Number of found documents: 72
Published from to

Fungování vlastních jmen ve frazeologických jednotkách
Naydenova, Natalia; Rajnochová, Natalie; Stiessová, Jitka
2013 - Russian
(in English): The theme of this thesis project is the "Functioning of proper names in phraseological units". In the study researched phraseological units with proper names (anthroponymes) which are taken from the phraseological dictionary "Russian phraseology: historical and etymological dictionary", ed. V.M Mokienko. The subject of our study is to determine the characteristics of the functioning of proper names in phraseological units, in order to explain and show the translation of the function of proper names, to identify the role of proper names. In the thesis project were performed the following tasks: 1) identify and classify phraseological units with anthroponymes for reasons of their occurrence, and 3) explain by psycholinguistic experiment how the proper name loses its primary function - nominative, getting an evaluation function, and 4) check an acquisition of estimator function by anthroponymes on materials Russian National Corpus. In the study were analyzed 80 phraseological units with anthroponimes, revealed changes in the scope and content of the concept of a proper name in the phraseological unit. Finally, conclusions are made about acquisition the proper name in the frezeologicheskoy unit properties that can be applied to unlimited number of denotations. (česky): Tématem diplomové práce je "Fungování vlastních jmen ve frazeologických jednotkách." V práci byly prozkoumány frazeologické jednotky s vlastními jmény (tj. antroponimy) ze slovníku "Ruská frazeologie: historický a etymologický slovník", ed. V.M. Mokienko. Předmětem této studie je určit vlastnosti fungování vlastních jmen ve frazeologických jednotkách, vysvětlit a ukázat posun funkce vlastních jmen a identifikovat úlohu vlastních jmen. Během práce byly provedeny následující úkoly: 1) určit a klasifikovat frazeologické jednotky s antroponimy podle důvodu jejich výskytu; 2) vysvětlit pomocí psycholingvistických experimentů, jak (jakým způsobem) vlastní jméno ztrácí svou primární funkci nominativní a získává funkci hodnotící; 3) zkontrolovat získání hodnotící funkce antroponimy na materiálech ruského národního korpusu. V tomto studiu bylo analyzováno kolem 80 frazeologických jednotek s antroponimy. Byly odhaleny změny v rozsahu a obsahu pojmu vlastních jmen ve frazeologických jednotkách. V závěrečné kapitole byly učiněny závěry týkajíci se toho, jak vlastní jména ve frazeologické jednotce získávjí vlastnosti, které lze použít pro neomezený počet denotatu. Keywords: frazeologie; frazeologická jednotka; vlastní jméno; antroponym; nominativní funkce; odhadované funkce; phraseology; phraseological unit; proper name; anthroponym; nominative function; estimator Available in a digital repository NRGL
Fungování vlastních jmen ve frazeologických jednotkách

(in English): The theme of this thesis project is the "Functioning of proper names in phraseological units". In the study researched phraseological units with proper names (anthroponymes) which are ...

Naydenova, Natalia; Rajnochová, Natalie; Stiessová, Jitka
Univerzita Karlova, 2013

Pojetí revoluce v díle N. A. Berďajeva
Belinson, Maria; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2012 - Russian
This thesis is focused on a concept of revolution in writings of Russian philosopher Nikolai Berdyaev. It starts with general characteristics of a philosopher's works and special attention is given to the style of his writing. Main objective of the thesis is a description of Berdyaev's relation to the term revolution itself, which is given from philosophical, sociological and his- toriosophical perspective, as well as putting his notion of revolution into the context of histor- ical events that has occurred during the first quarter of 20th century in Russia. Thesis draws on Berdyaev's articles that appeared in these collections of papers: The Problems of Idealism (Problemy idealizma), Signposts (Vekhi), De profundis (Iz glubiny) and on his works: The Spir- itual Crisis of the Intelligentsia, The Philosophy of Inequality, The Spiritual Origins of Russian Revolution. Tato práce se věnuje studiu pojetí revoluce v díle ruského filosofa N.A. Berd'ajeva. Nejprve je načrtnuta celková charakteristika díla tohoto filosofa a zvláštní pozornost je věnována jeho stylu. Hlavním cílem práce je popsat Berd'ajevův vztah k samotnému pojmu revoluce z filo- sofického, sociologického a historiosofického pohledu a dát ho do souvislosti s historickými událostmi první čtvrtiny 20. století v Rusku. K tomu jsou použity Berd'ajevovy statě ve sbornících Problémy idealismu, Milníky (Věchy) a De profundis (Iz glubiny) a dále jeho práce Duchovní krize inteligence, Duchovní základy ruské revoluce a Filosofie nerovnosti. Keywords: Berd'ajev; revoluce; svoboda; filozofie; Dostojevskij; křesťanství; Rusko; 1917; dějiny; člověk; Berdyaev; revolution; freedom; philosophy; Dostoevsky; christianity; Russia; 1917; history; man Available in a digital repository NRGL
Pojetí revoluce v díle N. A. Berďajeva

This thesis is focused on a concept of revolution in writings of Russian philosopher Nikolai Berdyaev. It starts with general characteristics of a philosopher's works and special attention is given to ...

Belinson, Maria; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2012

Práce s chybou na hodinách cizího jazyka
Volkova, Ekaterina; Liptáková, Zuzana; Rozboudová, Lenka
2012 - Russian
The aim of the thesis is to design general recomendations on mistake management in a foreign language classroom which would meet both teachers' and learners' requirements and methods of mistake management in a foreign language classroom which would contribute to development of learners' communicative competence. The following methods were used in the research: analysis of literature on pedagogy, psychology and methodology of foreign language teaching, interview, questionnaire and observation. Thirteen general recommendations and fifteen methods of mistake management in a foreign language classroom which contribute to the development of learners' communicative competence were designed as a result of the research. Cílem dané práce je zaprvé vypracování obecných doporučení k práci s chybou na hodinách cizího jazyka, které budou odpovídat jak požadavkům učitelů, tak i požadavkům žáků, a za druhé vypracování metod práce s chybou na hodinách cizího jazyka, které budou podněcovat budování komunikační kompetence žáků. Pro dosažení daného cílu byly vybrány následující výzkumní metody: analýza vědecké literatury z oblasti pedagogiky, psychologie a metodologie výuky cizího jazyka, písemní a ústní dotazování učitelů a žáků, metoda pozorování. Výsledkem dané práce je třináct obecných doporučení a patnáct vyzkoušených v praxi metod práce s chybou na hodinách cizího jazyka, které podněcují budování komunikační kompetenci žáků. Keywords: ошибка; приемы работы с ошибкой; языковые средства; речевые умения; языковая точность; языковая беглость и уместность; коммуникативная компетенция; a mistake; methods of mistake management; language devices; communicative skills; language accuracy; language fluency and appropriacy; communicative competence Available in a digital repository NRGL
Práce s chybou na hodinách cizího jazyka

The aim of the thesis is to design general recomendations on mistake management in a foreign language classroom which would meet both teachers' and learners' requirements and methods of mistake ...

Volkova, Ekaterina; Liptáková, Zuzana; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2012

Práce s chybou na hodinách cizího jazyka
Volkova, Ekaterina; Liptáková, Zuzana; Rozboudová, Lenka
2012 - Russian
The aim of the thesis is to design general recomendations on mistake management in a foreign language classroom which would meet both teachers' and learners' requirements and methods of mistake management in a foreign language classroom which would contribute to development of learners' communicative competence. The following methods were used in the research: analysis of literature on pedagogy, psychology and methodology of foreign language teaching, interview, questionnaire and observation. Thirteen general recommendations and fifteen methods of mistake management in a foreign language classroom which contribute to the development of learners' communicative competence were designed as a result of the research. Cílem dané práce je zaprvé vypracování obecných doporučení k práci s chybou na hodinách cizího jazyka, které budou odpovídat jak požadavkům učitelů, tak i požadavkům žáků, a za druhé vypracování metod práce s chybou na hodinách cizího jazyka, které budou podněcovat budování komunikační kompetence žáků. Pro dosažení daného cílu byly vybrány následující výzkumní metody: analýza vědecké literatury z oblasti pedagogiky, psychologie a metodologie výuky cizího jazyka, písemní a ústní dotazování učitelů a žáků, metoda pozorování. Výsledkem dané práce je třináct obecných doporučení a patnáct vyzkoušených v praxi metod práce s chybou na hodinách cizího jazyka, které podněcují budování komunikační kompetenci žáků. Keywords: ошибка; приемы работы с ошибкой; языковые средства; речевые умения; языковая точность; языковая беглость и уместность; коммуникативная компетенция; a mistake; methods of mistake management; language devices; communicative skills; language accuracy; language fluency and appropriacy; communicative competence Available in a digital repository NRGL
Práce s chybou na hodinách cizího jazyka

The aim of the thesis is to design general recomendations on mistake management in a foreign language classroom which would meet both teachers' and learners' requirements and methods of mistake ...

Volkova, Ekaterina; Liptáková, Zuzana; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2012

Pojetí revoluce v díle N. A. Berďajeva
Belinson, Maria; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2012 - Russian
This thesis is focused on a concept of revolution in writings of Russian philosopher Nikolai Berdyaev. It starts with general characteristics of a philosopher's works and special attention is given to the style of his writing. Main objective of the thesis is a description of Berdyaev's relation to the term revolution itself, which is given from philosophical, sociological and his- toriosophical perspective, as well as putting his notion of revolution into the context of histor- ical events that has occurred during the first quarter of 20th century in Russia. Thesis draws on Berdyaev's articles that appeared in these collections of papers: The Problems of Idealism (Problemy idealizma), Signposts (Vekhi), De profundis (Iz glubiny) and on his works: The Spir- itual Crisis of the Intelligentsia, The Philosophy of Inequality, The Spiritual Origins of Russian Revolution. Tato práce se věnuje studiu pojetí revoluce v díle ruského filosofa N.A. Berd'ajeva. Nejprve je načrtnuta celková charakteristika díla tohoto filosofa a zvláštní pozornost je věnována jeho stylu. Hlavním cílem práce je popsat Berd'ajevův vztah k samotnému pojmu revoluce z filo- sofického, sociologického a historiosofického pohledu a dát ho do souvislosti s historickými událostmi první čtvrtiny 20. století v Rusku. K tomu jsou použity Berd'ajevovy statě ve sbornících Problémy idealismu, Milníky (Věchy) a De profundis (Iz glubiny) a dále jeho práce Duchovní krize inteligence, Duchovní základy ruské revoluce a Filosofie nerovnosti. Keywords: Berd'ajev; revoluce; svoboda; filozofie; Dostojevskij; křesťanství; Rusko; 1917; dějiny; člověk; Berdyaev; revolution; freedom; philosophy; Dostoevsky; christianity; Russia; 1917; history; man Available in a digital repository NRGL
Pojetí revoluce v díle N. A. Berďajeva

This thesis is focused on a concept of revolution in writings of Russian philosopher Nikolai Berdyaev. It starts with general characteristics of a philosopher's works and special attention is given to ...

Belinson, Maria; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2012

Koncepce dětství v próze F. Sologuba
Tyulkina, Maria; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
2012 - Russian
ТITLE The Concept of Childhood in Fyodor Sologub's prose ABSTRACT: This Master thesis deals with the topic of childhood in prose works of the Russian writer, novelist and teacher Fyodor Sologub. The research presents his biography, traces the development of his personality, as well as his perception of the world and interests. It focuses on the events, which determined the extent and significance of the chosen topic for Sologub. There are also revealed lesser known facts of his childhood that influenced his choice of the topics and its embodiment in his literary works. The writer's biography is complemented by the views of critics and contemporaries who studied his works and shaped public opinion. The main topics of the analysis are: dualistic vision of the world, children's death, faith in God, children's patriotism. The ideal world of children is presented in the novel The Created Legend. The thesis also reveals the popularity of the topic of childhood in other 19th and 20th century writers' oeuvre in comparative analysis with Sologub's work. It also depicts the importance of two literary movements - symbolism and decadence, their representative Sologub was. The questions raised by Sologub remain relevant to the present day. KEY WORDS: Russian literature, F. Sologub, Symbolism, Decadence, Childhood NÁZEV Koncepce dětství v próze F. K. Sologuba ABSTRAKT: Následující práce se zabývá tématem dětství v tvorbě ruského spisovatele, prozaika a pedagoga F. K. Sologuba. Práce předkládá biografii, sleduje formování spisovatelovy osobnosti, vnímání okolního světa, názory a zájmy. Soustřeďuje se taktéž na události, které určovaly šíři a význam dětské problematiky pro Sologuba. Zohledněna jsou zde i málo známá fakta ze spisovatelova dětství, která ovlivnila témata následující tvorby a v neposlední řadě i způsob jejich zobrazení v dílech samotných. Biografie je doplněna názory kritiků a Sologubových současníků, kteří se zabývali jeho dílem a formovali tak i jeho vnímání. Hlavními tématy rozboru jsou: dualistické pojetí světa, dětská smrt, víra v Boha, sváteční povídky, dětský patriotismus. Ideální dětský svět je zobrazen v románu Tvořená legenda. Práce sleduje i zákonitost v přístupu k tématu dětství u autorů 19. a 20. století ve srovnání s analýzou díla F. K. Sologuba. Vykreslen je i význam dvou literárních směrů - dekadence a symbolismu, jejich představitelem F. K. Sologub byl. Otázky, které si autor kladl, zůstávají aktuální i v dnešní době. KLÍČOVÁ SLOVA: Ruská literatura, F. K. Sologub, symbolismus, dekadence, dětství Keywords: Ruská literatura; F. K. Sologub; symbolismus; dekadence; dětství; Russian literature; Fyodor Sologub; Symbolism; Decadence; Childhood Available in a digital repository NRGL
Koncepce dětství v próze F. Sologuba

ТITLE The Concept of Childhood in Fyodor Sologub's prose ABSTRACT: This Master thesis deals with the topic of childhood in prose works of the Russian writer, novelist and teacher Fyodor Sologub. The ...

Tyulkina, Maria; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2012

Koncepce dětství v próze F. Sologuba
Tyulkina, Maria; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
2012 - Russian
ТITLE The Concept of Childhood in Fyodor Sologub's prose ABSTRACT: This Master thesis deals with the topic of childhood in prose works of the Russian writer, novelist and teacher Fyodor Sologub. The research presents his biography, traces the development of his personality, as well as his perception of the world and interests. It focuses on the events, which determined the extent and significance of the chosen topic for Sologub. There are also revealed lesser known facts of his childhood that influenced his choice of the topics and its embodiment in his literary works. The writer's biography is complemented by the views of critics and contemporaries who studied his works and shaped public opinion. The main topics of the analysis are: dualistic vision of the world, children's death, faith in God, children's patriotism. The ideal world of children is presented in the novel The Created Legend. The thesis also reveals the popularity of the topic of childhood in other 19th and 20th century writers' oeuvre in comparative analysis with Sologub's work. It also depicts the importance of two literary movements - symbolism and decadence, their representative Sologub was. The questions raised by Sologub remain relevant to the present day. KEY WORDS: Russian literature, F. Sologub, Symbolism, Decadence, Childhood NÁZEV Koncepce dětství v próze F. K. Sologuba ABSTRAKT: Následující práce se zabývá tématem dětství v tvorbě ruského spisovatele, prozaika a pedagoga F. K. Sologuba. Práce předkládá biografii, sleduje formování spisovatelovy osobnosti, vnímání okolního světa, názory a zájmy. Soustřeďuje se taktéž na události, které určovaly šíři a význam dětské problematiky pro Sologuba. Zohledněna jsou zde i málo známá fakta ze spisovatelova dětství, která ovlivnila témata následující tvorby a v neposlední řadě i způsob jejich zobrazení v dílech samotných. Biografie je doplněna názory kritiků a Sologubových současníků, kteří se zabývali jeho dílem a formovali tak i jeho vnímání. Hlavními tématy rozboru jsou: dualistické pojetí světa, dětská smrt, víra v Boha, sváteční povídky, dětský patriotismus. Ideální dětský svět je zobrazen v románu Tvořená legenda. Práce sleduje i zákonitost v přístupu k tématu dětství u autorů 19. a 20. století ve srovnání s analýzou díla F. K. Sologuba. Vykreslen je i význam dvou literárních směrů - dekadence a symbolismu, jejich představitelem F. K. Sologub byl. Otázky, které si autor kladl, zůstávají aktuální i v dnešní době. KLÍČOVÁ SLOVA: Ruská literatura, F. K. Sologub, symbolismus, dekadence, dětství Keywords: Ruská literatura; F. K. Sologub; symbolismus; dekadence; dětství; Russian literature; Fyodor Sologub; Symbolism; Decadence; Childhood Available in a digital repository NRGL
Koncepce dětství v próze F. Sologuba

ТITLE The Concept of Childhood in Fyodor Sologub's prose ABSTRACT: This Master thesis deals with the topic of childhood in prose works of the Russian writer, novelist and teacher Fyodor Sologub. The ...

Tyulkina, Maria; Hříbková, Radka; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2012

Jméno jako předpoklad filosofie. Všelidské kořeny poznání v myšlení P. Florenského
Yudina, Maria; Lášek, Jan Blahoslav; Nykl, Hanuš
2011 - Russian
This graduation thesis deals with the interpretation of the nature of word and name found in the works of P. Florensky (1882-1937), the Russian philosopher, scientist and poet. The question of word, name and symbol was crucial for P.Florensky and all his works as well as for other important authors of the so called Russian religious and philosophical Renaissance, especially for V. F. Ern, S. N. Bulgakov and A. F. Losev. According to Florensky real cognition can only be achieved by means of word and symbol. To this issue Florensky also linked the question of correlation between a word and a thing, a man and a word, sacral terminology/denomination etc. Thus focus on the nature of word is vital for understanding P.Florensky's philosophy. The goal of this thesis is to outline the basic features of philosophic and theological understanding of name and word in Pavel Florensky's works, and also to define his cognition theory which is based on this way of thinking. Diplomová práce se zaměřuje na chápání podstaty slova a jména v díle ruského filosofa, vědce a básníka P. Florenského (1882-1937). Problém slova, jména a symbolu byl pro P. Florenského, stejně jako pro další významné autory tzv. ruské nábožensko-filosofické renesenace, zváště pak V. F. Erna, S. N. Bulgakova a A. F. Loseva, centrálním pro celou jeho tvorbu. Skutečné poznání je podle Florenského možné pouze skrze slovo a symbol. S touto problematikou Florenskij rovněž spojoval otázky vztahu slova a věci, člověka a slova, sakrálního pojmenování atd. Tázání se po podstatě slova je tedy pro pochopení filosofie P. Florenského zcela zásadní. Cílem této diplomové práce je poukázat na základní rysy filosofického a teologického chápání jména a slova v tvorbě Pavla Florenského, rovněž pak definovat jeho teorii poznání, která z tohoto myšlení vychází. Keywords: ruská náboženská filosofie; filosofie jména; symbol; slovo; jméno; ontologie; poznání; Russian religious philosophy; Philosophy of name; Symbol; Word; Name; Ontology; Perception Available in a digital repository NRGL
Jméno jako předpoklad filosofie. Všelidské kořeny poznání v myšlení P. Florenského

This graduation thesis deals with the interpretation of the nature of word and name found in the works of P. Florensky (1882-1937), the Russian philosopher, scientist and poet. The question of word, ...

Yudina, Maria; Lášek, Jan Blahoslav; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2011

Jméno jako předpoklad filosofie. Všelidské kořeny poznání v myšlení P. Florenského
Yudina, Maria; Lášek, Jan Blahoslav; Nykl, Hanuš
2011 - Russian
This graduation thesis deals with the interpretation of the nature of word and name found in the works of P. Florensky (1882-1937), the Russian philosopher, scientist and poet. The question of word, name and symbol was crucial for P.Florensky and all his works as well as for other important authors of the so called Russian religious and philosophical Renaissance, especially for V. F. Ern, S. N. Bulgakov and A. F. Losev. According to Florensky real cognition can only be achieved by means of word and symbol. To this issue Florensky also linked the question of correlation between a word and a thing, a man and a word, sacral terminology/denomination etc. Thus focus on the nature of word is vital for understanding P.Florensky's philosophy. The goal of this thesis is to outline the basic features of philosophic and theological understanding of name and word in Pavel Florensky's works, and also to define his cognition theory which is based on this way of thinking. Diplomová práce se zaměřuje na chápání podstaty slova a jména v díle ruského filosofa, vědce a básníka P. Florenského (1882-1937). Problém slova, jména a symbolu byl pro P. Florenského, stejně jako pro další významné autory tzv. ruské nábožensko-filosofické renesenace, zváště pak V. F. Erna, S. N. Bulgakova a A. F. Loseva, centrálním pro celou jeho tvorbu. Skutečné poznání je podle Florenského možné pouze skrze slovo a symbol. S touto problematikou Florenskij rovněž spojoval otázky vztahu slova a věci, člověka a slova, sakrálního pojmenování atd. Tázání se po podstatě slova je tedy pro pochopení filosofie P. Florenského zcela zásadní. Cílem této diplomové práce je poukázat na základní rysy filosofického a teologického chápání jména a slova v tvorbě Pavla Florenského, rovněž pak definovat jeho teorii poznání, která z tohoto myšlení vychází. Keywords: ruská náboženská filosofie; filosofie jména; symbol; slovo; jméno; ontologie; poznání; Russian religious philosophy; Philosophy of name; Symbol; Word; Name; Ontology; Perception Available in a digital repository NRGL
Jméno jako předpoklad filosofie. Všelidské kořeny poznání v myšlení P. Florenského

This graduation thesis deals with the interpretation of the nature of word and name found in the works of P. Florensky (1882-1937), the Russian philosopher, scientist and poet. The question of word, ...

Yudina, Maria; Lášek, Jan Blahoslav; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2011

Vliv legend o svatém Václavovi na vyprávění o svatých Borisi a Glebovi
Petrášová, Olga; Lemeškin, Ilja; Čermák, Václav
2010 - Russian
Available in a digital repository NRGL
Vliv legend o svatém Václavovi na vyprávění o svatých Borisi a Glebovi

Petrášová, Olga; Lemeškin, Ilja; Čermák, Václav
Univerzita Karlova, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases