Number of found documents: 8092
Published from to

Výsledky a stabilita léčby distookluze s protruzí
KRYŃSKA-ZIÓLKOWSKA, Agnieszka; ŠPIDLEN, Miloš
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Výsledky a stabilita léčby distookluze s protruzí

KRYŃSKA-ZIÓLKOWSKA, Agnieszka; ŠPIDLEN, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Evaluační systém výuky
BRAUNER, Adam; MACKO, Juraj; HRONEK, Jiří
2011 - Czech
Webový dotazník pro zlepšení výuky na vysoké škole. Z důvodu zvětšujícího se počtu odpadlých studentů je potřeba zjistit, proč se tak děje, aby se tento jev mohl snáze eliminovat. Po přihlášení se ověří uživatel pomocí protokolu LDAP, uživatel je vyučující nebo student, zjistí se ze stagu jeho předměty pomocí webservices, je-li uživatel učitel, vyplní dotazník, kde uvede podmínky pro splnění jednotlivých předmětů. Pokud je uživatel student, ohodnotí jestli učitel splnil podmínky a vyplní, jak je s předměty spokojen. Veškerá data se zpracují, následně se z nich vytvoří jednoduché statistické údaje a vyexportují se do potřebných formátů. Aplikace je připravena na katedře informatiky a po lehkých úpravách ji bude možné použít i na jiných fakultách. Web Survey to improve teaching at the college. Due to the increasing number of renegade students is needed to know why it happens so this phenomenon could be easier to eliminate. After logging in the user is verifyed via LDAP protocol, where the user is teacher or student, then system finds his subjects from the STAG with webservices, if user teacher he will fill out the questionnaire,where he outline conditions for the fulfillment of individual subjects. If a user is a student, he judges whether a teacher has met the conditions and filled questionnaire according to how is student satisfied with the subjects. All data are processed, and then they are made into simple statistics and exported into the required formats. the application is prepared for the Department of Computer Science and after minor customizations it can be used in other faculties. Keywords: Webový dotazník; student; učitel; statistika; webové služby; předměty studenta; LDAP; hodnocení výuky; Web questionary; student; teacher; statistics; webservices; subjects; LDAP; evaluation of teaching Available in the UPOL Library.
Evaluační systém výuky

Webový dotazník pro zlepšení výuky na vysoké škole. Z důvodu zvětšujícího se počtu odpadlých studentů je potřeba zjistit, proč se tak děje, aby se tento jev mohl snáze eliminovat. Po přihlášení se ...

BRAUNER, Adam; MACKO, Juraj; HRONEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Identifikace bariér při zavádění programů podpory zdraví na pracovišti.
ČERNÝ, Jan; BARTKOVÁ, Lenka
2011 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou programů podpory zdraví na pracovišti. Hlavní část se je zaměřena na procesy zavádění a průběh programů podpory zdraví na pracovišti. Analýzy provedené ve vybraných organizacích pak konkrétně popisují momentální stav programů podpory zdraví a odhalují slabá místa ve strategiích implementace programu podpory zdraví This thesis deals with health promotion programs in the workplace. The main part is focused on the process of implementation and progress of health promotion programs in the workplace. Analyses carried out in selected organizations will specifically describe the current state of health promotion programs and detect weaknesses in program implementation strategies for health promotion. Keywords: Podpora zdraví na pracovišti; zdraví; životní styl; podniková kultura; lidské zdroje.; Workplace health promotion; Health; Lifestyle; Corporate culture; Human resources. Available in the UPOL Library.
Identifikace bariér při zavádění programů podpory zdraví na pracovišti.

Diplomová práce se zabývá problematikou programů podpory zdraví na pracovišti. Hlavní část se je zaměřena na procesy zavádění a průběh programů podpory zdraví na pracovišti. Analýzy provedené ve ...

ČERNÝ, Jan; BARTKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Příprava a charakterizace cytokininových derivátů a jejich biologická aktivita
BURGET, David; DOLEŽAL, Karel; PLÍHALOVÁ, Lucie
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Příprava a charakterizace cytokininových derivátů a jejich biologická aktivita

BURGET, David; DOLEŽAL, Karel; PLÍHALOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Autor a čtenář jako představy. Koncepty autora a čtenáře v literárních teoriích dvacáteho století.
JACKO, Tomáš; JAŘAB, Josef
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Autor a čtenář jako představy. Koncepty autora a čtenáře v literárních teoriích dvacáteho století.

JACKO, Tomáš; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍDANI U ADOLESCENTŮ
KUTAL, Jiří; KLIMEŠOVÁ, Iva; DRBOŠALOVÁ, Veronika
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍDANI U ADOLESCENTŮ

KUTAL, Jiří; KLIMEŠOVÁ, Iva; DRBOŠALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Úpoly jako výchovný prostředek se zaměřením na thajský box
KLINGER, Aleš; ŠTĚPÁN, Jiří
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Úpoly jako výchovný prostředek se zaměřením na thajský box

KLINGER, Aleš; ŠTĚPÁN, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Způsobilost k právním úkonům
ENTROVÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2011 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na právní způsobilost. Zabývá se druhy právní způsobilosti, objekty a subjekty právních vztahů. Podrobněji se věnuje způsobilosti k právním úkonům (k právnímu jednání), a to jak po teoretické, tak i po praktické stránce. The dissertation is aimed at legal ability. It deals with sorts of legal ability and regulations, the objects and subjects of legal relations. It devote in detail for ability to legal acts (to legal dealing) for teoretical and for practical side. Keywords: právní způsobilost; způsobilost k právním úkonům; právní subjektivita; omezení způsobilosti; zbavení způsobilosti; legal ability; ability to proceeding; legal personality; restrictions of ability; remove of ability Available in the UPOL Library.
Způsobilost k právním úkonům

Diplomová práce je zaměřena na právní způsobilost. Zabývá se druhy právní způsobilosti, objekty a subjekty právních vztahů. Podrobněji se věnuje způsobilosti k právním úkonům (k právnímu jednání), a ...

ENTROVÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Tvorba databáze dobrých praxí v oblasti podpory pohybové aktivity na úrovni obcí.
VOKÁČOVÁ, Jana; HAMŘÍK, Zdeněk
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Tvorba databáze dobrých praxí v oblasti podpory pohybové aktivity na úrovni obcí.

VOKÁČOVÁ, Jana; HAMŘÍK, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Vliv Nordic Walking na vybrané reflexní změny v posturálních svalech
FUČÍK, Antonín; DVOŘÁK, Radmil
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv Nordic Walking na vybrané reflexní změny v posturálních svalech

FUČÍK, Antonín; DVOŘÁK, Radmil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases