Number of found documents: 9753
Published from to

Potenciace protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucích gemcitabin pomocí IAP inhibitorů
Ivančík, Martin; Kovář, Marek; Anděra, Ladislav
2024 - English
Cancer represents a significant global health challenge, with a substantially increasing incidence. There is a critical need for enhanced prevention, early detection, and improved therapeutic approaches to treat malignant diseases. While chemotherapy remains a standard treatment for many cancers, its efficacy is often limited by cytotoxic effects on healthy cells and numerous side toxicities. In response to these challenges, novel strategies such as combination therapies and drug delivery systems have emerged. In this project, we investigated the cytostatic and cytotoxic effects of two inhibitors of IAP (inhibitor of apoptosis) proteins, LCL-161 and AZD5582, and their potential to boost the anticancer activity of gemcitabine. These compounds were evaluated in five human cancer cell lines: pancreatic (PANC1, BxPC- 3, MiaPaca-2), prostatic (PC-3), and breast (MDA-MB-231) carcinomas. Both IAP inhibitors demonstrated anticancer activity as single agents, with the MiaPaca-2 and BxPC-3 cell lines showing the highest sensitivity. No correlation was observed between the expression levels of IAP genes (cIAP1, cIAP2, XIAP) and the sensitivity of cell lines to IAP inhibitors. However, four of five tested cell lines possessed a consistent pattern in the expression of these three genes. IAP inhibitors were able... Nádorová onemocnění představují významný celosvětový problém v oblasti zdraví. V nadcházejících dekádách se předpokládá výrazný nárůst nových případů a je tak nezbytně nutné zlepšit prevenci, včasnou detekci a léčebné postupy. Chemoterapie sice zůstává standardní léčbou mnoha druhů rakoviny, její efektivita je však často omezena cytotoxickými účinky na zdravé buňky a četnými vedlejšími účinky. V reakci na tato omezení se objevily nové léčebné strategie, jako je kombinovaná léčba a systémy dopravující léčiva. V tomto projektu jsme studovali cytostatické a cytotoxické účinky dvou inhibitorů IAP (z ang. inhibitor of apoptosis) proteinů, LCL-161 a AZD5582, a jejich potenciál zvýšit protinádorovou aktivitu konvenčního cytostatika gemcitabinu. Aktivita těchto látek byla studována na pěti lidských nádorových buněčných liniích: pankreatických (PANC1, BxPC-3, MiaPaca-2), prostatickém (PC-3) a mamárním (MDA-MB-231) karcinomu. Oba inhibitory IAP prokázaly protinádorouvou aktivitu jako samostatná léčiva, přičemž nejvyšší citlivost k působení IAP inhibitorů vykazovaly buněčné linie MiaPaca-2 a BxPC-3. Nebyla pozorována jasná korelace mezi hladinami exprese IAP genů (cIAP1, cIAP2, XIAP) a sensitivitou buněčných linií na IAP inhibitory. Poměr exprese těchto tří genů byl však u čtyř z pěti studovaných buněčných... Keywords: gemcitabin; inhibitor IAP; HPMA kopolymery; kombinovaná terapie; doprava léčiv; řízené uvolňování léčiv; protinádorová aktivita; gemcitabine; IAP inhibitor; HPMA copolymers; combination therapy; drug delivery; controlled drug release; anticancer activity Available in a digital repository NRGL
Potenciace protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucích gemcitabin pomocí IAP inhibitorů

Cancer represents a significant global health challenge, with a substantially increasing incidence. There is a critical need for enhanced prevention, early detection, and improved therapeutic ...

Ivančík, Martin; Kovář, Marek; Anděra, Ladislav
Univerzita Karlova, 2024

Test opakování pseudoslov u rusko-anglických bilingvních dětí
Lebedeva, Tatiana; Cilibrasi, Luca; Luef, Eva Maria
2024 - English
The present thesis is concerned with designing and evaluating a novel language-specific nonword repetition task (NWR) capable of identifying developmental language disorder (DLD) in English-Russian bilingual children. The proposed NWR task manipulates three variables, item length, morphological complexity, and phonological complexity that reflect respective language processing mechanisms, namely, phonological working memory strain, phonological processing, and the knowledge of grammatical rules and long-term memory. The main question of the study was whether the proposed task could show adequate performance results for a typically developing bilingual child when matched with standardized language ability tests (TROG2, YARC, CNRep). To evaluate the efficacy of the task, a case study with one participant was conducted. The participant was a bilingual child (7;5) with simultaneous acquisition of English and Russian in an English-dominant environment. The findings showed that the proposed task passed the evaluation procedure and yielded expected patterns when matched against standardized tests both in terms of the patterns of difficulty and language dominance. As a result, the proposed NWR task demonstrated the potential for distinguishing DLD from typical development in bilingual children speaking... Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nového testu opakování pseudoslov (Eng. nonword repetition task = NWR) schopného detekovat vývojovou jazykovou poruchu řeči (Eng. developmental language disorder = DLD) u anglicko-ruských bilingvních dětí. Navrhovaný test opakování pseudoslov pracuje se třemi proměnnými: délkou položky, morfologickou složitostí a fonologickou složitostí, které odrážejí příslušné mechanismy zpracování jazyka, a to fonologickou pracovní paměť, fonologické zpracování, znalost gramatických pravidel a dlouhodobou paměť. Hlavní otázkou studie bylo, zda navrhovaný test opakování pseudoslov může prokázat adekvátní výkonnostní výsledky u typicky se vyvíjejícího bilingvního dítěte při porovnání se standardizovanými testy jazykových schopností (TROG2, YARC, CNRep). Pro vyhodnocení efektivity úkolu byla provedena případová studie s jedním účastníkem. Účastníkem bylo bilingvní dítě (7;5) se simultánním osvojením angličtiny a ruštiny (Eng. simultaneously bilingual) v prostředí s převahou angličtiny. Zjištění ukázala, že navrhovaný test opakování pseudoslov prošel evaluační procedurou a přinesl očekávané vzorce při porovnání se standardizovanými testy, a to jak z hlediska vzorců obtížnosti, tak z hlediska jazykové dominance. Výsledkem je, že navrhovaný test prokázal... Keywords: bilingvismus|bilingvní osvojování jazyka|dětský bilingvismus|osvojování jazyka|osvojování fonologie|opakování pseudoslov|simultánní bilingvismus|vývojová porucha řeči; bilingualism|bilingual acquisition|child bilingualism|developmental language disorder|language acquisition|phonological acquisition|simultaneous bilingualism|nonword repetition Available in a digital repository NRGL
Test opakování pseudoslov u rusko-anglických bilingvních dětí

The present thesis is concerned with designing and evaluating a novel language-specific nonword repetition task (NWR) capable of identifying developmental language disorder (DLD) in English-Russian ...

Lebedeva, Tatiana; Cilibrasi, Luca; Luef, Eva Maria
Univerzita Karlova, 2024

Vliv glukózy na rovnováhu lipidového metabolismu v β-buňkách slinivky břišní
Stokičová, Linda; Holendová, Blanka; Horáková, Olga
2024 - English
Lipids create an essential part of pancreatic β-cells. Not only they are the principal structural components and energy source, but they also play an indispensable role in β-cell physiology. Their metabolism is tightly interconnected with the metabolism of glucose, the fundamental β-cell molecule. The presence of lipids is critical for glucose-stimulated insulin secretion and their turnover is inevitable for correct β-cell function. Lipids in the form of triacylglycerols, retinyl esters and cholesterol esters are stored in lipid droplets. These dynamic cellular structures are important for lipid metabolism and the protection of the cells against various types of stress. However, chronic exposure of β-cells to glucose and lipids can lead to disrupted glycerol/non-esterified fatty acid (GL/NEFA) cycle function, glucolipotoxicity and further dysfunction of β-cells, their dedifferentiation, insulin resistance, and finally type 2 diabetes. The experimental part focused on lipid metabolism in pancreatic β-cells in connection with glucose metabolism and redox environment. Glucose-induced expression of proteins involved in lipid metabolism (fatty acid activation, lipolysis, lipogenesis, etc.) and the effect of modulated redox environment was investigated in β-cell line INS1E and isolated mouse pancreatic... Lipidy jsou důležitou součástí β-buněk. Nejenomže jsou nezbytnou strukturní složkou buněčných membrán a zdrojem energie, ale hrají nepostradatelnou roli ve fyziologii β-buněk. Jejich metabolismus je těsně propojen s metabolismem glukózy, zásadní molekulou pro β-buňky. Přítomnost lipidů je důležitá pro glukózou stimulovanou sekreci inzulinu a jejich metabolismus je nezbytný pro správnou funkci β-buněk. Lipidy jsou skladovány v tukových kapénkách ve formě triacylglycerolů, retinol esterů a cholesterol esterů. Tyto dynamické buněčné struktury jsou důležité pro metabolismus lipidů a ochranu buňky před různými typy stresu. Chronické vystavování β-buněk glukóze a lipidům vede ale k narušení GL/NEFA cyklu (cyklus glycerolu a volných mastných kyselin), glukolipotoxicitě a dále k dysfunkci β-buněk, jejich dediferenciaci, insulinové rezistenci a diabetu 2. typu. Experimentální část je zaměřena na charakteristiku lipidového metabolismu v β-buňkách ve spojení s metabolismem glukózy a redoxním prostředím. Glukózou indukovaná exprese proteinů účastnících se lipidového metabolismu (aktivace mastných kyselin, lipolýza, lipogeneze, atd.) a efekt pozměněného redoxního prostředí byly analyzovány v INS1E buněčné linii β-buněk a izolovaných myších pankreatických ostrůvcích. Množství tukových kapének bylo závislé na... Keywords: slinivka břišní; glukóza; lipidy; redoxní prostředí; metabolismus; pancreas; glucose; lipids; redox environment; metabolism Available in a digital repository NRGL
Vliv glukózy na rovnováhu lipidového metabolismu v β-buňkách slinivky břišní

Lipids create an essential part of pancreatic β-cells. Not only they are the principal structural components and energy source, but they also play an indispensable role in β-cell physiology. Their ...

Stokičová, Linda; Holendová, Blanka; Horáková, Olga
Univerzita Karlova, 2024

Adverbiální -ing věty v registru novinových zpráv: diachronní pohled
Lávička, Adam; Šaldová, Pavlína; Brůhová, Gabriela
2024 - English
The present diploma thesis deals with the "adverbial ing-clause network", comprising free adjuncts, absolute constructions, and adverbial verbal gerunds, as postulated by Fonteyn and Pol (2016). Taking a diachronic perspective, the study examines adverbial -ing clauses and their inherent features (i.e. augmentation, position, punctuation, co-reference, complexity, and semantic interpretation) in two manually compiled corpora of newspaper reports from The Guardian, seeking to unveil differences between the two corpora as regards the usage of -ing clauses that may have stemmed from the shift in medium over the 70-year time span. While the 'Old Corpus' features newspaper reports from 1953 in printed broadsheet format, the 'New Corpus' consists of news articles from 2023 in online format. Further, this thesis also aims to detect and elucidate trends in the usage of -ing clauses, as well as verify correlations between the inherent features of -ing clauses as proposed in previous research. The empirical analysis has uncovered a number of significant differences in the employment of -ing clauses between the two periods. The 'New Corpus' was observed to have 2.8 times higher incidence of -ing clauses, a fact that was argued to boil down to the shift in the medium and its accompanying structural changes of... Tato diplomová práce se zabývá "systémem adverbiálních -ing klauzí" podle Fonteyn a Pol (2016), který sestává z volných adjunktů, absolutních konstrukcí a adverbiálních verbálních gerundií. Diachronní povaha této práce umožňuje analyzovat adverbiální -ingové klauze a jejich inherentní vlastnosti (tj. augmentace, pozice, interpunkce, koreference, komplexita a sémantická interpretace) ve dvou manuálně sebraných korpusech novinových zpráv z The Guardian. Práce si klade za úkol odhalit rozdíly mezi korpusy z hlediska -ingových vět, které by se daly připsat změně média v průběhu 70 letého časového období. Zatímco ‚Old Corpus' se skládá z novinových zpráv z roku 1953 v tištěném velkoformátu, ‚New Corpus' sestává z novinových zpráv z roku 2023 v online formátu. Dalším cílem této studie je zaznamenat a objasnit tendence v používání -ingových vedlejších vět a verifikovat korelace mezi jednotlivými inherentními vlastnostmi -ing vět, které předchozí výzkum identifikoval. Empirická analýza ukazuje množství podstatných rozdílů v použití -ingových klauzí mezi oběma časovými obdobími. V ‚New Corpus' byl výskyt -ing vět 2,8 krát vyšší, což je možný důsledek změny média a s ní souvisejícími strukturními změnami novinových článků. Tyto strukturní obměny jsou doprovázeny množstvím změn v jednotlivých inherentních... Keywords: adverbiální -ing klauze|systém adverbiálních -ing klauzí|volné adjunkty|absolutní konstrukce|adverbiální verbální gerundia|novinové zprávy; adverbial -ing clauses|ing-clause network|free adjuncts|absolute constructions|adverbial verbal gerunds|newspaper reports Available in a digital repository NRGL
Adverbiální -ing věty v registru novinových zpráv: diachronní pohled

The present diploma thesis deals with the "adverbial ing-clause network", comprising free adjuncts, absolute constructions, and adverbial verbal gerunds, as postulated by Fonteyn and Pol (2016). ...

Lávička, Adam; Šaldová, Pavlína; Brůhová, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Strukturní biochemie proteinu NKp80, aktivačního receptoru lidských lymfocytů
Pazderová, Kristýna; Vaněk, Ondřej; Konvalinka, Jan
2024 - English
Natural Killer (NK) cells can spontaneously destroy target cells, such as infected, damaged, or malignant cells. NK cell cytotoxicity is mediated by activating receptors on their surface, such as NKp80 (Natural Killer protein 80 kDa). The human receptor NKp80 stimulates cytotoxicity through its interaction with its ligand AICL (Activation Induced C-type Lectin), which is constitutively expressed by all myeloid cells. In pathological conditions, such as cancerous or damaged cells, AICL is often upregulated, resulting in the lysis of these cells by NK cells expressing NKp80. This interaction is thus a promising immunotherapeutic target for treating myeloid leukaemia. However, the structures of both proteins have remained elusive. Therefore, we have focused on the successful production of the extracellular domain of these proteins. To improve the production yield of NKp80, we introduced a series of mutations in the stalk region to study their effect on production, stability, and homodimer formation. The introduced mutations significantly increased the production yield allowing for a large-scale production with subsequent crystallisation of the protein. The crystallisation resulted in the elucidation of the hitherto unknown structure of NKp80 homodimer at a resolution of 2.9 Å. However, the large-scale... NK buňky (z angl. natural killer cells, přirozeně zabíječské buňky) buňky hrají důležitou roli při rozpoznání a eliminaci infikovaných, poškozených či nádorových buněk bez nutnosti předchozího kontaktu s nimi. Jejich cytotoxicita je zprostředkována aktivačními receptory na jejich povrchu, jako je receptor NKp80 (z angl. Natural Killer protein 80 kDa). NKp80 se váže na ligand AICL, který je konstitutivně exprimován na myeloidních buňkách. Zvýšená exprese AICL, např. na nádorových buňkách, vede k aktivaci NK buněk exprimujících receptor NKp80. Interakce NKp80:AICL je proto slibným imunoterapeutickým cílem pro léčbu myeloidní leukémie. Struktura obou proteinů dosud nebyla známá, a proto jsme se v práci zaměřili na úspěšnou produkci extracelulární domény těchto proteinů za tímto účelem. Při produkci receptoru NKp80, jsme zavedli do "stalk" oblasti sérii mutací, kde byly jednotlivé cysteiny nahrazeny seriny. Pomocí zavedených mutací jsme studovali jejich vliv na produkci, stabilitu a tvorbu homodimeru. Zavedené mutace významně zvýšily výtěžek produkce, a proto byl protein připraven ve větším množství za účelem krystalizace proteinu. Krystalizace vedla k objasnění dosud neznámé struktury homodimeru NKp80 s rozlišením 2,9 Å. Při přípravě proteinů ke krystalizaci bylo ovšem zjištěno, že dochází k částečné... Keywords: NK buňka; NKp80; AICL; krystalizace proteinů; rentgenová krystalografie; NK cell; NKp80; AICL; protein crystallization; X-ray crystallography Available in a digital repository NRGL
Strukturní biochemie proteinu NKp80, aktivačního receptoru lidských lymfocytů

Natural Killer (NK) cells can spontaneously destroy target cells, such as infected, damaged, or malignant cells. NK cell cytotoxicity is mediated by activating receptors on their surface, such as ...

Pazderová, Kristýna; Vaněk, Ondřej; Konvalinka, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vakuolární aspartátová proteasa kvasinky Candida albicans
Hirko, Dominik; Heidingsfeld, Olga; Dostál, Jiří
2024 - English
Aspartic proteases (APs) are crucial for diverse cellular processes. This thesis delves into the complexities of protein expression and characterization of vacuolar aspartic endoprotease Apr1p from Candida albicans, comparing it to its Saccharomyces cerevisiae ortholog, Pep4p. Recombinant expression of Apr1p in Escherichia coli yielded the inactive proenzyme, proApr1p. Extensive refolding efforts failed to produce mature, active Apr1p, suggesting a reliance on intricate cellular machinery or specific post-translational modifications for activation. Attempts to leverage vacuolar enzymes or cell lysates for proApr1p activation were unsuccessful, potentially due to the fragility of isolated vacuoles and the complex mixture of enzymes in cell lysates. Positive results emerged when Apr1p was expressed in S. cerevisiae, where fractionated cell lysates exhibited specific proteolytic activity at acidic pH after inhibiting serine and metalloproteases proteases. The eukaryotic system can probably produce active Apr1p. However, after preliminary small-scale experiments, upscaling of Apr1p expression in S. cerevisiae will be necessary in order to obtain sufficient amount of protein for further characterization. A reciprocal gene swap experiment, exchanging PEP4 in S. cerevisiae with APR1 and vice versa,... Aspartátové proteázy (AP) mají zásadní význam pro různé buněčné procesy. Tato diplomová práce se zabývá problematikou exprese a charakterizace vakuolární aspartátové endoproteasy Apr1p z Candida albicans a srovnává ji s jejím orthologem Pep4p ze Saccharomyces cerevisiae. Rekombinantní exprese Apr1p v Escherichia coli poskytla neaktivní proenzym, proApr1p. Rozsáhlé snahy o aktivaci nevedly k maturaci Apr1p, což naznačuje závislost aktivace na posttranslačních modifikacích, jako je glykosylace a specifické interakce s jinými proteázami podobně jako u Pep4p. Pokusy o využití vakuolárních enzymů nebo buněčných lyzátů k aktivaci proApr1p byly také neúspěšné, což může být způsobeno křehkostí izolovaných vakuol a komplexní směsí enzymů v buněčných lyzátech ztěžjucií analýzu aktivace. Tyto problémy podtrhují složitou povahu aktivace proteas kdy ani různe in vitro techniky nedokážou simulovat in vivo aktivaci proteas. Slibné výsledky se však objevily u heterologní exprese proApr1p v Saccharomyces cerevisiae, kde frakcionovaný buněčný lyzát vykazovaly specifickou proteolytickou aktivitu při kyselém pH po inhibici jiných proteáz. To by mohlo naznačovat, že Apr1p může být produkován v aktivní formě v rámci eukaryotického systému, nicméně je třeba dále zkoumat jeho purifikaci. Experiment s reciproční výměnou... Keywords: Candida albicans,Saccharomyces cerevisiae; vakuola; peptidasa; proteasa; Candida albicans; Saccharomyces cerevisiae; vacuole; peptidase; protease Available in a digital repository NRGL
Vakuolární aspartátová proteasa kvasinky Candida albicans

Aspartic proteases (APs) are crucial for diverse cellular processes. This thesis delves into the complexities of protein expression and characterization of vacuolar aspartic endoprotease Apr1p from ...

Hirko, Dominik; Heidingsfeld, Olga; Dostál, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Lotyšská literatura v Litvě - percepce klasické a současné literatury po roce 1991
Sedláčková, Anna; Montvilaite, Geda; Štoll, Pavel
2024 - English
Although, based on geographical proximity and belonging to one language family, it may seem very likely that Latvian literature will be an inseparable part of the Lithuanian book market, the absence of a more comprehensive and interdisciplinary approach focused on the period after 1991 to this topic rather indicates the opposite. The aim of this work is to evaluate the perception of Latvian literature by the professionals (literary scholars), both classical and contemporary, and at the same time to compare whether the tendency to translate Latvian works into Lithuanian is weakening or strengthening. Even though a wide range of works from Latvian literature were translated between 1990-2023, it could be assumed that there is not a proportionate number of works that would map the development and perception of Latvian literature in Lithuania. Although the goal of this thesis is not to completely fill this empty space, the ambition remains to systematically describe these phenomena and, if possible, also explain the factors that lead to a smaller (or, conversely, a larger) number of translations from Latvian literature. Keywords: Latvian literature, translations, literary reception, Lithuania, contemporary literature, classic literature Přestože se na základě geografické blízkosti a příslušnosti k jedné jazykové rodině může zdát velmi pravděpodobné, že lotyšská literatura bude neoddělitelnou součástí litevského knižního trhu, absence komplexnějšího a interdisciplinárnějšího přístupu zaměřeného na období po roce 1991 k tomuto tématu spíše naznačuje opak. Cílem této práce je zhodnotit vnímání lotyšské literatury odborníky (literárními vědci), jak staršími, tak současnými, a zároveň porovnat, zda tendence překládat lotyšská díla do litevštiny slábne nebo sílí. I když byla v letech 1990-2023 přeložena široká škála děl z lotyšské literatury, dalo by se předpokládat, že neexistuje úměrný počet děl, která by mapovala vývoj a vnímání lotyšské literatury v Litvě. Přestože cílem této práce není zcela zaplnit toto prázdné místo, zůstává ambicí tyto jevy systematicky popsat a pokud možno i vysvětlit faktory, které vedou k menšímu (nebo naopak většímu) počtu překladů z lotyšské literatury. Klíčová slova: lotyšská literatura, překlady, literární recepce, Litva, současná literatura, klasická literatura Keywords: lotyšská literatura|překlady|Litva|Lotyšsko|pobaltské státy|literární recepce; Latvian literature|translations|Lithuania|Latvia|Baltic states|literary reception Available in a digital repository NRGL
Lotyšská literatura v Litvě - percepce klasické a současné literatury po roce 1991

Although, based on geographical proximity and belonging to one language family, it may seem very likely that Latvian literature will be an inseparable part of the Lithuanian book market, the absence ...

Sedláčková, Anna; Montvilaite, Geda; Štoll, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Pokročilé metody elektronové difrakce pro strukturní popis zeolitů
Laštovičková, Anna; Mazur, Michal; Tyrpekl, Václav
2024 - English
Electron diffraction (ED) is a powerful tool for the structure determination of crystalline materials. It offers an alternative to single crystal X-ray diffraction (SCXRD) that is often limited by the size of synthesized crystals. Electron diffraction allows analysis of materials at the nanoscale, thus it is particularly useful for samples which crystals are too small for other methods. ED utilizes electrons for collection of diffraction patterns that can be performed in a transmission electron microscope (TEM). Collected ED patterns are further analyzed allowing for the determination of unit cell parameters, lattice type, and even the crystal structure itself. Nevertheless, the effective structure determination from standard ED patterns requires in-depth expertise and data collection is time consuming. Current development of ED methods focuses on the facilitation and automatization of data collection and processing. Notably, highly advanced, continuous rotation electron diffraction (cRED) data collection takes only a few minutes enabling structure determination within a single day. In this work, I present the utilization of cRED method for the structural characterization of zeolites. These materials are often synthesized as polycrystalline samples with crystals of nanometer in size. This makes... Elektronová difrakce (ED) je metoda používaná pro stanovení struktury krystalických materiálů. Představuje alternativu k monokrystalické rentgenové difrakci (SCXRD), která je často omezena velikostí syntetizovaných krystalů. Elektronová difrakce umožňuje analýzu materiálů v nanoměřítku, což ji činí užitečnou pro vzorky, jejichž krystaly jsou pro jiné metody příliš malé. Ke sběru difrakčních obrazců využívá elektrony a lze ji měřit v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM). Analýzou získaných difrakčních obrazců lze stanovit parametry krystalické buňky, typ mřížky, a dokonce i samotnou krystalickou strukturu. Nicméně stanovení struktury ze standardních difraktogramů vyžaduje rozsáhlé znalosti a sběr těchto dat je časově náročný. Současný vývoj ED se zaměřuje na usnadnění a automatizaci sběru a zpracování dat. V případě kontinuální rotační elektronové difrakce (cRED) trvá sběr dat pouze několik minut, což umožňuje stanovení struktury materiálu během jediného dne. V této práci představuji využití metody cRED pro strukturní charakterizaci zeolitů. Tyto materiály jsou často syntetizovány jako polykrystalické vzorky s nanokrystaly. Proto jejich strukturu většinou nelze určit pomocí SCXRD. Prášková rentgenová difrakce (PXRD) je standardní technikou pro ověření struktur zeolitů, avšak stanovení struktury... Keywords: zeolity; germanosilikáty; syntéza; metoda ADOR; elektronová difrakce; určování struktury; zeolites; germanosilicates; synthesis; ADOR approach; electron diffraction; structure determination Available in a digital repository NRGL
Pokročilé metody elektronové difrakce pro strukturní popis zeolitů

Electron diffraction (ED) is a powerful tool for the structure determination of crystalline materials. It offers an alternative to single crystal X-ray diffraction (SCXRD) that is often limited by the ...

Laštovičková, Anna; Mazur, Michal; Tyrpekl, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Časoprostorová aktivita afrických kopytníků u vodních zdrojů v Mogalakwena River Reserve, Jihoafrická republika
Homoláč, David; Hořák, David; Bennitt, Emily
2024 - English
The large mammals of African savannah are a well-studied group of animals, but few studies focus on the temporal, circadian activity of this group of mammals. Such studies either use problematic methods of data collection (webcams, direct observations) or have been conducted in national parks or large reserves, where movement of the animals is not limited with anthropogenic structures. In such sites, the community of large mammals is usually complete, including the guild of large carnivores. Thus, small, fenced off reserves without a complete community of large mammals are understudied. Therefore, this work focuses on the spatio-temporal activity of ungulates at water sources in the Mogalakwena River Reserve in South Africa, which is an example of a reserve without large predators except the leopard (Panthera pardus). I used camera traps to assess the activity of ungulates, which I placed alongside the Mogalakwena River and at the water holes. With the help of artificial intelligence, I classified the photos to the level of activity of each species. I then tested this activity over space (type of water source) and against biotic and abiotic factors. The activity of ungulates at water sources is influenced by the maximum daily temperature, as the activity shifts to the evening hours during higher... Velcí savci africké savany jsou společenstvo živočichů značně probádané, nicméně málo studií se věnuje časové, cirkadiánní aktivitě této skupiny. Takové studie používají buď problematické způsoby sběru dat (webkamery, přímá pozorování) anebo byly provedeny v národních parcích či velkých rezervacích, kde pohyb zvěře není limitován antropogenními strukturami. Na takových územích je společenstvo velkých savců většinou úplné, včetně gildy velkých predátorů. Z tohoto hlediska jsou malé, oplocené rezervace bez úplného společenstva těchto zvířat málo prostudované. Tato práce se tedy zaměřuje na získání poznatků o časoprostorové aktivitě kopytníků u vodních zdrojů v Mogalakwena River Reserve v Jihoafrické republice, která je příkladem právě takové rezervace bez velkých predátorů kromě levharta (Panthera pardus). Pro monitoring aktivity kopytníků jsem použil fotopasti, které jsem rozmístil u řeky Mogalakwena a u napajedel, a s pomocí umělé inteligence jsem fotografie klasifikoval na úroveň aktivity jednotlivých druhů. Tuto aktivitu jsem dále vztáhnul k prostoru (typ vodního zdroje) a k biotickým a abiotickým faktorům prostředí. Aktivita kopytníků u vodních zdrojů je ovlivněna maximální denní teplotou - při vyšších teplotách se aktivita posouvá k večerním hodinám, nejspíše z důvodu ochlazení. Dále je tato... Keywords: savci; kopytníci; savana; vodní zdroje; Afrika; časoprostorová variabilita; časová aktivita; fotopasti; AI; mammals; ungulates; savanna; water sources; Africa; spatio-temporal variability; temporal activity; camera traps; AI Available in a digital repository NRGL
Časoprostorová aktivita afrických kopytníků u vodních zdrojů v Mogalakwena River Reserve, Jihoafrická republika

The large mammals of African savannah are a well-studied group of animals, but few studies focus on the temporal, circadian activity of this group of mammals. Such studies either use problematic ...

Homoláč, David; Hořák, David; Bennitt, Emily
Univerzita Karlova, 2024

Úloha genu FAR5 v horské adaptaci Arabidopsis arenosa
Poštulková, Alžběta; Bohutínská, Magdalena; Munclinger, Pavel
2024 - English
The repeated adaptation presents a unique opportunity to study the mechanisms of evolution in natural replicates. Repeated adaptation of Arabidopsis arenosa, a wild relative of the model organism Arabidopsis thaliana, to the alpine environment was previously studied. Genomic analysis by selection scans revealed a set of candidate alleles. Here, I present a functional follow-up study of a candidate alpine-adaptive allele of FAR5. Specifically, I asked: What are the characteristics of the alpine (A) allele compared to the foothill (F) allele? Is there any phenotypic effect of the two different alleles of FAR5? What are the environmental factors shaping the distribution of the alpine allele of FAR5 among the populations of A. arenosa? I first demonstrated that natural variation in FAR5 played a role in adaptation to the alpine environment: I identified four SNPs that were positively selected in the alpine populations across all five high altitude colonizations of A. arenosa. Three of these SNPs are coding and are linked together, forming a distinct alpine allele of the FAR5 protein. Using a unique crossing design based on a natural standing variation of the two identified FAR5 alleles, I prepared carriers of the non-native alleles on the genomic background of foothill and alpine populations. I then... Opakovaná adaptace představuje jedinečnou příležitost ke studiu mechanismů evoluce v rámci přirozeného experimentu s několika opakováními. Již dříve byla studována opakovaná adaptace Arabidopsis arenosa, divokého příbuzného modelového organismu Arabidopsis thaliana, na vysokohorské prostředí. Genomická analýza pomocí selekčních skenů odhalila sadu kandidátních alel. Zde uvádím navazující funkční studii kandidátní horské adaptivní alely FAR5. Mé konkrétní otázky byly: Jaké jsou vlastnosti horské (A) alely ve srovnání s nížinnou (F) alelou? Existuje nějaký fenotypový projev těchto dvou různých alel FAR5? Jaké faktory prostředí utvářejí distribuci horské alely FAR5 mezi populacemi A. arenosa? Nejprve ukazuji, že přirozená variabilita genu FAR5 hrála roli v adaptaci na vysokohorské prostředí: identifikovala jsem čtyři SNP, které byly pozitivně selektovány v horských populacích při všech pěti vysokohorských kolonizacích A. arenosa. Tři z těchto SNP jsou kódující a jsou spolu svázány, čímž tvoří jasně odlišitelnou horskou alelu proteinu FAR5. Pomocí unikátního křížení založeného na přirozené dostupné variabilitě (standing variation) dvou identifikovaných alel FAR5 jsem připravila jedince nesoucí nepůvodní alely na genomovém pozadí nížinných a horských populací. Poté jsem provedla transplantační... Keywords: opakovaná adaptace; horská adaptace; Arabidopsis arenosa; FAR5; funkčnígenetika; asociace genotypu a podmínek prostředí (GEA); repeated evolution; alpine adaptation; Arabidopsis arenosa; FAR5; functional genetics,genotype-environment association Available in a digital repository NRGL
Úloha genu FAR5 v horské adaptaci Arabidopsis arenosa

The repeated adaptation presents a unique opportunity to study the mechanisms of evolution in natural replicates. Repeated adaptation of Arabidopsis arenosa, a wild relative of the model organism ...

Poštulková, Alžběta; Bohutínská, Magdalena; Munclinger, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases