Number of found documents: 99093
Published from to

Promítaná rozšířená realita pro robotické pracoviště
Štrof, Jakub; Kapinus, Michal; Materna, Zdeněk
2024 - Czech
Cílem této práce je vytvoření promítaného uživatelského rozhraní, které vhodně doplní aplikaci pro programování robotů AREditor a kalibrace Kinectu a projektoru pomocí existující kalibrační metody. Pro kalibraci jsem použil metodu procam-calibration, která využívá promítání Grayových kódů na šachovnici pro výpočet kalibračních parametrů. Pomocí ní mohou být virtuální objekty umisťovány na správné místo v reálném prostoru. Uživatelské rozhraní jsem implementoval v herním engine Unity. Testováním rozhraní bylo zjištěno, že uživateli pomáhá lépe pochopit vztah mezi reálným a virtuálním prostorem při umisťování virtuálních objektů do robotického pracoviště. Také zlepšuje povědomí uživatele o pohybech robota při spolupráci. The focus of this work is to create projected user interface, which will complement AREditor, an application for robotic programming and also to calibrate Kinect and projector using existing calibration method. For calibration, I used the procam-calibration method, which uses projected Gray codes onto a chessboard to calculate calibration parameters. Thanks to it, virtual objects can be placed correctly into the real space. User interface was implemented using game engine Unity. By testing the interface, it was found that it helps the user to better grasp the relation between real and virtual space when placing virtual objects into the robotic workplace. It also raises user's awareness of the robot's movements when cooperating with it. Keywords: rozšířená realita; uživatelské rozhraní; robotické pracoviště; Unity; projekce; kalibrace; AREditor; Kinect; testování; vizuální programování; augmented reality; user interface; robotic workplace; Unity; projection; calibration; AREditor; Kinect; testing; visual programming Available in a digital repository NRGL
Promítaná rozšířená realita pro robotické pracoviště

Cílem této práce je vytvoření promítaného uživatelského rozhraní, které vhodně doplní aplikaci pro programování robotů AREditor a kalibrace Kinectu a projektoru pomocí existující kalibrační metody. ...

Štrof, Jakub; Kapinus, Michal; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Rodinný dům
Omelka, Jan; Vorlíčková, Petra; Kalousek, Miloš
2024 - Czech
Tato bakalářská práce řeší komplexní návrh dvoupodlažního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, který se nachází na jihovýchodní Moravě ve městě Kunovice ve Zlínském kraji. Dům je umístěn na rovinatém pozemku a jeho půdorys má tvar čtverce. Základová konstrukce je tvořena základovými pasy, svislé nosné konstrukce a příčky jsou vyzděny z vápenopískových bloků. Stropy jsou navrženy jako monolitické železobetonové konstrukce. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS a zastřešen plochou střechou. U severozápadního rohu domu se nachází přístřešek pro automobil. Krytý vstup na severní straně, vede do prvního nadzemního podlaží. Zde se nachází zádveří s úložným prostorem, technická místnost, WC, chodba s jednoramenným schodištěm, pokoj, kuchyň obývací pokoj, který se otvírá na jižní terasu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází pokoje členů domácnosti. To zahrnuje dva pokoje orientované na jih, ložnici se soukromou koupelnou a samostatnou koupelnu. Všechny místnosti jsou přístupné z chodby. Část bakalářské práce řešící technická zařízení budov se zaměřuje zejména na projekt vzduchotechnického zařízení. Objekt je větrán vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla. Dále se tato část zaměřuje na koncepční řešení vytápění, nakládání s dešťovou vodou, likvidaci splaškových vod a návrh elektroinstalací, které pojednávají o využití obnovitelných zdrojů. Součástí je i energetický štítek obálky budovy. This bachelor thesis deals with the complex design of a two-storey family house for a family of four, located in south-eastern Moravia in the town of Kunovice in the Zlín region. The house is located on a flat plot and its floor plan has shape of square. The foundation structure is made up of foundation strips, the vertical load-bearing structures and partitions are made of sand-lime blocks. The ceilings are designed as cast-in-place reinforced concrete structures. The house is insulated with the ETICS and covered with a flat roof. There is a shelter at the northwest corner of the house. A covered entrance on the north side, leads to the first floor. There is a hallway with storage space, utility room, WC, corridor with a staircase, bedroom, kitchen and a living room which opens on to the south terrace. On the second floor there are the privet rooms of the household members. This includes two bedrooms facing south, a bedroom with a private bathroom and a separate bathroom. All rooms are accessible from the corridor. The part of the bachelor thesis dealing with the technical facilities of the buildings focuses mainly on the design of the air conditioning system. The building is ventilated by an HVAC unit with heat recovery. Furthermore, this part focuses on the conceptual design of the heating system, rainwater management, sewage disposal and the design of the electrical installations, which adress the use of renewable energy sources. An energy performance certificate is also included. Keywords: Rodinný dům; budova s téměř nulovou spotřebou energie; vzduchotechnika; PENB; Detached house; near-zero energy building; HVAC; energy performance certificate Available in a digital repository NRGL
Rodinný dům

Tato bakalářská práce řeší komplexní návrh dvoupodlažního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, který se nachází na jihovýchodní Moravě ve městě Kunovice ve Zlínském kraji. Dům je umístěn na ...

Omelka, Jan; Vorlíčková, Petra; Kalousek, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Elektronický momentový klíč
Juřík, Dominik; Kubík, Michal; Mazůrek, Ivan
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zkonstruováním zařízení pro elektronický záznam utahovacího momentu a úhlu dotažení. Záznam procesu utahování se v praxi řeší pomocí elektronických momentových klíčů. Avšak tyto klíče jsou často velmi nákladné a jejich použití za účelem ověření spolehlivosti různých šroubových spojů by bylo značně nepraktické. Je to způsobeno velkými rozdíly potřebných utahovacích momentů pro různě velké šrouby. Tento problém byl v této práci vyřešen tím, že byl zkonstruován adaptér pro elektronický záznam utahování. Jelikož lze toto zařízení připojit pomocí připojovacího čtyřhranu k libovolně dlouhému klíči bez nutnosti další kalibrace. Měření a záznam utahovacího momentu je umožněn použitím tenzometrů, které jsou přilepené na prodlužovací tyči. K určování úhlu dotažení je použit senzor úhlové rychlosti (tzv. elektronický gyroskop). Signály ze senzorů jsou přenášeny do analyzátoru od firmy Dewetron pomocí konektoru na tomto adaptéru. Na základě provedeného experimentu lze říct, že je toto zařízení správně navrženo. Toto zařízení bude používáno v laboratoři Technické diagnostiky ÚK VUT. This bachelor's thesis deals with the construction of a modification for a torque wrench for electronic recording of tightening torque and angle. In practice, the recording of the tightening process is managed using electronic torque wrenches. However, these wrenches are often very expensive, and their use for verifying the reliability of various screw joints would be highly impractical. This is due to the large differences in the required tightening torques for screws of different sizes. This problem has been addressed in this work by constructing an adapter for electronic recording of tightening. The measurement and recording of the tightening torque are enabled by using strain gauges, which are attached to an extension rod. An angular velocity sensor (an electronic gyroscope) is used to determine the tightening angle. Signals from the sensors are transmitted to an analyzer from Dewetron via a connector on this adapter. After initial calibration, this device can be connected via a square drive to any length of wrench without the need for further calibration. Based on the experiment conducted, it can be stated that this device is correctly designed. This device will be used in the Technical Diagnostics Laboratory of the Department of Mechanical Engineering at Brno University of Technology. Keywords: Elektronický momentový klíč; tenzometr; integrovaný MEMS senzor úhlové rychlosti; utahovací moment; elektronický gyroskop; Electronic torque wrench; strain gauge; integrated MEMS angular velocity sensor; tightening torque; electronic gyroscope Available in a digital repository NRGL
Elektronický momentový klíč

Tato bakalářská práce se zabývá zkonstruováním zařízení pro elektronický záznam utahovacího momentu a úhlu dotažení. Záznam procesu utahování se v praxi řeší pomocí elektronických momentových klíčů. ...

Juřík, Dominik; Kubík, Michal; Mazůrek, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza nakolik se různá velikost rezonančních skříní kontrabasu podílí na barvě nástroje
Petrovský, Lucián; Smékal, Zdeněk; Jirásek, Ondřej
2024 - Czech
Tato práce se zabývá srovnáním třech kontrabasů s různými velikostmi rezonančních skříní. Zaměřuje se na porovnání spekter, spektrogramů, formantových oblastí, směrovosti a rezonančních módů jejich skříní. Výstupem práce je zkoumání vlivu různě velikých skříní na barvu nástroje. Teoretická část obsahuje základní informace, stručnou historii a přehled důležitých veličin. Praktická část obsahuje srovnávání tabulek a grafů potřebných k vyhodnocení závěru. This thesis deals with the comparison of three double basses with different resonance box sizes. It focuses on the comparison of spectra, spectrograms, formant regions, directivity and resonant modes of their cabinets. The output of the thesis is an investigation of the effect of different cabinet sizes on the timbre of the instrument. The theoretical part contains background information, a brief history and a review of important quantities. The practical part contains comparison tables and graphs needed to evaluate the conclusion. Keywords: Spektrální analýza; spektrum; spektrogram; formantové oblasti; LPC analýza; směrová vyzařovací charakteristika; rezonance; barva zvuku; Spectral analysis; spectrum; spectrogram; formant regions; LPC analysis; directional radiation characteristics; resonance; timbre Available in a digital repository NRGL
Analýza nakolik se různá velikost rezonančních skříní kontrabasu podílí na barvě nástroje

Tato práce se zabývá srovnáním třech kontrabasů s různými velikostmi rezonančních skříní. Zaměřuje se na porovnání spekter, spektrogramů, formantových oblastí, směrovosti a rezonančních módů jejich ...

Petrovský, Lucián; Smékal, Zdeněk; Jirásek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Metodika pro stanovení trvanlivosti betonu a jeho odolnosti vůči působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek
Chaloupková, Kristýna; Novosad, Petr; Hubáček, Adam
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi zlepšení zkušebních postupů stanovujících odolnost betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Všechny současně používané zkušební postupy jsou značně problematické z hlediska jejich opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Na zkoušku má vliv celá řada činitelů. Jedná se o způsob uložení vzorků před zkouškou, úpravu zkušebního povrchu, velký vliv na zkoušku má hranový efekt. Zkoušku také ovlivňují složky, které se využijí při přípravě zkušebního roztoku. Během zkoušky dochází v mrazící komoře ke kondenzaci vody, která mění koncentraci a hladinu zkušebního roztoku. Součástí práce je také zpracování metodiky pro zpřesnění zkoušek trvanlivosti. The bachelor's thesis explores the possibilities of improving testing procedures for determining the resistance of concrete to frost and chemical deicing salts. Currently used testing methods are notably problematic in terms of their repeatability and reproducibility. These tests are influenced by several factors, including the method of sample storage prior to testing, the preparation of the test surface, and the significant impact of edge effects. Additionally, the raw materials used in the test solution also affect the outcomes. During the test, water condensation occurs in the freezing chamber, altering the concentration and level of the test solution. Keywords: Beton; trvanlivost; mrazuvzdornost; metodika zkoušení; chemické rozmrazovací látky; cyklické zmrazování a rozmrazování; zkušební metody; opakovatelnost; reprodukovatelnost; Concrete; durability; frost resistance; testing methodology; chemical deicing salts; cyclic freezing and thawing; test methods; repeatabilitx; reproducibility Available in a digital repository NRGL
Metodika pro stanovení trvanlivosti betonu a jeho odolnosti vůči působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek

Bakalářská práce se zabývá možnostmi zlepšení zkušebních postupů stanovujících odolnost betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Všechny současně používané zkušební postupy jsou ...

Chaloupková, Kristýna; Novosad, Petr; Hubáček, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití diferenciálních rovnic při regulaci teploty
Horáček, Jan; Švarc, Ivan; Dosoudilová, Monika
2024 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti diferenciálních rovnic v teorii regulace. Rešeršní část je věnována připomenutí matematického aparátu lineárních diferenciálních rovnic a způsobům jejich řešení, včetně charakteristické rovnice a Laplaceovy transformace. Dále se rešeršní část zabývá regulací, přenosem a stabilitou. Praktická část je věnována řešení skutečné úlohy změny teploty v místnosti včetně softwarového ověření. This bachelor's thesis deals with the importance of differential equations in control theory. The review section is devoted to a reminder of the mathematical apparatus of linear differential equations and the methods of solving them, including the characteristic equation and the Laplace transform. Furthermore, the research part deals with control, transfer function and stability. The final section is devoted to the solution of a real room temperature change problem including software verification. Keywords: Diferenciální rovnice; Laplaceova transformace; regulace; přenos; stabilita; Python; Differential equations; Laplace transform; continuous control; transfer function; stability; Python Available in a digital repository NRGL
Využití diferenciálních rovnic při regulaci teploty

Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti diferenciálních rovnic v teorii regulace. Rešeršní část je věnována připomenutí matematického aparátu lineárních diferenciálních rovnic a způsobům jejich ...

Horáček, Jan; Švarc, Ivan; Dosoudilová, Monika
Vysoké učení technické v Brně, 2024

3D tisk nerozebíratelné sestavy
Halíř, Jan; Drbal, Martin; Kalivoda, Milan
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá 3D tiskem prototypových nerozebíratelných sestav. V teoretické části byly popsány jednotlivé nejpoužívanější technologie tisku, využívané druhy plastových a kovových materiálů, tiskárny, 3D skenery, a jejich využití ve zdravotnictví, stavebnictví a strojírenství. V praktické části byla pro tisk kloubového spoje, francouzského klíče, a valivého ložiska, jejichž funkčnost byla testována, využita technologie FDM. V poslední části byly zhodnoceny výsledky výtisků na základě zvolených parametrů a materiálu vzhledem k jejich funkčnosti. The bachelor's thesis deals with 3D printing of prototype non-disassemble assemblies. In the theoretical part, the individual most used printing technologies, the types of plastic and metal materials used, printers, 3D scanners, and their use in medicine, construction and engineering was described. In the practical part, FDM technology was used to print the ball joint, the french key, and the rolling bearing, the functionality of which were tested. In the last part, the results of the prints were evaluated based on the selected parameters and material about their functionality. Keywords: 3D tisk; prototyp; nerozebíratelná sestava; FDM technologie; materiály; 3D printing; prototype; non-disassemble assembly; FDM technology; materials Available in a digital repository NRGL
3D tisk nerozebíratelné sestavy

Bakalářská práce se zabývá 3D tiskem prototypových nerozebíratelných sestav. V teoretické části byly popsány jednotlivé nejpoužívanější technologie tisku, využívané druhy plastových a kovových ...

Halíř, Jan; Drbal, Martin; Kalivoda, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Získávání znalostí z dat pojišťovny
Kříž, Ondřej; Burgetová, Ivana; Bartík, Vladimír
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází. Jejím cílem je z provozních dat nejmenované pojišťovny sestavit algoritmicky zpracovatelné datasety, které budou následně analyzovány funkcemi knihovny scikit-learn jazyka Python za použitím různých algoritmů z oblasti klasifikace a algoritmu FP-growth v oblasti tvorby silných asociačních pravidel a následné vyhodnocení výsledků. This bachelor thesis deals with the issue of knowledge discovery from databases. Its aim is to compile algorithmically processable datasets from operational data of an unnamed insurance company, which will subsequently be analyzed by functions of the scikit-learn library in the Python language using various classification algorithms and the FP-growth algorithm in the area of creating strong association rules and subsequent evaluation of results. Keywords: získávání znalostí z databází; dolování z dat; scikit-learn; programovací jazyk Python; klasifikace; rozhodovací strom; náhodný les; vícevrstvé perceptrony; frequent-pattern strom; frekventované množiny; silná asociační pravidla; pojišťovna; knowledge discovery from databases; data mining; scikit-learn; Python programming language; classification; decision tree; random forest; multilayer perceptrons; frequent-pattern tree; frequent itemsets; strong association rules; insurance company Available in a digital repository NRGL
Získávání znalostí z dat pojišťovny

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází. Jejím cílem je z provozních dat nejmenované pojišťovny sestavit algoritmicky zpracovatelné datasety, které budou následně ...

Kříž, Ondřej; Burgetová, Ivana; Bartík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zdvihové ústrojí portáloveho jeřábu
Kouřil, Martin; Malášek, Jiří; Pokorný, Přemysl
2024 - Czech
Práce je zaměřena na návrh zdvihového ústrojí speciálního portálového jeřábu pro manipulaci s loděmi do 50 tun. Konkrétně na konstrukční návrh zdvihového ústrojí, jeho funkční výpočet, pevnostní kontrolu jeřábové traverzy a částečnou výkresovou dokumentaci. The work is focused on the design of the lifting device of a special gantry crane for handling ships up to 50 tons. Concretly for the structural design of the lifting device, its functional calculation, strength control of the crane traverse and partial drawing documentation. Keywords: Portálový jeřáb; zdvihové ústrojí; jeřábová traverza; ocelové lano; Gantry crane; lifting device; crane traverse; steel wire rope Available in a digital repository NRGL
Zdvihové ústrojí portáloveho jeřábu

Práce je zaměřena na návrh zdvihového ústrojí speciálního portálového jeřábu pro manipulaci s loděmi do 50 tun. Konkrétně na konstrukční návrh zdvihového ústrojí, jeho funkční výpočet, pevnostní ...

Kouřil, Martin; Malášek, Jiří; Pokorný, Přemysl
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Model palivového článku v prostředí PSCAD
Černý, František; Ptáček, Michal; Radil, Lukáš
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu různých palivových článků. Má rozšířit pohled na aktuálně dostupné palivové články jejich princip funkce a popsat jejich výhody a nevýhody. Dále popisuje základní rovnici velikosti napětí vzniklého na elektrodách článku a druhy napěťových ztrát, které vznikají při jeho provozu. Vytvořením vlastního modelu palivových článků a porovnáním simulací tohoto modelu s reálnými články a popřípadě s technickými listy dostupných palivových článků. The bachelor thesis deals with the creation of a model of different fuel cells. It is intended to broaden the view of currently available fuel cells their principle function and to describe their advantages and disadvantages. It also describes the basic equation of the magnitude of the voltage generated at the electrodes of the cell and the types of voltage losses that occur during its operation. Creating a custom fuel cell model and comparing simulations of this model with real cells and, with datasheets of available fuel cells. Keywords: Palivový článek; PEM; AFC; PSCAD; Vodík; PSCAD model; aktivační ztráty; ohmické ztráty; Fuel cell; PEM; AFC; PSCAD; Hydrogen; PSCAD model; activation losses; ohmic losses. Available in a digital repository NRGL
Model palivového článku v prostředí PSCAD

Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu různých palivových článků. Má rozšířit pohled na aktuálně dostupné palivové články jejich princip funkce a popsat jejich výhody a nevýhody. Dále popisuje ...

Černý, František; Ptáček, Michal; Radil, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases