Number of found documents: 76
Published from to

Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí
Havlín, J.; Slavíková, M.; Válek, Jan; Pavelka, K.
2016 - Czech
Metodika popisuje princip vybraných neinvazivních metod (georadaru, impakt echa, ultrazvuku), jejich možnosti, omezení a výhody při jejich vzájemném kombinování při průzkumu kamenných plášťů stavebních konstrukcí. Metodika dále naznačuje postup samotného měření a vyhodnocování získaných dat. The methodology describes principles of selected methods (ground-penetrating radar, impact-echo method, ultrasound), their potentials, limitations and advantages when combined during the survey of stone coats of structures. Further on, the methodology indicates the process of the measurement itself and evaluation of the collected data. Keywords: ultrasound; impact-echo method; ground-penetrating radar; investigation; non-invasive; methodology Available in a digital repository NRGL
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí

Metodika popisuje princip vybraných neinvazivních metod (georadaru, impakt echa, ultrazvuku), jejich možnosti, omezení a výhody při jejich vzájemném kombinování při průzkumu kamenných plášťů ...

Havlín, J.; Slavíková, M.; Válek, Jan; Pavelka, K.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí
Kunecký, Jiří; Fajman, P.; Hasníková, Hana; Kuklík, P.; Kloiber, Michal; Sebera, V.; Tippner, J.
2016 - Czech
Publikace se věnuje popisu oprav dřevěných konstrukcí za užití protézovacího plátového spoje nově navrženého pro nahrazení poškozených částí nosníků. Tento nový plátový spoj využívá rozpíravého efektu šikmých čel a síly v něm jsou přenášeny pomocí dřevěných spojovacích prostředků - dřevěných kolíků či dřevěných hmoždíků. Plát je modifikován ve čtyřech variantách dle způsobu namáhání a je vhodný pro historicky hodnotné dřevěné konstrukce. Splňuje jak funkční, tak estetické hledisko. V metodice se projektant - statik dozví, jaká je únosnost či tuhost nosníku s navrženým spojem, jeho doporučené rozměry a detailní geometrie. Zhotovitel naopak ocení popis výroby a údržby spoje. This guideline presents a description of the repair of timber structures using a prosthesis scarf joint designed for the replacement of damaged parts of beams. This new scarf joint makes use of the strutting effect of inclined contact faces where the forces are transmitted through wooden coupling elements - wooden dowels or keys. The scarf can be modified in four variants according to the relevant stress and is suitable for historically valuable timber structures. It meets both functional and aesthetic requirements. The designer - structural engineer will learn in the methods the load bearing capacity or stiffness of the beam with the designed joint, its recommended dimensions and detailed geometry. The contractor will appreciate the description of the execution and maintenance of the joint. Keywords: carpentry joints; scarf joint; replacement; load bearing capacity; stiffness; joint execution Available in a digital repository NRGL
Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí

Publikace se věnuje popisu oprav dřevěných konstrukcí za užití protézovacího plátového spoje nově navrženého pro nahrazení poškozených částí nosníků. Tento nový plátový spoj využívá rozpíravého efektu ...

Kunecký, Jiří; Fajman, P.; Hasníková, Hana; Kuklík, P.; Kloiber, Michal; Sebera, V.; Tippner, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu
Gláser, Petr; Chlád, Jan; Ďoubal, J.; Justa, Petr; Vojtěchovský, J.
2016 - Czech
Metodika pro stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu je zaměřená na stanovení základních parametrů pro tvorby cen v rámci přípravy a realizace restaurátorských akcí. Methodology for determining the economic performance of restoration work is aimed at determining the basic parameters for pricing in the preparation and implementation of restoration activities. Keywords: restoration; conservation; survey; cost estimate; bill of quantities Available in a digital repository NRGL
Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu

Metodika pro stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu je zaměřená na stanovení základních parametrů pro tvorby cen v rámci přípravy a realizace restaurátorských akcí....

Gláser, Petr; Chlád, Jan; Ďoubal, J.; Justa, Petr; Vojtěchovský, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.
Bláha, Jiří; Kovářová, K.; Buzek, Jaroslav; Panáček, M.; Cihla, M.; Rafl, T.; Hejný, L.; Rybařík, V.; Chamra, S.; Schröfel, J.
2016 - Czech
Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. Metodika současně stanovuje nezbytnou úroveň historických, technických a technologických průzkumů a navrhuje optimální skladbu laboratorních zkoušek souvisejících s přípravou opravy konkrétní stavby. Geologists, structural engineers, construction historians, conservationists and restorers formulated their views on the relevant intensity of interventions, the replacement stone quality and also the parameters of processing by craftsmen. Methodical guidelines define the necessary level of adequate historical, technological and structural surveys and, subsequently, propose an optimal procedure for laboratory tests and for the following repair processes of a particular structure. Keywords: conservation and restoration; sedimentary rocks; ashlar masonry; stone dressing Available in a digital repository NRGL
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny.

Geologové, stavební inženýři, stavební historici, památkáři a restaurátoři v metodice shrnuli své požadavky na přiměřenou intenzitu zásahů, kvalitu náhradního kamene a parametry řemeslného opracování. ...

Bláha, Jiří; Kovářová, K.; Buzek, Jaroslav; Panáček, M.; Cihla, M.; Rafl, T.; Hejný, L.; Rybařík, V.; Chamra, S.; Schröfel, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Influence of ice accretion at bridge rope on Strouhal number
Pospíšil, Stanislav; Gorski, P.; Kuznetsov, Sergeii
2015 - English
The paper is concerned with the method and results of wind tunnel investigations of the/nStrouhal number (St) of a stationary iced cable model of cable-supported bridges with/nrespect to different angles of wind attack. The methodology leading to the experimental/nicing of the inclined cable model was prepared in a climatic section of the laboratory./nThe St values were determined within the range of the Reynolds number (Re) between/n2.4·104 and 16.5·104, based on the dominant vortex shedding frequencies measured in/nthe wake of the model. Keywords: bridge cable; ice accretion; Strouhal number; angle of attack; vortex shedding frequency Fulltext is available at external website.
Influence of ice accretion at bridge rope on Strouhal number

The paper is concerned with the method and results of wind tunnel investigations of the/nStrouhal number (St) of a stationary iced cable model of cable-supported bridges with/nrespect to different ...

Pospíšil, Stanislav; Gorski, P.; Kuznetsov, Sergeii
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

The numerical assessment of a full-scale truss reconstructed employing a traditional all-wooden joints
Milch, J.; Tippner, J.; Sebera, V.; Kunecký, Jiří; Kloiber, Michal; Navrátil, M.
2015 - English
The assessment of mechanical behaviour of all-wooden joints used in historical timber structures such as churches, castles etc. is currently paid a big attention in the Czech Republic, and Central Europe as a whole. The reasons are (a) a high number of such structures; (b) their significance to the national cultural heritage and maintenance for preserving their cultural value; and (c) missing information about global mechanical behaviour of joints and whole truss structures when loaded. Generally, valuable historical monuments need to be evaluated as regards the structure and safety of all timber elements in the structure for their future preservation [1]. The present paper shows a novel methodology for virtual assessment of mechanical behaviour used in a historically valuable gothic truss structure of St. James's Church in Brno, which is very valuable from both structural and architectural points of view. The church was constructed between1220 and 1724, the used styles including the Romanesque, the Gothic and the Neogothic. Also carpentry master Anton Ebenberger participated [2]. The aim of this paper was to describe the real loading of a joint that corresponds to the real function of a joint in the truss structure during the loading owing to new positions of replacement joints in the truss. Currently, the truss of St. James’s church shows large defects including decayed members; therefore, renovation is needed. The restoration of the truss should be carefully implemented in the structure and analyzed beforehand. Therefore, the numerical approaches based on FEM were used to evaluate the mechanical behaviour of the beam truss with a detailed 3D solid joint. Keywords: timber structures; all-wooden joints; mechanical behaviour Fulltext is available at external website.
The numerical assessment of a full-scale truss reconstructed employing a traditional all-wooden joints

The assessment of mechanical behaviour of all-wooden joints used in historical timber structures such as churches, castles etc. is currently paid a big attention in the Czech Republic, and Central ...

Milch, J.; Tippner, J.; Sebera, V.; Kunecký, Jiří; Kloiber, Michal; Navrátil, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: závěrečná zpráva
Kabele, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, vytvoření nástrojů pro jejich optimalizaci a numerickou simulaci a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických objektech. Nově vyvinuté materiály dosahují zvýšené účinnosti a prodloužení životnosti ve srovnání s klasickými vápennými maltami. The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to classical lime mortars. Keywords: lime mortars; pseudo-ductility; salt resistance; frost resistance; internal hydrophobicity; fiber reinforcement; cocciopesto; metakaolin; linseed oil; micromechanics-based material design Available in digital repository of the ASCR
Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, ...

Kabele, P.; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
2015 - Czech
Vápence, které jsou poškozeny (degradovány) ve své povrchové vrstvě, a které mají vhodnou velikost pórů, tzn. že obsahují póry nebo praskliny s průměrem větším než jeden mikrometr, je možné zpevnit konsolidačním prostředkem, který obsahuje hydroxid vápenatý ve formě částic o velikosti stovek nanometrů. Suspenze (nebo též disperze, koloidní roztok, sol) nano-částic hydroxidu vápenatého v ethanolu může mít různou koncentraci a může se aplikovat do poškozeného vápence jednou nebo vícekrát v různém množství, podle koncentrace prostředku a podle vlastností kamene. Uvedený postup specifikuje materiálové zkoušky vápence prováděné před zásahem i možnosti minimalizace vzniku bělavého zákalu na povrchu ošetřeného kamene. Limestone, which is damaged (degraded) in its surface layer, and having a suitable pore size, ie. that contain cracks or pores with a diameter greater than one micron, it is possible to consolidate by calcium hydroxide in the form of particles of a size of hundreds of nanometers. Suspension (also called dispersion, a colloidal sol) of nano-particles of calcium hydroxide in ethanol, may have different concentrations and can be applied to damaged limestone one or more times in various amounts, depending on its concentration and properties of the stone. The procedure specifies the limestone material tests carried out before the intervention and the possibility of minimizing whitish haze on the surface of the treated stone. Keywords: limestone; strengthening; nanolime; calcium hydroxide dispersion Available in a digital repository NRGL
Zpevnění bělavého degradovaného porézního vápence suspenzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu

Vápence, které jsou poškozeny (degradovány) ve své povrchové vrstvě, a které mají vhodnou velikost pórů, tzn. že obsahují póry nebo praskliny s průměrem větším než jeden mikrometr, je možné zpevnit ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Zpevnění historické vápenné omítky disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
2015 - Czech
Památkový postup navrhuje technologii zpevnění historické vápenné omítky na stavebním objektu kulturního dědictví, jejíž podstatou je impregnace kapalným vápenným zpevňujícím prostředkem – disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého. Podstata řešení je ve využití nového vápenného prostředku, který díky optimální koncentraci vápna (10-25g/l), velikosti vápenných částic 50-250 nm a absenci vody umožňuje efektivní, kompatibilní a šetrný zpevňující zásah během relativně krátké doby (1 až 3 týdny). Památkový postup je vhodný pro zpevňování omítek, které obsahují póry nebo praskliny větší než 1 μm. Preservation procedure suggests the technology of strengthening of the historic lime plasters, which is based on a liquid lime reinforcing agent impregnation - dispersions of nanoparticles of calcium hydroxide. The principle is in the use of new lime consolidant which thanks to the optimal concentration of lime (10 to 25 g / l), the lime particle size from 50 to 250 nm and the absence of water allows effective, compatible and economical reinforcing treatment during a relatively short time (1-3 weeks) . Preservation procedure is suitable for strengthening of plasters that contain pores or cracks larger than 1 micron. Keywords: lime plaster; consolidation; nanolime; calcium hydroxide dispersion Available in a digital repository NRGL
Zpevnění historické vápenné omítky disperzí nanočástic hydroxidu vápenatého v alkoholu

Památkový postup navrhuje technologii zpevnění historické vápenné omítky na stavebním objektu kulturního dědictví, jejíž podstatou je impregnace kapalným vápenným zpevňujícím prostředkem – disperzí ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara; Janotová, Dana; Hauková, Petra
2015 - Czech
Metodika uvádí základní informace pro použití vápeno-metakaolinových omítek, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům. Je určena restaurátorům, projektantům, technologům a pracovníkům památkové péče pro využití při návrhu a provádění obnovy omítek na historických konstrukcích v nepříznivých klimatických podmínkách. Metodika předkládá informace o specifických vlastnostech vápenometakaolinových omítek, které jsou modifikovány hydrofobní přísadou (lněným olejem) za účelem prodloužení životnosti omítky. The methodology provides basic information on the preparation and use of lime-metakaolin mortar modified with linseed oil in order to increase the resistance of the mortar to freeze-thaw cycles and durability of mortar (plaster). The mortar will be used in the field of conservation of historic constructions. Keywords: lime plaster; lime-metakaolin mortar; mortar resistance; conservation; oil Available in a digital repository NRGL
Příprava omítky se zvýšenou mrazuvzdorností pro opravy historických staveb

Metodika uvádí základní informace pro použití vápeno-metakaolinových omítek, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči mrazovým cyklům. Je určena restaurátorům, projektantům, technologům a pracovníkům ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara; Janotová, Dana; Hauková, Petra
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases