Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 297394
Published from to

Polyfunkční objekt
Drápelová, Lenka; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s půdorysným tvarem H. Obvodový plášť tvoří LOP. Navržený objekt má celkem tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu objektu se nachází garáže a technické zázemí objektu, součástí jsou také sklady. Přístup do nadzemní části objektu je situován ze západní strany po chodníku od přilehlé komunikace do vstupní haly v 1NP. Ze vstupní haly se rovně dostaneme k výtahům se schodištěm. V přízemí objektu se v části nachází komerční prostory se zázemím pro zaměstnance a ve zbylé části kancelářské prostory. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází kanceláře. Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché vegetační. The subject of the thesis deals with the design of multifunctional building and processing of the design documentation. The building is designed as reinforced concrete frame with curtain walling. The multifunctional building has one underground floor and three above-ground floors. In the basement there are parking area, technical facilities of the building and storages. On the ground floor of the building, there are commercial premises with facilities for employees, and office premises in the remaining part. There are offices on the second and third floors above ground. Roof structures are designed as flat vegetation. Keywords: diplomová práce; polyfunkční objekt; vodonepropustný beton; železobetonový skelet; lehký obvodový plášť; plochá střecha; komerční prostory; administrativa; master's thesis; multifunctional building; waterproof concrete; reinforced concrete frame; curtain walling; flat roof; commercial premises; office space Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční objekt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s půdorysným tvarem H. Obvodový ...

Drápelová, Lenka; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu
Kmoníček, Matěj; Bártů, Dominik; Hromádka, Vít
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a metod hodnocení jejich rizik. Praktická část se zabývá případovou studií konkrétního projektu, ve které je vypracováno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu a hodnocení rizik. This masters thesis focuses on the evaluation of economic efficiency and risks of public investment projects. The theoretical part of the work is focused on the definition of terms and methods of economic evaluation of public investment projects and methods of assessing their risks. The practical part deals with a case study of a specific project, in which an economic evaluation of a public investment project and a risk assessment are developed. Keywords: Veřejný sektor; Ekonomické hodnocení; Analýza nákladů a užitku; Ekonomická analýza; Analýza rizik; Citlivostní analýza; Kvantitativní analýza; Public sector; Economic evaluation; Cost benefit analysis; Economic analysis; Risk analysis; Sensitivity analysis; Quantitative analysis Available in a digital repository NRGL
Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu

Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení ...

Kmoníček, Matěj; Bártů, Dominik; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Domov pro seniory
Šopíková, Barbora; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby domova pro seniory v Opavě. Projektová dokumentace obsahuje řešení dispozic bytových jednotek pro ubytování seniorů a nebytových prostor hlavní budovy určené pro společné užívání. Domov pro seniory je řešen areálovým způsobem. Všechny stavby jsou jednopodlažní zastřešeny vegetačními plochými střechami. Projektová dokumentace se dále zabývá konstrukčním řešením stěn, stropů, částečného podsklepení, základových konstrukcí a zastřešení plochými střechami. The aim of this master‘s thesis is the elaboration of design documentation for the construction of retirement home in Opava. The project documentation includes the layout of the residential units for accommodation of the elderly and non-residential areas of the main building intended for common use. The home for the elderly is designed in a campus manner. All buildings are single-storey roofed with vegetated flat roofs. The project documentation also deals with the structural design of walls, ceilings, partial basement, foundation structures and flat roofs. Keywords: Diplomová práce; domov pro seniory; zelená plochá střecha; částečné podsklepení; bílá vana; jednopodlažní stavba; Master‘s thesis; retirement home; flat green roof; partial basement; reinforced concrete - water resistant; single-storey building Available in a digital repository NRGL
Domov pro seniory

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby domova pro seniory v Opavě. Projektová dokumentace obsahuje řešení dispozic bytových jednotek pro ubytování seniorů ...

Šopíková, Barbora; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Administrativní budova - polyfunkce
Maksimenko, Valeriia; Havelka, Ludvík; Brukner, Bohuslav
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Administrativní budova - polyfunkce

Maksimenko, Valeriia; Havelka, Ludvík; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu
Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na traťovou rychlost do 250 km/h. Konvenční trať je navržena na traťovou rychlost 160 km/h a převážně vedena v souběhu s RS4 Praha – Drážďany. U obou tratí je rychlost nákladních vlaků uvažována 100 km/h. The aim of the master’s thesis is to design a new high-speed line between junction Nova ves and railway station Louny and conventional line between junction Úžice and junction Nová Ves. HSL is designed for mixed transport. Track speed of HSL is 250 kph. Conventional line is designed for track speed 160 kph and track is designed in concurrence with RS4. Speed of freight trains is 100 kph. Keywords: VRT; sjezd; studie proveditelnosti; železniční trať; Louny; smíšená doprava; HSR; junction; feasibility study; railway track; Louny; mixed transport Available in a digital repository NRGL
Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu

Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na ...

Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Dopravní řešení ulice Školní v Horce nad Moravou
Rochovanský, Jan; Smítal, Petr; Radimský, Michal
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh dopravního řešení okolí a vnitrobloku ulice Školní v Horce nad Moravou. Ulice Školní je účelová komunikace, která prochází vnitroblokem a vede ke garážím. Mezi bytovými domy chybí ucelené chodníky, které by na sebe navazovaly a byly by bezbariérové, nenachází se zde ani žádná zpevněná plocha určená pro umístění kontejnerů. V řešeném území je rovněž nedostatečná kapacita parkovacích stání. Projekt bude řešit napojení účelové komunikace ulice Školní na místní komunikaci ulice Školní. Tato diplomová práce by proto měla přinést možné varianty řešení, pomocí kterých bude možné nejen tyto nedostatky odstranit. The aim of the master´s thesis is the design of a transport solution for the surroundings and inner block of Školní street in Horka nad Moravou. Školní Street is a purpose-built road that passes through the courtyard and leads to the garages. There are no integrated sidewalks between the apartment buildings that would connect to each other and would be barrier-free, and there is no paved area intended for the placement of containers. There is also an insufficient capacity of parking spaces in the addressed area. The project will address the connection of the purpose-built road of Školní Street to the local road of Školní Street. This diploma thesis should therefore bring possible variants of solutions, with the help of which it will be possible not only to eliminate these shortcomings. Keywords: Účelová komunikace; vnitroblok místní komunikace; chodník; parkovací místo; zpevněná plocha; vjezd; mobiliář; obratiště; inventarizace zeleně; Purpose-built road; inner-block; local road; sidewalk; parking space; paved area; entrance; furniture; turnpike; inventory of greenery Available in a digital repository NRGL
Dopravní řešení ulice Školní v Horce nad Moravou

Cílem diplomové práce je návrh dopravního řešení okolí a vnitrobloku ulice Školní v Horce nad Moravou. Ulice Školní je účelová komunikace, která prochází vnitroblokem a vede ke garážím. Mezi bytovými ...

Rochovanský, Jan; Smítal, Petr; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Lávka pro pěší v Hradci nad Moravicí
Janeček, Tomáš; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit lávku přes řeku Moravici pro pěší a cyklisty, protože stávající lávka je ve špatném stavu a je úzká, takže neumožňuje pohodlný pohyb chodců a cyklistů. Lávka se nachází v Hradci nad Moravicí a vede mezi ulicí Žimrovická a sportovním areálem na ulici Na Potůčku. Nejprve byly uvažovány čtyři různé varianty, ze kterých byla vybrána nejvýhodnější konstrukce, a ta byla dále detailněji řešena. Vítězná varianta je ocelová oblouková lávka s dolní mostovkou, přičemž mostovka je zavěšena na dvou tuhých obloucích pomocí táhel. Rozpětí lávky je 28 m, vzepětí oblouku je 5,5 m a celá konstrukce je kromě šroubů a systémových táhel z oceli S 235. The aim of this thesis was to design and assess a footbridge over the Moravice River for pedestrians and cyclists, as the existing footbridge is in poor condition and it is narrow, so it doesn't allow convenient movement of pedestrians and cyclists. The footbridge is located in Hradec nad Moravicí and connects Žimrovická Street with the sports complex on Na Potůčku Street. First, four different variants were considered, from which the most advantageous design was selected, and it was then solved in more detail. The winning variant is a steel arch footbridge with a lower bridge deck, while the bridge deck is suspended on two rigid arches by means of tie bars. The span of the footbridge is 28 m, the span of the arch is 5.5 m, and the entire structure is made of S 235 steel except for the screws and system tie bars. Keywords: lávka pro pěší a cyklisty; oblouková konstrukce; dolní mostovka; tuhý oblouk; volně stojící oblouk; ocel; footbridge for pedestrian and cyclists; arched structure; lower bridge deck; rigid arch; free standing arch; steel Available in a digital repository NRGL
Lávka pro pěší v Hradci nad Moravicí

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit lávku přes řeku Moravici pro pěší a cyklisty, protože stávající lávka je ve špatném stavu a je úzká, takže neumožňuje pohodlný pohyb chodců a ...

Janeček, Tomáš; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně
Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
2024 - Czech
Cieľom tejto práce je posúdiť vytipované detaily z konštrukčného a teplotechnického hľadiska v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. V suteréne sa nachádza hromadná garáž pre 88 parkovacích miest, technické zázemie. Nadzemné podlažia objektu sú rozdelené do 3 blokov. V západnej časti – bloku A sa nachádzajú kancelárske priestory s kaviarňou a hygienickým zázemím, v bloku B čisto kancelárske priestory s hygienickým zázemím a v bloku C posilňovňa s hygienickým zázemím. 1. PP a 1. NP sú tvorené železobetónovým skeletom, 2. NP sa jedná o drevostavbu z masívnych drevených panelov z krížom lepeného dreva. Fasáda budovy je riešená ako prevetrávaná v 1. NP a v časti 2. NP. V prípade drevených panelov sú tieto zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Súčasťou práce je aj projektová dokumentácia novej novostavby a technického vybavenia budovy. Projekt bol realizovaný v programe ArchiCad. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi. The aim of this thesis is to assess the selected details from the structural and thermo-technical point of view in the design of a co-working centre building in the Olomouc-Slavonín city district. It is a building with one underground and two above-ground floors. In the basement there is a collective garage for 88 parking spaces, technical facilities. Above-ground floors of the building are divided into 3 blocks. In the western part - block A there are office premises with a cafe and sanitary facilities, in block B purely office premises with sanitary facilities and in block C a gym with sanitary facilities. PP and 1. NP are made of reinforced concrete skeleton, 2. NP is a wooden building made of solid wooden panels of crosslaminated timber. The façade of the building is designed as ventilated in the 1st floor and in part 2. NP. In the case of wooden panels, they are insulated with a contact insulation system. The work also includes the project documentation of the new new building and the technical equipment of the building. The project was implemented in ArchiCad. The project documentation was prepared in accordance with the applicable legal and technical regulations. Keywords: Vodostavebný betón; železobetónový skelet; zelená strecha; predpäté stropné panely; oceľový delta nosník; panely z krížom lepeného dreva; Waterproof concrete; reinforced concrete skeleton; green roof; prestressed ceiling panels; steel delta beam; cross-laminated timber panels Available in a digital repository NRGL
Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně

Cieľom tejto práce je posúdiť vytipované detaily z konštrukčného a teplotechnického hľadiska v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným ...

Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí
Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
2024 - Czech
Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí které byla provedena simulace srážko-odtokového procesu. Simulace byly provedeny na vybraných epizodách, během kterých došlo ke změně vlastností lesa v důsledku odlesnění. Dále byly provedeny simulace, při nichž se lesní porosty změnily na pole a louky. Simulovány byly také varianty, při nichž byl použit systém RAIN-6H. Model byl sestaven v programu HEC-HMS, v němž byly pro výpočet zvoleny metody SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph a Muskingum. V závěru práce je shrnuto sestavení modelu a průběh simulovaných epizod. Dále je vyhodnocena retenční schopnost zájmového území. The thesis deals with the influence of forest on n-year flows in the catchment near Staré Město pod Landštejnem. The aim of the thesis was to perform a schematization of the selected catchment and to determine the necessary parameters for the selected method, with the help of which the simulation of the rainfall-runoff process was carried out. The simulations were carried out on selected episodes during which the forest characteristics changed due to deforestation. Furthermore, simulations were performed in which the forest vegetation was changed to fields and meadows. Variants where RAIN-6H was used were also simulated. The model was built in the HEC-HMS program, in which the SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph and Muskingum methods were selected for the calculation. In the conclusion of the thesis, the model building and the course of the simulated episodes are summarized. Furthermore, the water retention capacity of the area of interest is evaluated. Keywords: srážkoodotkový model; HEC-HMS; N-letý průtok; odlesňování; hydrologie lesního povodí; povodně; rainfall-runoff model; HEC-HMS; N-year flow; deforestation; forest basin hydrology; floods Available in a digital repository NRGL
Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí

Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí ...

Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení stavu konstrukčního dřeva pomocí odporového vrtání detekční vrtačkou Rinntech RESISTOGRAPH
Szórád, Martin; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
2024 - Czech
Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na základný prehľad vlastností dreva, poškodení, ochrany a používaných diagnostických metód. V praktickej časti sa zameriava na porovnanie vybraných fyzikálnych a mechanických vlastností s odporovou charakteristikou získanou z odporového vŕtania. Nakoniec je prevedené statické posúdenie s využitím výsledkov z merania v praktickej časti. The theoretical part of the thesis focuses on a basic overview of wood properties, damage, protection and used diagnostic methods. In the practical part, it focuses on the comparison of selected physical and mechanical properties with the resistance characte-ristics obtained from resistance drilling. Finally, a design calculation is performed using the results from the measurements in the practical part. Keywords: drevo; diagnostika drevených konštrukcií; diagnostické metódy; odporové vŕtanie; Resistograph; fyzikálne vlastnosti; mechanické vlastnosti; odporová charakteristika; statické posúdenie; wood; diagnostics of wooden structures; diagnostic methods; resistance drilling; Resistograph; physical properties; mechanical properties; resistance characteristic; static assessment Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stavu konstrukčního dřeva pomocí odporového vrtání detekční vrtačkou Rinntech RESISTOGRAPH

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na základný prehľad vlastností dreva, poškodení, ochrany a používaných diagnostických metód. V praktickej časti sa zameriava na porovnanie vybraných ...

Szórád, Martin; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases