Number of found documents: 439
Published from to

Problematika modelování částicových kompozitů
Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
2010 - Czech
Práce je zaměřena zejména na možnosti mikro-mechanického modelování částicových kompozitů s polymerní matricí. Kompozit s přídavkem tuhých částic CaCO3 je modelován jako třífázové kontinuum. Na základě znalosti mechanických vlastností jednotlivých složek částicového kompozitu můžeme odhadnout globální mechanické charakteristiky. V příspěvku jsou porovnány jednotlivé možnosti modelování elementární buňky z hlediska rozdělení napětí v okolí částice i z hlediska globální mechanické odezvy kompozitu. Modelování tohoto typu může přispět k jednoduššímu odhadu vlastností polymerních kompozitů na základě znalosti velikosti, distribuce a materiálových vlastností jednotlivých komponent. The paper is focused on micro-mechanical modeling of particulate composites with polymer matrix. A composite with CaCO3 particles is modeled as three phase continuum in the work. The global effective mechanical properties of the composite are estimated on the base of knowledge of mechanical properties of individual constituents. Different size, distribution and material properties of the particles are taken into account. The paper can contribute to the better estimation of macro-mechanical properties of polymer matrix composites. Keywords: particle composite with polymer matrix; representative volume element; FE modeling; homogenization Available at various institutes of the ASCR
Problematika modelování částicových kompozitů

Práce je zaměřena zejména na možnosti mikro-mechanického modelování částicových kompozitů s polymerní matricí. Kompozit s přídavkem tuhých částic CaCO3 je modelován jako třífázové kontinuum. Na ...

Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2010

Příspěvek k lomovému chování PM ledeburických ocelí
Jurči, P.; Dlouhý, Ivo
2009 - Czech
Vzorky ledeburitické nástrojové oceli Vanadis 6 byly opracovány na rozdílnou hodnotu drsnosti a poté tepelně zpracovány standardními režimy. Vzorky byly testovány ve tříbodovém ohybu. Pevnost v ohybu klesala s rostoucí drsností povrchu. Aby se předešlo předčasným lomů a degradaci vlastností, je na základě výsledků doporučováno dokončování povrchového opracování do nejvyšší možné kvality. The samples made from the Vanadis 6 PM ledeburitic tool steel were surface machined to different quality and heat treated by standard regime of the processing. Three point bending tests were made on processed samples. It was found that the three point bending strength decreased with decreased surface quality. Based on the results it can be suggested that to prevent the cracking of tools in the practice it is essential to make a surface machining (grinding, lapping, polishing) to as high quality as possible. Keywords: tool steel; toughness; surface roughness Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek k lomovému chování PM ledeburických ocelí

Vzorky ledeburitické nástrojové oceli Vanadis 6 byly opracovány na rozdílnou hodnotu drsnosti a poté tepelně zpracovány standardními režimy. Vzorky byly testovány ve tříbodovém ohybu. Pevnost v ohybu ...

Jurči, P.; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2009

Únavové vlastnosti oceli Eurofer vyvíjené pro fúzní energetiku
Kuběna, Ivo; Kruml, Tomáš; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Seitl, Stanislav; Polák, Jaroslav
2009 - Czech
V této práci byly mereny únavové vlastnosti oceli Eurofer 97 za pokojové teploty. Byly urceny obvyklé únavové krivky životnosti (Coffin-Mansonova krivka a odvozená Wöhlerova krivka). Nejvetší pozornost byla venována merení kinetiky šírení únavových trhlin dvemi rozdílnými metodikami. Na válcových vzorcích s melkým vrubem byla zjištena místa iniciace únavových trhlin a merena rychlost rustu krátkých trhlin s délkou od cca 20 mikrometru do 2 mm. Na CT vzorcích pak byly sledovány trhliny o délce 15-30 mm. Bylo zjišteno, že obe sady dat spolu dobre korelují pri použití reprezentace J-integrálu a bylo možno urcit prahové hodnoty Jintegrálu i faktoru intenzity napetí a parametry Parisova zákona. In this study fatigue properties of Eurofer 97 steel in room temperatures were measured. Fatigue parameters of the cyclic stress - strain curve and fatigue life curves (Coffin-Manson curve and derived Wöhler curve) were evaluated. Major attention was given to the measurement of kinetics of fatigue crack growth by two different methods. The initiation sites of fatigue cracks and short crack growth were observed and measured on cylindrical specimens with shallow notch. These cracks had a length from 20 micrometers to 1 mm. Kinetics of growth of long cracks with the length 15-30 mm was measured on CT specimens. It was found that results obtained by the both methods are in a good agreement if the J-integral is used. It was possible to determine the threshold values of J-integral and stress intensity factor and to calculate the Paris law parameters. Keywords: fatigue life; Eurofer steel; short crack growth Available at various institutes of the ASCR
Únavové vlastnosti oceli Eurofer vyvíjené pro fúzní energetiku

V této práci byly mereny únavové vlastnosti oceli Eurofer 97 za pokojové teploty. Byly urceny obvyklé únavové krivky životnosti (Coffin-Mansonova krivka a odvozená Wöhlerova krivka). Nejvetší ...

Kuběna, Ivo; Kruml, Tomáš; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Seitl, Stanislav; Polák, Jaroslav
Ústav fyziky materiálů, 2009

Mikrostruktura a lokální mechanické vlastnosti modelových spojů s bezolovnatými nanoprášky
Buršík, Jiří; Sopoušek, J.; Buršíková, V.; Zálešák, J.
2009 - Czech
V této práci jsme studovali vliv snižování teploty tání stříbra ve formě nanoprášku, jako potenciální netoxické komponenty nových pájek. In this work, we studied the effect of lowering melting point of silver powder, as a potential low toxic constituent of novel solders. Keywords: nanoprášek Ag; SEM; instrumentovaný vtiskový test Available at various institutes of the ASCR
Mikrostruktura a lokální mechanické vlastnosti modelových spojů s bezolovnatými nanoprášky

V této práci jsme studovali vliv snižování teploty tání stříbra ve formě nanoprášku, jako potenciální netoxické komponenty nových pájek....

Buršík, Jiří; Sopoušek, J.; Buršíková, V.; Zálešák, J.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Vlastnosti oceli Eurofer´97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory
Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
2009 - Czech
Feriticko-martenzitické oceli vykazují omezené tečení a větší odolnost efektů vlivem helia a mohou být vyrobeny s nízko-aktivní kompozicí. Tyto vlastnosti z nich dělají refenční oceli pro vývoj plodivé obálky ve fúzních elektrárnách a také pro komponenty štěpných elektráren. Eurofer´97 je v současnosti charakterizován v laboratořích EU za účelem získání návrhových dat pro moduly obálky, které budou testovány v mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru (ITER). V tomto příspěvku jsou stručně představeny metalurgické (mikrostrukutní a mechanické) vlastnosti a tepelné zpracování pro popsané aplikace. Ferritic martensitic steel show limited swelling and susceptibility to helium effects and can be made from low activation composition. These properties made them the reference steel for the development of breeding blankets in fusion power plants and also for components of fission power plants. Eurofer´97 is presently being characterized in the EU in order to obtain design data for blanket modules to be tested in International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). In this contribution metallurgical (microstructural and mechanical) properties and thermal thermal treatment for such applications are briefly introduced. Keywords: Eurofer´97; metallurgical properties; ITER Available at various institutes of the ASCR
Vlastnosti oceli Eurofer´97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory

Feriticko-martenzitické oceli vykazují omezené tečení a větší odolnost efektů vlivem helia a mohou být vyrobeny s nízko-aktivní kompozicí. Tyto vlastnosti z nich dělají refenční oceli pro vývoj ...

Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2009

Modelování poškození a šíření trhliny
Kozák, Vladislav
2009 - Czech
V příspěvku byly na příkladech z vlastních výsledků rozebrány možnosti modelování šíření trhliny pomocí MKP. Damage and crack growth modelling using FEM have been presented on the base of own results. Keywords: composites; FEM modelling Available at various institutes of the ASCR
Modelování poškození a šíření trhliny

V příspěvku byly na příkladech z vlastních výsledků rozebrány možnosti modelování šíření trhliny pomocí MKP....

Kozák, Vladislav
Ústav fyziky materiálů, 2009

Vliv povrchového tvrzení na lomové chování ocelí
Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Hadraba, Hynek
2009 - Czech
Práce je zaměřena na fenomén spojený s lomem v povrchové vrstvě vytvořené třemi různými způsoby. Standardní cementování, nitridování a povrchové kalení byly aplikovány u šesti nízkolegovaných konstrukčních ocelí. Pro hodnocení lomového chování byla použita zkouška rázem v ohybu těles s U vrubem. Kzatěžování bylo využito instrumentované Charpyho kladivo. Výsledky byly sumarizovány a klasifikovány do několika skupin na základě chrakteru diagramu síla průhyb. Vše bylo doplněno fraktografickou analýzou. The paper is focused on the phenomena associated with fracture in surface layer produced by three different procedures. Standard cementing, nitriding and surface hardening were applied onto surfaces of six low alloy structural steels. For fracture behaviour evaluation Charpy type specimen with U notch were applied the surface of the notch radius was hardened too. The samples were loaded by means of an instrumented impact pendulum. The evaluation and classification of different fracture behaviour modes have been based on evaluation of load – flexure traces supported by fractographic analysis. Knowledge obtained were summarised into general schematics of failure modes. As the most detrimental for the fracture resistance the surface cementing was found. The surface hardening showed the minimal negative effect on crack initiation and relatively small fracture resistance decrease. Keywords: Heat treatment; Fracture behaviour; surface hardening Available at various institutes of the ASCR
Vliv povrchového tvrzení na lomové chování ocelí

Práce je zaměřena na fenomén spojený s lomem v povrchové vrstvě vytvořené třemi různými způsoby. Standardní cementování, nitridování a povrchové kalení byly aplikovány u šesti nízkolegovaných ...

Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Hadraba, Hynek
Ústav fyziky materiálů, 2009

Optimalizace přípravy mikrokompresních vzorků z tenkých vrstev pomocí fokusvaného iontového svazku
Kuběna, Ivo; Kruml, Tomáš
2009 - Czech
Tento článek popisuje novou metodou měření mechanických vlastností tenkých vrstev, která kombinuje kompresní test pomocí nanoindentoru a přípravu vzorků pomocí fokusovaných iontových svazků. Článek je především zaměřen na popis přípravy mikrokompresních vzorků. Experimenty byly prováděny na tenké vrstvě Al – 1,5 hm.% Cu. Připravené válcové pilířky měly průměr cca 1,3 mikrometrů a jejich výška je dána tloušťkou vrstvy (2 mikrometry). Byl nalezen optimalizovaný postup přípravy mikrokompresních vzorků jak z hlediska požadované geometrie, tak z hlediska časové náročnosti přípravy. Popsaný postup přípravy vede k reprodukovatelnému tvaru pilířků. Úspěšně provedené kompresní zkoušky potvrdily vhodnost takto připravených vzorků pro mikrokompresní zkoušku. In this paper new method of mechanical properties measurement of thin films is presented. This method combines preparation of specimen using focused ion beam and compressive test by nanoindenter. This paper is focused on description of the preparation microcompressive specimens. The thin film Al – 1.5 wt. % Cu was studied. The cylindrical pillars had diameter about 1.3 micrometers and their height was determined by thickness of layer (2 micrometers). The optimized reproducible process of the preparation of the microcompressive specimens was found. This process is optimized from geometry and preparation time point of view. Successfully executed compressive tests confirmed suitability specimens for microcompressive test Keywords: focused ion beam; thin film; microcompresion Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace přípravy mikrokompresních vzorků z tenkých vrstev pomocí fokusvaného iontového svazku

Tento článek popisuje novou metodou měření mechanických vlastností tenkých vrstev, která kombinuje kompresní test pomocí nanoindentoru a přípravu vzorků pomocí fokusovaných iontových svazků. Článek je ...

Kuběna, Ivo; Kruml, Tomáš
Ústav fyziky materiálů, 2009

Měření mechanických vlastností tenkých vrstev pomocí nanokomprese
Kuběna, Ivo; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Kruml, Tomáš
2009 - Czech
Meření mechanických vlastností mikrometrických objektů stále není běžná záležitost. Tato práce popisuje možnost meření mechanických vlastností tenkých vrstev použitím nanokomprese. Válcové vzorky s osou kolmou k rovině tenké vrstvy byly připraveny pomocí fokusovaného iontového svazku. Tyto vzorky byly deformovány pomocí nanoindentoru s plochým hrotem. Byly získány kompresní křivky, ze které je možno přímo měřit mez kluzu a deformační zpevnění. Pro stanovení Youngova modulu je třeba použít analýzu pomocí metody konečných prvků. Je ukázáno, že Youngův modul lze stanovit docela přesně, ačkoliv geomtrie vzorků není dokonalá. Measurements of mechanical properties of objects with micrometric (or even smaller) dimensions is still not a common task. In this paper, the possibility of evaluation basic mechanical properties of a thin film by nanocompression is demonstrated. Cylindrical specimens with the axis normal to the film plane, attached by the bottom to the substrate, are prepared by the focused ion beam technique. Such pillars are deformed by a nanoindenter outfitted by a flat diamond punch. An equivalent of compression curve is obtained. It is possible to measure directly parameters as the yield stress, stress at a chosen strain level or work hardening rate. Finite elements modelling is necessary for the Young modulus evaluation. It is shown that the Young modulus can be evaluated quite precisely, even if the geometry of the pillar is not perfect. Keywords: nanocompresion; thin film; focused ion beam Available at various institutes of the ASCR
Měření mechanických vlastností tenkých vrstev pomocí nanokomprese

Meření mechanických vlastností mikrometrických objektů stále není běžná záležitost. Tato práce popisuje možnost meření mechanických vlastností tenkých vrstev použitím nanokomprese. Válcové vzorky s ...

Kuběna, Ivo; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Kruml, Tomáš
Ústav fyziky materiálů, 2009

Vybrané únavové parametry betonu předpjatých prvků
Seitl, Stanislav; Keršner, Z.; Veselý, V.; Juřinová, E.; Bílek, V.
2009 - Czech
Beton předpjatých prvků se typicky navrhuje na základě výsledků statických zkoušek mechanických vlastností a únavovému chování nebývá věnována pozornost. Přitom je zřejmé, že tento materiál se primárně používá ve stavebních konstrukcích, které jsou vystaveny cyklickému namáhání. V předkládaném příspěvku autoři představují sadu vybraných hodnot základních únavových parametrů – Wöhlerovy křivky – vzorků betonu pro předpjaté mostní dílce, které byly zjištěny ze zkoušek tříbodovým ohybem trámců s centrálním zářezem, namáhaných cyklicky. The paper presents selected values of basic fatigue parameters measured on three-point bending specimens of concrete for pre-stressed elements. These specimens are the most frequently used for fracture laboratory testing, especially of quasi-brittle cement-based composites. According to the regression technique, the Wöhler curves for predicting the fatigue life of pres-stressed concrete element is suggested. Parameters of two similar mixes are compared. Keywords: S-N curve; fatigue; concrete; pre-stressed elements Available at various institutes of the ASCR
Vybrané únavové parametry betonu předpjatých prvků

Beton předpjatých prvků se typicky navrhuje na základě výsledků statických zkoušek mechanických vlastností a únavovému chování nebývá věnována pozornost. Přitom je zřejmé, že tento materiál se ...

Seitl, Stanislav; Keršner, Z.; Veselý, V.; Juřinová, E.; Bílek, V.
Ústav fyziky materiálů, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases