Number of found documents: 313
Published from to

Meranie teploty pracovného prostredia
Dobiáš, Michal
2013 - Slovak
Autor v príspevku uvádza metodiku merania teploty pracovného prostredia použiteľnú ako návod na praktické cvičenia v príprave budúcich učiteľov technických predmetov. Uvedená metodika korešponduje s platnými normami a rešpektuje didaktickú zásadu spojenia teórie s praxou. Článok zároveň uvádza konkrétne výsledky z merania teploty z odbornej učebne. The author of the contribution states the methodology of measuring temperature in a work environment, which can be used as a guide for practical exercises in education of future teachers of technical subjects. This methodology corresponds to the applicable standards and respects the didactic principle of connecting both theory and practice. The article also presents specific results of temperature measurement in specialized classrooms. Keywords: teplota pracovního prostředí; měření; technické vzdělávání; temperature working environment; measurement; technical education Available in the ZČU Library.
Meranie teploty pracovného prostredia

Autor v príspevku uvádza metodiku merania teploty pracovného prostredia použiteľnú ako návod na praktické cvičenia v príprave budúcich učiteľov technických predmetov. Uvedená metodika korešponduje s ...

Dobiáš, Michal
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Reštaurovanie historického automobilu
Horváth, Martin
2013 - Slovak
Témou našej práce bolo priblížiť problematiku získania historického vozidla. V prvej kapitole sme sa venovali dostupnosti získania historického automobilu. V druhej kapitole sú uvedené jednotlivé práce pri demontáži dielov, rekonštrukcii motora, karosérie a ostatné práce. Tretia kapitola hovorí o skladaní dielov automobilu a jeho samotnej finalizácii. Topic of this work has been focused on problem of obtaining a historic vehicle. In the first chapter we dealth with the availability of obtaining historic car. The second chapter presents steps of dismantling components, bodywork, engine restoration and other additional works. The third chapter talks about composing components of the car and its finalization. Keywords: restaurování; historické automobily; restoration; historic cars Available in the ZČU Library.
Reštaurovanie historického automobilu

Témou našej práce bolo priblížiť problematiku získania historického vozidla. V prvej kapitole sme sa venovali dostupnosti získania historického automobilu. V druhej kapitole sú uvedené jednotlivé ...

Horváth, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Záložný zdroj elektrickej energie s využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie
Kopecký, Miroslav
2012 - Slovak
Práca sa zaoberá využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie v sučasnosti. V rámci využitia elektrickej energie sa berie ohľad na fakt, že väčšina domácností je napojených na verejnú elektrickú sieť. Today, largely inflection worldwide issue use of alternative power supply. Reading the other whether or other professional literature meets with the articles that deal with use of alternative sources electricity. But despite the many articles, which takes us straight to this issue flood is still more than 90% of households connected to building electricity networks. Consequently, the number of questions: 1. Recoverability alternative sources present? 2. How she had not building electricity where unfavorable conditions for alternative sources? And these are the two basic questions, the present work is based. Keywords: alternativní zdroje energie; záložní zdroj; alternative energy sources; up power Available in the ZČU Library.
Záložný zdroj elektrickej energie s využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie

Práca sa zaoberá využitím alternatívnych zdrojov elektrickej energie v sučasnosti. V rámci využitia elektrickej energie sa berie ohľad na fakt, že väčšina domácností je napojených na verejnú ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Príprava vyučovacej hodiny pomocou open source kancelárskeho balíka
Lörinc, Peter
2012 - Slovak
Zámerom bakalárskej práce je oboznámiť sa s pojmom Open Source Softvér. Práca obsahuje okrem iného aj pripravenú vyučovaciu hodinu pomocou jednotlivých kancelárskych balíkov. Práca poukazuje na možnosť skvalitniť vyučovaniu hodinu pomocou bezplatne dostupného softvéru. Súčasťou bakalárskej práce je aj základná príručka pre kancelársky balík OpenOffice.org. The aim of bachelor´s thesis is to become familiar with the concept of Open Source Software. The work also contains a lesson prepared by individual office suite. The work shows the possibility to improve the teaching lesson using the software available free of charge. The part of this Bachelor’s thesis is a basic guide for the OpenOffice.org office suite. Keywords: open source software; OpenOffice.org; výuka; open source software; OpenOffice.org; teaching Available in the ZČU Library.
Príprava vyučovacej hodiny pomocou open source kancelárskeho balíka

Zámerom bakalárskej práce je oboznámiť sa s pojmom Open Source Softvér. Práca obsahuje okrem iného aj pripravenú vyučovaciu hodinu pomocou jednotlivých kancelárskych balíkov. Práca poukazuje na ...

Lörinc, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Materiál a konštrukcia hudobného nástroja - organ
Vaněk, Lukáš
2012 - Slovak
V našej práci ŠVOUČ sme sa zamerali na materiály používané pri výrobe hudobných nástrojov hlavne organu. Poukazujeme na veľmi dobré rezonančné vlastnosti dreva a ďalšie konštrukčné materiály potrebné pri výrobe organu. V práci sme sa snažili priblížiť jeho hlavné konštrukčné časti, stavbu, tvorbu samotného zvuku a povrchovú úpravu tohto, jedného z najstarších hudobných nástrojov organu. Svoje vedomosti a skúsenosti využívame pri stavbe malého nástroja na katedre. The object of the work is about the materials used in the process of organ building, mainly the wooden materials. We wanted to explain the reason why and where are used wooden materials and why it is the most used material from the scientific point of view, but also from the historical reasons. The work has didactical meaning. It shows the process of making organ wood pipes, the materials used during the construction and the voicing and tuning of the pipes. It also describes the construction and the parts of the metal pipes, materials used in metal pipe making and also briefly the voicing and the tuning of the metal pipe, because making a metal pipe is harder then to make the wooden pipe. It needs a big care during the construction process. Keywords: hudební nástroj; organ; music instrument; organ Available in the ZČU Library.
Materiál a konštrukcia hudobného nástroja - organ

V našej práci ŠVOUČ sme sa zamerali na materiály používané pri výrobe hudobných nástrojov hlavne organu. Poukazujeme na veľmi dobré rezonančné vlastnosti dreva a ďalšie konštrukčné materiály ...

Vaněk, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Sociálne potreby rodín s „inými“ deťmi
Bronišová, Silvia; Dočkal, Vladimír
2012 - Slovak
Social work emphasizes the need to identify the peoples' social needs, which are individual and different for each subject. The qualitative analysis of the 'other' children (Roma children, children with disabilities and children intellectually gifted) mothers' testimonies we reconstructed the three dominant social needs in the following families: the need for social acceptance, children's need to ensure the effective saturation of their special educational needs and the need for family cohesion. Based on this, there is room for activities of a social worker working with these families. Keywords: social needs; other children; family; special educational needs; social worker Available in digital repository of UPCE.
Sociálne potreby rodín s „inými“ deťmi

Social work emphasizes the need to identify the peoples' social needs, which are individual and different for each subject. The qualitative analysis of the 'other' children (Roma children, children ...

Bronišová, Silvia; Dočkal, Vladimír
Univerzita Pardubice, 2012

Aplikácie na tvorbu interaktívnych prezentácií
Magát, Peter
2012 - Slovak
V bakalárskej práci sme sa zaoberali aplikáciami, ktoré nám slúžia na tvorbu interaktívnych prezentácií. Najskôr sme vymenovali a popísali interaktívnu didaktickú techniku, potom jednotlivé interaktívne prezentácie ktoré sa najčastejšie využívajú na predmete IKT (Informačno Komunikačné Technológie). Hlavnou časťou tejto práce bol rozbor interaktívnych simulačných softvérov v oblasti techniky. Po konzultovaní a prehodnotení sme vybrali a popísali tie simulačné produkty, ktoré predpokladáme, že by boli najvýhodnejšie pre študentov vo vyučovacom procese. In this work we deal with applications that are used to create interactive presentations. First, just to name and describe an interactive didactic technique, then the individual interactive presentations that are usually used in the ICT (Information and Communication Technologies). The main part of this work was the analysis of interactive simulation software in the art. After consultation and review, we chose the simulation and describe the products that we expect that it would be best for students in the learning process. Keywords: interaktivní prezentace; didaktická pomůcka; interactive presentations; didactic tool Available in the ZČU Library.
Aplikácie na tvorbu interaktívnych prezentácií

V bakalárskej práci sme sa zaoberali aplikáciami, ktoré nám slúžia na tvorbu interaktívnych prezentácií. Najskôr sme vymenovali a popísali interaktívnu didaktickú techniku, potom jednotlivé ...

Magát, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Terapeutická komunita ako model práce na víkendových pobytoch pre deti s poruchami správania a ich rodičov
Škoviera, Albín
2012 - Slovak
This contribution stems out of three basic theses. The first thesis asserts that reeducation of children is not well manageable without involving parents or family into it as they are inseparable elements of the problem. The second thesis affirms that efficient therapeutic and educational work is a combination of parallel work with family and children and cooperative work with family and children. That is precisely how integrating and synthetising therapeutic approaches can be used effectively. The concept of the third thesis is that an optimum model for this kind of work is a well-set therapeutic community. Not only the level of a whole community system is concerned - also the level of actual community meetings. The purpose of this contribution is to inform about the setting and functionality of this kind of system. Keywords: therapeutic community; socio-therapeutic community club; parental group; childrens group; team Available in digital repository of UPCE.
Terapeutická komunita ako model práce na víkendových pobytoch pre deti s poruchami správania a ich rodičov

This contribution stems out of three basic theses. The first thesis asserts that reeducation of children is not well manageable without involving parents or family into it as they are inseparable ...

Škoviera, Albín
Univerzita Pardubice, 2012

Význam vzdelávania vo výkone trestu odňatia slobody
Španková, Jana; Grenčíková, Adriana
2012 - Slovak
Education is a vital tool for the integration of people at work Under the conditions of the prison system deals with an important means of treatment. It is a psychological factor in its impact on the objective conditions for the new qualifications for security and thereby increase their level of education. So the conditions for successful integration into society increases after release from prison. Keywords: training; penitentiary care; integration; people in prisons; punishment; education of convicted Available in digital repository of UPCE.
Význam vzdelávania vo výkone trestu odňatia slobody

Education is a vital tool for the integration of people at work Under the conditions of the prison system deals with an important means of treatment. It is a psychological factor in its impact on the ...

Španková, Jana; Grenčíková, Adriana
Univerzita Pardubice, 2012

Tretí sektor a dobrovoľníctvo
Španková, Jana; Grenčíková, Adriana
2012 - Slovak
This contribution deals with development, merit and responsibility of nongovernmental organizations in the Slovak republic. In addition the possible trends and the line of further development of this sector are mentioned. Keywords: third sector; non-governmental organizations; financing; trends; vision Available in digital repository of UPCE.
Tretí sektor a dobrovoľníctvo

This contribution deals with development, merit and responsibility of nongovernmental organizations in the Slovak republic. In addition the possible trends and the line of further development of this ...

Španková, Jana; Grenčíková, Adriana
Univerzita Pardubice, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases