Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 591
Published from to

Die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg "Tristan"
DOSCH, Kateřina; MALÁ PFAU, Christine
2009 - German
Die Diplomarbeit analysiert die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg Tristan. Das erste Kapitel stellt die Tristan Dichtung vor. Das zweite Kapitel präsentiert Listen und ihre mögliche Kategorisierung, beschäftigt sich mit Lügen und seinem Zusammenhang mit den Listen und beachtet auch die Stellung des Erzählers zur List. Das dritte Kapitel untersucht die Listen im Detail. Die Listen werden in vier Gruppen eingeteilt. Sie werden nach dem Initiator, nach der Anzahl der Beteiligten, nach dem Konzept und nach der Motivation eingeteilt. Die Zusammenfassung erwähnt unter anderem einige Probleme, die mit der Kategorisierung verbunden werden. The thesis analyses intrigues and their functions in Gottfried?s von Straßburg Tristan. The first chapter introduces the Tristan poetry. The second chapter presents the intrigues and their possible categorisation. It also deals with the act of lying and its connections to intrigues and pays attention to the narrator?s attitude to intrigue. The third chapter explores the intrigues in detail. The intrigues are divided into four categories. The first category concerns the intrigues? initiators. The second category looks into the number of participants in the particular intrigues. The third category observes the intrigues? planning and the fourth category inquires into the intrigues? motivations. The conclusion part touches on the problems connected to the intrigues? categorisation. Keywords: Intrigue; lie; attitude to intrigue; intrigues? categorisation according to the initiator; to the number of the participants; to the plan; to the motivation; positive; negative Intrigue; truth; deception; höfisch; ?re; triuwe; defence; harm; help; love; ambiguous speech; Tristan poetry Available in the UPOL Library.
Die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg "Tristan"

Die Diplomarbeit analysiert die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg Tristan. Das erste Kapitel stellt die Tristan Dichtung vor. Das zweite Kapitel präsentiert Listen und ihre ...

DOSCH, Kateřina; MALÁ PFAU, Christine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseologismen in deutschen Fernsehnachrichten
HAMZA, Jakub; KAŇOVSKÁ, Michaela
2009 - German
Tato práce zkoumá využití frazémů v německých televizních novinách. Hlavním cílem je nejdříve zjistit, do jaké míry se tyto lingvistické jednotky v tomto typu textu vyskytují. Potom je kladen důraz na podobnosti a tendence v jejich užívání. Tyto tendence jsou zkoumány z několika hledisek: podle druhu frazémů (klasifikace), podle jejich významu (sémantické pole) a rovněž podle jejich funkcí. V první části je problematika frazeologie pojednána teoreticky, ve druhé dochází pak k samotnému průzkumu. This work deals with the utilization of the phraseological units in German TV news. The main aim is to find out to which extent these linguistic units occur in this kind of text. Then the stress is laid on the similarities and tendencies in their usage. These tendencies are examined from different points of view: according to the kinds of the phraseological units (classification), according to their meaning (semantic fields), and also according to their functions. In the first part, the questions of phraseology are discussed on a theoretical level, in the second part the research alone takes place. Keywords: Phraseological unit; classification; function; semantic fields; phraseological units in the TV news; RTL Available in the UPOL Library.
Phraseologismen in deutschen Fernsehnachrichten

Tato práce zkoumá využití frazémů v německých televizních novinách. Hlavním cílem je nejdříve zjistit, do jaké míry se tyto lingvistické jednotky v tomto typu textu vyskytují. Potom je kladen důraz na ...

HAMZA, Jakub; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseologismen in der Textsorte Buchrezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
ŠKOPÍKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela
2009 - German
Tato práce se zabývá klasifikací, modifikacemi a funkcemi frazeologizmů a chce především poukazát na jejich důležitou roli, kterou mají v tisku. Jádro práce tvoří korpus konkrétních frazeologismů, které se vyskytly ve 14 knižních rezencích v deníku Frankfurter Allgemeine. Tyto frazeologizmy pak slouží k samotnému rozboru modifikací a výzkumu jejich funkcí. This bachelor thesis deals with the classification, modifications and functions of idioms. Its aim is to mainly point out their important role that they have in the press. The corpus of idioms that occured in 14 book reviews in the newspaper Frankfurter Allgemeine forms the centre core of the work. These idioms were then used to analyse the modifications and to research their functions. Keywords: phraseology; idiom; classification; modification; function; corpus of idioms; book review Available in the UPOL Library.
Phraseologismen in der Textsorte Buchrezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Tato práce se zabývá klasifikací, modifikacemi a funkcemi frazeologizmů a chce především poukazát na jejich důležitou roli, kterou mají v tisku. Jádro práce tvoří korpus konkrétních frazeologismů, ...

ŠKOPÍKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Vocabularium Lateinisch, Teütsch und Böhmisch anjczeund widerumb auffs neüe vermehret und verbessert. Olomucii MDCLXXXIX
TRUNDOVÁ, Zuzana; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Diplomová práce je zaměřená na lingvistickou analýzu latinsko-česko-německého slovníku z roku 1689, který mohl sloužit jako učební materiál pro studenty nebo jako příručka pro řemeslníky a obchodníky raného novověku. Tato práce obsahuje stručný nástin vývoje lexikografie v českých zemích, dále se zabývá německou slovní zásobou z hlediska její slovotvorby a etymologie, sémantikou německých a českých ekvivalentů a fonografematickou analýzou slovní zásoby tohoto díla. Jádro diplomové práce tvoří pak srovnání analyzovaného slovníku s lexikografickými díly Klareta a jeho žáků. Final year thesis is focused on linguistic analyzing of the Latin-Czech-German dictionary from 1689, which was possibly used as a study material for students or as a manual for craftsman and tradesman of the Early Modern Age. This work contain short outline of the development of lexicography in the Czech Lands, next deal with German vocabulary from the etymology perspective, German and Czech semantics equivalent and phonografematic analysis of vocabulary. The core of this work is formatted by comparison of the analysed dictionary and lexicography works of Klaret and his followers. Keywords: Lexicography; Dictionary; Klaret; Linguistic Analysis; Word Formation; Phonographematic; Latin; Early Modern Age Available in the UPOL Library.
Vocabularium Lateinisch, Teütsch und Böhmisch anjczeund widerumb auffs neüe vermehret und verbessert. Olomucii MDCLXXXIX

Diplomová práce je zaměřená na lingvistickou analýzu latinsko-česko-německého slovníku z roku 1689, který mohl sloužit jako učební materiál pro studenty nebo jako příručka pro řemeslníky a obchodníky ...

TRUNDOVÁ, Zuzana; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt?
DUDÁŠOVÁ, Lucia; FIALOVÁ, Ingeborg
2009 - German
Táto práca sa zaoberá životom moravského autora Oskara Rosenfelda. Cieľom je predovšetkým zobrazenie činnosti Oskara Rosenfelda pred druhou svetovou vojnou, jeho s getom Lodz spojený životný osud ako aj jeho prínos do kultúrneho života. Vychádzajúc z denníka Oskara Rosenfelda "Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto" popisuje táto práca život v gete Lodz z rôznych perspektív. Dôraz je kladený na každodenný život (či už duchovný alebo pracovný) a na kultúrny život v porovnaní s getom Terezín. Práca obsahuje aj obrazovú prílohu. The theme of this work is the life of Oskar Rosenfeld who as an outstanding literary personality of the twentieth century entered into the history of mankind as well as the history of the ghetto Lodz. Its object was to deal with Oskar Rosenfeld´s activities during the prewar years of the Second World War and subsequently his fortunes connected with the ghetto Lodz and his literary activities. The basis of this work was provided by Oskar Rosenfeld´s diary from the ghetto Lodz "Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto Lodz." I put emphasis on the life in the ghetto Lodz as seen from different perspectives but especially on the everyday life of its Jewish inhabitants as well as its cultural life in comparison with the one of the ghetto Theresin. This work includes pictorial supplement which portrays Oskar Rosenfeld and some situations from the ghetto life. Keywords: Oskar Rosenfeld- a student; an outstanding literary personality; editor of "Wiener Morgenzeitung"; in leading position of "Neue Welt"; Prague period of Rosenfeld´s life; transportation to the ghetto Lodz; the history of the ghetto Lodz; content and formal features of Rosenfeld´s diary; daily life and cultural life in the ghetto Lodz in comparison with the cultural life in the ghetto Therezin. Available in the UPOL Library.
Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt?

Táto práca sa zaoberá životom moravského autora Oskara Rosenfelda. Cieľom je predovšetkým zobrazenie činnosti Oskara Rosenfelda pred druhou svetovou vojnou, jeho s getom Lodz spojený životný osud ako ...

DUDÁŠOVÁ, Lucia; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Analyse des sächsischen Dialektes und Untersuchung seiner Beliebtheit
DOHNALOVÁ, Kristýna; BAUMBACH, Rudolf
2009 - German
Tato práce je zaměřená na saský dialekt a průzkum jeho oblíbenosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmu dialekt, charakteristikou saského dialektu a jeho historickým vývojem. V praktické části je analyzováno vnímání tohoto dialektu obyvateli německé spolkové země Sasko. Cílem práce je ověření údajného negativního postoje Němců vůči saskému dialektu a zjištění možných důvodů, které by k tomuto postoji mohly vést. This thesis deals with the Saxon dialect and the research of its popularity. The theoretical part is focused on the term dialect. It describes the Saxon dialect and its historical development. The practical part is the analysis of how the inhabitants of the German state of Saxony perceive this dialect. The aim of the thesis is to verify the supposed negative attitude of the German people to the Saxon dialect and to find out the reasons for their attitude. Keywords: Saxony; Saxon language; dialect; popularity; research; questionnaire Available in the UPOL Library.
Analyse des sächsischen Dialektes und Untersuchung seiner Beliebtheit

Tato práce je zaměřená na saský dialekt a průzkum jeho oblíbenosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmu dialekt, charakteristikou saského dialektu a jeho historickým vývojem. V praktické části ...

DOHNALOVÁ, Kristýna; BAUMBACH, Rudolf
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Zur Übersetzungsveraltung und Neuübersetzung, illustriert am Beispiel zweier Übersetzungen von Stefan Zweigs Buchmendel
JOHNOVÁ, Daniela; SEJKOROVÁ, Veronika
2009 - German
Autorka práce předkládá dva překlady novely Stefana Zweiga Knihomol. Po teoretickém vymezení jsou oba překlady i s originálem podrobeny morpho-syntaktickému, lexikálně-stylistickému a pragmatickému rozboru, na jehož základě autorka vyvozuje závěry k otázce zastarávání překladu a nutnosti nových překladů děl již dříve přeložených. Die Verfasserin legt zwei Übersetzungen der Stefan Zweigs Novelle Buchmendel vor. Nachdem der theoretische Hintergrund erläutert wird, werden beide Übersetzungen und das Original der morpho-syntaktischen, lexikalisch-stilistischen und pragmatischen Untersuchungen unterworfen. Aufgrund der Untersuchungen werden die Schlussfolgerungen gezogen, die die Frage der Übersetzungsveraltung und der Nicht-Notwendigkeit der Neuübersetzungen behandeln. The author of the thesis analyses two translations of Buchmendel written by Stefan Zweig. After the theoretical background is provided, the two translations are compared with the original work focusing on the morpho-syntactic, lexical-stylistic a pragmatic analysis. This leads to the final conclusions regarding the question of the obsolescence of the translations and the necessity of new translations already translated. Keywords: translations as a process; translation as a communication; the pragmatics of the translation; morpho-syntactic analysis; lexicological-stylistic analysis; comparison of the translations; the reception of the translation; Stefan Zweig Available in the UPOL Library.
Zur Übersetzungsveraltung und Neuübersetzung, illustriert am Beispiel zweier Übersetzungen von Stefan Zweigs Buchmendel

Autorka práce předkládá dva překlady novely Stefana Zweiga Knihomol. Po teoretickém vymezení jsou oba překlady i s originálem podrobeny morpho-syntaktickému, lexikálně-stylistickému a pragmatickému ...

JOHNOVÁ, Daniela; SEJKOROVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kult-Magazin, neues Produkt auf dem Markt
Potužníková, Marta; Zelinský, Miroslav; Sirota-Frohnauer, Renate
2009 - German
Německý trh printových medií je bohatý svojí nabídkou novin, časopisů a vstup na trh s novým titulem není jednoduchý. Diplomová práce dokumentuje vznik a rozvoj kult magazínu, nového produktu Mittelbayerische Verlag. Kult magazín je odrazem webové stránky kult.de pro vychodní Bavorsko. Každý registrovaný uživatel má na webu svůj profil s nímž se prezentuje.Spousta lidí zná web kult. de, ale kolik jich zná samotný magazín. Postrádájí čtenáři v kultu něco a co od takového magazínu vlastně očekávají.Cílem bude zjistit nejen reakci čtenářů na stávajicí magazín, ale také srovnání a následné hodnocení kultu s nejsilnějsími konkurenty z pohledu čtenáře.Hlavním cílem je dle situační analýzy a vlastní kreativní myšlenky vytvořit návrh nového kult magazínu, který může v budoucnu eventuelně sloužit jako inspirace pro redakční tým. Magazín bude dle výsledků z průzkumu trhu přízpůsobem přáním čtenáře. Keywords: žurnalismus; novinářský kodex; printová media; časopis; magazin redakční marketing; situační analýza; marketingová strategie; marketingový mix; Mittelbayerische Zeitung; kult magazin; porterův model; mapa tržního bojiště; dotazníkové šetření; journalism; press code; printmedia; periodical; magazine; editorial marketing; situational analysis; marketing strategy; marketing mix; Mittebayerische newspaper; kult-magazine; porter's model; marketfield map; guestionnaire probe Available in the UTB Library.
Kult-Magazin, neues Produkt auf dem Markt

Německý trh printových medií je bohatý svojí nabídkou novin, časopisů a vstup na trh s novým titulem není jednoduchý. Diplomová práce dokumentuje vznik a rozvoj kult magazínu, nového produktu ...

Potužníková, Marta; Zelinský, Miroslav; Sirota-Frohnauer, Renate
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

BILD ALS MEDIUM IM DEUTSCHUNTERRICHT MIT ORIENTIERUNG AUF DIE NDESKUNDE DER SCHWEIZ
POSPÍŠILOVÁ, Veronika; BOHUŠ, Marek
2009 - German
Tato diplomová práce se zabývá obrazem jako médiem ve výuce německého jazyka se zaměřením na reálie Švýcarska. Tato diplomová práce si klade otázky: Proč je obraz důležitý při výuce? Jak působí obraz na žáka při výuce? Jaké jsou typy,funkce,metody a způsoby prezentace obrazu? Praktickou část diplomové práce tvoří pracovní listy zpracované k autentickému materiálu ze Švýcarska, jako jsou např. fotografie, letáky, bilboardy apod. This diploma work considers a picture as a medium in the education of German with the sight of cultural studies of Switzerland. This diploma work asks questions such as: Why is the picture important in the education? What influence has the picture on a pupil during the education? What are the types, functions, methods and ways of presentation the picture? Practical part of the diploma work consists of worksheets compiled to authentic material from Switzerland such as pictures, pamphlets, billboards etc. It points at the connection between the theory and practice as well. Keywords: Picture; cultural studies; methods; functions; motivation;interculturality; picture typology;authenticity Available in the UPOL Library.
BILD ALS MEDIUM IM DEUTSCHUNTERRICHT MIT ORIENTIERUNG AUF DIE NDESKUNDE DER SCHWEIZ

Tato diplomová práce se zabývá obrazem jako médiem ve výuce německého jazyka se zaměřením na reálie Švýcarska. Tato diplomová práce si klade otázky: Proč je obraz důležitý při výuce? Jak působí obraz ...

POSPÍŠILOVÁ, Veronika; BOHUŠ, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Die neuen Familienformen in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur
VAŇKOVÁ, Markéta; POLÁKOVÁ, Jenny
2009 - German
Diplomová práce je zaměřena na nové formy rodiny v německé literatuře pro děti a mládež. Konkrétně se zabývá rodinami s jedním rodičem a muži v domácnosti. Analýzou vybraných knih pro děti a mládež jsou zjišťovány shody či odlišnosti se skutečnými znaky těchto nových forem rodiny. This paper is about new family forms in german literature for children and youth. Precisely it is dealing with one-parent-families and house-men. Based on an analyses the author identifies similarities and varieties concerning these new family forms in literatur for young people. Keywords: family in change; one-parent-family; house-men; clichés and prejudices; books for children and youth Available in the UPOL Library.
Die neuen Familienformen in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur

Diplomová práce je zaměřena na nové formy rodiny v německé literatuře pro děti a mládež. Konkrétně se zabývá rodinami s jedním rodičem a muži v domácnosti. Analýzou vybraných knih pro děti a mládež ...

VAŇKOVÁ, Markéta; POLÁKOVÁ, Jenny
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases