Number of found documents: 21819
Published from to

Komparativní analýza Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky
Fomina, Ksenia; Mandel, Martin; Metrah, Samy
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřená na komparativní analýzu dvou centrálních bank, a to Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky. První i druhá kapitola jsou věnovány institucionální analýze, která dává stručný přehled o legislativním vymezení, organizační struktuře, cílech a nástrojích měnové politiky Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky. Na závěr je provedeno porovnání jednotlivých systémových charakteristik sledovaných centrálních bank. Poslední kapitola reprezentuje praktickou část této práce, kde je provedená komparace činnosti Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky pomocí analýzy aktiv a pasiv před finanční krizí v roce 2007 a v posledním statisticky dostupném roce 2016. The Bachelor thesis is focused on the comparative analysis of two central banks, the Central bank of the Russian Federation and the European Central bank. The first and the second chapters are dedicated to the institutional analysis that gives a brief overview of the legislative definition, organizational structure, objectives and instruments of the monetary policy of the Central bank of the Russian Federation and the European Central bank. In conclusion, there is a comparison of the individual systematic characteristics of the monitored central banks. The last chapter represents the practical part of this thesis, which compares activities of the Central bank of the Russian Federation and the European Central bank with the analysis of assets and liabilities before the financial crisis in 2007 and in the last statistically accessible year 2016. Keywords: Centrální banka Ruské Federace; měnová politika; legislativa; Evropská centrální banka; rozvahová aktiva a pasiva; Komparativní analýza; balance sheet assets and liabilities; Comparative analysis; monetary policy; legislation; the European Central bank; the Central bank of the Russian Federation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparativní analýza Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky

Bakalářská práce je zaměřená na komparativní analýzu dvou centrálních bank, a to Centrální banky Ruské Federace a Evropské centrální banky. První i druhá kapitola jsou věnovány institucionální ...

Fomina, Ksenia; Mandel, Martin; Metrah, Samy
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

On-line srovnávače v pojišťovnictví
Slavík, Jakub; Ducháčková, Eva; Cibulka, Jakub
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou on-line srovnávačů pojištění. Teoretická část práce je věnována významu pojistných produktů, stavbou ceny pojistného, distribučními kanály pojistných produktů, on-line srovnávači samotnými a pojistnými produkty, které na nich lze sjednat. Praktická část práce se zabývá hloubkovou analýzou povědomí, chování a potřeb klientů na trhu on-line srovnávačů a zkušeností klientů se srovnávači, vyhodnocuje priority, proč si sjednávají pojištění tímto způsobem a mapuje výhody pro klienty. Výsledky dotazníkového průzkumu jsou formulovány ve vyhodnocení hypotéz. Závěr shrnuje vlastní poznatky a zhodnocení. This bachelor thesis deals with problems of on-line insurance comparators. The theoretical part is devoted to the importance of insurance products, the pricing of insurance products, distribution channels of insurance products, on-line comparators and insurance products that can be arranged on them. Practical part deals with depth analysis of clients' awareness, behaviour and needs on the market of on-line comparators and the experience of clients with comparators, evaluates priorities, why they arrange insurance in this way and maps benefits to clients. The results of the questionnaire survey are formulated in the hypothesis evaluation. The conclusion summarizes its own findings and evaluation. Keywords: dotazníkový průzkum; distribuční kanály; pojistné produkty; on-line srovnávače; on-line comparators; questionnaire survey; distribution channels; insurance products Available in digital repository of the Library of University of Economics.
On-line srovnávače v pojišťovnictví

Bakalářská práce se zabývá problematikou on-line srovnávačů pojištění. Teoretická část práce je věnována významu pojistných produktů, stavbou ceny pojistného, distribučními kanály pojistných produktů, ...

Slavík, Jakub; Ducháčková, Eva; Cibulka, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza akcie BHP Billiton
Lapčík, Filip; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti BHP Billiton, jejíž akcie jsou kotovány na burzách v Johannesburgu, Londýně, New Yorku a Sydney. Práce by měla ve třech kapitolách posoudit vliv globálních, odvětvových a firemních faktorů na cenu akcie společnosti. První kapitola posuzuje vliv makroveličin na změny vnitřní hodnoty, druhá stav, regulaci a inovace v odvětví a třetí obsahuje výpočty vnitřní hodnoty. Výsledkem zhodnocení těchto faktorů by mělo být doporučení nákupu nebo prodeje. This thesis deals with a fundamental analysis of BHP Billiton company, whose shares are listed on exchanges in Johannesburg, London, New York and Sydney. The thesis in its three chapters aims to assess the impact of global, sector, and company factors on the stock price. The first chapter focuses on macro factors that affect the stock price, the second chapter focuses on the state of the sector, regulations, and innovations in the sector, and the third chapter includes calculations of the intrinsic value. An assessment of these factors will result in a recommendation whether the company's shares should be bought or sold. Keywords: vnitřní hodnota; akcie; BHP Billiton; fundamentální analýza; fundamental analysis; shares; BHP Billiton; intrinsic value Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamentální analýza akcie BHP Billiton

Bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou společnosti BHP Billiton, jejíž akcie jsou kotovány na burzách v Johannesburgu, Londýně, New Yorku a Sydney. Práce by měla ve třech kapitolách ...

Lapčík, Filip; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Srovnání burz v Austrálii a Indii
Fencl, František; Veselá, Jitka; Mazáček, David
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním burz v Austrálii a Indii. V Austrálii se jedná o burzu Australian Securities Exchange a v Indii o burzy Bombay Stock Exchange a National Stock Exchange of India. Práce rozebírá a srovnává burzy z hlediska průběhu běžného obchodování. Důraz je kladen i na posouzení a porovnání velikosti těchto burz dle rozličných faktorů. Důležitou součástí této práce je i identifikace a srovnání příčin, které ovlivňují vývoj těchto burz. K tomuto porovnání práce využívá jejich hlavní burzovní indexy. The bachelor thesis presents a comparison of stock exchanges in Australia and India. More specifically it focuses on the Australian Securities Exchange in Australia and on Indian stock exchanges, the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange of India. The thesis analyses and compares stock exchanges in terms of the system of trading. Emphasis is also put on the assessment and comparison of the size of these stock exchanges according to various factors. An important part of this thesis is an identification and comparison of effects that influence the development of these stock exchanges. For this comparison, their biggest stock market indices are used. Keywords: srovnání; Australian Securities Exchange; burzovní index; indická burza; australská burza; vliv faktorů na vývoj burz; průběh běžného obchodování; National Stock Exchange of India; Bombay Stock Exchange; Bombay Stock Exchange; stock market index; Australian Securities Exchange; comparison; system of trading; National Stock Exchange of India; influence of factors on development of stock exchanges Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Srovnání burz v Austrálii a Indii

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním burz v Austrálii a Indii. V Austrálii se jedná o burzu Australian Securities Exchange a v Indii o burzy Bombay Stock Exchange a National Stock Exchange of ...

Fencl, František; Veselá, Jitka; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov
Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
2017 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních geografických segmentů a ze strany ziskovosti společně s faktorii na ni působícími. Analýza hlavních geografických segmentu zkoumá momentální situaci trhů a postavení společnosti na každém z nich. Analýza ziskovosti se zaměřuje na samotné zisky společnosti, jejich částeční úpravu, a faktory které ziskovost významně ovlivňují. Cílem třetí kapitoly je očistění ziskovosti společnosti od cyklů a zjištění hodnoty společnosti s využitím očistěné ziskovosti a oceňovací metody Součet-častí. Na konci celé práce je formulovaná komparace mezi tržní cenou a námi stanovenou hodnotou preferenční akcie společnosti BMW. The bachelor thesis is focused on the valuation of preferred stock title BMW with normalization of profitability from business cycles. In first two chapters, the company is subjected to the analysis from the point of its main geographic segments as well as the point of its profitability, together with factors influencing the earnings. The analysis of the main geographic segments scrutinizes the contemporary situation of these markets and the position of the company on each of them. The analysis of profitability is aimed on very earnings of the company, on the partial adjustment of these earnings and on the identification of crucial aspects that affect the profitability. The whole purpose of the third chapter is the normalization of profitability in order to isolate the real profitability from the one affected by the business cycles and the valuation of the company with utilizing the normalized profitability and the Sum-of-the-parts valuation method. At the end of the whole thesis the comparison between the market price and the intrinsic value of preferred stock is formulated. Bakalárska práca je zameraná na ocenenie preferenčného akciového titulu BMW pri očistení od hospodárskych cyklov v ziskovosti. V dvoch kapitolách je spoločnosť podrobená analýze zo strany hlavných geografických segmentov a zo strany ziskovosti spoločne s faktormi naň pôsobiacimi. Analýza hlavných geografických segmentov skúma momentálnu situáciu trhov a postavenie spoločnosti na každom z nich. Analýza ziskovosti sa zameriava na samotné zisky spoločnosti, ich čiastočnú úpravu, a faktory ktoré ziskovosť významne ovplyvňujú. Cieľom tretej kapitoly je očistenie ziskovosti spoločnosti od cyklov a zistenie hodnoty spoločnosti s využitím očistenej ziskovosti a oceňovacej metódy Súčet-častí. Na konci celej práce je formulovaná komparácia medzi tržnou cenou a nami stanovenou hodnotou preferenčnej akcie spoločnosti BMW. Keywords: normalizace; BMW; akcie; cyklus; ocenění; normalization; BMW; stock; cycle; valuation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov

Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních ...

Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Tvorba a analýza portfólia cenných papierov
Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
2017 - Slovak
Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených výkonností portfolií mezi sebou a v porovnání s očekávanými hodnotami modelů. Použitím lineární regresní analýzy kvantifikuji závislost rizikové prémie cenných papírů a jednotlivých faktorů - prémií modelů. Ohodnotím kvalitu modelů dle výsledků regrese a zjistím, který uměl variabilitu popsat nejpřesněji. Následně sestavím optimální portfolia pro každý model a empiricky testuji jejich výkonnost. Srovnáním výsledků určím, které potfolio dosáhlo nejlepších a nejpřesnějších výsledků. The main aim of the thesis is to perform portfolio selection based on principles of Markowitz portfolio theory using ex-post approach, CAPM model, three factor and five factor Fama-French model and to compare their achieved performance with each other and with their expectd values. Intensity of relationship between equity risk premiums and each of the factors - premiums is estimated using linear regression analysis, followed by evaluation of quality of models based on regression results. Eventually, optimal portfolio for each model is selected and empirically tested. The outcome determines which portfolio performance was the best and the most accurate. Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií modelov. Ohodnotím kvalitu modelov podľa výsledkov regresie a zistím, ktorý dokázal variabilitu popísať najpresnejšie. Následne zostavím optimálne portfólia pre každý model a empiricky testujem ich výkonnosť. Porovnaním výsledkov určím, ktoré portfólio dosiahlo najlepších a najpresnejších výsledkov. Keywords: CAPM; Fama-French 3-faktorový model; Fama-French 5-faktorový model; diverzifikace; teorie portfolia; model oceňování kapitálových aktiv; 3 factor Fama-French model; CAPM; 5 factor Fama-French model; portfolio theory; diversification Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Tvorba a analýza portfólia cenných papierov

Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených ...

Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Bankovní regulace a dohled v Bělorusku
Ali, Ferial; Gevorgyan, Kristine; Blahová, Naďa
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou regulace a dohledu nad bankami v Bělorusku. Hlavním cílem je charakteristika systému dohledu a regulace v Běloruské republice, jeho základní vlastnosti a rysy, aktuální situace bankovního sektoru v kontextu regulace. Práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola obsahuje základní pojmy regulace a dohledu. Druhá část popisuje historický vývoj dohledu a regulace v kostce na území Běloruska. Třetí kapitola je věnována současnému stavu regulatorního systému v Běloruské republice. Obsahem závěru je shrnutí získaných poznatků. The bachelor thesis focuses on issues of regulation and supervision of banks in Belarus. The main objective is the characterization of the supervision and regulation system in the Republic of Belarus, its basic features and attributes, the current situation of the banking sector in the context of regulation. The thesis consists of three chapters. The first one contains the basic concepts of regulation and supervision. The second part describes the historical development of supervision and regulation in epitome in the territory of Belarus. The third chapter is devoted to the current state of the regulatory system in the Republic of Belarus. The content of the conclusion is a summary of the acquired knowledge. Keywords: Regulace a dohled; Bankovní systém; Bělorusko; Regulation and supervision; Belarus; Banking system Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Bankovní regulace a dohled v Bělorusku

Bakalářská práce se zabývá problematikou regulace a dohledu nad bankami v Bělorusku. Hlavním cílem je charakteristika systému dohledu a regulace v Běloruské republice, jeho základní vlastnosti a rysy, ...

Ali, Ferial; Gevorgyan, Kristine; Blahová, Naďa
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza FAST ČR,a.s.
Kubišová, Monika; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl obsahuje úvod do finanční analýzy a vymezuje jednotlivé ukazatele a modely, které jsou následně využity ve druhém oddílu, nazývaný též jako praktický oddíl. V tomto praktickém oddílu je nejprve charakterizována společnost, následně je zde provedena samotná finanční analýza firmy FAST ČR, a.s. vycházející z veřejně dostupných informací. Ve druhém oddílu je také zachyceno srovnání s největším konkurentem FAST ČR, a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. V posledním oddílu je sestavena prognóza budoucího vývoje tržeb společnosti odvozená od vývoje tržeb na trhu společně s plánovaným výkazem zisku a ztráty pro období od roku 2016 do 2018. The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company FAST ČR, a.s. for the period of 2012 to 2015 together with a forecast of future development. The thesis is divided into three main sections. The first section contains an introduction to the financial analysis and defines the indicators and models used in the second section, which can also be called as a practical part. In this practical part the company is characterized firstly then the financial analysis itself is performed based on external information. In this sections the computed values are compared with the biggest competitor too. In the last part, the forecast of the future development of revenues is drawn up, it is derived from the market and used for planned income statement for the period from 2016 to 2018. The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company FAST ČR, a.s. for the period of 2012 to 2015 together with a forecast of future development. The thesis is divided into three main sections. The first section contains an introduction to the financial analysis and defines the indicators and models used in the second section, which can also be called as a practical part. In this practical part the company is characterized firstly then the financial analysis itself is performed based on external information. In this sections the computed values are compared with the biggest competitor too. In the last part, the forecast of the future development of revenues is drawn up, it is derived from the market and used for planned income statement for the period from 2016 to 2018. Keywords: maloobchod; velkoobchod; finanční analýza; prognóza tržeb; elektronika; electronics; retail; wholesale; financial analysis; sales forecast Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza FAST ČR,a.s.

Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti FAST ČR, a.s. za období 2012 až 2015 společně s předpovědí budoucího vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílu. První oddíl ...

Kubišová, Monika; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Segmentace v povinném ručení
Nevoral, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - Czech
Předmětem bakalářské práce Segmentace v povinném ručení je stručně pokrýt pole pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z pohledu pojistné teorie s akcentem na složku pojistného a následně analyzovat segmentaci na českém trhu s povinným ručením. Cílem práce je zachycení všech využívaných faktorů ovlivňujících cenu povinného ručení, detailní analýza vybraných faktorů z hlediska vlivu na výši předepsaného pojistného a průměrného pojistného plnění a výsledné zhodnocení vhodnosti uplatnění jednotlivých segmentačních kritérií. The subject of the bachelor thesis Segmentation in Motor Third Party Liability Insurance is to briefly cover the topic of motor third party liability insurance from the perspective of the insurance theory with the emphasis on premiums and consequently to analyse segmentation on the Czech motor third party liability insurance market. The aim of the thesis is a capture of all the factors influencing the price of the motor third party liability insurance, a detailed analysis of selected factors in term of influence on the amount of premium written and average claim settled and a resulting assessment of suitability for particular segmentation criteria use. Keywords: segmentační kritérium; povinné ručení; nehodovost; pojistné; pojištění; pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; segmentation criterion; premium; motor third party liability insurance; insurance; accident rate; third party insurance Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Segmentace v povinném ručení

Předmětem bakalářské práce Segmentace v povinném ručení je stručně pokrýt pole pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z pohledu pojistné teorie s akcentem na složku pojistného a následně analyzovat ...

Nevoral, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Penzijní systémy a analýza penzijních společností v České republice
Kadeřábek, Ondřej; Cibulka, Jakub; Radová, Jarmila
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je analyzovat penzijní systém České republiky a částečně se zabývat světovými penzijními systémy. První část se věnuje základnímu teoretickému vymezení penzijních systémů a fondů, popisuje mezinárodní trendy, vysvětluje legislativní změny u nás a porovnává vybrané penzijní systémy. Ve druhé části se práce zabývá analýzou vývoje, současné situace a případovými studiemi současných penzijních společností působících na českém trhu. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí a diskuzi výsledků. The aim of the bachelor thesis is to analyse pension system in the Czech Republic and particular attention will be paid to the pension systems worldwide. The first part defines the theoretical aspects of the pension systems and funds, describes international trends, explains legislative changes in the Czech Republic and compares pension systems of selected countries. The second part evaluates the evolution of Czech market representatives and Czech pension market as a whole. Last part is targeted on summary and final conclusion. Keywords: legislativa; český penzijní trh; penzijní systém; mezinárodní trendy; penzijní fondy; international trends; Czech pension market; pension funds; pension system; legislation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Penzijní systémy a analýza penzijních společností v České republice

Cílem bakalářské práce je analyzovat penzijní systém České republiky a částečně se zabývat světovými penzijními systémy. První část se věnuje základnímu teoretickému vymezení penzijních systémů a ...

Kadeřábek, Ondřej; Cibulka, Jakub; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases