Number of found documents: 3759
Published from to

Česká veřejnost o samozásobitelství a zahradničení – červen/červenec 2023
Kyselá, Monika
2023 - Czech
Velká část pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost realizovaného v červnu a v červenci 2023 byla věnována tématu samozásobitelství a zahrádkaření. Šlo o otázky, jejichž zařazení je součástí aktivit Sociologického ústavu AV ČR v rámci Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.\n\nKonkrétně jsme zjišťovali, zda se lidé věnují různým činnostem souvisejícím se samozásobitelstvím, zda se věnují produkci vlastních potravin (ovoce, zelenina, vejce, maso, apod.) a pokud ano, tak kde a proč, zda lidé, kteří ve své domácnosti něco pěstují či vyrábějí, tak tyto produkty někomu darují nebo s někým vyměňují, případně s kolika lidmi. Zajímal nás i pohled z druhé strany, tedy zda sami lidé od někoho dostávají doma vyrobené či vypěstované potraviny. V neposlední řadě jsme se zaměřili i na způsob nakládání s bioodpadem a porovnání současného zásobování potravinami s dobou před deseti lety.\n\nNecelá polovina (47 %) lidí si pěstuje vlastní potraviny na zahrádce, 7 % v bytě nebo na balkóně.\nMezi nejdůležitější důvody, proč lidé produkují vlastní potraviny, patří získání zdravých potravin (25 %), čerstvých potravin (24 %), úspora peněz (19 %) a že je to koníček (15 %).\n\n\nVíce než dvě třetiny (69 %) lidí nějakou část z toho, co ve své domácnosti vypěstují nebo vyrobí, někomu darují nebo s někým vymění.\nLidé nejčastěji dostávají domácí potraviny od členů blízké rodiny (55 %) a od přátel (50 %).\n\n\nNejčastějším způsobem nakládání s bioodpadem je využívání hnědých popelnic (57 %), téměř polovina lidí kompostuje bioodpad na zahradě (47 %). Přibližně čtvrtina lidí, kteří bioodpad ve své domácnosti třídí, jej odevzdává ve sběrném dvoře (26 %) nebo vytříděný bioodpad dále využívá pro zvířata (25 %). Méně než pětina využívá velkoobjemové kontejnery (18 %)nebo jej daruje k využití někomu jinému (17 %). Velmi okrajové je využití vermikompostérů (5 %) a komunitních zahrad (1 %).\n\n\nPolovina (49 %) lidí v sezóně pravidelně, tj. alespoň jednou měsíčně, pracuje na zahradě nebo zahrádce, třetina (33 %) chodí sbírat houby, lesní plody nebo byliny a 12 % se věnuje chovu domácích užitkových zvířat.\n\n\nVíce než dvě pětiny (41 %) respondentů se domnívají, že zásobování jejich domácnosti potravinami se v současnosti a v době před deseti lety nezměnilo. A significant part of the regular CVVM Our Society survey conducted in June and July 2023 was dedicated to the topic of homesteading and gardening.\n\nThese topics are part of the activities of the Institute of Sociology of the CAS within the framework of the AV21 Food for the Future Strategy.\n\nSpecifically, we investigated whether people engage in various activities related to subsistence farming, whether they produce their own food (fruits, vegetables, eggs, meat, etc.) and if so, where and why, whether people who grow or produce something in their households give these products to someone or exchange them with someone, or with how many people.\n\nWe were also interested in the other side of the story, i.e. whether people themselves receive home-grown or home-produced food from someone.\n\nLast but not least, we also looked at how bio-waste is managed and how the current food supply compares to ten years ago.\n\nAbout half (47%) of people grow their own food in their garden, 7% in their flat or on their balcony.\n\n\nThe most important reasons why people produce their own food are obtaining healthy food (25%), fresh food (24%), saving money (19%) and that it's a hobby (15%).\n\n\nMore than two thirds (69%) of people give or trade some of what they grow or produce in their household to someone.\nPeople are most likely to receive home-grown food from close family members (55%) and friends (50%).\n\n\nThe most common way of managing bio-waste is to use brown bins (57%), and almost half of people compost bio-waste in the garden (47%). Around a quarter of people who sort bio-waste in their household take it to a collection yard (26%) or give the sorted bio-waste to animals (25%). Less than a fifth use bulk containers (18%) or donate it to someone else (17%). The use of vermicomposters (5%) and community gardens (1%) is very marginal.\n\n\nHalf (49%) of people work in their garden on a regular basis, i.e. at least once a month during the season, a third (33%) go foraging for mushrooms, berries or herbs, and 12% keep domestic animals.\n\n\nMore than two-fifths (41%) of respondents believe that their household food supply has not changed between now and ten years ago. Keywords: public opinion; homesteading; gardening; farming; bio-waste; own food; healthy food; fresh food; saving money; hobby Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o samozásobitelství a zahradničení – červen/červenec 2023

Velká část pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost realizovaného v červnu a v červenci 2023 byla věnována tématu samozásobitelství a zahrádkaření. Šlo o otázky, jejichž zařazení je součástí aktivit ...

Kyselá, Monika
Sociologický ústav, 2023

Daně z pohledu veřejného mínění – červen/červenec 2023
Tuček, Milan
2023 - Czech
Letní šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Zároveň zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy.\n\nČeská veřejnost se spíše kloní k názoru, že daně lidí s vysokými příjmy u nás jsou nízké, u lidí s průměrnými příjmy jsou daně vnímány nejčastěji jako přiměřené a v případě lidí s nízkými příjmy převládá názor, že jejich daně jsou vysoké.\n\nNecelé tři pětiny (59 %) Čechů se vyslovují pro progresivní zdanění příjmů, respektive pro to, aby lidé s vyššími příjmy odváděli na daních vyšší procento ze svých příjmů než lidé s nižšími příjmy.\n\nNázory jak na progresivní zdanění, tak na hodnocení daní v souvislosti s výší příjmu jsou v posledních 10 letech poměrně stálé.\n\nZa pro sebe srozumitelný pokládají daňový systém dvě pětiny (38 %) české veřejnosti. Zde oproti minulému šetření z roku 2019 došlo k výraznému nárůstu o 12 procentních bodů. According to summer 2023 survey of the Public Opinion Research Centre 18% of citizens regard taxation on high-income earners as high, 29% say it is adequate and 43% think it is low.\n\nTaxation on average-income earners is considered to be high by 39% of respondents, adequate by 51% and low by 2% of citizens.\n\nTaxation on low-income earners was supposed to be high by 59%, adequate by 31% and low by 2%.\n\n59% of respondents think that tax rate should be higher for high-income earners than for low-income earners. Keywords: public opinion; tax; taxation; tax rate; income Fulltext is available at external website.
Daně z pohledu veřejného mínění – červen/červenec 2023

Letní šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Zároveň zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2023

Hodnocení působení Petra Pavla v prezidentském úřadě – červen/červenec 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření realizovaném v červnu a v červenci 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Petra Pavla v prezidentském úřadě podle šesti vybraných kritérií.\n\nU prezidenta České republiky Petra Pavla ve všech zkoumaných oblastech převažovalo pozitivní hodnocení nad kritickým.\n\nRelativně nejpříznivěji česká veřejnost hodnotila, jak dbá o vážnost a důstojnost úřadu (78 %) a jak reprezentuje ČR v zahraničí (76 %).\n\nNejvíce kritičtí byli čeští občané k tomu, jak nový prezident ovlivňuje vnitropolitický život (30 %) a jak je v kontaktu a občany a zná jejich problémy (29 %).\n\nV porovnání s předchozími prezidenty vyznívá hodnocení dosavadního působení Petra Pavla poměrně příznivě, když lepší hodnocení u jednotlivých položek se u kteréhokoli z jeho předchůdců objevovalo jen zřídka. In its regular survey in June and July 2023 the Public Opinion Research Centre focused on questions concerning the Petr Pavel's presidency.\n\nIn all areas examined, positive evaluations prevailed over critical ones.\n\nRelatively most favorably, the Czech public rated how the president takes care of the seriousness and dignity of his office (78%) and how he represents the Czech Republic abroad (76%).\n\nCzech citizens were the most critical of how the president influences the internal politics (30%) and how he is in contact with citizens and knows their problems (29%).\n\nCompared to his predecessors Václav Havel, Václav Klaus and Miloš Zeman the current assessment of president Petr Pavel is relatively good, as a better evaluation of any of examined aspects of presidential performance was just rarely seen. Keywords: public opinion; president; Petr Pavel; presidents office; evaluation; representing; comparison; Havel; Klaus; Zeman Fulltext is available at external website.
Hodnocení působení Petra Pavla v prezidentském úřadě – červen/červenec 2023

V šetření realizovaném v červnu a v červenci 2023 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Petra Pavla v prezidentském úřadě podle šesti vybraných ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben/květen 2023
Červenka, Jan
2023 - Czech
V šetření realizovaném v dubnu a květnu 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v tomto roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností.\n\n13 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 58 % ji vnímá jako špatnou a 29 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.\n\nOproti poslednímu šetření z února a března se hodnocení ekonomické situace mírně zhoršilo.\n\n15 % české veřejnosti očekává zlepšení ekonomické situace v ČR, 32 % předpokládá setrvalý stav a 51 % počítá se zhoršením.\n\nTéměř třípětinová většina (59 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 32 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 9 % ji vnímá jako špatnou. According to the Spring 2023 survey of CVVM, 13% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 29% view it as neither good nor bad, and 58% consider it to be bad.\n\n15% of citizens think that the economic situation will improve in this year, 32% expect no change, and 51% await worsening of economic situation.\n\n59% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 9% consider it to be bad, and 32% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: public opinion; Economic Situation; Living Standard; Households Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben/květen 2023

V šetření realizovaném v dubnu a květnu 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v tomto roce ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2023

Ochlazení českého trhu práce se zatím nekoná: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2023 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’23 mírně poklesla. Česká míra nezaměstnanosti tak zůstává nejnižší v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se v posledním roce znatelně zvýšily a zůstávají stabilní. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Předpokládané ochlazení trhu práce z důvodu horšího hospodářské vývoje se zatím nekoná. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment have almost subsided. Excluding annual seasonal effects, the registered unemployment rate fell slightly in April '23. The Czech unemployment rate thus remains the lowest in the EU27. The gender gap in the unemployment rate has increased markedly over the past year and remains stable. Occupational, educational and age differences persist. The predicted cooling of the labour market due to the economic downturn has not yet materialised. Keywords: labor market; unemployment Fulltext is available at external website.
Ochlazení českého trhu práce se zatím nekoná: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’23 mírně poklesla. Česká míra ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2023

Nezaměstnanost mírně roste, zejména u žen: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2023 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v srpnu ’23 mírně vzrostla. Česká míra nezaměstnanosti přesto zůstává jednou z nejnižších v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se se v posledních měsících prohlubují díky rychlejšímu růstu nezaměstnanosti u žen. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Přes horší situaci hospodářského vývoje však nezaměstnanost zůstává na nízké úrovni. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment have almost subsided. Excluding annual seasonal effects, the registered unemployment rate rose slightly in August '23. Nevertheless, the Czech unemployment rate remains one of the lowest in the EU27. The gender gap in the unemployment rate has widened in recent months due to faster unemployment growth among women. Occupational, educational and age differences persist. However, despite the worsening economic situation, unemployment remains low. Keywords: labor market; unemployment Fulltext is available at external website.
Nezaměstnanost mírně roste, zejména u žen: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v srpnu ’23 mírně vzrostla. Česká míra ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2023

Je rostoucí vzdělanost žen překážkou partnerských vztahů a rodičovství?
Bičáková, Alena
2023 - Czech
Přestože velké množství lidí stále nachází partnery především během studií, není jasné, zda změny v genderovém zastoupení přes úrovně či obory vzdělání budou mít v budoucnu pro formování partnerství a rodin stále stejnou váhu. Definice sociálních kruhů, ve kterých se člověk pohybuje, se výrazným způsobem díky novým technologiím mění. Je tedy pravděpodobné, že se bude měnit i způsob, jakým budou lidé nejčastěji nacházetsvé partnery. Keywords: women; education; family relationships Fulltext is available at external website.
Je rostoucí vzdělanost žen překážkou partnerských vztahů a rodičovství?

Přestože velké množství lidí stále nachází partnery především během studií, není jasné, zda změny v genderovém zastoupení přes úrovně či obory vzdělání budou mít v budoucnu pro formování partnerství a ...

Bičáková, Alena
Národohospodářský ústav, 2023

Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR
Orcígr, V.; Kodenko Kubala, Petr; Malý Blažek, J.; Hoření Samec, Tomáš; Kubcová, J.; Káňová, M.; Tichý, D.; Kohout, M.; Vinklárková, A.; Houser, L.; Suchánek, R.; Petrus, E.; Galčanová, L.
2023 - Czech
Výzkumná zpráva přináší shrnutí tříletého výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení v ČR. V první části představujeme konceptualizaci participativního bydlení vycházejí z analýzy zahraniční situace, historického kontextu a institucionálního zázemí v Česku. V druhé části přinášíme výsledky terénního výzkumu – analýzy dat z výzkumných workshopů v partnerských městech a také z explorativního dotazníku. Přinášíme zjištění ohledně preferencí obyvatel v otázkách participace, důvěry v realizaci projektů participativního bydlení, otázek financování, správy, překážek či výzev. V závěrečné části shrnujeme, jaké možnosti a limity participativního bydlení vyplývají ze spolupráce obyvatel s městy. The research report summarises three years of research of opportunities and limits of participatory housing in the Czech Republic, based on an analysis of the situation abroad, the historical context and the institutional background in the Czech Republic. In the second part we present the results of field research - data analysis from research workshops in partner cities and from an exploratory questionnaire. We present findings on residents' preferences on participation issues, confidence in implementing participatory housing projects, funding issues, governance, barriers or challenges. In the final section, we summarise the opportunities and limitations for participatory housing arising from the cooperation between residents and cities. Keywords: participatory housing; collaborative housing Available at various institutes of the ASCR
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Výzkumná zpráva přináší shrnutí tříletého výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení v ČR. V první části představujeme konceptualizaci participativního bydlení vycházejí z analýzy ...

Orcígr, V.; Kodenko Kubala, Petr; Malý Blažek, J.; Hoření Samec, Tomáš; Kubcová, J.; Káňová, M.; Tichý, D.; Kohout, M.; Vinklárková, A.; Houser, L.; Suchánek, R.; Petrus, E.; Galčanová, L.
Sociologický ústav, 2023

Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu
Květová, Miroslava
2023 - Czech
Keywords: Jindřiška Wurmová; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Vladimír Krajina; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases