Number of found documents: 7194
Published from to

Význam personálního plánování v organizaci
Sedláčková, Martina
2015 - Czech
Předložená bakalářská práce je zaměřena na personální plánování zaměstnanců Městského úřadu v Aši, konkrétně pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. The presented Bachelor Work is concentrated on personnel planning of employees of the Town Authorities in Aš, specifically for the Department of Social Affairs and Health Care. Keywords: personalistika; plánování; strategie; lidské zdroje; personnel management; planning; strategy; human resources Available in digital repository of ZČU.
Význam personálního plánování v organizaci

Předložená bakalářská práce je zaměřena na personální plánování zaměstnanců Městského úřadu v Aši, konkrétně pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví....

Sedláčková, Martina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Současné trendy bankovních produktů ve vztahu k podnikové sféře
Bečka, Zdeněk
2015 - Czech
Předkládaná bakalářská práce pojednává o bankovních službách poskytovaných podnikové sféře. Cílem této práce je optimalizace portfolia bankovních produktů zkoumaného podnikatelského subjektu. V úvodu je položen teoretický základ věnující se historickému vývoji bankovnictví ve světě a na území ČR. Následně je provedena deskripce bankovního systému ČR. Závěr teoretické části obsahuje charakteristiku bankovních produktů používaných podnikatelskými subjekty. V praktické části je po stručném představení zvoleného podniku THERMAX BOHEMIA s.r.o. provedena kvantitativní analýza portfolia bankovních produktů. Produktové portfolio se skládá z běžného účtu, bankovní záruky a provozního úvěru. Základem komparace produktů jsou zejména poplatky, úrokové sazby a dodatečné poskytované služby. V závěru práce je uvedeno doporučení vedoucí k nákladové optimalizaci portfolia bankovních produktů pro zvolený podnikatelský subjekt. The submitted bachelor's thesis deals with banking services provided to the corporate sector. The aim of this thesis is to optimize portfolio of banking products selected business entity. In the introduction there is the theoretical foundation dedicated to the history and development of banking in the world and on the territory of the Czech republic. Subsequently the description of the banking system in the Czech republic is made. Conclusion of the theoretical part contains the characteristics of banking products used by the business entities. In the practical part there is after the brief presentation of the selected enterprise THERMAX BOHEMIA s. r. o. performed a quantitative analysis of the portfolio of banking products. The product portfolio consists of current account, bank guarantees and bank operating loan. The basis of comparison of the products is in particular the fees, interest rates and additional services provided. At the conclusion of the work is specified recommendation leading to cost optimization of the portfolio of banking products for the selected business entity. Keywords: bankovní produkty; bankovní systém; bankovní instituce; běžný účet; bankovní záruka; provozní úvěr; banking products; banking system; banking institution; current acount; bank guarantee; bank operating loan Available in digital repository of ZČU.
Současné trendy bankovních produktů ve vztahu k podnikové sféře

Předkládaná bakalářská práce pojednává o bankovních službách poskytovaných podnikové sféře. Cílem této práce je optimalizace portfolia bankovních produktů zkoumaného podnikatelského subjektu. V úvodu ...

Bečka, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Kreativní účetnictví a techniky řízení výsledku
Bouzková, Radka
2015 - Czech
Tato práce se zabývá kreativním účetnictvím, technikami kreativního účetnictví a účetními podvody. Jejím hlavním cílem je vymezit pojem kreativní účetnictví a popsat jeho techniky a aplikovat jejich použití v rámci české účetní legislativy. První část definuje základní pojmy související s kreativním účetnictvím a fraud managementem, jako jsou earnings management nebo impression management. Dále práce rozlišuje různé techniky kreativního účetnictví, popisuje příklady window dressingu a mimobilančního financování. Práce obsahuje případy účetních skandálů, souvisejících s kreativním účetnictvím a účetními podvody, kterých se dopustily zahraniční ale i tuzemské společnosti. Čtvrtá kapitola práce se zabývá otázkou, jak je možno se bránit a předcházet technikám kreativního účetnictví. Zaměřuje se na boj proti kreativnímu účetnictví v rámci české legislativy. Poslední část obsahuje příklad, který prakticky aplikuje vybrané techniky kreativního účetnictví a znázorňuje jejich vliv na změnu výsledku hospodaření účetní jednotky podle českých účetních předpisů. This bachelor thesis deals with creative accounting, creative accounting techniques and accounting frauds. The main goal of the thesis is to define the concept of creative accounting, to describe its techniques and to apply the techniques within the Czech regulatory framework. The first part defines basic terms related to creative accounting and fraud management such as earnings management and impression management. The next part describes the main techniques of creative accounting such as window dressing and off-balance sheet financing. The thesis presents cases of accounting scandals where the creative accounting and accounting frauds have been used by both domestic and foreign companies. The fourth part of the thesis deals with the question: how is it possible to resist and prevent the use of creative accounting techniques. It focuses on the battle against creative accounting within the Czech regulatory framework. The last part shows an example which applies chosen techniques of creative accounting and illustrates their impact on the change in profit and loss of an enterprise according to Czech accounting principles. Keywords: kreativní účetnictví; účetní podvody; earnings management; česká účetní legislativa; creative accounting; accounting frauds; earnings management; czech accounting legislation Available in digital repository of ZČU.
Kreativní účetnictví a techniky řízení výsledku

Tato práce se zabývá kreativním účetnictvím, technikami kreativního účetnictví a účetními podvody. Jejím hlavním cílem je vymezit pojem kreativní účetnictví a popsat jeho techniky a aplikovat jejich ...

Bouzková, Radka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Finanční analýza vybraného podniku Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
Holubová, Věra
2015 - Czech
Předložená bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Tato práce se skládá ze dvou základních částí, teoretické a praktické. První část se věnuje definici, významu a cíli finanční analýzy, zaměřuje se na její zdroje informací, konkrétně na finanční výkazy, a také na její uživatele. Dále jsou zde analyzovány absolutní, rozdílový a poměrový ukazatele. Závěr této části je tvořen pyramidovým rozkladem a jedním vybraným bonitním a bankrotním modelem. V praktické části je nejprve představen vybraný podnik Kovodružstvo, v. d. Strážov a poté jsou na něm aplikovány výše zmíněné principy finanční analýzy za období 2009 2013. V poslední kapitole je provedeno zhodnocení ekonomické situace podniku a jsou zde navrhnuta opatření pro zlepšení současného stavu jeho ekonomiky. The presented bachelor thesis describes financial analysis of specified company. The thesis is divided into two basic parts, theoretical and practical. The first part describes definition, meaning and goal of financial analysis, targets its information resources, on financial reports specifically and its users. Further are analyzed absolute, differential and ratio indexes. The end of this part consists pyramid decomposition and one selected creditworthy and bankruptcy model. In the theoretical part is first introduced the selected company Kovodružstvo, v. d. Strážov and later on are applied principles of financial analysis for the period 2009 - 2013 mentioned above. In the last chapter is an assessment of the economic situation of the company and suggestions for improving the current state its economy. Keywords: finanční analýza; ukazatele; finanční výkazy; financial analysis; indicators; financial reports Available in digital repository of ZČU.
Finanční analýza vybraného podniku Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov

Předložená bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Tato práce se skládá ze dvou základních částí, teoretické a praktické. První část se věnuje definici, významu a cíli finanční ...

Holubová, Věra
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Dánském království
Jakoubek, Miloš
2015 - Czech
Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Dánsku v roce 2015. Hlavním cílem je provést na základě teoretických znalostí komparaci zdanění příjmů fyzických osob v těchto zemích. Teoretická část popisuje genezi daní, charakteristiku daňových systémů obou zemí. Dále se teoretická část zabývá detailní deskripcí zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Dánsku. V praktické části je provedena komparace zdanění příjmů fyzických osob ve zvolených zemích a jsou vymezeny základní rozdíly. Komparace je podpořena také řadou případových studií pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Výstupem provedené komparace je formulace doporučení pro český daňový systém. The Bachelor thesis illustrate personal income taxation in the Czech Republic and Denmark. The main objective is to carry out comparison of personal income taxation in both countries on the basis of theoretical knowledge. The theoretical part describes genesis of taxes, characteristic of tax systems in both countries. Furthermore the theoretical part illustrate in detail description of personal income taxation in the Czech Republic and Denmark. In the practical part comparison is made on personal income taxation in the chosen countries and basic differences are defined. Comparison is supported by range of case studies where calculation of personal income taxation is made. The result of comparison is formulation of recommendations for Czech tax system. Keywords: daň; daňový systém; zdanění příjmů fyzických osob; česká republika; dánsko; tax; tax system; personal income taxation; czech republic; denmark Available in digital repository of ZČU.
Zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Dánském království

Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Dánsku v roce 2015. Hlavním cílem je provést na základě teoretických znalostí komparaci zdanění příjmů fyzických osob v ...

Jakoubek, Miloš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Finanční analýza podniku Oak Eurasia s.r.o.
Kolářová, Lucie
2015 - Czech
Předložená práce je zaměřena na provedení finanční analýzy, zhodnocení ekonomického stavu a stanovení návrhů na zlepšení současné situace společnosti Oak Eurasia s.r.o. Práce je členěna do šesti kapitol. První dvě kapitoly obsahují část teoretickou, kde jsou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, její principy, metody a cíle. Následující kapitoly jsou věnovány části praktické. Třetí kapitola obsahuje základní údaje o společnosti Oak Eurasia s.r.o. a její historii. V kapitole čtvrté je provedena finanční analýza na základě účetních výkazů za období 2010 - 2014. Jsou použity horizontální a vertikální analýza, ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a vybrané bankrotní a bonitní modely. V posledních dvou kapitolách je zhodnocena současná ekonomická situace dané společnosti a následně jsou předloženy návrhy pro zlepšení stávající pozice. Submitted Bachelor thesis is focused on financial analysis, evaluation of present economical situation and possible suggestions for improvements of company Oak Eurasia s.r.o. Bachelor thesis is divided into six chapters. There is a theoretical part in the first two chapters where the main characteristics of financial analysis, its principles, methods and aims are described. Following chapters contain a practical part. Main informations and history of company Oak Eurasia s.r.o. are in the third chapter. Financial analysis based on financial statements of the period 2010 - 2014 is a topic of the fourth chapter, where horizontal and vertical analysis, indicators of profitability, liquidity, activity, indebtedness and selected bankruptcy and credibility models are used. Evaluation of the present economical situation of the company and possible suggestions for improvements are described in the last two chapters. Keywords: analýza; ukazatel; rentabilita; likvidita; ekonomická situace; financial analysis; indicator; profitability; liquidity; economic situation Available in digital repository of ZČU.
Finanční analýza podniku Oak Eurasia s.r.o.

Předložená práce je zaměřena na provedení finanční analýzy, zhodnocení ekonomického stavu a stanovení návrhů na zlepšení současné situace společnosti Oak Eurasia s.r.o. Práce je členěna do šesti ...

Kolářová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zajišťování a financování veřejných statků na úrovni Městského obvodu Plzeň 3
Loukotová, Kristýna
2015 - Czech
Bakalářská práce zpracovává téma Zajišťování a financování veřejných statků na území Městského obvodu Plzeň 3. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiku územní samosprávy, veřejných statků a obecné pojetí příjmů a výdajů. V praktické části je představení statutárního města Plzně a Městského obvodu Plzeň 3, zpracování rozpočtových zdrojů financování veřejných statků a vzájemný vztah v rámci působností, kompetencí a financování mezi statutárním městem Plzní a Městským obvodem Plzeň 3. Následuje rozbor finančních prostředků, z kterých jsou financovány vybrané veřejné statky na území Městského obvodu Plzeň 3 v letech 2010-2015. Ze získaných poznatků je následně zhodnocena současná situace financování a připojeny vlastní návrhy na zlepšení poskytování veřejných služeb. The bachelor thesis deals with the providing and financing of public goods by urban district Pilsen 3. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Theoret-ical part contains the characteristics of local government, public goods and general con-cepts of income and expenses. In the practical part there is the introduction of the statu-tory city of Pilsen and the urban district Pilsen 3, processing the budgetary sources of financing public goods and their reciprocal relationship within the jurisdiction, compe-tence and funding between the statutory city of Pilsen and the urban district Pilsen 3. Following chapters deal with the analysis of the funds of which selected public goods are financed in the municipal district Pilsen 3 in the years 2010 to 2015. The current situation of financing is evaluated from the gained knowledge and my own suggestions how to improve the providing of public services are attached as well. Keywords: veřejný statek; rozpočet; příjmy; výdaje; public good; budget; incomes; expenses Available in digital repository of ZČU.
Zajišťování a financování veřejných statků na úrovni Městského obvodu Plzeň 3

Bakalářská práce zpracovává téma Zajišťování a financování veřejných statků na území Městského obvodu Plzeň 3. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje ...

Loukotová, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Účtování DPH u dovozu a vývozu (EU x 3. země)
Pánková, Linda
2015 - Czech
Předložená práce je zaměřena na problematiku účtování daně z přidané hodnoty při dovozu a vývozu ze zahraničí. Hlavním cílem této práce je na základě konkrétních případů analyzovat dopad této daně na finanční toky podniku. Uvedené případy se týkají různých forem mezinárodních obchodů. Jedná se o situace pořízení zboží z jiného členského státu do ČR, dodání zboží z ČR do jiného členského státu, zjednodušenou formu třístranného obchodu, přeshraniční služby, vývoz a dovoz zboží mimo EU. Případy byly vypracovány na základě rešerše tuzemské daňové legislativy. V této práci je ověřena neutralita daně z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě. Hlavním zjištěním je vliv daně přidané hodnoty na finanční toky podniku, formou nadměrného odpočtu, způsobeného časovou prodlevou mezi uhrazenými a přijatými platbami. Presented work is focused on issues of accounting VAT in import and export. The main aim of this thesis is to analyse the impact of this tax on a company cash flow, based on particular examples. These cases are related to various forms of international trade. It describes situations of acquisition of goods from another EU member state to the Czech Republic, the delivery of goods from the Czech Republic to another EU member state, a simplified form of triangular trade, cross-border services, import and export of goods out of the EU. These cases were worked out by the research of the local tax legislation. The neutrality of VAT in international trade was verified in this thesis. The primary finding is the impact of VAT on the cash flow of a company by the excess VAT deduction, caused by a time lag between paid and received payments. Keywords: daň z přidané hodnoty; dovoz; vývoz; value added tax; import; export Available in digital repository of ZČU.
Účtování DPH u dovozu a vývozu (EU x 3. země)

Předložená práce je zaměřena na problematiku účtování daně z přidané hodnoty při dovozu a vývozu ze zahraničí. Hlavním cílem této práce je na základě konkrétních případů analyzovat dopad této daně na ...

Pánková, Linda
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Finanční hospodaření města Sušice
Prchal, Ondřej
2015 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Sušice. Teoretická část je zaměřena na všeobecný popis územních samosprávných celků, jejich funkce a financování. Jsou zde charakterizovány nejvýznamnější příjmy a výdaje, které hrají hlavní roli v rozpočtech obcí. Praktická část je zaměřena na analýzu hospodaření města Sušice v letech 2009 - 2013. Po představení města následuje vlastní analýza hospodaření města, analýza příjmů, výdajů, majetku a jeho krytí. Pro tuto analýzu byly využity závěrečné účty a interní dokumenty města za vybrané roky. Na závěr je provedeno zhodnocení finančního hospodaření města Sušice a z něho vyplývající návrhy na zlepšení stávající finanční situace města. This bachelor thesis is focused on the financial management of the town Sušice. The theoretical part is focused on general descriptions of a self-governing administrative district, its functions and financing. There are characterized the most important revenues and expenses which play the main role in municipality´s budgets. Practical part is focused on the financial analysis of the town Sušice in the years 2009 - 2013. After the introduction of the town, the analysis of incomes, expenditures, assets and liabilities is following. For this analysis there were used final accounts and internal documents of the town Sušice for chosen years. At the end there is included an overall evaluation of the financial situation of the town, from which ensue suggestions for improvement the current financial situation of the town. Keywords: město; finanční hospodaření; příjmy; výdaje; sušice; town; financial management; revenues; expenses; sušice Available in digital repository of ZČU.
Finanční hospodaření města Sušice

Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Sušice. Teoretická část je zaměřena na všeobecný popis územních samosprávných celků, jejich funkce a financování. Jsou zde ...

Prchal, Ondřej
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Podpora rodin s dětmi v zemích OECD
Šmausová, Barbora
2015 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o komparaci finančních podpor pro rodiny s dětmi ve třech sousedních státech, resp. v České republice, na Slovensku a v Polsku s ohledem na problematiku nízké porodnosti. V teoretické části se zmiňuje o vývoji rodiny a popisuje modely sociálního státu. V praktické části charakterizuje jednotlivé vybrané druhy přímé a nepřímé finanční podpory v porovnávaných státech, jejich podmínky nároku a výši. Následně demonstruje popsané dávky na třech modelových rodinách. Za modelové rodiny byly zvoleny tyto - manželský pár s jedním dítětem, manželský pár se třemi dětmi a matka samoživitelka vychovávající dvojčata. Závěrečné shrnutí řešené problematiky hodnotí kladné a záporné stránky v celkovém nastavení pro-rodinných opatření ve zvolených státech. This bachelor thesis deals with comparison financial support for families with children in three neighbour states, Czech Republic, Slovakia and Poland. This comparison is with respect to low birth rate in the last years. The first is theoretical part, in this part the work describes family development and shows models of welfare states. In practical part it defines individual chosen types of direct financial and indirect financial support for every state separately, their conditions of claim and their amount. Then it demonstrates them on three model families. The model families are married couple with one child, then married couple with three children and the last is single mother caring for identical twins. Final summary evaluates positive and negative points of family measure in selected states. Keywords: rodinná politika; přímá podpora; nepřímá podpora; porodnost; postsocialistický stát; family policy; direct support; indirect support; birth rate; post-socialistic state Available in digital repository of ZČU.
Podpora rodin s dětmi v zemích OECD

Tato bakalářská práce pojednává o komparaci finančních podpor pro rodiny s dětmi ve třech sousedních státech, resp. v České republice, na Slovensku a v Polsku s ohledem na problematiku nízké ...

Šmausová, Barbora
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases