Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 573639
Published from to

Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Pokorná, Petra; Čečková, Martina; Mladěnka, Přemysl
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Petra Pokorná Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultant: Mgr. Simona Dudičová Title of diploma thesis: Evaluation of gene expression of selected ABC and OATP transporters in the HTR-8/SVneo cell line during stimulation with pro-inflammatory cytokines Placenta is the first and the largest fetal organ that gradually develops during pregnancy and plays an essential role in the development of the fetus. It fulfills the entire spectrum of functions, ensures the transport of nutrients to the fetus and the removal of waste substances back into the maternal circulation, protects the fetus from toxins, and at the same time fulfills a certain mechanical and especially immunological barrier between mother and fetus. One of the main functions of the placenta is the transport function which is made possible by membrane transporters present mainly in the syncytiotrophoblast layer of the placenta. Transporters in the human placenta can be divided into two families, SLC and ABC which are further divided into several subfamilies. The expression of transporters changes physiologically during pregnancy, but pathological conditions such as inflammation can also influence the expression.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Petra Pokorná Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Konzultant: Mgr. Simona Dudičová Název diplomové práce: Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny Placenta je prvním a zároveň největším fetálním orgánem, který se postupně vyvíjí během těhotenství a hraje esenciální roli při vývoji plodu. Plní celé spektrum funkcí, zajišťuje transport živin k plodu a odvod odpadních látek zpět do mateřské cirkulace, chrání plod před toxiny, a zároveň plní určitou mechanickou a zejména imunologickou bariéru mezi matkou a plodem. Jednou z hlavních funkcí placenty je funkce transportní umožněná pomocí membránových transportérů přítomných zejména ve vrstvě syncytiotrofoblastu placenty. Transportéry v lidské placentě můžeme rozdělit do dvou rodin, a to SLC a ABC, které se dělí dále do několika podrodin. Exprese transportérů se v průběhu těhotenství fyziologicky mění, ale vliv na expresi můžou mít také patologické stavy jako např. zánět. Na začátku těhotenství a během porodu hraje zánět fyziologickou roli, ale pokud dojde k nadměrné zánětlivé reakci v průběhu těhotenství, může to vést ke komplikacím, které mohou vyústit až ve... Keywords: placenta; zánět; genová exprese; transportéry; prozánětlivé cytokiny; placenta; inflammation; gene expression; transporters; pro-inflammatory cytokines Available in a digital repository NRGL
Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Petra Pokorná Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Consultant: Mgr. Simona ...

Pokorná, Petra; Čečková, Martina; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2024

Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva
Hradecká, Tereza; Vokřál, Ivan; Červený, Lukáš
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Student: Tereza Hradecká Department of Pharmacology & Toxicology Supervisor: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Oral administration of drugs is currently the most common and most convenient method of drug administration. Most drugs administered in this way are subsequently absorbed in the intestine and enter the systemic circulation. The absorption of drugs in the intestine can be influenced by a number of factors. Factors influencing drug absorption include, for example, efflux transporters or biotransformation enzymes. Currently, the most studied intestinal transporter is P-glycoprotein (P-gg), which is able to transport various substances back into the lumen of the intestine. Another factor affecting the absorption of drugs is intestinal metabolism, which in the first phase often takes place through enzymes from the cytochrome P450 family, while most drugs are metabolized through CYP3A4, which is also widely represented in the intestine. The activity of efflux transporters and biotransformation enzymes can be reduced (inhibition) or, conversely, increased (induction) by some drugs. This can subsequently lead to a whole range of drug interactions. The possible pharmacokinetic consequences of enzyme or transporter induction depend on the specific... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Hradecká Školitel: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Perorální podávání léčiv je v současnosti nejběžnější a nejpohodlnější způsob aplikace léčiv. Většina takto podaných léčiv se absorbuje ve střevě a následně proniká do systémové cirkulace. Absorpce léčiv může být ve střevě ovlivňována řadou faktorů. Mezi faktory ovlivňující vstřebávání léčiv patří například efluxní transportéry nebo biotransformační enzymy. V současnosti je asi nejvíce prostudovaným střevním transportérem P-glykoprotein (P-gp), který je schopen transportovat širokou škálu látek zpět do lumen střeva. Dalším faktorem ovlivňujícím vstřebávání léčiv je střevní metabolismus, který v první fázi probíhá často prostřednictvím enzymů z rodiny cytochromu P450, přičemž nejvíce léčiv je metabolizováno prostřednictvím CYP3A4, který je ve střevě také široce zastoupen. Aktivita efluxních transportérů i biotransformačních enzymů může být některými léčivy snížena (inhibice), nebo naopak zvýšena (indukce). To následně může vést k celé řadě lékových interakcí. Možné farmakokinetické důsledky indukce enzymu nebo transportéru závisí na konkrétní lokalizaci. Předpokládá se, že indukce střevního P-gp může výrazně snižovat biologickou dostupnost... Keywords: efluxní transportéry; antivirotika; regulace exprese; enterocyty; efflux transporters; antivirals; regulation of expression; enterocytes Available in a digital repository NRGL
Vliv darunaviru a atazanaviru na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Student: Tereza Hradecká Department of Pharmacology & Toxicology Supervisor: PharmDr. Vokřál Ivan, Ph.D. Oral administration of drugs is ...

Hradecká, Tereza; Vokřál, Ivan; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka
2024 - Czech
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Keywords: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Available in a digital repository NRGL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Percepční a výslovnostní problémy českých studentů korejštiny v segmentální rovině
Horáková, Štěpánka; Bozděchová, Ivana; Ferklová, Blanka; Červinková Poesová, Kristýna
2024 - Czech
The aim of this dissertation is to describe the perceptual and pronunciation problems of Czech learners of Korean at the segmental level. Mastering the sound plan of the target language both in terms of perception and production is one of the basic prerequisites for smooth communication. Therefore, from the beginning of the study, it is necessary to focus on the phonemic ear training and the formation of an articulation base for correct pronunciation in the target language. And since the mother tongue is one of the factors that influence foreign language acquisition in all areas, including phonetics, identifying pronunciation problems of students with a particular mother tongue can lead to more effective phonetics instruction. The introductory theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first introduces the reader to phonetics and its importance in language teaching, while the second focuses on a comparison of Korean and Czech from a phonetic-phonological perspective. The subchapters describe and compare the vocalic and consonant systems, syllable structure, and phonological processes in both languages. On the basis of the comparison, potential perceptual and pronunciation problems are anticipated. The experimental part of the thesis is based on the results of the comparative... Záměrem předložené disertační práce je zachycení percepčních a výslovnostních problémů českých studentů korejštiny v segmentální rovině. Zvládnutí zvukového plánu cílového jazyka jak z hlediska percepce, tak produkce je jedním ze základních předpokladů bezproblémové komunikace. Proto je od počátku studia potřeba věnovat se tříbení fonematického sluchu a vytváření artikulační báze pro správnou výslovnost v cílovém jazyce. A protože mateřský jazyk je jedním z faktorů, který ovlivňuje akvizici cizího jazyka ve všech oblastech, tedy i ve fonetice, může vést identifikace výslovnostních problémů studentů s konkrétním mateřským jazykem k efektivnější výuce fonetiky. Úvodní teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První čtenáře seznamuje s fonetikou a jejím významem ve výuce jazyků, druhá se věnuje srovnání korejštiny a češtiny z foneticko-fonologického hlediska. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány a porovnány vokalické a konsonantické systémy, slabičná struktura a v obou jazycích probíhající fonologické procesy. Na základě komparace jsou anticipovány potenciální percepční a výslovnostní problémy. Experimentální část práce se opírá o výsledky srovnávacích kapitol teoretické části a také o mnohaletou pedagogickou praxi. Je v ní zformulováno osm hypotéz týkajících se výslovnosti českých... Keywords: korejština|čeština|mateřský jazyk|fonetika|fonematický sluch|artikulační báze|fonematický inventář|samohláska|souhláska|slabika|fonologický proces|percepce|produkce; Korean|Czech|mother tongue|phonetics|phonemic hearing|articulatory base|phonemic inventory|vowel|consonant|syllable|phonological process|perception|pronunciation Available in a digital repository NRGL
Percepční a výslovnostní problémy českých studentů korejštiny v segmentální rovině

The aim of this dissertation is to describe the perceptual and pronunciation problems of Czech learners of Korean at the segmental level. Mastering the sound plan of the target language both in terms ...

Horáková, Štěpánka; Bozděchová, Ivana; Ferklová, Blanka; Červinková Poesová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2024

Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu
Šulová, Veronika; Červený, Lukáš; Vokřál, Ivan
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Šulová Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. External supervisor: pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. Title of diploma thesis: Changes of internal organs after percutaneous exposure to sulfur mustard Sulfur mustard is a chemical warfare agent belonging to the group of blistering agents. The theoretical section of the thesis is mainly focused on the description of acute toxic effects, the mechanism of action, and deals with the current possibilities of poisoning therapy. The experimental section is focused on monitoring the effect of sulfur mustard poisoning in the liver, lung, and kidney of female C57BL/6J mice after the percutaneous administration. This work aimed to evaluate markers of oxidative stress and histopathological changes of the selected organs at 3, 5, and 7 days after the poisoning. Ferric reducing antioxidant power (FRAP) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) methods were used to determine markers of oxidative stress. Histopathological changes were evaluated microscopically using the hematoxylin-eosin staining method. The airness of the lung parenchyma was also assessed by computer image analysis. First, the LD50 of sulfur mustard was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Šulová Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Externí školitel: pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D. Název diplomové práce: Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu Sirný yperit je bojová chemická látka spadající do skupiny zpuchýřujících otravných látek. Značná část teorie je zaměřená především na popis akutních toxických účinků a mechanismu působení a zabývá se také současnými možnostmi terapie otrav. Experimentální část je zaměřena na sledování vlivu perkutánní otravy sirným yperitem na tkáně jater, plic a ledvin u myších samic kmene C57BL/6J. Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení markerů oxidačního stresu a vyhodnocení vzniklých histopatologických změn ve vybraných vnitřních orgánech v intervalu tří, pěti a sedmi dnů. Ke stanovení markerů oxidačního stresu byly použity metody FRAP (ferric reducing antioxidant power) a TBARS (thiobarbituric acid reactive substances). Histopatologické změny byly vyhodnoceny mikroskopicky za použití metody barvení hematoxylin-eozinem. U plic byla hodnocena i vzdušnost plicního parenchymu pomocí počítačové analýzy obrazu. Nejdříve došlo k experimentálnímu stanovení LD50 (109,2 mg/kg). Poté byly v odebraných orgánech... Keywords: sirný yperit; kožní cesta intoxikace; myši kmene C57Bl; 6; játra; plíce; mustard gas; percutaneous intoxication; C57Bl; 6 mice; liver; lung Available in a digital repository NRGL
Orgánové změny po perkutánní expozici sirnému yperitu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Šulová Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. External supervisor: pplk. doc. ...

Šulová, Veronika; Červený, Lukáš; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení příjmu vitamínů u kojících žen
Burešová, Nicole; Kovařík, Miroslav; Kudláčková, Zděnka
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Biological and Medical Sciences Tutor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Student: Nicole Burešová Title of thesis: Assessment of vitamin intake in lactating women Background: This theses focus to evaluate vitamins intake of lactating women. A sufficient vitamins intake is very important for both mothers and their infants. The aim of this theses was an assessment of lactating women vitamins intake without and including vitamins supplementation. It was determined whether the intake of individual vitamins changed with the duration of lactation, and then the average intake values were compared with the recommended daily allowances (RDA). Finally, the proportion of women who did not meet the RDA was evaluated. Methods: Data collection for this study took place in 2021-2022. There were eleven lactating women between years of age 29 and 40 involved. These women underwent medical examinations at laboratory four times after the delivery - during L1 lactation period (3-4 weeks after the delivery), L2 period (3 months after the delivery), L3 period (6 months after the delivery) and finally L4 period (9 months after the delivery). During the L1 and L2 periods the questionnaires were submitted by 9 women, during L3 period by 10 women and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Biologických a lékařských věd Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Student: Nicole Burešová Název diplomové práce: Hodnocení příjmu vitaminů u kojících žen Teoretický úvod a cíl práce: Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení příjmu vitaminů u kojících žen. Příjem dostatečného množství vitaminů kojícími ženami je velice důležitý, jak pro matky samotné, tak i pro jejich kojence. Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení příjmu vitamínů během laktace u žen bez i se suplementací vitaminy. Zjišťovalo se, zda se příjem jednotlivých vitaminů mění s dobou laktace, a následně se průměrné hodnoty příjmu porovnávaly s doporučenými denními dávkami (DDD). Nakonec byl vyhodnocen podíl žen, které nesplňovaly DDD. Metodika: Sběr dat pro studii probíhal v letech 2021-2022. Studie se zúčastnilo 11 kojících žen ve věkové kategorii od 29 let do 40 let. Tyto ženy byly po porodu čtyřikrát vyšetřené na ambulanci, a to v obdobích laktace L1 (3-4 týdny po porodu), L2 (3 měsíce po porodu), L3 (6 měsíců po porodu) a L4 (9 měsíců po porodu). V období L1 a L2 odevzdalo vyplněný dotazník 9 žen, 10 žen v období L3 a 9 žen v období L4. Při každém vyšetření se vyhodnocoval příjem vitaminů kojícími ženami ze stravy v předchozích 7 dnech. Do celkového... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení příjmu vitamínů u kojících žen

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Biological and Medical Sciences Tutor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Student: Nicole Burešová Title of thesis: Assessment of ...

Burešová, Nicole; Kovařík, Miroslav; Kudláčková, Zděnka
Univerzita Karlova, 2024

Sebepojetí současných českých sportovních novinářů
Chladová, Marta; Němcová Tejkalová, Alice; Waic, Marek; Waschková Císařová, Lenka
2024 - Czech
The profession of sports journalists, according to the literature, is in various ways outside the standards of journalistic practice. The content, form and importance of their work is often questioned. Sports editorial offices tend to work according to rules that are not typical of the rest of the media; they operate in a 'world of their own'. This dissertation reveals how sports journalists themselves perceive their profession. The qualitative research, based on in-depth interviews with former and active sports journalists from different types of media, describes their work in general terms and highlights the unique features of the profession that might enlighten their position in the journalistic hierarchy and identify any specifics that the journalists themselves perceive as relevant. The grounded theory method has been used for the analysis, through which the thesis defines the central and other major themes that resonate in and out of academia and co-create the image of sports journalists. The main aim of the research is to answer the question what the professional self-concept of Czech sports journalists is. The dissertation is a summary of findings concerning the everyday life of Czech sports journalists, with an emphasis on the characteristics of the key specifics of their profession and... Profese sportovních novinářů se podle odborné literatury v různých směrech vymyká standardům žurnalistické praxe. Obsah, forma a důležitost jejich práce bývá zpochybňována. Sportovní redakce často pracují podle pravidel, jež nejsou typická pro zbytek daného média, fungují ve "vlastním světě". Disertační práce ukazuje, jak svou profesi vnímají sami sportovní novináři a novinářky. Kvalitativní výzkum založený na hloubkových rozhovorech s bývalými i aktivními sportovními novináři z různých typů médií obecně popisuje jejich práci a akcentuje výjimečné rysy profese, jež by mohly objasnit jejich postavení v žurnalistické hierarchii a odhalit případná specifika, která sami žurnalisté vnímají jako relevantní. Pro analýzu byla využita metoda zakotvené teorie, jejímž prostřednictvím se v práci definuje ústřední i další hlavní témata, která rezonují na akademické půdě i mimo ni a spoluutvářejí obraz sportovních novinářů. Cílem výzkumu je především odpovědět na otázku, jaké je profesní sebepojetí českých sportovních novinářů. Disertační práce je souhrnem zjištění, která se týkají každodenního života českých sportovních novinářů, s důrazem kladeným na charakteristiku klíčových specifik jejich profese a pracovního prostředí. Klíčová slova sportovní novináři, sportovní novinářky, sportovní žurnalistika, zakotvená... Keywords: sportovní novináři; sportovní novinářky; sportovní žurnalistika; zakotvená teorie; Sports journalists; Sports female journalists; Sports journalism; Grounded theory Available in a digital repository NRGL
Sebepojetí současných českých sportovních novinářů

The profession of sports journalists, according to the literature, is in various ways outside the standards of journalistic practice. The content, form and importance of their work is often ...

Chladová, Marta; Němcová Tejkalová, Alice; Waic, Marek; Waschková Císařová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)
Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
2024 - Czech
This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and terminological point of view and try to describe its specifics. I then explain its birth and the production of newsreel films on our country's territory, from its beginnings before the First World War until the fall of the communist regime in Czechoslovakia and the establishment of democracy, which ended the continuous, state- subsidized and controlled production of regularly published weeklies. In the second, practical part, I use the method of qualitative content analysis to examine the form and thematic framework of the weekly newsreels produced in 1989, when a new concept of film reporting focused on the so-called magazines began to take effect, and in 1990, the year Czechoslovakia entered the democratic process. My aim is to find out what was the role of weekly newsreels as a means of socialist propaganda and a channel of social criticism in the first, revolutionary year and how they changed in the second, democratic year. Although they were no longer bound by ideology, the end of the state film monopoly brought an end to their financial support and power protection, which led to an early end of their... Tato diplomová práce se zabývá koncem filmového zpravodajství v Československu, které bylo realizováno v podobě filmových týdeníků až do roku 1990. V první části definuji filmové zpravodajství z teoretického a terminologického hlediska a snažím se postihnout jeho specifika. Následně popisuji jeho zrod a výrobu zpravodajských filmů na našem území, od jejích počátků před první světovou válkou až do pádu komunistického režimu v Československu a nastolení demokracie, s nímž skončila kontinuální, státem dotovaná a řízená tvorba pravidelně vydávaných týdeníků. Ve druhé, praktické části metodou kvalitativní obsahové analýzy zkoumám podobu a tematický rámec týdeníků natočených v roce 1989, kdy začala platit nová koncepce filmového zpravodajství zaměřená na takzvané magazíny, a v roce 1990, do něhož Československo vstupovalo jako demokratická země. Mým cílem je zjistit, jaká byla role týdeníků coby prostředku socialistické propagandy a zároveň i kanálu společenské kritiky v prvním, revolučním roce a jak se změnily v roce druhém, svobodném. Tehdy je sice přestala svazovat ideologická rovina, ale se zánikem státního filmového monopolu skončila jejich finanční podpora i mocenská ochrana, což vedlo k brzkému ukončení jejich výroby. Keywords: zpravodajský film; filmové týdeníky; Československo; propaganda; normalizace; sametová revoluce; kvalitativní obsahová analýza; film news; newsreels; Czechoslovakia; propaganda; normalization period; Velvet Revolution; qualitative content analysis Available in a digital repository NRGL
Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)

This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and ...

Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Leninská otevřená informovanost a její realizace v Československém rozhlasu (1987-1989)
Vlček, Tomáš; Štoll, Martin; Knapík, Jiří
2024 - Czech
The conceptual framework of reconstruction of the economic mechanism and its application in the Czechoslovak Radio (1987 - 1989) Abstract The task of mass media during the period 1986 - 1989 was to help the implementation of přestavba (reconstruction of the economic mechanism) so that people correctly understood its goals, accepted them as their own, and actively participated in their fulfillment. Therefore, in October 1987, the top management of KSČ approved a binding directive regulating the activities of the mass media under the title Lenin's principle of open information to the public through the press, radio and television, regulating the activities of the mass media. The author of the work examined the available archival documents using the method of qualitative analysis, he used oral history procedures in interviews with the then workers of the Czechoslovak radio. Using the examples of each of the 12 measures contained in this directive, he found out how the radio management implemented it and then compared the obtained results with the memories of the radio employees interviewed. All this in order to find out the form of přestavba in one of the central mass media. Despite the wording of the official materials, containing parts of proclamatory texts and period rhetoric, which the author purposefully... Ideový rámec přestavby a jeho aplikace v Československém rozhlase (1987 - 1989) Abstrakt Úkolem čs. sdělovacích prostředků v období 1986 - 1989 bylo napomáhat realizaci přestavby tak, aby lidé správně chápali její cíle, přijali je za své, a aktivně se podíleli na jejich plnění. V říjnu 1987 proto předsednictvo ÚV KSČ schválilo pod názvem Leninská zásada otevřené informovanosti veřejnosti tiskem, rozhlasem a televizí závaznou směrnici, upravující činnost hromadných sdělovacích prostředků. Autor práce metodou kvalitativní analýzy zkoumal dostupné archivní dokumenty, postupy orální historie využil v rozhovorech s tehdejšími pracovníky Čs. rozhlasu. Na příkladech každého z 12 ti okruhů opatření, které tato směrnice obsahovala, zjišťoval, jak ji vedení rozhlasu realizovalo a získané výsledky následně konfrontoval se vzpomínkami oslovených pracovníků rozhlasu. To vše s cílem zjistit podobu přestavby v jednom z ústředních masových sdělovacích prostředků. Přes vyznění oficiálních materiálů, obsahujících části proklamativních textů a dobovou rétoriku, kterou autor cíleně přenesl i do textu práce, aby zachoval způsob tehdejšího uvažování stranických funkcionářů, došel na konci práce k závěru, dle kterého reálná přestavba v Čs. rozhlase do Listopadu 1989 neprobíhala, především z důvodu personální stagnace na vedoucích... Available in a digital repository NRGL
Leninská otevřená informovanost a její realizace v Československém rozhlasu (1987-1989)

The conceptual framework of reconstruction of the economic mechanism and its application in the Czechoslovak Radio (1987 - 1989) Abstract The task of mass media during the period 1986 - 1989 was to ...

Vlček, Tomáš; Štoll, Martin; Knapík, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Drogová závislost a perinatální stres
Kroupová, Anna; Šlamberová, Romana; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš
2024 - Czech
Introduction: Methamphetamine (MA) belongs to the psychostimulants with a central stimulating and anorectic effect. It has been found that MA is the most frequently abused drug of drug-addicted pregnant women. Drug abuse of mother can cause worsening maternal behavior and delayed offspring development. Prenatal application of MA can also lead to long- term changes in behavior, cognition and social interaction. It was also shown that maternal injections induce long-lasting effects on stress responsiveness in adult progeny. Stress and drug addiction are therefore closely connected. In children, perinatal stress is associated with cognitive, behavioral, physical and emotional problems as well as with autism. In adults, it is linked to depression and schizophrenia. In animals, perinatal stress reduces social play and social behavior, increases anxiety and impairs cognitive functions. Aim: The aim of this thesis was to determine the effect of perinatal factors such as prenatal MA/stress and/or early postnatal stress on sensorimotor development of pups and their mothers' behavior during lactation period, social behavior and oxytocin levels in juvenile age and subsequently on cognitive functions and behavior of exposed offspring in adulthood. For all behavioral tests of offspring, we monitor the possible... Úvod: Metamfetamin (MA) patří do skupiny psychostimulancií s centrálním stimulačním a anorektickým účinkem. Bylo zjištěno, že právě MA je nejčastěji zneužívanou drogou závislých těhotných žen. Zneužívání MA u matky může zapříčinit zhoršené mateřské chování a opožděný vývoj potomků. Prenatální aplikace MA může vést i k dlouhodobým změnám v chování, kognici a sociální interakci. Drogy podávané matce mají také dlouhodobý vliv na stresovou odpověď potomků. Stres a drogová závislost jsou tedy úzce spojeny. U dětí je perinatální stres spojen se změnami v učení a paměti, v chování, s fyzickými a emocionální problémy či autismem. U dospělých pak s depresí a vznikem schizofrenie. U zvířat snižuje perinatální stres sociální hru a sociální chování, zvyšuje úzkost a zhoršuje kognitivní funkce. Cíl: Cílem této disertační práce bylo zjistit vliv perinatálních faktorů, jako jsou prenatální MA/stres a/nebo časně postnatální stres, na senzomotorický vývoj mláďat, chování jejich matek v období laktace, sociální chování a hladinu oxytocinu v juvenilním období mláďat a následně na kognitivní funkce a chování exponovaných potomků v dospělosti. U potomků jsme dále sledovali možnou senzitizaci téže drogy (MA) v pozdějším období. Metodika: Samice potkanů kmene Wistar byly rozděleny do tří skupin, kterým bylo denně po... Available in a digital repository NRGL
Drogová závislost a perinatální stres

Introduction: Methamphetamine (MA) belongs to the psychostimulants with a central stimulating and anorectic effect. It has been found that MA is the most frequently abused drug of drug-addicted ...

Kroupová, Anna; Šlamberová, Romana; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases