Number of found documents: 70199
Published from to

Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu
Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na traťovou rychlost do 250 km/h. Konvenční trať je navržena na traťovou rychlost 160 km/h a převážně vedena v souběhu s RS4 Praha – Drážďany. U obou tratí je rychlost nákladních vlaků uvažována 100 km/h. The aim of the master’s thesis is to design a new high-speed line between junction Nova ves and railway station Louny and conventional line between junction Úžice and junction Nová Ves. HSL is designed for mixed transport. Track speed of HSL is 250 kph. Conventional line is designed for track speed 160 kph and track is designed in concurrence with RS4. Speed of freight trains is 100 kph. Keywords: VRT; sjezd; studie proveditelnosti; železniční trať; Louny; smíšená doprava; HSR; junction; feasibility study; railway track; Louny; mixed transport Available in a digital repository NRGL
Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu

Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na ...

Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Řízení rizik ve stavebním podniku
Jelenová, Kateřina; Marhold, Petr; Nováková, Jana
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je zpracování řízení rizik ve stavebním podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je řešeno řízení rizik a je zde uvedena základní teorie patřící do této problematiky. V druhé, praktické části, je problematika řízení rizik ve stavebním podniku aplikována na konkrétní realizované stavební zakázce. Výstupem práce je zpracování, vyhodnocení rizik a provedení návrhu na ošetření nepřijatelných a závažných rizik. The aim of the master‘s thesis is to process risk management in a construction company. The master‘s thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, risk management is solved and the basic theory belonging to this issue is presented. In the second, practical part, the issue of risk management in a construction company is applied to a specific implemented construction contract. The output of the work is the processing and evaluation of risks and the implementation of a proposal for the treatment of unacceptable and serious risks. Keywords: Řízení rizik; riziko; SWOT analýza; silné a slabé stránky; příležitosti a hrozby; analýza rizik; trojimperativ; identifikace rizik; hodnocení rizik; ošetření rizik; management rizik; výpočet rizika; Risk management; risk; SWOT analysis; strengths and weaknesses; opportunities and threats; risk analysis; triple imperative; risk identification; risk assessment; risk treatment; risk management; risk calculation Available in a digital repository NRGL
Řízení rizik ve stavebním podniku

Cílem diplomové práce je zpracování řízení rizik ve stavebním podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je řešeno řízení rizik a je zde uvedena základní teorie ...

Jelenová, Kateřina; Marhold, Petr; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav
Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
2024 - Czech
Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy hodnocení fotokatalytických látek a jeho možné aplikace. Dále byla nastíněna problematika špinění fasádních omítek. Za cíl bylo kladeno analyzovat účinnost fotokatalytického efektu u povrchových úprav. K navrhnuté omítkové směsi byl přidán fotokatalyzátor o dvou typech (anatas a rutil) a dvou koncentrací (2 % a 5 %). Dále byly vzorky znečišťovány barvivy a prachovými částicemi a poté byly vzorky uloženy do zkušební komory QUV nebo vystaveny klimatickým podmínkám v exteriéru. Na vzorcích byla hodnocena fotoaktivita jednotlivých omítkových směsí na základě barevnostní změny během testování. Omítka s TiO2 ve formě anatasu dávkovaný v 5 %, dle modifikovaného hodnocení na základě standardů UNI 11259 a JIS 1703-2:2007, vykazovala fotokatalytické vlastnosti, a tím docházelo k procesu samočištění. The thesis deals with the possible use of the photocatalytic effect in construction practice. Surfaces with this type of treatment have the ability of a so-called self-cleaning effect. Based on the research, the basic principles of the evaluation of photocatalytic substances and its possible applications were written down. Furthermore, the issue of staining facade plasters was outlined. The goal was to analyze the effectiveness of the photocatalytic effect in surface treatments. A photocatalyst of two types (anatase and rutile) and two rounds (2% and 5%) was added to the plaster mix. Next, the samples were contaminated with dyes and dust particles, and then the samples were placed in the QUV tester or exposed to outdoor climatic conditions. The photoactivity of individual plaster mixtures was evaluated on the samples based on color changes during testing. Plaster with TiO2 in the form of anatas dosed in 5%, according to a modified evaluation based on UNI 11259 and JIS 1703-2:2007 standards, photocatalytic properties, and thus a self cleaning process occurred. Keywords: TiO2; anatas; rutil; omítka; samočištění; TiO2; anatase; rutile; plaster; self-cleaning Available in a digital repository NRGL
Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav

Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy ...

Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů
Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
2024 - Czech
Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního viskoelastického materiálového modelu založeného na zobecněném Kelvinově řetězci. Kelvinův řetězec je popsán detailněji pro 1D napjatost a následně je ukázáno jeho použití pro víceosou 2D rovinnou napjatost. V této práci jsou provedeny celkem 3 studie, jež používají Kelvinův řetězec. První studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na několika benchmarkových úlohách pro dotvarování. Druhá studie srovnává výsledky Kelvinova řetězce včetně poškození s experimentem na úloze tříbodového ohybu nosníku. Třetí studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na úloze relaxace napětí v zatíženém betonovém nosníku a srovnání výsledků s výpočtem v softwaru ANSYS a s experimentálním měřením. Cílem je analyzovat vliv parametru na průběh časově závislého chování betonu a také vliv počtu časových přírůstků N na výsledek. The serviceability of concrete structures is a multiphysical problem where viscoelasticity is interrelated with plasticity or damage, among other things. This work focuses on the analysis and testing of an isotropic viscoelastic material model based on a generalized Kelvin chain. The Kelvin chain is described in detail for 1D strain and then its application to multi-axial 2D plane strain is shown. In this paper, a total of 3 studies are carried out using the Kelvin chain. The first study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on several benchmark refinement problems. The second study compares the results of the Kelvin chain including damage with an experiment on a three-point beam bending problem. The third study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on a stress relaxation problem in a loaded concrete beam and compares the results with the ANSYS calculation and experimental measurements. The aim is to analyze the effect of the parameter on the time-dependent behavior of the concrete and also the effect of the number of time increments N on the result. Keywords: viskoelasticita; Kelvinův řetězec; časově závislá analýza; metoda konečných prvků; dotvarování; poškození; viscoelasticity; Kelvin chain; time-dependent analysis; finite element method; creep; damage Available in a digital repository NRGL
Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů

Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního ...

Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vplyv plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín
Vozár, Tomáš; Zahoranová, Anna; Kozáková, Zdenka
2024 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín. Interakciou plazmy s vodou získava voda nové unikátne vlastnosti, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. Teoretická časť sa zaoberá základnými vlastnosťami plazmy, možnosťami prípravy plazmou aktivovanej vody v laboratórnych podmienkach, jej fyzikálno-chemickou charakterizáciou a možnosťami využitia v poľnohospodárstve. V ďalšej časti je rozobraná fotosyntéza rastlín v spojení s fluorescenciou chlorofylu, ktorou sa meria aktivita fotosystému II. Aktivita je ukazovateľom vitality rastlín pri zmenách prostredia. Na koniec teoretickej časti sú uvedené ďalšie možnosti analýzy rastlinného materiálu a potravín, ako sú elementárna analýza, senzorická analýza a stanovenie obsahu sušiny. Náplňou experimentálnej časti bolo pripraviť plazmou aktivovanú vodu (PAW) pomocou plazmovej trysky ponorenej v kvapaline so zavádzaným plynom, charakterizovať takto pripravenú vodu a aplikovať ju na rastliny reďkoviek. Následne bol pozorovaný vplyv PAW na rast a vitalitu rastlín. Vplyv na rast bol pozorovaný prostredníctvom stanovenia čerstvej hmotnosti a obsahu sušiny, vplyv na vitalitu bol posúdený prostredníctvom fluorescencie chlorofylu a NDVI indexu. Na záver bol stanovený vplyv na obsah uložených prvkov C, H, O, a N v rastlinách, a bola prevedená senzorická analýza. Zistené výsledky ukazujú pozitívny vplyv plazmou aktivovanej vody na rast rastlín a ich senzorické parametre, ako sú vzhľad, chuť či pálivosť. Výsledky ďalej ukazujú, že PAW nevplýva negatívne na vitalitu rastlín. Nasledovať by malo potvrdenie výsledkov, ďalším zopakovaním experimentu v interiéri a následne presun experimentu do exteriéru formou poľných pokusov. This diploma thesis deals with the effect of plasma activated water on plant growth and vitality. By interaction of plasma with water, water acquires new unique properties that can be used in agriculture. The theoretical part deals with the basic properties of plasma, possibilities of preparation of plasma activated water in laboratory conditions, its physico-chemical characterization, and possibilities of its use in agriculture. In the next part, plant photosynthesis is discussed in connection with chlorophyll fluorescence, which measures the activity of photosystem II. Activity is an indicator of plant vitality, under environmental changes. At the end of the theoretical part, there are listed further possibilities for the analysis of plant material and food, such as elemental analysis, sensory analysis, and determination of dry matter content. Within the experimental part, plasma activated water (PAW) was prepared using plasma nozzle with introduced gas mixture that was immersed in the treated liquid. Further, plasma activated water was characterized and applied to radish plants. The effect of PAW on the plant growth and vitality was observed. The effect on the growth was observed through determination of fresh weight and dry matter content, the effect on vitality was assessed through chlorophyll fluorescence and the NDVI index. In the end, the effect on the content of stored elements C, H, O, and N in plants was determined and a sensory analysis was performed. The results show positive effects of plasma activated water on the plant growth and its sensory parameters such as appearance, taste, or spiciness. The results further show that PAW does not adversely affect plant vitality. This experiment should be continued by further indoor replication of the experiment to confirm obtained results and then, by moving the experiment to exterior in a form of field experiments. Keywords: Plasma; plasma activated water; fluorescence; chlorophyll; radish Available in a digital repository NRGL
Vplyv plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom plazmou ošetrenej vody na rast a vitalitu rastlín. Interakciou plazmy s vodou získava voda nové unikátne vlastnosti, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. ...

Vozár, Tomáš; Zahoranová, Anna; Kozáková, Zdenka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zahradni mě něžně
Bergamaschi, Lucia; Spahn, Lea Maria; Lungová, Barbora
2024 - Czech
Diplomová práce zkoumá krajinu utvářenou jak lidskými zásahy, tak ekologickými procesy. Vycházeje z místa (či ne-místa) nacházejícího se v urbánním kontextu, do něhož v průběhu času zasáhla spontánní vegetace, se výzkum pomocí metafory zahrady, deklinované v různých formách, zabývá umělou konstrukcí pojmu příroda. Přes disciplínu práva, krajinářskou a uměleckou perspektivu až k botanice je sledována cesta uměleckých a designérských postupů, které poskytly kritické čtení krajiny zdůrazněním tohoto synantropního biotopu. Výsledkem je paradoxní prototyp přírodního subjektu, který si v průběhu času přivlastnil pozemek, bez něhož by nemohl ani existovat. The master thesis examines the landscape shaped by both human interventions and ecological processes. Starting from a place (or non-place) located in an urban context, where spontaneous vegetation has intervened over time, the research uses the metaphor of the garden, declined in various forms, to examine the artificial construction of the concept of nature. Through the discipline of law, landscape and artistic perspectives to botany, the journey of artistic and design practices that have provided a critical reading of the landscape by emphasizing this synanthropic habitat is traced. The result is a paradoxical prototype of a natural subject that has appropriated over time a land without which it could not even exist. Keywords: synantropie spontánní flóra rezidua právní subjektivita příroda a kulturní identifikace post-natural; synanthropy spontaneous flora residues legal subjectivity nature and cultural identification post-natural Available in a digital repository NRGL
Zahradni mě něžně

Diplomová práce zkoumá krajinu utvářenou jak lidskými zásahy, tak ekologickými procesy. Vycházeje z místa (či ne-místa) nacházejícího se v urbánním kontextu, do něhož v průběhu času zasáhla spontánní ...

Bergamaschi, Lucia; Spahn, Lea Maria; Lungová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití citrusových plodů v potravinářství
Havlíková, Michaela; Hudečková, Helena; Mikulíková, Renata
2024 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo připravit marmelády, želé a sušené pláty z citrusového ovoce. Pro tento účel byly zvoleny tři druhy citrusů, pomeranč, grapefruit a pomelo. V připravených výrobcích byly stanoveny nutriční charakteristiky zahrnující obsah těkavých látek, obsah sušiny, obsah pigmentů, obsah lipofilních látek a obsah vitaminu C. Výše zmíněné výrobky byly také podrobeny senzorické analýze, při které byla hodnocena jejich chuť, vůně, textura, barva a celková přijatelnost. V teoretické části je popsána legislativa, která se zabývá zpracováním citrusů, marmeládami, sušeným ovocem a želé cukrovinkami. Dále je uvedena charakteristika již zmíněných potravinářských výrobků a charakteristika citrusových plodů. Teoretická část se dále věnuje teorii použitých metod, tedy senzorické analýze, plynové chromatografii s hmotnostní spektrometrií a vysokoúčinné kapalinové chromatografii. V experimentální části je popsána příprava vzorků a provedení jednotlivých stanovení. Při senzorické analýze byly hodnoceny marmelády, želé a sušené pláty samostatně. Hodnotitelé posuzovali jejich přijatelnost v závislosti na použitém citrusu. Dále byly stanoveny těkavé látky metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Pomocí sušení byla stanovena vlhkost a sušina výrobků a za využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie byly stanoveny pigmenty a lipofilní látky obsažené ve výrobcích. The main objective of the thesis was to prepare marmalades, jellies, and dried slices of citrus fruits. Three types of citrus fruits: orange, grapefruit, and pomelo, were chosen for this thesis. The nutritional characteristics of the prepared products were determined including volatile matter content, dry matter content, pigment content, lipophilic content, and vitamin C content. The aforementioned products were also subjected to sensory analysis to assess their taste, aroma, texture, colour, and overall acceptability. The theoretical part describes the legislation dealing with citrus processing, marmalades, dried fruit and jelly confectionery. Further, the characteristics of the aforementioned food products and the characteristics of citrus fruits are also given. The theoretical part also deals with the theory of the methods used, i.e. sensory analysis, gas chromatography with mass spectrometry, and high-performance liquid chromatography. The experimental part describes the preparation of samples and the performance of individual determinations. In the sensory analysis, marmalades, jellies, and dried sheets were evaluated separately. The evaluators assessed their acceptability depending on the citrus used. The volatile substances were also determined by gas chromatography-mass spectrometry. The moisture and dry matter of the products were determined by drying and the pigments and lipophilic substances contained in the products were determined by high-performance liquid chromatography. Keywords: Citrusy; marmeláda; želé; sušený plát; senzorická analýza; nutriční charakteristiky; Citrus; marmalade; jelly; dried slice; sensory analysis; nutritional characteristics Available in a digital repository NRGL
Využití citrusových plodů v potravinářství

Hlavním cílem diplomové práce bylo připravit marmelády, želé a sušené pláty z citrusového ovoce. Pro tento účel byly zvoleny tři druhy citrusů, pomeranč, grapefruit a pomelo. V připravených výrobcích ...

Havlíková, Michaela; Hudečková, Helena; Mikulíková, Renata
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy
Hamplová, Marie; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila
2024 - Czech
Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a abiotických procesů, včetně příjmu, translokace a akumulace rostlinami. Schopnost rostlin akumulovat či degradovat léčiva by mohla mít potenciální uplatnění v procesu tzv fytoremediace, kdy jsou rostliny a s nimi asociované mikroorganismy využívány pro stabilizaci, degradaci či odstranění kontaminantů z životního prostředí. V rámci této diplomové práce byly provedeny experimenty fytoremediace půdy kontaminované léčivy meziplodinou ředkví olejnou (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) v kontrolovaných podmínkách. Vzorky půdy byly extrahovány ultrazvukem, vzorky rostlin metodou QuEChERS a samotná analýza léčiv byla provedena pomocí UPLC-MS/MS. Ředkev olejná tvořila velké množství nadzemní biomasy ve srovnání s dvěma dalšími plodinami a přítomnost léčiv neměla na její růst negativní efekt. Stanovené obsahy jednotlivých léčiv v půdě a v plodině ovšem prokázaly nedostatečnou účinnost fytoremediace. Akumulace léčiv plodinou byla nízká s výjimkou reziduí antidepresiva venlafaxinu. Ředkev olejná dle těchto výsledků není vhodnou plodinou pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy. Byly též provedeny experimenty s kořenovou zeleninou, ředkvičkou setou (Raphanus sativus L. var. Sativus) a mrkví obecnou (Daucus carota L.), aby bylo zhodnoceno riziko pro lidské zdraví spojené s akumulací léčiv v kořenech zeleniny. Riziko nebylo z hlediska množství stanovených léčiv v kořenech prokázáno. Ve vyšší míře se akumuloval pouze metabolit kyselina klofibrová a do nadzemních částí plodin se nejvíce translokovalo antibiotikum trimethoprim. Míra příjmu a translokace léčiv rostlinou závisela na mnoha faktorech, jelikož jejich obsah se výrazně lišil mezi jednotlivými skupinami léčiv i mezi částmi a typy plodin. Pharmaceuticals leaking into the environment from wastewater and livestock farms raise concerns about the impact on the ecosystem and human health. Residues of pharmaceuticals present in soil are subject to a number of biotic and abiotic processes, including uptake, translocation and accumulation by plants. The ability of plants to accumulate or degrade pharmaceuticals could have potential applications in the process of 'phytoremediation', where plants and their associated micro-organisms are used to stabilise, degrade or remove contaminants from the environment. In the framework of this thesis, experiments on phytoremediation of drug-contaminated soil by the cover crop oilseed radish (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) under controlled conditions were conducted. Soil samples were extracted by ultrasonic extraction, plant samples by QuEChERS method and the final analysis of drugs was performed by UPLC-MS/MS. Oilseed radish produced a large amount of aboveground biomass compared to the other two crops and the presence of drugs had no negative effect on its growth. However, the determined levels of each drug in the soil and in the crop showed insufficient effectiveness of phytoremediation. The accumulation of drugs by the crop was low except for residues of the antidepressant venlafaxine. Therefore, according to these results, oilseed radish is not a suitable crop for phytoremediation of drug-contaminated soil. Experiments were also carried out with the root vegetable radish (Raphanus sativus L. var. Sativus) and carrot (Daucus carota L.) to assess the risk to human health associated with the accumulation of drugs in vegetable roots. The risk has not been demonstrated in terms of the amount of established drugs in the roots. Only the metabolite clofibric acid accumulated to a higher extent and the antibiotic trimethoprim was the most translocated to the aerial parts of the crop. The rate of uptake and translocation of drugs by the plant depended on many factors, as their content varied considerably between drug groups and between parts and types of crops. Keywords: Fytoremediace; QuEChERS; léčiva; půda; ředkev olejná; ředkvička setá; mrkev obecná; meziplodiny; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie; Phytoremediation; QuEChERS; pharmaceuticals; soil; oilseed radish; radish; carrot; cover crops; liquid chromatography; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy

Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a ...

Hamplová, Marie; Zlámalová Gargošová, Helena; Mravcová, Ludmila
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium metabolismu termofilní bakterie Caldimonas thermodepolymerans
Krempaská, Vladimíra; Sedlář, Karel; Buchtíková, Iva
2024 - English
Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sa radia medzi mikrobiálne polyestery a bunkám dokážu poskytnúť vnútrobunkové zásoby uhlíka a energie. Hlavná výhoda PHA spočíva v tom, že ide o biodegradovateľné a biokompatibilné polyméry. Ich fyzikálne vlastnosti sú porovnateľné s petrochemickými plastami, ktoré by mohli v budúcnosti čiastočne nahradiť. Avšak, ich biotechnologická produkcia je stále veľmi nákladná. Preto sa hľadajú rôzne alternatívne metódy, ktoré by dokázali znížiť tieto procesné výdavky a ako jedna z možností sa javí využitie extrémofilných mikroorganizmov. Za jedného z vhodných kandidátov na priemyselnú produkciu PHA sa považuje termofilná baktéria Caldimonas thermodepolymerans. K jej ďalším výhodám okrem iného patrí aj to, že dokáže spracovávať sacharidy, ktoré sú vo veľkej miere obsiahnuté v lignocelulózových odpadoch. Táto práca bola konkrétne zameraná na štúdium metabolizmu troch lignocelulózových sacharidov (xylózy, glukózy a celobiózy) a ich vzájomných kombinácií u zbierkového kmeňa DSM 15344. V experimentálnej časti práce boli realizované kultivácie na jednotlivých sacharidových substrátoch, kde následne zo získanej biomasy bol stanovený celkový obsah PHA pomocou CG-FID. Na záver bola vyhodnotená expresia vybraných génov xylF a gtsA pri zmenách sacharidových substrátov v priebehu kultivácie za využitia RT-qPCR. U študovaného zbierkového kmeňa DSM 15344 bola pozorovaná preferencia xylózy a celobiózy ako substrátu. Microbial polyesters such as polyhydroxyalkanoates (PHAs) can serve as intracellular carbon and energy reserves for cells. One of the main advantages of PHAs is their biodegradability and biocompatibility, making them a potential partial replacement for traditional petrochemical plastics. However, their biotechnological production remains costly, and alternative methods are being sought to reduce process costs. The use of extremophilic microorganisms, like the thermophilic bacterium Caldimonas thermodepolymerans, is a promising possibility. This bacterium can process carbohydrates, which are abundant in lignocellulosic waste. In this study, the metabolism of three lignocellulosic carbohydrates (xylose, glucose, and cellobiose) and their combinations were investigated for the DSM 15344 from the DSMZ-German Collection. The biomass PHA content was determined through CG-FID after cultivations on individual carbohydrate substrates. Finally, changes in carbohydrate substrates during cultivation were evaluated by RT-qPCR, focusing on selected xylF and gtsA genes. A preference for xylose and cellobiose as a substrate was observed in the studied DSM 15344 from the DSMZ-German Collection. Keywords: Polyhydroxyalkanoates (PHAs); thermophilic bacteria; Caldimonas thermodepolymerans; Polyhydroxyalkanoáty (PHA); termofilné baktérie; Caldimonas thermodepolymerans Available in a digital repository NRGL
Studium metabolismu termofilní bakterie Caldimonas thermodepolymerans

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) sa radia medzi mikrobiálne polyestery a bunkám dokážu poskytnúť vnútrobunkové zásoby uhlíka a energie. Hlavná výhoda PHA spočíva v tom, že ide o biodegradovateľné a ...

Krempaská, Vladimíra; Sedlář, Karel; Buchtíková, Iva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb
Jonášová, Simona; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou AAS stanoveny rizikové prvky Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ve svalovině, srdci, játrech, pohlavních orgánech, žábrách a střevě. Celkem bylo analyzováno 20 vzorků ryb. U jelce tlouště a cejna velkého klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. U pstruha duhového, ostroretky stěhovavé, kapra obecného, okouna říčního a plotice obecné klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. Ve štice obecné byl nalezen následující klesající trend: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. Hodnocení stavu vodního toku bylo provedeno dle jedinců, u kterých bylo předpokládáno, že se v řece Jihlavě vyskytovali delší dobu než 1 rok. Dle těchto druhů ryb je prokázána kontaminace vodního prostředí zejména prvky Cr, Cu, Hg a Ni. Všechny vzorky ryb kromě vzorku č. 8 (okoun) byly zhodnoceny jako vhodné ke konzumaci. The diploma thesis deals with the study of the content of potentially toxic elements in fish bodies in the Jihlava River. The biological samples were first transferred into solutions by microwave digestion. Afterwards, the potentially toxic elements Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in muscle, heart, liver, genital organs, gills and intestine were determined by AAS. A total of 20 fish samples were analysed. In european chub and common bream, the concentrations of elements decreased in the order Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. In rainbow trout, common nase, common carp, european perch and common roach, element concentrations decreased in the order Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. In northern pike the following decreasing trend was found: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. The assessment of the condition of the watercourse was made according to the individuals that were assumed to have been present in the Jihlava River for more than 1 year. According to these fish species, the contamination of the aquatic environment with elements Cr, Cu, Hg and Ni was demonstrated. All fish samples except sample 8 (perch) were assessed as suitable for consumption. Keywords: ryby; kvalita vody; Jihlava; AAS; rizikové prvky; rtuť; kapr obecný; pstruh duhový; fish; water quality; Jihlava; AAS; potentially toxic elements; mercury; common carp; rainbow trout Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb

Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou ...

Jonášová, Simona; Zlámalová Gargošová, Helena; Komendová, Renata
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases