistance. (česky): Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňují důsledky poranění míchy body image respondentů, a má-li na toto vnímání vliv využívání služeb osobní asistence. Jedním z důvodů pro zvolení tohoto tématu byla snaha o pochopení, zda-li narušení tělesné intimity skrze péči o tělo prováděné druhou osobou může vést k negativnímu body image. Teoretická část práce čtenáře seznamuje s pojmy a informacemi, které se dané problematiky týkají. Empirická část byla provedená metodou kvalitativního výzkumu. Přestože informace získané na základě rozhovorů s respondenty potvrdily změny body image po poranění míchy, nebyla zjištěna souvislost mezi těmito změnami a využívanou osobní asistencí. Keywords: Body image|poranění míchy|osobní asistence|tělo|tělesné postižení; Body image|spinal cord injury|personal assistance|body|physical disability Available in a digital repository NRGL
Vliv osobní asistence na vnímání těla u lidí po poranění míchy

(in English): The main aim of this bachelor thesis was to explore how the consequences of spinal cord injury affect the body image of respondents and whether the utilization of personal assistance ...

Rönischová, Renata; Truhlářová, Zuzana; Formánková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Jerry - aplikace pro sdílení klávesnice a myši
Klapová, Veronika; Ježek, Pavel; Kofroň, Jan
2024 - Czech
The goal of the thesis is to develop a program that enables the control of multiple computers from a single workstation using a unified set of input devices. The program comprises a control application for Windows OS and a client application compatible with Windows, Linux, and macOS systems. The communication between computers is encrypted. A significant advantage of this software, as opposed to others, lies in its accurate key interpretation, independent of the controlling computer's current state, lay- out, or mapping. It ensures error-free typing of accented characters, operates without compromising system responsiveness, and imposes no limitations on virtual desktop con- figuration. The project encompassed not only program development but also bug analysis within both interface functions and documentation, and message propagation method- ologies within the Windows environment. 1 Cílem práce bylo vytvořit software pro ovládání více počítačů na jednom pracovním místě prostřednictvím jedné sady vstupních zařízení. Program se skládá z řídící apli- kace pro operační systém Windows a klientské aplikace pro řízené počítače, jenž může běžet na operačních systémech Windows, Linux a macOS. Komunikace mezi počítači je šifrována. Kromě vstupu klávesnice a myši, je možné sdílet i obsah schránky. Hlavním přínosem tohoto programu, v porovnání s jinými softwary, je správná interpretace kláves bez závislosti na aktuálním stavu řídícího počítače, jeho rozložení a mapování. Nedochází k chybám u psaní znaků s diakritikou, jeho běh nepoškozuje odezvu systému a neklade omezení na parametry virtuální plochy. Práce zahrnovala nejen implementaci samotného programu, ale také analýzu chyb jak ve funkcích rozhraní, tak i v jejich dokumentaci a způsobu šíření zpráv v systému Windows. 1 Keywords: monitorování uživatelského vstupu|myš|klávesnice|raw input|emulování uživatelského vstupu; global hook|mouse|keyboard|user input emulation|raw input Available in a digital repository NRGL
Jerry - aplikace pro sdílení klávesnice a myši

The goal of the thesis is to develop a program that enables the control of multiple computers from a single workstation using a unified set of input devices. The program comprises a control ...

Klapová, Veronika; Ježek, Pavel; Kofroň, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Psychosociální problémy u osob diagnostikovanými s diabetem 1. typu
Solnařová, Adéla; Ondrušová, Jiřina; Čedík, Miloslav
2024 - Czech
Keywords: Diabetes 1. typu; diabetes 2. typu; diabetes mellitus; léčba; onemocnění; psychosociální problematika; sociální práce; péče o blízkou osobu; Type 1 diabetes; type 2 diabetes; diabetes mellitus; treatment; illness; psychosocial issues; social work; care of a close person Available in a digital repository NRGL
Psychosociální problémy u osob diagnostikovanými s diabetem 1. typu

Solnařová, Adéla; Ondrušová, Jiřina; Čedík, Miloslav
Univerzita Karlova, 2024

Rozmístění objektů ve 2D místnosti dle textového popisu
Pavelka, Jan; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
2024 - English
This thesis presents a solution for generating structured description a 2D map of a room from a bird's eye view based on textual description in Czech. It focuses on identifying physical objects and their mutual relative positions in the description. It describes linguistic phenomena of the information extraction and their usage in the im- plementation. It shows how syntactic parsing can be used for this task. Then, it uses a genetic algorithm to find a feasible layout of the extracted objects with respect to spatial constraints constructed from the extracted information. 1 Tato práce řeší úlohu generování strukturovaného popisu 2D plánu místnosti z ptačí perspektivy na základě textového popisu v češtině. Zaměřuje se na identifikaci fyzick- ých objektů a jejich vzájemných relativních poloh ve vstupním popisu. Dále popisuje lingvistické jevy související s touto úlohou a jejich využití v implementaci. Ukazuje, jak lze při řešení úlohy využít syntaktické parsování. Pomocí genetického algoritmu hledá použitelné rozmístění extrahovaných objektů s ohledem na prostorové omezující pod- mínky zkonstruované z extrahovaných informací. 1 Keywords: zpracování přirozeného jazyka|rozmístění objektů; natural language processing|scene layout Available in a digital repository NRGL
Rozmístění objektů ve 2D místnosti dle textového popisu

This thesis presents a solution for generating structured description a 2D map of a room from a bird's eye view based on textual description in Czech. It focuses on identifying physical objects and ...

Pavelka, Jan; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

Automatizace generování popisů produktů pomocí neuronových jazykových modelů
Hrouda, Václav; Kasner, Zdeněk; Helcl, Jindřich
2024 - Czech
Product descriptions are an important part of product presentation in e-commerce. This bachelor thesis explores the possibilities of using language models based on the Transformer architecture to generate product descrip- tions based on textual product information. Data from a real ecommerce store was used and three different approaches were tested during the work. Fine-tuning of the GPT2 small Czech model, using the Mistral model with the translation of its inputs and outputs into English and directly using Chat- GPT on the Czech data. A combination of automated metrics and human moderation was used to evaluate the generated texts. The result is a clear ranking of these approaches (ChatGPT, Mistral, GPT2 small Czech), with none proving sufficiently reliable for practical use. Popisky produktů jsou důležitou součástí prezentace zboží v ecommerce. Tato bakalářská práce zkoumá možnosti použití jazykových modelů, založe- ných na architektuře Transformer, ke generování popisků produktů na zá- kladě textových informací o produktech. Během práce byla použita data z reálného eshopu a byly vyzkoušeny tři různé přístupy. Fine-tuning ma- lého modelu GPT2 small czech, využití modelu Mistral s překladem jeho vstupů a výstupů do angličtiny a přímé použití ChatGPT na českých da- tech. K vyhodnocení vygenerovaných textů byla použita kombinace auto- matických metrik a lidského hodnocení. Výsledkem je jasné pořadí těchto přístupů (ChatGPT, Mistral, GPT2 small czech) s tím, že se ukázalo, že pro použití v praxi není žádný z přístupů dostatečně spolehlivý. Keywords: generování textu z dat|jazykové modely|ecommerce; data-to-text generation|language models|ecommerce Available in a digital repository NRGL
Automatizace generování popisů produktů pomocí neuronových jazykových modelů

Product descriptions are an important part of product presentation in e-commerce. This bachelor thesis explores the possibilities of using language models based on the Transformer architecture to ...

Hrouda, Václav; Kasner, Zdeněk; Helcl, Jindřich
Univerzita Karlova, 2024

Egyptské mnišství v kontextu Římské říše a křesťanské askeze
Demetriou, Alexander Antonín; Ventura, Václav; Milko, Pavel
2024 - Czech
Keywords: Antonín Veliký; egyptské mnišství; anachórét; monachos; léčitel; asketismus; řehole; monasterium; spiritualita,kontemplace; pouštní otcové; apofthegmata; Imperium Romanum; Antoninus the Great; Egyptian monasticism; anchorite; monk; healer; asceticism; order; monastery; spirituality; contemplation; desert fathers; apophthegmata; Roman Empire Available in a digital repository NRGL
Egyptské mnišství v kontextu Římské říše a křesťanské askeze

Demetriou, Alexander Antonín; Ventura, Václav; Milko, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Představy studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, obor Sociální a charitativní práce, obudoucí profesi.
Plasová, Karolína; Drahoňovský, Jan; Novák, Petr
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Představy studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, obor Sociální a charitativní práce, obudoucí profesi.

Plasová, Karolína; Drahoňovský, Jan; Novák, Petr
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases