Number of found documents: 11942
Published from to

Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR
Bláhová, Monika; Fuka, Jan
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rozmezí 2013-2016 v Třebíči a okolí. Definuje pojem nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, příčiny a druhy nezaměstnanosti a její dlouhodobé dopady na jednotlivce. Rovněž je zde představena státní politika zaměstnanost i a její rozdělení na aktivní a pasivní, které jsou v práci detailně rozebrány. Empirická sonda analyzuje vývoj nezaměstnanosti, strukturu uchazečů o zaměstnání a efektivnost využívání aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím statistických dat Úřadu práce v Třebíči. Nakonec práce analyzuje důvod vysoké nezaměstnanosti na Třebíčsku prostřednictvím dotazníkového šetření. Keywords: nezaměstnanost; druhy nezaměstnanosti; státní politika zaměstnanosti; aktivní a pasivní politika; struktura uchazečů; unemployment; types of anempploymend; state unemployment policy; active and passive policy; structure of job seekers Available in digital repository of UPCE.
Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR

Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rozmezí 2013-2016 v Třebíči a okolí. Definuje pojem nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, příčiny a druhy nezaměstnanosti a její dlouhodobé dopady ...

Bláhová, Monika; Fuka, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Jak sportovní sázení ovlivňuje život
Pavel, Lukáš; Viková, Lada; Kašpar, Oldřich
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hazardní hru, a to konkrétně na sázení sportovních událostí neboli kurzové sázení. Zabývá se především závislostí na hazardní hře (jak závislost vzniká, jaké může mít dopady, jakým způsobem se léčí a jak se jí dá předcházet) a jak tato závislost ovlivňuje život sázkaře. V práci je kladen důraz na internetové sázení, které se v poslední době velmi rozmohlo. Práce se nezaměřuje pouze na závislé sázkaře, ale z části i na tzv. "profesionální sázkaře". U řešeného problému poukazuje na rozdílný pohled závislého a profesionálního sázkaře. Keywords: Sportovní sázení; kurzové sázení; stigma; závislost; Sports betting; odds betting; stigma; addiction Available in digital repository of UPCE.
Jak sportovní sázení ovlivňuje život

Tato bakalářská práce se zaměřuje na hazardní hru, a to konkrétně na sázení sportovních událostí neboli kurzové sázení. Zabývá se především závislostí na hazardní hře (jak závislost vzniká, jaké může ...

Pavel, Lukáš; Viková, Lada; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Založení podniku - Autoservis Červená Voda
Kuběnka, Josef; Ježek, Jindřich
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, konkrétně na založení nového podniku s názvem Autoservis - Červená Voda. Práce vychází z analýzy konkurenčních servisů v navrhovaném regionu, který se rozkládá v okolí obce Červená Voda a z důležitých informací, získaných ze sestavených SWOT analýz jednotlivých konkurentů, které jsou následně použity při sestavení návrhu podnikatelského plánu nového autoservisu. Keywords: podnikatelský plán; autoservis; založení podniku; analýza konkurence; SWOT analýza; business plan; car service; starting a business; competition analysis; SWOT analasis Available in the UPCE Library.
Založení podniku - Autoservis Červená Voda

Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, konkrétně na založení nového podniku s názvem Autoservis - Červená Voda. Práce vychází z analýzy konkurenčních servisů v navrhovaném regionu, který ...

Kuběnka, Josef; Ježek, Jindřich
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza kriminality ve vybraném regionu
Kubátová, Jana; Svoboda, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se věnuje posouzení statistických dat o kriminalitě a kriminogenních faktorech. Součástí jsou tři řízené rozhovory a analýza kriminality vybraného území na základě analýzy kriminality regionů České republiky. Dále je uvedena syntéza poznatků (z řízených rozhovorů i statistické analýzy kriminogenních faktorů) a jsou představena z ní vyplývající doporučení. V závěru práce je zhodnocení vlivu kriminogenních faktorů na kriminalitu vybraných regionů. Keywords: kriminalita; kriminologie; Policie ČR; Pardubický kraj; index kriminality; criminality; criminology; Police of the Czech Republic; Pardubice region; index of criminality Available in digital repository of UPCE.
Analýza kriminality ve vybraném regionu

Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se ...

Kubátová, Jana; Svoboda, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Maticový displej
Jirčík, Petr; Matoušek, David
2017 - Czech
Cílem práce je návrh maticového displeje, který zobrazí textovou zprávu o délce 8 znaků. Každý znak je zobrazen na displeji o rozměrech 5x7 bodů. Systém podporuje zobrazení znaků ASCII v rozsahu kódů 32 až 126 a umožňuje definici 8 uživatelských znaků. Keywords: matice; displej; LED dioda; mikroprocesor; sériový port; znak; programátor; matrix; display; LED diode; microprocessor; seriál port; character; programmer Available in digital repository of UPCE.
Maticový displej

Cílem práce je návrh maticového displeje, který zobrazí textovou zprávu o délce 8 znaků. Každý znak je zobrazen na displeji o rozměrech 5x7 bodů. Systém podporuje zobrazení znaků ASCII v rozsahu kódů ...

Jirčík, Petr; Matoušek, David
Univerzita Pardubice, 2017

Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Černožicích(okr. Hradec Králové) v kontextu mladoneolitického osídlení labského pravobřeží
Brožková, Aneta; Jílek, Jan; Burgert, Pavel
2017 - Czech
Základem mé bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení archeologického materiálu z výzkumu tří objektů datovaných do mladšího období neolitu, zkoumaných záchranným archeologických v roce 1988 v Černožicích (okr. Hradec Králové). Archeologický materiál byl srovnán s nálezy ze sídlišť, které se nacházejí na břehu řeky Labe ve východních Čechách. Keywords: Černožice; mladší neolit; vypíchaná kultura; keramika; objekty; břeh Labe; Černožice; younger Neolithic; stroked culture; ceramics; objects; bank of the Elbe Available in digital repository of UPCE.
Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Černožicích(okr. Hradec Králové) v kontextu mladoneolitického osídlení labského pravobřeží

Základem mé bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení archeologického materiálu z výzkumu tří objektů datovaných do mladšího období neolitu, zkoumaných záchranným archeologických v roce 1988 v ...

Brožková, Aneta; Jílek, Jan; Burgert, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa kojenců a batolat
Zdražilová, Kristýna; Černohorská, Iveta; Hartlová, Martina
2017 - Czech
Bakalářská práce je teoretického charakteru, která je zaměřena na rešerši odborných článků vydávaných internetovými periodiky související s výživou kojenců a batolat. Teoretická část pojednává o významnosti kojení, umělé kojenecké výživě a zavádění nemléčných příkrmů. Věnuje se také výživovým potřebám v batolecím období, stravovacím návykům, vhodností potravin včetně režimu stravování batolat. Cíle práce jsou orientovány na soudobé výživové doporučení kojenců i batolat. Praktická část popisuje způsob rešerše odborné literatury a zahrnuje recenze 5 odborných článků vybraných z českých internetových periodik. Keywords: kojenci; batolata; výživy; komplementární stravy; babies; toddlers; nutrition; breastfeeding; supplementary diets Available in digital repository of UPCE.
Výživa kojenců a batolat

Bakalářská práce je teoretického charakteru, která je zaměřena na rešerši odborných článků vydávaných internetovými periodiky související s výživou kojenců a batolat. Teoretická část pojednává o ...

Zdražilová, Kristýna; Černohorská, Iveta; Hartlová, Martina
Univerzita Pardubice, 2017

Zapojení Letiště Leoše Janáčka do dopravní obslužnosti Valašska
Vymětal, Daniel; Šourek, David; Ledvinová, Michaela
2017 - Czech
Tato práce ze začátku stanovuje spádové oblasti, na kterých následně provádí demografickou a dopravní analýzu, ve které se zaměřuje na aktuální přepravní proudy. Následně se snaží navrhnout nové trasování a zavedení spěšných vlaků a rychlíků, které by propojily a Letiště Leoše Janáčka v Mošnově s Valašskem. Poté provádí srovnání nově navržené metody s tou aktuální. Na závěr popisuje, jaký vliv na cestující bude mít nově navržená metoda. Keywords: Letiště Leoše Janáčka v Mošnově; dopravní obslužnost; demografie; přepravní proudy; návrh řešení; porovnání; Leoš Janáček Airport in Mošnov; transport services; demography; transport streams; solution design; comparison Available in digital repository of UPCE.
Zapojení Letiště Leoše Janáčka do dopravní obslužnosti Valašska

Tato práce ze začátku stanovuje spádové oblasti, na kterých následně provádí demografickou a dopravní analýzu, ve které se zaměřuje na aktuální přepravní proudy. Následně se snaží navrhnout nové ...

Vymětal, Daniel; Šourek, David; Ledvinová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2017

Postup přípravy provozu MHD Ostrava při výlukových činnostech
Odvárka, Petr; Drdla, Pavel; Březina, Edvard
2017 - Czech
Bakalářská práce po analýze problematiky výlukových činností v rámci MHD Ostrava se zabývá tvorbou a návrhem těchto činností ve vybraných úsecích, a to na Frýdlantských mostech, v úseku Hulváky Telekomunikační škola a krátkodobou výlukou v Hrabůvce. V jednotlivých variantách je vždy posuzována varianta Dopravního podniku Ostrava, a.s. a návrh autora bakalářské práce, což je vždy zanalyzováno a po zhodnocení doporučeno nejvhodnější řešení. Keywords: výluky; Ostrava; městská hromadná doprava; jízdní řády; vozidla; linky; traffic closure; Ostrava; urban public transport; timetable; vehicles; lines Available in digital repository of UPCE.
Postup přípravy provozu MHD Ostrava při výlukových činnostech

Bakalářská práce po analýze problematiky výlukových činností v rámci MHD Ostrava se zabývá tvorbou a návrhem těchto činností ve vybraných úsecích, a to na Frýdlantských mostech, v úseku Hulváky ...

Odvárka, Petr; Drdla, Pavel; Březina, Edvard
Univerzita Pardubice, 2017

Skladování ve firmě METALCOM Kutná Hora a.s.
Černá, Šárka; Hruška, Roman
2017 - Czech
Práce se zaměřuje na problematiku skladování a řízení zásob v podnikové logistice. Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy současného stavu skladování a řízení zásob ve vybrané společnosti navrhnout opatření na zlepšení skladování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se podnikové logistiky, skladů a skladování, dále jsou popsány způsoby řízení zásob, metody pořizování zásob, druhy zásob, jejich evidence v podnikovém systému i pro společnost použitelná metoda štíhlé logistiky. V praktické části práce se rozebírá současný stav skladování a skladového hospodářství ve společnosti, identifikují se jeho nedostatky a problémová místa a formulují se návrhy a doporučení na zlepšení systému skladování. Keywords: skladování; zásobování; skladovací systémy; skladové hospodářství; logistika; řízení zásob; storage; supply; storage systems; warehouse management; logistics; inventory management Available in the UPCE Library.
Skladování ve firmě METALCOM Kutná Hora a.s.

Práce se zaměřuje na problematiku skladování a řízení zásob v podnikové logistice. Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy současného stavu skladování a řízení zásob ve vybrané ...

Černá, Šárka; Hruška, Roman
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases