Number of found documents: 313
Published from to

Digitálny zaznamenávač výšky RC modelu lietadla
Valent, Tomáš; Pavlovkin, J.; Stebila, J.
2013 - Slovak
V tomto príspevku sa venujeme návrhu a vyhotoveniu digitálneho zaznamenávača výšky rádiom riadeného modelu lietadla. Zariadenie ukladá namerané dáta z modelu lietadla, každú jednu sekundu po dobu viac ako dvoch hodín. Zariadenie pracuje pomocou mikrokontroléra ATmega 168 PA. ATmega 168 je 8-bit AVR RISC-based mikrokontrolér. Ďalšími dôležitými časťami zariadenia sú tlakový barometrický senzor BMP085 a sériová pamäť EEPROM 24LC256. Zariadenie pracuje s citlivosťou 25cm. Analýza nameraných hodnôt je možná cez MS Excel pomocou prevodníka PLX-DAQ. This post is devoted to design and construct the digital data recorder of altitude for radio controlled model aircraft. The Device stores data of model aircraft, every one second for more than two hours. The device works by using microcontroller ATmega 168 PA. ATmega 168 is high-performance, low-power Atmel 8-bit AVR RISC-based microcontroller. Microcontroller supports a throughput of 20 MIPS at 20 MHz and operates between 2.7-5.5 volts. Other important components are Barometric Pressure Sensor - BMP085 and 24LC256 Serial Electrically Erasable PROM. The device operates with sensitivity 25 cm. Analyzation of the measured data is possible via MS Excel, with using converter PLX-DAQ. Keywords: digitální zaznamenávač výšky; RC modely; digital data recorder of altitude; RC models Available in the ZČU Library.
Digitálny zaznamenávač výšky RC modelu lietadla

V tomto príspevku sa venujeme návrhu a vyhotoveniu digitálneho zaznamenávača výšky rádiom riadeného modelu lietadla. Zariadenie ukladá namerané dáta z modelu lietadla, každú jednu sekundu po dobu ...

Valent, Tomáš; Pavlovkin, J.; Stebila, J.
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Brazília ako nová formujúca sa veľmoc v medzinárodných vzťahoch: špecifiká jej zahraničnej politiky v 21. storočí a jej politickoekonomická diplomacia a geopolitický vplyv v kontexte zoskupenia krajín BRICS
Božek, Samuel
2013 - Slovak
In my research I will deal with the specifics of the foreign policy of Brazil, which are determined by its ambition to establish itself as a new global superpower in international relations and its aspirations for changing international political and economic order according to its worth paradigm. I will point out its original soft power approach in its foreign policy, which is reflected by active presidential diplomacy, intensive regional policy, global energy geopolitics, specific geostrategic trade policy, nuclear diplomacy, its policy in the field of international institutions and groupings and its foreign policy engagement in the field of international policy issues. All these aspects I will explain in relation to the foreign policy of the BRICS grouping of states in which Brazil is member state and forms immanent determining broader context of foreign policy behavior of Brazil. The main aim of my research will be mainly to analyze in detail the changing geopolitical position of Brazil in the region and the world and based on empirical facts which will be discovered, to find out whether Brazil is capable to transform the international system according to its values and identity. Keywords: zahraniční politka Brazílie; změna mezinárodního a ekonomického řádu; globální velmoc; multipolarita; seskupení států BRICS; přístup měkké síly; geopolitická pozice Brazílie ve světě; politika v oblasti mezinárodních institucí; foreign policy of Brazil; change of international political and economic order; global superpower; multipolarism; BRICS grouping of states; soft power approach; geopolitical position of Brazil in world; policy in field of international institutions Available in digital repository of ZČU.
Brazília ako nová formujúca sa veľmoc v medzinárodných vzťahoch: špecifiká jej zahraničnej politiky v 21. storočí a jej politickoekonomická diplomacia a geopolitický vplyv v kontexte zoskupenia krajín BRICS

In my research I will deal with the specifics of the foreign policy of Brazil, which are determined by its ambition to establish itself as a new global superpower in international relations and its ...

Božek, Samuel
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Meranie teploty pracovného prostredia
Dobiáš, Michal
2013 - Slovak
Autor v príspevku uvádza metodiku merania teploty pracovného prostredia použiteľnú ako návod na praktické cvičenia v príprave budúcich učiteľov technických predmetov. Uvedená metodika korešponduje s platnými normami a rešpektuje didaktickú zásadu spojenia teórie s praxou. Článok zároveň uvádza konkrétne výsledky z merania teploty z odbornej učebne. The author of the contribution states the methodology of measuring temperature in a work environment, which can be used as a guide for practical exercises in education of future teachers of technical subjects. This methodology corresponds to the applicable standards and respects the didactic principle of connecting both theory and practice. The article also presents specific results of temperature measurement in specialized classrooms. Keywords: teplota pracovního prostředí; měření; technické vzdělávání; temperature working environment; measurement; technical education Available in the ZČU Library.
Meranie teploty pracovného prostredia

Autor v príspevku uvádza metodiku merania teploty pracovného prostredia použiteľnú ako návod na praktické cvičenia v príprave budúcich učiteľov technických predmetov. Uvedená metodika korešponduje s ...

Dobiáš, Michal
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Reštaurovanie historického automobilu
Horváth, Martin
2013 - Slovak
Témou našej práce bolo priblížiť problematiku získania historického vozidla. V prvej kapitole sme sa venovali dostupnosti získania historického automobilu. V druhej kapitole sú uvedené jednotlivé práce pri demontáži dielov, rekonštrukcii motora, karosérie a ostatné práce. Tretia kapitola hovorí o skladaní dielov automobilu a jeho samotnej finalizácii. Topic of this work has been focused on problem of obtaining a historic vehicle. In the first chapter we dealth with the availability of obtaining historic car. The second chapter presents steps of dismantling components, bodywork, engine restoration and other additional works. The third chapter talks about composing components of the car and its finalization. Keywords: restaurování; historické automobily; restoration; historic cars Available in the ZČU Library.
Reštaurovanie historického automobilu

Témou našej práce bolo priblížiť problematiku získania historického vozidla. V prvej kapitole sme sa venovali dostupnosti získania historického automobilu. V druhej kapitole sú uvedené jednotlivé ...

Horváth, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Záložný zdroj elektrickej energie s využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie
Kopecký, Miroslav
2012 - Slovak
Práca sa zaoberá využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie v sučasnosti. V rámci využitia elektrickej energie sa berie ohľad na fakt, že väčšina domácností je napojených na verejnú elektrickú sieť. Today, largely inflection worldwide issue use of alternative power supply. Reading the other whether or other professional literature meets with the articles that deal with use of alternative sources electricity. But despite the many articles, which takes us straight to this issue flood is still more than 90% of households connected to building electricity networks. Consequently, the number of questions: 1. Recoverability alternative sources present? 2. How she had not building electricity where unfavorable conditions for alternative sources? And these are the two basic questions, the present work is based. Keywords: alternativní zdroje energie; záložní zdroj; alternative energy sources; up power Available in the ZČU Library.
Záložný zdroj elektrickej energie s využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie

Práca sa zaoberá využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie v sučasnosti. V rámci využitia elektrickej energie sa berie ohľad na fakt, že väčšina domácností je napojených na verejnú ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

Príprava vyučovacej hodiny pomocou open source kancelárskeho balíka
Lörinc, Peter
2012 - Slovak
Zámerom bakalárskej práce je oboznámiť sa s pojmom Open Source Softvér. Práca obsahuje okrem iného aj pripravenú vyučovaciu hodinu pomocou jednotlivých kancelárskych balíkov. Práca poukazuje na možnosť skvalitniť vyučovaniu hodinu pomocou bezplatne dostupného softvéru. Súčasťou bakalárskej práce je aj základná príručka pre kancelársky balík OpenOffice.org. The aim of bachelor´s thesis is to become familiar with the concept of Open Source Software. The work also contains a lesson prepared by individual office suite. The work shows the possibility to improve the teaching lesson using the software available free of charge. The part of this Bachelor’s thesis is a basic guide for the OpenOffice.org office suite. Keywords: open source software; OpenOffice.org; výuka; open source software; OpenOffice.org; teaching Available in the ZČU Library.
Príprava vyučovacej hodiny pomocou open source kancelárskeho balíka

Zámerom bakalárskej práce je oboznámiť sa s pojmom Open Source Softvér. Práca obsahuje okrem iného aj pripravenú vyučovaciu hodinu pomocou jednotlivých kancelárskych balíkov. Práca poukazuje na ...

Lörinc, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Materiál a konštrukcia hudobného nástroja - organ
Vaněk, Lukáš
2012 - Slovak
V našej práci ŠVOUČ sme sa zamerali na materiály používané pri výrobe hudobných nástrojov hlavne organu. Poukazujeme na veľmi dobré rezonančné vlastnosti dreva a ďalšie konštrukčné materiály potrebné pri výrobe organu. V práci sme sa snažili priblížiť jeho hlavné konštrukčné časti, stavbu, tvorbu samotného zvuku a povrchovú úpravu tohto, jedného z najstarších hudobných nástrojov organu. Svoje vedomosti a skúsenosti využívame pri stavbe malého nástroja na katedre. The object of the work is about the materials used in the process of organ building, mainly the wooden materials. We wanted to explain the reason why and where are used wooden materials and why it is the most used material from the scientific point of view, but also from the historical reasons. The work has didactical meaning. It shows the process of making organ wood pipes, the materials used during the construction and the voicing and tuning of the pipes. It also describes the construction and the parts of the metal pipes, materials used in metal pipe making and also briefly the voicing and the tuning of the metal pipe, because making a metal pipe is harder then to make the wooden pipe. It needs a big care during the construction process. Keywords: hudební nástroj; organ; music instrument; organ Available in the ZČU Library.
Materiál a konštrukcia hudobného nástroja - organ

V našej práci ŠVOUČ sme sa zamerali na materiály používané pri výrobe hudobných nástrojov hlavne organu. Poukazujeme na veľmi dobré rezonančné vlastnosti dreva a ďalšie konštrukčné materiály ...

Vaněk, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases