Number of found documents: 1108
Published from to

Startup company development
Labeika, Aliaksei; Novotný, Ota; Daněk, Lukáš
2017 - English
Nápady založit si vlastní podnikání bývají v současné době velice populární. Díky internetovému rozvoji, moderní společnosti, startupy, získávají větší pozornost konkrétně mezi mladými lidmi. Bohužel, mnoho startapů neuspěje v prvním roce. Jedním ze základních důvodů spočívá v nepřítomnosti strukturálního přístupu testování hypotéz. Pro překonání vysokého rizika z překážek, je doporučováno studovat metody založení startapů, které poskytují návod a jasný popis procesu krok za krokem. Diplomová práce na téma startup, poskytuje srovnání několika vznikajících startupu, vyvijejících se na základě studie Lean Startup Methodology od S. Blanka, E. Riese a hlavně D. Novoselceva. Kromě toho, popisuji proces rozvoje podnikatelských myšlenek v reálném životě, týkající se organizování stáži, pojaté na základě myšlenek D. Novoselceva, modely podnikání a zkušenosti z řízení podniku. Nakonec, v důsledku získání poznatku během aplikování metod v reálných případech a literárních recenzi, prvotní metoda D. Novoselceva byla upravena a popsána v poslední části diplomové práce. At the present time, the ideas of establishing own business is becoming relatively popular. Thanks to Internet growth, modern types of companies, startups, are gaining greater attention, particularly among young people. Unfortunately, too many startups fail within first years. One of the most ordinary reasons of that lies in the lack of the structural approach for hypotheses' testing. To overcome high risk of the setback, it is recommended to study methodologies of startups' creation, which provide guidelines and clear step-by-step processes' description. Thus, the thesis depicts startups' context and provides a comparison of several approaches of startups' development based on Lean Startup Methodology with studies of S. Blank, E. Ries and especially, D. Novoselcev. Moreover, it describes the process of a real-life business idea development, concerning internships' organizing, based on D. Novoselcev's approach, business modeling and elements of experience management. Finally, due to findings obtained during application of the methodology on the real case and literature review, the initial D. Novoselcev's methodology was amended and described in the last part of the thesis. Keywords: podnikání; podnikatel; startup; firma; metodologie; methodology; startup; entrepreneurship; entrepreneur; company Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Startup company development

Nápady založit si vlastní podnikání bývají v současné době velice populární. Díky internetovému rozvoji, moderní společnosti, startupy, získávají větší pozornost konkrétně mezi mladými lidmi. Bohužel, ...

Labeika, Aliaksei; Novotný, Ota; Daněk, Lukáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Problems of PR Agencies
Prytoliuk, Anna; Král, Petr; Zlatić, Marija
2017 - English
PR je záměrné, plánované a trvalé úsilí o vytvoření a posílení vzájemného porozumění mezi organizací a jejími klienty. Dnes je PR plnohodnotným institutem, který je základem jak teoretických, tak praktických perspektiv. Cílem této práce je prozkoumat problémy v činnosti PR agentura zároveň objevit hlavní problémy, které mohou existovat v praxi PR agentur a zkoumat tyto problémy v praktických aktivitách vybraných východoevropských a českých firem, odvodit závěry o tom, jak se porovnávají problémy v praxi východoevropských a českých společností a poskytnout firmám doporučení k minimalizaci negativních dopadů těchto problémů. Oba problémy byly v této práci zanalyzované: teoretická část připravuje základ pro praktický rozhovor s manažery vybraných firem, které poskytly komplexní obraz o tématu. Public relations is a deliberate, planned and sustained effort to establish and strengthen mutual the understanding between an organization and its clients. Today, public relations is a full-value institute which is fundamental from both theoretical and practical perspectives. The aim of the current thesis is to investigate the existing issues and problems in the activities of PR agencies. Also, to outline the main problems which may exist in the practice of PR agencies and to investigate those problems in the practical activities of selected Eastern European and Czech companies, to draw conclusions on how the problems in the practice of Eastern European and Czech companies compare and differ and to provide recommendations for the analyzed companies to minimize the negative effects of those problems. Both parts of the topic were analyzed: theoretical part from literature gave the base for the practical interview with managers of selected companies, which provided a complex picture of the topic. Keywords: problémy; PR agentura; PR; problems; PR Agency; PR Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Problems of PR Agencies

PR je záměrné, plánované a trvalé úsilí o vytvoření a posílení vzájemného porozumění mezi organizací a jejími klienty. Dnes je PR plnohodnotným institutem, který je základem jak teoretických, tak ...

Prytoliuk, Anna; Král, Petr; Zlatić, Marija
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analysis of Unity3D Asset Store. Launch of a product, tactics to maximize sales.
Korchun, Denis; Bruckner, Tomáš; Šebesta, Michal
2017 - English
Tato práce se zaměřuje na několik témat. Prvním je popis Unity3D a jeho oficiálního obchodu - Asset Store, včetně důvodů, proč je zajímavý pro prodávající. Druhé se zaměřuje na zákazníky - jejích motivaci k návštěvě obchodu a nakupování jednotlivých produktů. Obsahuje také krátkou analýzu hodnoty produktů z Asset Store pro zákazníky na základě zkušenosti vývojáře s použitím několika produktů v rámci projektu. Třetí téma pokrývá vývoj vlastního produktu v průběhu času, obsahující informace o široké škále aktivit, například o monitorování a analýze konkurentů, stejně jako o důležitých rozhodnutích o dalším rozvoji. Cesta od špatně se prodávajícího produktu do jednoho z nejpopulárnějších ve své kategorii je popsána v této práci. Poslední téma se zaměřuje na hledání jiných způsobů maximalizace příjmu prodávajícího z Asset Store. Cílem této práce je poskytnout čtenářovi praktickou informaci na témata popsána výše ze dvou různých, nicméně úzce souvisejících mezi sebou úhlů pohledů - z hlediska zákazníka i z hlediska prodávajícího. This thesis focuses on several topics. The first one is a description of Unity3D and its official marketplace - Asset Store, including reasons why the market is attractive for publishers. The second one aims at customers - their motivation for visiting the store and performing purchases. Also, it contains a brief analysis of Asset Store products value for customers based on game developer experience with using several products on a project. The third topic covers development of our own product over time, containing information on wide range of activities like competitors monitoring and analysis, as well as important decisions on further development taken. A path from a poorly performing product to the one of the most popular in a category is described. The last topic is focused on searching for additional ways to maximize publisher income from Asset Store. The aim of this work is to provide practical information on topics described above from two different, yet closely related point of views of both customer and publisher. Keywords: Unity3D; Asset Store; Unity Editor Extension; Zákazník; Vývoj her; Asset Store; Unity Editor Extension; Customer; Game development; Unity3D Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of Unity3D Asset Store. Launch of a product, tactics to maximize sales.

Tato práce se zaměřuje na několik témat. Prvním je popis Unity3D a jeho oficiálního obchodu - Asset Store, včetně důvodů, proč je zajímavý pro prodávající. Druhé se zaměřuje na zákazníky - jejích ...

Korchun, Denis; Bruckner, Tomáš; Šebesta, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Fiat Brand - Issues and Opportunities of FCA Brand Portfolio Management
Marmo, Mattia; Král, Petr; Bockstefel, Jan
2017 - English
Brand and brand equity are terms that have been discussed for decades without having a shared outcome, especially in the automotive industry. This Master Thesis has the goal of discussing these topics in relation with the brand Fiat, strong competitor in the European market since its foundation. The changes in the customer perception, the issues and opportunities that the brand is facing are going to be discussed in order to strengthen the brand image and its positioning within the global market. The four chapters of this master thesis offer a wide understanding of the Fiat brand being part of the FCA brand portfolio. The first chapter introduces the theoretical framework, fundamental for further discussions while the second chapter is focused on the history of the Fiat brand and the architecture of the brand portfolio after the acquisition of Chrysler. The third chapter includes the Fiat and FCA strategy adopted for the following years in order to participate in a stronger way in the automotive market while the last chapter focuses on the issues and opportunities that the Italian brand has as a major player within the FCA portfolio. Značka a hodnota značky jsou pojmy, o kterých se diskutuje již desetiletí, a to obzvlášť v automobilovém průmyslu, aniž by bylo dosaženo jednotného názoru. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat tyto témata ve vztahu k značce Fiat, která je již od svého vzniku silným hráčem na Evropském trhu. Práce se zabývá změnami ve vnímání spotřebitelů, a také problémy a příležitostmi jimž tato značka čelí, za účelem posílení image značky a jejího postavení na světovém trhu. Ve svých čtyřech kapitolách tato práce nabízí široké pochopení značky Fiat, která je součástí portfolia automobilové skupiny FCA. První kapitola představuje teoretický rámec, který je základem pro další části práce, zatímco druhá kapitola se věnuje historii značky Fiat a struktuře portfolia značky po akvizici společnosti Chrysler. Třetí kapitola obsahuje strategii Fiatu a skupiny FCA přijatou na další léta, jejímž cílem je posílit účast na automobilovém trhu. Poslední kapitola se věnuje problémům a příležitostem, které tato italská značka má, jakožto hlavní hráč v rámci portfolia skupiny FCA. Keywords: Brand; Kapferer prism; Brand heritage; 'made in Italy'; Brand awareness; Market segmentation; Brand equity; Customer perception; Brand image; Automotive market; Brand portfolio; portfolio značky; dědictví značky; automobilový průmysl; segmentace trhu; vyrobeno v Itálii; značka; Kapfererův hranol; vnímání zákazníků; image značky; hodnota značky; povědomí o značce Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Fiat Brand - Issues and Opportunities of FCA Brand Portfolio Management

Brand and brand equity are terms that have been discussed for decades without having a shared outcome, especially in the automotive industry. This Master Thesis has the goal of discussing these topics ...

Marmo, Mattia; Král, Petr; Bockstefel, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Moderating role of brand attachment in brand crisis - case of Volkswagen brand crisis
Nasanovich, Anastasiia; Král, Petr; Zlatić, Marija
2017 - English
Abstrakt Krizoví manažeři věří v hodnotu dobré předkrizové reputace. Předchozí pověst může chránit organizaci během krize. Tato diplomová práce se zaměřuje na vnímání a postoj spotřebitelů při zjištění, že se nechtěně účastnili skandálu Volkswagen Dieselgate. Výzkum také zkoumá, zda je náklonost ke značce faktorem při nákupu spotřebitelů ve chvíli, kdy společnost zasáhla rozsáhlá negativní mediální publicita. Pro hlubší pochopení vnímání zákazníků značky Volkswagen po skandálu Dieselgate byla použita metoda hloubkového výzkumu. Na závěr jsou prezentovány diskuse, doporučení a omezení zjištění. Abstract Crisis managers believe in the value of a favourable, pre-crisis reputation. The prior reputation can protect an organization during the crisis. This thesis focuses on consumers perception and attitude when finding out that they were unwillingly participating in Volkswagen Dieselgate. The research also investigates whether the brand attachment is a moderator of consumer purchase intention when a company has received widespread negative media exposure. To gain the deep understanding of customers perception of the Volkswagen brand after Dieselgate, in-depth interview research method was used. The interview was held with 26 participants from European countries. Finally, discussions, recommendations, and limitations of findings are presented. Keywords: značka; vztah ke značce; krize značky; Dieselgate; Volkswagen; Emisní skandál automobilky Volkswagen; brand; brand attachment; brand crisis; Volkswagen; Volkswagen emissions scandal; Dieselgate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Moderating role of brand attachment in brand crisis - case of Volkswagen brand crisis

Abstrakt Krizoví manažeři věří v hodnotu dobré předkrizové reputace. Předchozí pověst může chránit organizaci během krize. Tato diplomová práce se zaměřuje na vnímání a postoj spotřebitelů při ...

Nasanovich, Anastasiia; Král, Petr; Zlatić, Marija
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Luxury Brands in Digital Age - Keeping up With Changing Customers
Savić, Nataša; Zlatić, Marija; Cook, Gina
2017 - English
Tato práce zkoumá luxusní značky v digitálním věku a proces jak si udržet krok s měnícími se zákazníky. Cílem této práce bylo vytvořit souvislost mezi vnímanou hodnotou luxusní značky a digitalizací zákazníků v segmentu luxusu. Při studiu tohoto vztahu byl použit kvantitativní metodický přístup, jenž položil základ pro doporučení, které se týká přizpůsobení se měnícím se klientům v segmentu luxusu. Výsledky ukazují, že existuje vztah mezi digitalizací zákazníků a vnímanou hodnotou luxusních značek. To dokládá, že luxusní značky jsou ovlivněny digitalizací svých zákazníků. Navíc vývoj "indexu luxusního nákupu" umožňuje ohodnocení jednotlivých zákazníků na základě jejich vnímání hodnoty luxusních značek. Závěry této práce jsou zvláště vhodné pro manažery a akademické pracovníky, neboť přinášejí strategické úvahy v současném kontextu správy luxusních značek. This thesis investigates luxury brands in the digital age and ways to keep up with changing customers. The aim of this thesis is to analyze the relationship between the perceived value of luxury brands and the digitalization of luxury customers. A quantitative method approach using regression analysis was employed to study this relationship laying the foundation for recommendations on how to adapt to changing luxury customers. Results indicate that there is a relationship between the digitalization of luxury customers and the perceived value of luxury brands. This provides evidence that luxury brands are affected by the digitalization of their customers. Furthermore, the development of a luxury purchase index enables individual customers to be ranked according to their perceived value of luxury brands. The findings of this thesis are value specifically to managers and academics as they bring forward strategic considerations in a contemporary luxury brand management context. Keywords: Digital Luxury Customers; Luxury Brand Management; Luxury Marketing; Digital Luxury Customers; Luxury Marketing; Luxury Brand Management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Luxury Brands in Digital Age - Keeping up With Changing Customers

Tato práce zkoumá luxusní značky v digitálním věku a proces jak si udržet krok s měnícími se zákazníky. Cílem této práce bylo vytvořit souvislost mezi vnímanou hodnotou luxusní značky a digitalizací ...

Savić, Nataša; Zlatić, Marija; Cook, Gina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

EU Sanctions Policy in the Sino-European Relations
Petrová, Eliška; Stuchlíková, Zuzana; Lehmannová, Zuzana
2017 - English
Hlavní cíl této práce je posouzení možnosti zrušení zbrojního embarga z roku 1989 Evropskou unií. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole je představen teoretický rámec sankční politiky Evropské unie a sankcí samotných. Dále je popsána časová posloupnost a důvody k uvalení daného embarga. Druhá kapitola se věnuje sino-evropským vztahů z politického a ekonomického hlediska převážně kvůli obchodu se zbraněmi, který je ovlivněn embargem. Také je rozebírán pohled aktérů na embargo. The main objective of this thesis is to assess whether the arms embargo from 1989 removal is an option for the European Union. The paper is divided into two major chapters. The first chapter introduces the theoretical framework of EU sanction policy and restrictive measures. Also, the timeline and reasons for the embargo imposition are described. The second one examines Sino-European relations in terms of political discourse and especially arms trade because both are connected with the topic of the arms embargo. The approaches towards the embargo of all actors are also discussed. Keywords: Zbrojní embargo; Sankční politika EU; Čína; Obchod se zbraněmi; Arms trade; China; EU sanctions policy; Arms embargo Available in digital repository of the Library of University of Economics.
EU Sanctions Policy in the Sino-European Relations

Hlavní cíl této práce je posouzení možnosti zrušení zbrojního embarga z roku 1989 Evropskou unií. Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. V první kapitole je představen teoretický rámec sankční ...

Petrová, Eliška; Stuchlíková, Zuzana; Lehmannová, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

An Analysis of Potential Applica-tions of Machine Learning in HTTP Load Balancing
Sýkora, Jan; Pecinovský, Rudolf; Šlajchrt, Zbyněk
2017 - English
Strojové učení i vyvažování zátěže jsou známá a již dobře prozkoumaná témata, z toho důvodu se tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace strojového učení na vyvažování a distribuování HTTP protokolu. Hlavním cílem mé práce je nalézt metody pro zvýšení utilizace systémů distribuujících zátěž, dosáhnutím stanoveného cíle lze snížit monetární náklady a zvýšit stabilitu daného systému. V první části se práce zaměřuje na metody a postupy v rámci strojového učení v kontextu případné aplikace na vyvažování. Následně jsou popsány současné přístupy k vyvažování zátěže v HTTP protokolu. V poslední části je navržena metoda vyvažování zátěže využívající modelu vytvořeného pomocí strojového učení. Metoda využívá "nejméně zatížený" principu s predikovanými hodnotami. Modely byly nalezené pomocí prohledávání hrubou silou s cílem nalezení nejkvalitnějších modelů. Nalezené modely byly otestovány a dosahovaly dobrých výsledků Testovalo se více než sto různých modelů a ne všechny dosahovaly dobrých výsledků a nebo měly příliš dlouhé doby učení. Tyto faktory je diskvalifikovaly z případného použití v dalších testech. Modely byly porovnány na základě změřené utilizace a metrik pro regresní modely strojového učení. Navrženou metodu je možné aplikovat na reálný systém, ale vyžadovalo by to definovat doménově specifickou metriku. Aplikace by vyžadovala opakovat prohledávání hrubou silou za účelem nalezení nejlepšího modelu a navržení systému na základě vybraného modelu. Both machine learning and HTTP load balancing are well known and widely researched concepts and methods. My diploma thesis addresses possible applications of machine learning to HTTP load balancing. The main objective is to find a method to achieve better utilization of load balancing. This objective can reduce monetary costs and provide better stability of a load balanced system. In the first part, machine learning workflow and methods are described in order to analyze whether such methods could be applied to load balancing systems. After that, the current state of HTTP load balancing methods and strategies is outlined. Finally, a load balancing method using machine learning is designed and tested. The method is based on the least loaded approach using predicted values to balance HTTP traffic, the machine learning models were selected by using a grid search to find the most accurate models. These meth-ods were tested and performed well in comparison to other methods. The tests were conducted with over a hundred machine learning models, not all models were accurate or had short enough learning times. Lacking those factors deemed them unsuitable for later tests. The models were compared based on measured utilization and performance metrics for regression based machine learning models. The designed method could be applied to real world systems, however, it would require defining a domain specific metric. The applications should also employ a grid search in order to find the most accurate machine learning model. Keywords: HTTP protokol; strojové učení; vyvažování zátěže; machine learning; load balancing; HTTP protocol Available in digital repository of the Library of University of Economics.
An Analysis of Potential Applica-tions of Machine Learning in HTTP Load Balancing

Strojové učení i vyvažování zátěže jsou známá a již dobře prozkoumaná témata, z toho důvodu se tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace strojového učení na vyvažování a distribuování HTTP ...

Sýkora, Jan; Pecinovský, Rudolf; Šlajchrt, Zbyněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

European integration through sceptical prism in the European Parliament
Kruhmalova, Irina; Němec, Jan; Müller, Karel
2017 - English
The current rise of Euroscepticism has been observed in all EU Members States and has become the central concern in the European Union for governing bodies to deal with. Therefore, continued French dissatisfaction with the European Union, the British exit from the European Union and a rise of both left and right radical wings throughout the Union have appeared at the center of European debate. Regarding the fact that the only directed body at the supranational level is the European Parliament, it is necessary to understand how national demands for sovereignty can be projected on supranational level. With the ratification of Lisbon Treaty, the European Parliament was established as a significant co-decision body. As an additional outcome, political groups inside the EP got an opportunity to introduce their nominees to the Commission presidency through the lead candidate (Spitzenkandidaten) system, where appointed politicians were expected to present their programmes in all EU countries and become familiar to European citizens. The conducted study pays attention to the phenomenon of Euroscepticism and its place in the European Parliament. The current rise of Euroscepticism has been observed in all EU Members States and has become the central concern in the European Union for governing bodies to deal with. Therefore, continued French dissatisfaction with the European Union, the British exit from the European Union and a rise of both left and right radical wings throughout the Union have appeared at the center of European debate. Regarding the fact that the only directed body at the supranational level is the European Parliament, it is necessary to understand how national demands for sovereignty can be projected on supranational level. With the ratification of Lisbon Treaty, the European Parliament was established as a significant co-decision body. As an additional outcome, political groups inside the EP got an opportunity to introduce their nominees to the Commission presidency through the lead candidate (Spitzenkandidaten) system, where appointed politicians were expected to present their programmes in all EU countries and become familiar to European citizens. The conducted study pays attention to the phenomenon of Euroscepticism and its place in the European Parliament. Keywords: UKIP; EFN; EFDD; GUE/NGL; European Parliament; ECR; National Front; European integration; Populism; European Elections; Euroscepticism; 2014 EP elections; UKIP; National Front; ENF; GUE/NGL; ECR; Euroscepticism; European integration; 2014 EP elections; Populism; European elections; European Parliament; EFDD Available in digital repository of the Library of University of Economics.
European integration through sceptical prism in the European Parliament

The current rise of Euroscepticism has been observed in all EU Members States and has become the central concern in the European Union for governing bodies to deal with. Therefore, continued French ...

Kruhmalova, Irina; Němec, Jan; Müller, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Performance management systems in shared service centers
Martirosyan, Ani; Matyáš, Ondřej; Knorová, Kateřina
2017 - English
Abstrakt Motivace: Tato práce zkoumá roli systémů měření ve sdílených centrech služeb, konkrétně v oblasti nákupního procesu, zahrnujícího oddělení pro řízení závazků vůči dodavatelům a oddělení nákupu. Tato oddělení byla vybráno kvůli jejich důležitosti pro Computer Science Corporation s.r.o., což je mateřská organizace Centra sdílených služeb v Praze. Uvedená oddělení byla dale vybrána z důvodu velké komplexity procesů a dále vysokého množství jednotlivých kroků v daných procesech. Jakékoli zpoždění uprostřed procesu ohrožuje jeho dokončení. Následné komplikace znamenají, že Centrum nemusí dodat požadovanou službu. Metoda: Rešerše literatury o tématu systémů měření výkonnosti a na ni navazující průzkum příslušných oddělení centra sdílených služeb, zejména procesů odehrávajících se v oddělení řízení závazků vůči dodavatelům a oddělení nákupu a proměnných, které jsou v souvislosti s průběhem těchto procesů měřeny. Výstupy: Zlepšení jak v oblasti procesů, které se v odděleních odehrávají, tak ve způsobu jejich měření, což obé vede vedle dalších přínosů zejména ke zvýšení produktivity a růstu spokojenosti zákazníka. Závěr: Práce nabízí ojedinělý vhled do problematiky systémů měření výkonnosti v centrech sdílených služeb; žádný z doposud prováděných průzkumů nebyl zaměřen na procesy řízení závazků vůči dodavatelům a oddělení nákupu. Jsou diskutovány jak kvantitativní, tak i kvalitativní ukazatele, a na základě této diskuze jsou navrhována realizovatelná zlepšení. Abstract Background: This research investigates the role of measurement systems in shared service center, more specifically in the source to settlement stream, which consists of Accounts Payables and Procurement departments. The departments have been chosen because of their importance for the global Computer Science Corporation s.r.o., which is the parent company of Shared Service Center in Prague. The mentioned departments have been chosen for the research because of the process complexity and a big quantity of steps leading to the final result. Any delay of the intermediate steps refrains the whole process completion. Consecutive issues with the completion may bring Corporate Shared Service to the risk of service non-delivery. Methods: Exploring the measurements systems through detailed literature overview, an overview of the departments of Corporate Shared Service, the processes happening in the Accounts Payables and Procurement departments and performance variables measured. Results: Improvements in both, processes taking place and variables being measured, leading to productivity improvement, increase in customer satisfaction and a number of other advantages. Conclusions: Research offer unique insights into the performance measurement systems in a shared service center. There has been no such a targeted research done before for the Accounts Payable and Procurement departments in a shared service center Both quantitative and qualitative variables influencing performance are discussed and suggestions of improvements are made in a feasible manner. Keywords: Systémy řízení výkonnosti; Měření výkonnosti; Centra sdílených služeb; Performance management system; Performance measurement; Shared service centres Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Performance management systems in shared service centers

Abstrakt Motivace: Tato práce zkoumá roli systémů měření ve sdílených centrech služeb, konkrétně v oblasti nákupního procesu, zahrnujícího oddělení pro řízení závazků vůči dodavatelům a oddělení ...

Martirosyan, Ani; Matyáš, Ondřej; Knorová, Kateřina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases