Number of found documents: 26692
Published from to

Právní struktura římské rodiny
2023 -
Práce výstižně popisuje právní strukturu římské rodiny. V první řadě pojednává o římském rodovém zřízení, tedy postupné evoluce z rodu až do národu římského. Dále pojednává o náboženství, které bylo součástí nejen života rodinného, ale také veřejného. Pojednáváno je o kultu domácím i veřejném. V další kapitole je rozebráno rodinné právo, především tedy moc hlavy rodiny "pater familias", který disponoval mnohými právy. Pojednáváno je o mocích jako patria potestas, či patria manus. Další kapitola je poté věnována manželství, která obsahuje ius connubium či překážky bránicí manželství. V poslední kapitole je poté srovnání s českým platným právem. Keywords: rodina; řím; rod; náboženství; kult; pater familias; patria potestas; manželství; právo; manželka Available in digital repository of ZČU.
Právní struktura římské rodiny

Práce výstižně popisuje právní strukturu římské rodiny. V první řadě pojednává o římském rodovém zřízení, tedy postupné evoluce z rodu až do národu římského. Dále pojednává o náboženství, které bylo ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Event management vybrané akce
2023 -
Autorka této bakalářské práce se zabývá tématem "Event management vybrané akce", kde teoretické poznatky z této oblasti jsou aplikovány na strategickou konferenci jednatelů koncernu Krones AG. Teoretická část této práce čerpá z odborné literatury a elektronických zdrojů. Získané informace jsou následně využity a aplikovány v praktické části práce. Práce obsahuje popis problematiky eventů a event managementu, dále je v práci vytvořen projektový plán, doplněn o matici odpovědnosti a analýzu zainteresovaných osob. Projektová fáze se zabývá přípravou a realizací vybrané akce. Poprojektová fáze obsahuje návrhy na hodnocení akce a ukončení projektu. Keywords: event management; event; projektový plán; strategická konference Available in digital repository of ZČU.
Event management vybrané akce

Autorka této bakalářské práce se zabývá tématem "Event management vybrané akce", kde teoretické poznatky z této oblasti jsou aplikovány na strategickou konferenci jednatelů koncernu Krones AG. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Marketingový mix Pilsner Urquell
2023 -
Předložená bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem značky Pilsner Urquell. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů z oblasti marketingu a marketingového mixu. Praktická část se skládá z představení společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., charakteristiky značky Pilsner Urquell a analýzy nástrojů využívaných v její marketingové strategii. Byl také proveden výzkum ve formě dotazníkového šetření a experimentu. V závěru práce jsou pak stanoveny návrhy na zlepšení komunikace značky Pilsner Urquell. Keywords: marketing; marketingový mix; produkt; cena; distribuce; komunikace Available in digital repository of ZČU.
Marketingový mix Pilsner Urquell

Předložená bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem značky Pilsner Urquell. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů z oblasti marketingu a marketingového mixu. Praktická část ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Návrhy zlepšení online marketingové komunikace vybraného subjektu
2023 -
Cílem předložené bakalářské práce je zjistit, zda je online marketingová komunikace Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni efektivní a relevantní pro cílovou skupinu a jak ji případně upravit tak, aby byla více efektivní. V teoretické části je zpracována teoretická rešerše týkající se sektoru marketingu a online marketingové komunikace, stejně tak je představena Fakulta ekonomická ZČU v Plzni. Empirická část analyzuje komunikaci značky na internetu - aktivity na sociálních sítích, PR aktivity a porovnává tyto aktivity s konkurenčními vysokými školami. Dále je zpracováno dotazníkové šetření mapující efektivitu současné marketingové komunikace. Výsledky jsou interpretovány pomocí vhodných deskriptivních a statistických metod. Závěrem aplikovaných výzkumů je vytvořena situační analýza a navržen plán nové komunikační strategie včetně rozpočtu a časového harmonogramu. Keywords: marketing; swot analýza; online marketing; marketingová komunikace; marketingový mix Available in digital repository of ZČU.
Návrhy zlepšení online marketingové komunikace vybraného subjektu

Cílem předložené bakalářské práce je zjistit, zda je online marketingová komunikace Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni efektivní a relevantní pro cílovou skupinu a jak ji případně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Role influencerů v marketingové komunikaci podniku
2023 -
Cílem bakalářské práce je prozkoumat nástroje komunikačního mixu vybraných podniků a na základě analýzy navrhnout možná opatření při zapojení influencerů ke zlepšení marketingových postupů a zjistit důležitost rolí influencerů. K práci byly využity různé výzkumné metody včetně literární rešerše a osobních rozhovorů s marketingovými specialisty, kteří dříve spolupracovali s firmami a influencery. Tyto metody poslouží k návrhu opatření pro efektivní využití komunikačních nástrojů a zapojení influencerů a pro poskytnutí poznatků pro společnosti, které zvažují implementaci influencer marketingu do svých marketingových strategií. Keywords: marketing; influenceři; sociální média; kampaně; digitální marketing; facebook; instagram; tiktok Available in digital repository of ZČU.
Role influencerů v marketingové komunikaci podniku

Cílem bakalářské práce je prozkoumat nástroje komunikačního mixu vybraných podniků a na základě analýzy navrhnout možná opatření při zapojení influencerů ke zlepšení marketingových postupů a zjistit ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Užití kryptoměn v běžném platebním styku
2023 -
Tato bakalářská práce se věnuje kryptoměnám a především jejich užití v běžném platebním styku. Práce má dvě části. Teoretická část je zaměřena na představení 5 kryptoměn, historii kryptoměn, technologií s nimi spojenými a jejich výhody a překážky. Druhá část, výzkumná, je zaměřena na praktické užití kryptoměn, jako je nákup, držení a platby. Výstupem této práce jsou návrhy na implementaci kryptoměn do běžného platebního styku, které vychází z teoretického a praktického výzkumu. Keywords: kryptoměny; platební styk; využití; výhody; překážky Available in digital repository of ZČU.
Užití kryptoměn v běžném platebním styku

Tato bakalářská práce se věnuje kryptoměnám a především jejich užití v běžném platebním styku. Práce má dvě části. Teoretická část je zaměřena na představení 5 kryptoměn, historii kryptoměn, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Zhodnocení strategie e-shopů s kosmetikou
2023 -
Bakalářská práce pojednává o zhodnocení strategií e-shopů s kosmetikou, se zaměřením na pandemickou krizi viru COVID-19. V teoretické práci jsou popsány pojmy jako e-shop, e-commerce, e-business a zároveň je zde zpracován vývoj internetového obchodování společně s nákupním chováním zákazníků během pandemie koronaviru. Autorka zde dále představuje segmentační rozdělení a strategie e-shopů, závěr teoretické části je zakončen představením firmy Notino s. r.o. a jejich konkurentů. Praktická část začíná vypracováním situačních analýz - PESTLE, Porterova modelu pěti sil a SWOT analýzy, kde se autorka především soustředí na kosmetický gigant Notino a porovnává ho s konkurenčními e-shopy. V závěru práce se nachází dotazníkové šetření, které dopomáhá k zodpovězení výzkumných otázek a odvozených tvrzení společně se stanovením strategických návrhů a doporučení pro segment baby boomers. Cílem této práce je vypracování situačních analýz, které přinesou vhled do makro, mezo i mikro prostředí kosmetické firmy Notino společně s provedením strategické analýzy a zhodnocením její stávající strategie. Dílčím cílem této bakalářské práce je poskytnou návrhy a doporučení na zlepšení strategií e-shopů s kosmetikou se zacílením na segment baby boomers. Keywords: notino s. r. o.; marketingová strategie; e-shop; kosmetika; baby boomers; generace; pandemie Available in digital repository of ZČU.
Zhodnocení strategie e-shopů s kosmetikou

Bakalářská práce pojednává o zhodnocení strategií e-shopů s kosmetikou, se zaměřením na pandemickou krizi viru COVID-19. V teoretické práci jsou popsány pojmy jako e-shop, e-commerce, e-business a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Finanční poradenství a tvorba finančního plánu
2023 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu finančního plánu pro modelovou domácnost. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit a popsat problematiku finančního plánování a jednotlivých finančních sektorů tak, aby bylo možné pro modelovou domácnost vytvořit finanční plán, jehož efekt bude následně hodnocen. Keywords: finanční poradenství; finanční plánování; partners financial services; a.s.; osobní finance Available in digital repository of ZČU.
Finanční poradenství a tvorba finančního plánu

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu finančního plánu pro modelovou domácnost. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit a popsat problematiku finančního plánování a jednotlivých finančních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Československo-izraelské vztahy mezi lety 1948 a 1967
2023 -
Cílem této bakalářské práce je popsat a porozumět vývoji v bilaterálních československo-izraelských vztazích mezi lety 1948 až 1967. Vztahy mezi oběma zeměmi v rozmezí těchto let lze pokládat za velmi rychle se měnící, hojné co do počtu událostí, ale také reflektující dění probíhající studené války. Tato práce má za úkol přiblížit roli Československa na zakládání samostatného židovského státu Izrael. Dále pak vysvětlit, proč mělo Československo tak mimořádný vztah zrovna s Izraelem, jak Sovětský svaz ovlivnil kurz zahraniční politiky ČSR a tím ochladil vztahy s Izraelem, jak působily procesy v 50. letech v Československu na vzájemné vztahy a jak Šestidenní válka ukončila diplomatické styky mezi oběma zeměmi. Keywords: československo; izrael; ksč; sssr; studená válka; diplomacie; židé; sionismus Available in digital repository of ZČU.
Československo-izraelské vztahy mezi lety 1948 a 1967

Cílem této bakalářské práce je popsat a porozumět vývoji v bilaterálních československo-izraelských vztazích mezi lety 1948 až 1967. Vztahy mezi oběma zeměmi v rozmezí těchto let lze pokládat za velmi ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Astronomie a astrologie starověké Mezopotámie
2023 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem oborů astronomie a astrologie na území starověké Mezopotámie, dále pak jejich využitím v praxi a vlivem na moderní společnost. Keywords: astronomie; astrologie; mezopotámie; sumer; akkad; asýrie; babylónie; hvězdářství; souhvězdí; horoskopy; zvěrokruh; klínopis Available in digital repository of ZČU.
Astronomie a astrologie starověké Mezopotámie

Bakalářská práce se zabývá vývojem oborů astronomie a astrologie na území starověké Mezopotámie, dále pak jejich využitím v praxi a vlivem na moderní společnost.

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases