Number of found documents: 58093
Published from to

Ekonomická udržitelnost sociálních podniků
2024 -
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního podnikání a jeho ekonomickou stabilitou. Práce se opírá o teoretické základy, které definují sociální podnikání a související pojmy, jako je sociální ekonomika, způsoby financování sociálních podniků a právní formy, které mohou nabývat. Důraz je kladen na význam ekonomické stability pro fungování těchto podniků a různé pohledy na tuto problematiku. Ekonomická udržitelnost je klíčovým prvkem v dlouhodobém přežití a růstu sociálních podniků. Analýza ukazatelů ekonomické udržitelnosti, jako je rentabilita, zadluženost, likvidita a čistý pracovní kapitál, je prováděna na vybraných sociálních podnicích, a na základě těchto analýz jsou navržena opatření pro zlepšení jejich dlouhodobé existence a konkurenceschopnosti na trhu. Tato práce představuje důkladný pohled na sociální podnikání s cílem porozumět jeho ekonomické udržitelnosti a přispět k jeho dalšímu rozvoji. Keywords: sociální podnikání; ekonomická udržitelnost; finanční stabilita; ekonomické ukazatele; finanční analýza; sociální ekonomika Available in digital repository of ZČU.
Ekonomická udržitelnost sociálních podniků

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního podnikání a jeho ekonomickou stabilitou. Práce se opírá o teoretické základy, které definují sociální podnikání a související pojmy, jako je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Teplotní ovlivnění výplně výfukového potrubí během jeho svařování
2024 -
Tato diplomová práce se zabývá simulací svařování výfukových systémů technologií MAG. V úvodu práce je popsán materiál a běžné výrobní postupy. Následuje popis tvorby a výsledků simulace modelu v softwaru COMSOL Multiphysics. V další části jsou prezentovány naměřené výsledky a v závěru práce jsou navržena nápravná opatření pro výrobní linku. Keywords: počítačový model; mag svařování; comsol multiphysics; automobilový průmys Available in digital repository of ZČU.
Teplotní ovlivnění výplně výfukového potrubí během jeho svařování

Tato diplomová práce se zabývá simulací svařování výfukových systémů technologií MAG. V úvodu práce je popsán materiál a běžné výrobní postupy. Následuje popis tvorby a výsledků simulace modelu v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Virtual Reality Sickness
2024 -
Diplomová práce se zaměřuje na tématiku VR sickness u současných VR systémů. Práce zkoumá současné chápání, studie a spojitosti tohoto jevu s podobnými úkazy jako kinetóźa, a současné strategie pro jeho mitigaci. V rámci diplomové práce je realizováno měření skupiny subjektů ve VR, které sleduje vliv VR sickness na jasnost instrukcí, výkon, a jiné dopady na člověka. Výsledky měření, jsou porovnány s předchozími studiemi, zdali se shodují nebo nikoliv. Cílem je využít zjištění z předešlých studií a data získaná z měření pro shrnutí dosavadního chápání VR sickness, a sestavení možných řešení tohoto úkazu. Keywords: hmd; vr; virtuální realita; vr sickness; cybersickness; kinetóza; měření; simulace; unity; gsr; nasa tlx; ssq Available in digital repository of ZČU.
Virtual Reality Sickness

Diplomová práce se zaměřuje na tématiku VR sickness u současných VR systémů. Práce zkoumá současné chápání, studie a spojitosti tohoto jevu s podobnými úkazy jako kinetóźa, a současné strategie pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Svařování aditivně vyrobených dílů z oceli 316L
2024 -
Tato diplomová práce pojednává o svařitelnosti aditivně vyrobené austenitické oceli 316L metodou DED (Direct Energy Deposition) v porovnání s konvenčně vyrobenou válcovanou ocelí 316L. Posuzuje se zde vhodnost oceli pro svařování obloukovou metodou TIG, laserovým paprskem a dále moderní metodou Cold wire (svařování laserem s přídavným drátem). Je hodnocena svařitelnost, kvalita svarů, mikrostruktura a mechanické vlastnosti. Keywords: 316l; ded; direct energy deposition; aditivní výroba; tig; laserové svařování; laser cold wire Available in digital repository of ZČU.
Svařování aditivně vyrobených dílů z oceli 316L

Tato diplomová práce pojednává o svařitelnosti aditivně vyrobené austenitické oceli 316L metodou DED (Direct Energy Deposition) v porovnání s konvenčně vyrobenou válcovanou ocelí 316L. Posuzuje se zde ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Výzkum vlivu technologických parametrů aditivních oprav a následného tepelného zpracování na výsledné mechanické vlastnosti, výslednou mikrostrukturu přechodové oblasti návaru
2024 -
Hlavním cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech oprav forem a nástrojů, určených pro práci za tepla vyrobených z nástrojové oceli H13, formou navařování se zaměřením na různé aditivní technologie. Praktická část práce je zaměřena na navařování metodami WAAM a LMD přídavnými materiály Capilla 733, H13 a Capilla 66, tepelným zpracováním částí návarů a následným vyhodnocením kvality zhotovených návarů a vlivu tepelného zpracování formou destruktivního zkoušení s důrazem na odolnost proti opotřebení povrchu zhotovených návaru. Keywords: oprava forem; navařování; aditivní technologie; tepelné zpracování Available in digital repository of ZČU.
Výzkum vlivu technologických parametrů aditivních oprav a následného tepelného zpracování na výsledné mechanické vlastnosti, výslednou mikrostrukturu přechodové oblasti návaru

Hlavním cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech oprav forem a nástrojů, určených pro práci za tepla vyrobených z nástrojové oceli H13, formou navařování se zaměřením na různé aditivní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

3D tištěná ocel M789 a její tepelné zpracování
2024 -
Diplomová práce obsahuje analýzu vlivu zvolených režimů tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 3D tištěné oceli M789. Keywords: aditivní výroba; m789; vysocelegovaná ocel; 3d tisk oceli; tepelné zpracování; mechanické vlastnosti Available in digital repository of ZČU.
3D tištěná ocel M789 a její tepelné zpracování

Diplomová práce obsahuje analýzu vlivu zvolených režimů tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 3D tištěné oceli M789.

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Projektové dny zaměřené na vybraná témata Záchranného kruhu na 1. stupni základní školy
2024 -
Ve své práci se věnuji vytvoření projektových dnů na 1. stupni ZŠ zaměřených na tematiku ochrany člověka za mimořádných událostí a začleňování této problematiky do vyučování. Projektové vyučování je především propojováno s praktickým životem a osobní zkušeností. Ochraně svého zdraví za mimořádných situací je třeba učit děti již od útlého věku. Této problematice se široce věnuje Asociace Záchranný kruh, a to v mnoha oblastech, především preventivně-vzdělávací a podpoře spolupráce složek Integrovaného záchranného systému. Zvolila jsem si ji jako stěžejní inspiraci při vytváření projektových dnů. Realizací návrhu projektového dne jsem získala zpětnou vazbu, na jejímž základě uvádím metodická doporučení pro další využití navržených projektových dnů zájemci z oblasti školství i volnočasové. Keywords: projektové vyučování; projektový den; záchranný kruh; 1. stupeň; základní škola; ochrana člověka; mimořádné události Available in digital repository of ZČU.
Projektové dny zaměřené na vybraná témata Záchranného kruhu na 1. stupni základní školy

Ve své práci se věnuji vytvoření projektových dnů na 1. stupni ZŠ zaměřených na tematiku ochrany člověka za mimořádných událostí a začleňování této problematiky do vyučování. Projektové vyučování je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vliv alkoholu na pohybový výkon u příslušníků policie ČR
2024 -
Diplomová práce se věnuje aspektům vlivu alkoholu na pohybový výkon u příslušníků Policie ČR. Pohybový výkon je zaměřen na realizačně rychlostní a koordinační schopnosti. Cílem bylo zjistit již zmíněný vliv alkoholu na pohybový výkon mezi jednotlivými měřeními a porovnat výsledné hodnoty mezi skupinou, která alkohol požila s tou, která alkohol nepožila. Výzkumný soubor obsahoval 22 příslušníků Policie ČR. Celé testování probíhalo celkově ve 4 kolech, kdy první bylo pro všechny probandy bez požití alkoholu. Následně se do zbylých 3 kol jedné půlce začala podávat individuální dávka alkoholu a druhé ne. Individuální dávka alkoholu byla vypočítána podle aktuální tělesné hmotnosti jedince v den konání experimentu. V závěru je uvedeno, že alkohol měl na probandy jen mírný vliv a nedošlo k významným odchylkám. Významné odchylky nebyly naměřeny ani ve 4. kole, kdy byly porovnány skupiny probandů mezi sebou. Je zde i popsán přístup probandů k alkoholu a porovnán výsledek probandů, kteří mají podle screeningového dotazníku C.A.G.E. začínající nebo mírnou závislost k alkoholu s probandy, kteří sklon k závislosti ani závislost nemají. Keywords: motorické testy; alkohol; individuální dávka alkoholu; hladina alkoholu v dechu; policie čr; dotazník c.a.g.e.. Available in digital repository of ZČU.
Vliv alkoholu na pohybový výkon u příslušníků policie ČR

Diplomová práce se věnuje aspektům vlivu alkoholu na pohybový výkon u příslušníků Policie ČR. Pohybový výkon je zaměřen na realizačně rychlostní a koordinační schopnosti. Cílem bylo zjistit již ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vliv pohybové aktivity na kloubní pohyblivost u jedinců středního věku
2024 -
Diplomová práce zkoumá vliv pohybové aktivity na kloubní pohyblivost u jedinců středního věku, tedy od 50 do 60 let. Výzkumný soubor se skládal z probandů ve středním věku, kteří byli rozděleni do skupin pohybově aktivních a pohybově neaktivních pomocí standardizovaného dotazníku IPAQ. Probandi byli poté podrobeni goniometrickému měření vybraných tělesných kloubů a strukturovanému rozhovoru zaměřenému na jejich pohybovou a zdravotní anamnézu. Naměřené výsledky byly porovnány s fyziologickou normou, přičemž pohybově aktivní jedinci dosáhli více fyziologické normy než pohybově neaktivní jedinci. Studie ukázala, že pohybová aktivita má pozitivní vliv na kloubní pohyblivost u osob ve středním věku. Keywords: goniometrie; goniometr; střední věk; pohybová aktivita; kloubní pohyblivost Available in digital repository of ZČU.
Vliv pohybové aktivity na kloubní pohyblivost u jedinců středního věku

Diplomová práce zkoumá vliv pohybové aktivity na kloubní pohyblivost u jedinců středního věku, tedy od 50 do 60 let. Výzkumný soubor se skládal z probandů ve středním věku, kteří byli rozděleni do ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Komparace úrovně a struktury pohybové aktivity adolescentů před a po pandemických omezeních na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech
2024 -
Diplomová práce se zabývá komparací úrovně a struktury pohybové aktivity adolescentů před a po pandemických omezeních na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech. Dotazníkového šetření a týdenního monitorování počtu kroků se celkem zúčastnilo 111 žáků před pandemickými omezeními (první měření) a 71 žáků po pandemických opatřeních (druhé měření), tj. celkem 182 probandů. V rámci výzkumu byl využit mezinárodní dotazník pro pohybovou aktivitu IPAQ a sportovní náramek Garmin pro zaznamenávání kroků. Přestože bylo zjištěno, že existují rozdíly v úrovni a struktuře pohybové aktivity před a po pandemii, tak rozdíly nejsou statisticky významné. Dále bylo zjištěno, že existují rozdíly před a po pandemii v počtu zaznamenaných kroků a v plnění doporučení ujít denně alespoň 11 000 kroků. V rámci některých skupin jsou tyto rozdíly statisticky významné. Keywords: pohybová aktivita; ipaq; adolescence; covid - 19 Available in digital repository of ZČU.
Komparace úrovně a struktury pohybové aktivity adolescentů před a po pandemických omezeních na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech

Diplomová práce se zabývá komparací úrovně a struktury pohybové aktivity adolescentů před a po pandemických omezeních na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rokycanech. Dotazníkového šetření a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases