Number of found documents: 57
Published from to

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění
Křesadlová, Lenka; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
2015 - Czech
Keywords: management plán; zahradní umění; památky; památková péče; metodiky Available in a digital repository NRGL
Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění

Křesadlová, Lenka; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
Národní památkový ústav, 2015

Metodika dokumentace městských domů
Rykl, Michael
2015 - Czech
Metodika je určena pro dokumentátory a pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají ochranou kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea zaměřená na dějiny měst, urbanismu, regionální dějiny), úřady , do jejichž kompetencí náleží problematika ochrany kulturních památek, zpracovatelům stavebně historických průzkumů, zpracovatelům operativních průzkumů a dokumentace, pracovištém, zaměšřeným archeologicky s podílem práce dokumentační a stavebně historické, pedagogy a studenty vysokých škol, vlastníky objektů, stavební úřady. Keywords: dokumentace; kulturní tradice; památkové objekty; města; architektura Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace městských domů

Metodika je určena pro dokumentátory a pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají ochranou kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea zaměřená na dějiny měst, ...

Rykl, Michael
Národní památkový ústav, 2015

Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami
Kuča, Karel; Kučová, Věra
2015 - Czech
Keywords: urbanismus; územní plánování; klasifikační analýza; identifikační popis; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami

Kuča, Karel; Kučová, Věra
Národní památkový ústav, 2015

Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Pešta, Jan; Dunajová, Alena; Foud, Karel; Kolka, Miroslav; Minář, Ivan; Šnejd, Daniel; Vařeková, Zuzana; Veselá, Hana
2014 - Czech
Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při průzkumu a zpracování informací o větším množství památek lidové architektury na širším území, ať již jde o kraje, okresy, jinak vymezené regiony či jednotlivá sídla. Metodika by měla vést ke sjednocení standardizovaného výstupu, kompatibilního s jinými Keywords: plošný průzkum; stavebněhistorický průzkum; pasportizace; lidová architektura; vesnice; památková péče Fulltext is available at external website.
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel

Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při ...

Pešta, Jan; Dunajová, Alena; Foud, Karel; Kolka, Miroslav; Minář, Ivan; Šnejd, Daniel; Vařeková, Zuzana; Veselá, Hana
Národní památkový ústav, 2014

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách
Kubů, Naďa
2014 - Czech
Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují hlavnímu tématu metodiky, a to potřebám kvalita- tivního zabezpečení průvodcovské činnosti. Je zde vysvětlena problematika tvor- by a interpretace průvodcovských textů, přípravy průvodců na průvodcovskou čin- nost a s ní spojené povinnosti či potřeby. Samostatně je popsaná obecně vedená organizace prohlídky památkového objektu průvodcem. V základních bodech je naznačen přístup průvodce k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a ori- entace. Závěr přináší soupis použité a doporučené literatury pro ty, kteří se chtějí o průvodcovské činnosti a jejích specifikách dozvědět více. Keywords: průvodcovská činnost; památková péče; hrady; zámky; cestovní ruch; památkové objekty Fulltext is available at external website.
Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují ...

Kubů, Naďa
Národní památkový ústav, 2014

Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek
Hájková, Zuzana; Hájek, Pavel
2014 - Czech
Metodika zpracování fondů a sbírek se zabývá specifiky jednotlivých typů dokumentů a sbírek a definuje postupy jejich odborného zpracování formou intepretace mezinárodních knihovnických pravidel AACR2 založených na principu využití mezinárodního výměnného formátu MARC21, případně navrhuje formy odborného zpracování nástroji užívanými mimo knihovnickou sféru. Metodika je založena na definici a způsobu vyplňování příslušných polí, podpolí a indikátorů MARC21, kterými se „speciální dokumenty“ odlišují od způsobu zpracování standardní „tištěné knihy“. Keywords: 16. století; knihovní fondy; identifikační popis; rukopisy; staré tisky Available in a digital repository NRGL
Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek

Metodika zpracování fondů a sbírek se zabývá specifiky jednotlivých typů dokumentů a sbírek a definuje postupy jejich odborného zpracování formou intepretace mezinárodních knihovnických pravidel ...

Hájková, Zuzana; Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2014

Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče
Bezděk, Ladislav; Frouz, Martin
2014 - Czech
Keywords: fotodokumentace; obrazový formát; ohnisková vzdálenost; světlocitlivý čip; správa barev; archivace; digitalizace; památková péče; fotografie Fulltext is available at external website.
Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče

Bezděk, Ladislav; Frouz, Martin
Národní památkový ústav, 2014

Metodika tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky
Hájková, Zuzana; Mašek, Petr; Hájek, Pavel
2014 - Czech
Keywords: staré tisky; katalogizace; bibliografický popis; zámecké knihovny; historické knihovní fondy; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Hájková, Zuzana; Mašek, Petr; Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2014

Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků
Václavík, František V.
2014 - Czech
Potřeba metodicky ukotvit průzkum, dokumentaci a inventarizaci architektonických prvků (dále jen PDI) vyplynula z každodenní praxe stavebněhistorických průzkumů (SHP) a operativních průzkumů a dokumentace (OPD). Architektonické prvky představují velmi důležitou součást komplexního výzkumu historických staveb a stavební kultury obecně. Metodika poskytuje standard této činnosti, který zároveň umožní diskusi a výměnu informací v rámci oboru i při mezioborové spolupráci. Chce být návodem průzkumné a dokumentační činnosti, prospěšným zejména začínajícím pracovníkům v oblasti péče o kulturní dědictví. Jedním z hlavních cílů metodiky je ukázat cesty k maximálnímu informačnímu vytěžení nálezové situace, velmi často ohrožené dynamickými změnami při stavební a další činnosti. Keywords: architektura; dokumentace; průzkumy; architektonické slohy; památková péče Fulltext is available at external website.
Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků

Potřeba metodicky ukotvit průzkum, dokumentaci a inventarizaci architektonických prvků (dále jen PDI) vyplynula z každodenní praxe stavebněhistorických průzkumů (SHP) a operativních průzkumů a ...

Václavík, František V.
Národní památkový ústav, 2014

Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce
Bezděk, Ladislav; Dřevíkovská, Jitka; Chudárek, Zdeněk; Klimtová, Zdenka; Štulc, Josef
2014 - Czech
Zpracovaná metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost a odtud povědomí o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní předpoklad pro zlepšení jejich inventarizace, péče i prezentace. Text je rozdělen na 7 kapitol. Jejich autoři podávají přehled o historické i současné funkci koberců v dějinách evropské obytné kultury, popis jejich výroby, materiálů a barev a následně specifikaci charakteru jednotlivých významných výrobních oblastí. V dalších kapitolách pak uvádějí pravidla průzkumu, evidence a klasifikace koberců, profesionální principy jejich fotografické dokumentace a především dnes tolik potřebné rady a pokyny k průběžné kontrole jejich stavu a preventivní péči o ně. Závěrečná kapitola posléze přináší rámcová pravidla pro presentaci orientálních koberců v zámeckých instalacích. Vzhledem ke specifičnosti a obecně nedostatečným znalostem předmětu metodiky jsme se rozhodli připojit pro čtenáře kromě výběrové bibliografie i výkladový slovník nejčastěji užívaných odborných pojmů. Keywords: orientální koberce; expozice; koberce; dokumentace; restaurování Fulltext is available at external website.
Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

Zpracovaná metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost a odtud povědomí o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní ...

Bezděk, Ladislav; Dřevíkovská, Jitka; Chudárek, Zdeněk; Klimtová, Zdenka; Štulc, Josef
Národní památkový ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases